Full text: Adreßbuch der Stadt Kiel und Umgegend 1927 (1927)

Rupperpabl 
25 Baguhn‘jches Haus 
E. Baguhn, W., Gärtner 
T. 4258 
Rechte Seite 
18 Stegelhnaun es Haus 
E. Stegelmann, €, Tiichler 
Stiegmann, R., Berw.Setr. 
20 Greve‘jches Haus 
E. Greve, I., Bimmermftr. 
T. 5960 
Rohde, W., Kim. 1 
28 Witt’jches Haus 
E. Bierend, M., Land. 
(Suchsdorfer Weg) 
Schtvenjon, A., Arbeit. 
<- Feldmart DZ 
Sihfanıp 
Linke Seite 
„Martens jches Haus 
E. Martens, W., 
Lubahniches Haus 
E. Qubahn, G., techn. Angelt. 
Scharfenberg, F., AWw. 
NehHte Seite 
Bauftellen‘ 
Arbeit. 
Sichfoppel 
N Haus 
E. Friedrichjen, E., Sandı. 
\ Baal, G., Schmied 
Tietje‘jches Haus 
E, Tietje, F., Sandmann. 
T. 6174 
aa A Sehmweinemöfter 
Sopler] On SE 
E. Schäfer, W., Fraw , 
4 Solngoes Haus 
Wr ES F., Gärtner 
 Schün, B., Gärtner 
Sign {che aus 
Bichler, K., Angelt. 
Moe jche8 Haus 
E. Wollermanı, ., Dreher 
Gigenheint- -Banut- 
genoffenfchaft zu 
Kronshagen 
und Unigebung 
e. 6. mt, b. GH. 
Linke Seite 
E: Doblic, & olier 
E. Bichler, G., Bol.Ob. 
Wachtnyfir. 
_E Gengerty, R., Mar. Ob. 
— Majchinift a. D. 
E. Grüder, H., Landesfekret. 
. Markfowsti, E., Nieter 
_ Nieper, IW., Schneider 
. Süncburg, ’8, Bimmerer 
- Baajch, Eigentum. 
E Rechte Seite 
Meyer, 6, Leutn.3. Sıa.D. 
E. Stuber, $. Heizer 
nn 
Hrefjenhof 
V St ihes Haus 
E, Schröder, ©., Biehhändl, 
"(Bretendorf) 
Hanjen, R., Ob.Landjäger 
a F., Amtsger.Setret, 
1 
Salriges Se \ 
E. Sell, 6., Bichhvdl. Erde. 
Ötoevede, $., Malermftr. 
T. 6094 1 
 
Hriedenskamp 
Linke Seite 
VE. A Otto, Obering. 
T. 110 
3 E. Gäbe, Kim. T. 4416 
5 E. Rantowsti, X., Steuer 
Aififtent 
7 E. Gerthien, Chr., Dr. phil. 
T. 6125 
9 E. RMoth, A., Mar. Ob.Stabs- 
Ingen. a. D. 
11 Neudau 
E. Krüger, Eigentüm. 
13 Neubau 
E. Bruhn, Architeft 
15 E. Gehl, Eigentümer 
(Boninftr.) 
17 E. Hartnad, H., Kim. 
Rechte Seite 
2—14 Den 
16 E. Koch, H., 
(Kieler Str On 
Aüglein, G., Kim. T. 167 
Friedhof Sichhof 
E. Ev. Iuth. EMO 
Feldmann, € , Friedhofsin- 
jpeftor T. 
Scemann, Ch., Angeftellt. 1 
Gartenheinut (Ant) 
fiehe unter A 
Haffelfamp 
Linke Seite 
<- Kopperpahler Allee 
Gärten 
55 E. Drews, R., Gem. Ob. 
Setr. T. 2630 
SG äbe 
EEE O., Kim. 
73 
JE ale B., Wi. 
Strathaufen, ©. Ww. 
73 E. Franke, A, Penfionät 
DOhrt, HO., Kim. T. 6796 
75 E. Steinmann, A., Wi. 
TE: EEE En Brofuriit 
79 E. Möller, A , Bote 
Möller, L., Maler 
81 E. en B., Kia. 
619 
aobe, en Kolonialtvr. 
83 Er Shhrd Der en Stadt]. 
85 E. v. Heyne, E., Hauptm. 
a. D. 
87 E. E UBA DS. Kia 
Hattejen, B., Kim. 
89 E Paastejen, B., Kin. 
6190 
91 Er "Altmüller, BD. 
T. 635 
98 CO M., Architeft 
95 E A Be gr E Kapt. 
97 E Side, DS eb 
Studienrat T. 6855 
<- Friedenstamp Z 
Baupläke 
111 E. Vosgerau, F., Architelt 
De r 6. Leutnant 
GR, eutna 
an. ©. . gel 1 
Lippoldt, ip m 
118 © Vosgerau, F., Architekt 
T. 6565 
Hanejeldt, F., Ingen: 
RNedhHte Seite 
2E Til &Xh., Dr, Arzt 
are” 
Ingen. 
 
Baupl 
90 E MEEHIGE IW., Lehrer 
R. 
%ı 
Nold, E., Bankbeamt. 
Baupläge 
Rektor 
98 E. Langenhop, ., 
Meierhof 
E. Brammer, R., Architeft 
T. 5022 
Heidenberg 
Staadjhes Haus 
E. Staa, M., Gärtner 
SHE Haus 
E. Schmidt, F., Humner 
Yan ) 
Büll, H., Landm. 
Bl ihes Haus 
E. Bill, X, Land. 
1. Grundft. d. Stadt Kiel 
E. Stadt Kiel 
2. Grundjtüc d. Stadt Kiel 
E. Stadt Kiel 
V. Sellmer, Ch., Landmann 
Marr, F., Bahnführ. 
Bülljhes Haus 
E. Bill, F., Arbeit. 
VBiendjhes Haus 
E. Biend, H., Landmann 
Dibbern, Ch., Eleve 
Thiejen‘jhes Haus 
E. Thiejen, M., Ww. 
Hindenburgitrafe 
Sievert‘jhes Haus 
E. Siebert; A., Ww. 
Breede, W., Kin. 1 
Wegner jhes Haus 
E. Wegner, H., Modelltijl. 
Nöhling‘jhes Haus 
E. Nöhling, I., Kolleftant 
Ahrendt, N., Kutjcher 
Svenfon, E., Monteur 2 
Kieler Straße 
Linke Seite 
LE: NO in OSTSEE 
Kruje, I, 
5E a ®. N heteefin 
V. Einfeldt, Ch., Zimmerer 
Einfeldt, Fr., Lagerverw. 
Si Ü Mıntsger. Sch 
7—8383 ertitiert nicht 
35 E. ae H., Korv.Kapt. 
a. Di 
Langlo, Ch., Benfionärin 
837 E a K., Kapit. 3. See 
al, El Drogifit 
39—43 extitiert nicht 
45 E. Hempel, S., Ww. 
47—58 erijtiert nicht x 
55 E. Raaf, H., Landmann 
Belz, F., Ob. Boftjekr. 
57 E, Dierekjen, A., Fabrik 
befißerin T. 670 
DE M., Ingen. 
— ©., Neferend. 
59. „61 E Dierekjen & Co., A., 
Taumwerfjabrt. T. 670 
Bittner, D.,, Arbeit. 1 
” Gewand, F., Spinnmeifter 
Naß, N., Recpjehlägermftr. 1 
Schwebet, Chr., Wmw. Krdg. 
68 E. Wriedt, I. C.F., Lau- 
wertfabrit T. 845 
Göttich, O., Majchiniit 
Grage, F., Wertführer? 
65—77 eriitiert nicht 
79 Bahn Kronshagen 
E. Reichsbahn 
V. Dooje, X., Eijenb. Affift. 
Domäne 
E. Preuß. Staat 
V. Molfs, B., Domänenpächt. 
T. 1476 
Domäne 
Adam, D., Schweizer 
Braaje, D., Arbeit. 
Biügmann, I., Arbeit. 
Uhrhammer, F., Arbeit. 
157 E. Ev.-Juth. Barochial- 
verband 
Schünemann, Ch., Ob. 
Deckoffiz. a. D 
NehHte Seite 
2 Gaftwirtjchaft Königftein 
E. Büter, F., Gaftid. T. 1491 
4 erijtiert nicht 
6 E. Haß, N., Mendant a. De 
NReimers, M., Statiftit. 1 
8 E. Claufen, Frl. (Gasfir.) 
Boroftowsti, A., Kaffenrend. 
Moldenhauer, E., Stadt- 
haufetr. 
10 eriftiert nicht 
12 E. Ahrens, G., Eigentüm. 
14 E. Horn, E., Privatiere 
Gätje, O., Werkmitr. 
Wucherer, H., Dr. med., 
Arzt T. 1494 
16—20 eriftiert nicht 
22 E. Buß, A, Rentner 
Higz, A, Schneiderin 
Vetter, H., Kellner 
24 erxiftiert nicht 
26 E. Kluge, D., Wi. 
Schulze, D., Sandwirtich. 
Verw. 
28—30 eriftiert nicht 
82—38 E. Volbehr, 
Rentner T. 2836 
Behnte, E., Ww. 
Bock, G., Gärtner 
40 E. Mohr, W., Majchinenb. 
Kempfner, W., Amts&jchweft. 
42 E. Stieglig,Lh., Ob. Boftjekr, 
44 E. Kempfer, W., SO A 
Setr. a. D. T. 1 
Lift, F., entionde. 1 
46 ertitiert nicht 
48 E. Schuhmacher, O., Meierift 
(Brommyfte. 17) 
Dunfe, H., Leutn. a. D. 1 
Sie, W., Maler 
50 E. CA M., Leutn. 
a. D. 
DE OCCh Cbh., Yuft. Beamt. 1 
U Lorenzen, Th., Lehrer RN. 
CH E Yefiphal, O., Kfm. 
Ar, nn © Sehe DD. 
58, 60 eriftiert nicht 
62 E. Stender, A., Wi. 
Kicdrowsti, I, Angen. 
T. 6952 
64—B68 eriitiert nicht 
70 E Sigi S., Kaufhaus 
TE, Ge ehbeetiwa the Krons- 
hagen T. 650 
ürforgeawecdberband T. 650 
emeindevermaltung T. 650 
Standesamt T. 650 
Evers, H., Gem. Borfteh. 1 
Möller, N., Amtsvorft. a. D. 
Voß, I, Kranführ. 
74 ertitiert nicht 
76 E. Gemeinde Kronshagen 
V. Rramp, W., Poftbeumt. 
Göttjh, E., Böttcher 
Haltenhof, Otto, Arbeit. 
Hiller, I., Heizer . 
Marr, O., Dachded. 
— ß., Schloffer 
Matthes, E., Arbeit, 
Schakies, S., Arbeit, 
Spenfon, E., Heizer 
Both, I., Schneider 
Bilinsti, 6, Gärtner 
78. 80 eriitiert nicht 
82—86 E, Landwirtichaftlicher 
Bezugsverein ce. G. m. b. H. 
Yatobjen, I, Ob. Feuerw. 
Krüger, A, Ob. Dedkofi3.a. © 
Specht, M., Stabdtangeft. 
Schroeter, 9, Lagerverw. 
Voth, D., Kanzl. Ungeft. 
Wriedt, &. Fabritbef]. T 845 
88 E. Reichsbahn 
6, 
 
In 
V.Sid,F., Eijenb. Betr. arifift. 
N 
 
Y. Zeil 
90. 92 Krappenhöft, H.,Mechan. 
(NRingjtr. 76) 
Groth, €, Benfionär 
Heide, D., Schloffer 
Koch, D., Saftiv. T. 868 
Möller, A., Gafttv. Sch. 
94 E. Gemeinde Kronshagen 
Köhler, G., Ww. 1 
Wellhöner, G., Mitteljchul» 
Techrer Erdg. 
Weitfamp, X., Schuhmm. 2 
96 E. Reimer, W., Bäderuyfir, 
T. 4446 
Greger, X., Heizer 8 
Karflinat, W., ftädt. Arb. 
Krüger, R., Arbeit. 
Laas, W., Tijchler 
Wöll, H., Arbeit. 
98 E. Zöllner, I, Seemann 
Eylander, I, Schneider 1 
Karftens, A., Arbeit. 
Dsbahr, H., Kutfher 1 
Miedmann, E., Sattler 2 
Schütt, K., Wem. Erdg. 
100—114 eriftiert. nicht 
116 E, Ohle, A., Gärtner 
Obhle, PR, Gärtner T. 6962 
118 E. Hei, IX., Schmiedemfir. 
Ich, H., Monteur x 
Yöhnt, E3., Steinjeß. Erdg, 
Sievers, IW., Schuhm. 
120 E. Schnad, H., Meierei 
T. 429 Erdg, 
Brammer, H., Schmied 2 
VBreede, L., Arbeit. 3 
Koop, Ch., Steinjeß. x 
Te $., Schloffer S Mh 
Veterjen, S- Rentenempf. S 
Schnac, A, faufın. Angeft. 
122 E. Scheel, W., Arbeit, 
Brekur, Ch., Ww. 
Burmeifter, Iı, Arbeit, 1 
Dantker, H., NE ET OEM 
Neimer, H., Arbeit. 
Bidermann, G., Maurer © 
124 E Fr O., Elektrotechn. 
126. Taf Beiniert nicht 
130—134 E. Sinjen, ©., 
Land. T, 2047 Erdg. 
Mühleniverte Kronshagen 
Sinien, 6., Landm. N 
Winf, k., Maid. Schloffer 
Kopperpahl 
Sinte Seite 
1 E. Chrift, Ch., Abbruchbetr. 
(Harmöftr. 11—18) 
Kahl, W., Kutjcher 
Rörste, K., aM Ö 
Redepennig, 6, , Schiffb. 
19’E EEE Xh., Fuhrs 
25 E An „ Bferdehbdlg. 
41 E Majchmann, M., Bude 
geich. 
48. 45 E Möller, DH. Große 
jOlashterei(Zopbienblattl) 
Calljen, W., Wi. Ä 
Färber, A, Gaftw. T. 1891 8 
Vehmann, WW. Mechanik, 
Lüders, W,, w. Ü 
Wulf, W., Tijedler \ 
51 FE Sojmann, Wilh., AM 
nt 
59 E. Lüttgens, H., Gaftw. 
T.. 1970 
Gare N Maichinijt a. D. 
SOHEa0 Mn Oberfellner 
Stademann, R., Inbalide 
61 E. Gtotjan, W., Majglene 
Führ, 
Gorste, A, Arbeit. Erdg, 
Kurt, O., Arbeit. Erdg. 
| Markmann, W., Arbeit. 
NRinnemann, D., Tijhler 
Sell, I. Arbeit. 
 
	    
Waiting...

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.