9
nn.
t.
iteh.
Solfit,
jbett.


‚29a E. Kühler, D
LE
ME
3 E Rollath, .,
4E
5E
6
Heifendorf
Dorfitraße
18 E. Stoltenberg, €., Ww.
v.d. Sieth, E., Konzettor a. D.
Stoltenberg, O., Zimmerer
14 E. Rähler, W.C., Gemijcht-
war. T.
16 E. Lange, W., Schmiedemftr.
15 E. Bruhn, X., Rentner
17 E. Reimer, W., Saft.
Yerjen, M., Ww.
<-— Kaijerftr. ZD-
59 E. Schmidt, E€., Sattler-
meifter (Teichtorfir.)
Bauftian, W., Rentenempf.
Reterjen, H., Maurer
Wagner, H., Arbeit.
18 E Allgem. Konjumberein
(Si
Bujad, F., Lagerhalt.
Reina, F., Schloffer
Nühr, I, Zijohler
Vosgerau, E., Vorarb.
19 E. Lübfe, F., Eigentüm,
20 E. GSrabert, M., Eigen:
tümerin
Ahrens, K., Bäckermiftr.
Fuchs, I, Rentenempf.
. Streubel, D., Schuhmacher-
meifter
LE. N Eigentümerin
Bracker, E., Hm. Angeft.
Niffen, "Lehrer aD.
<- Langenrehm >
23 E, Schleert, E., Landm.
57a E. Suter, DE, Eigentüm.
(Edernförde)
Langbehn, R., Arbeit.
Martens, I, "Arbeit.
<- Qabocer Weg D
136 E. Schulgemeinde Heiken-
Dorf
Behrens, M., Lehrer
Bley, K., Lehrerin
— Gotthard, W., Lehrer
Holtfreter, W., Wächter
Koffow, N., Lehrer
v. d. Lieth, Chr., Konrekt. 1. NR.
39 E. Schulgemeinde Heitendorf
Carftens, F., Rektor
<- Schulftr. D
24 E. Arp, Frieda, Kolonial-
warenhändlerin
E. Arp, Margar., Kolonial-
mwarenhändlerin
Caritens, M., Ww.
König, A., Bürogehilf.
Sinn, &., Fuhrm.
25 E. Rlühn, H., Kätner
26b E. Sindt, $., Rentenempf.
26a E. Kähler, I., Kütner
40b E: Krufe, ©., Rentenempf.
Kettenbeil, D., Kfm
26 E. Rähler, X, Güriner
27 E. Böhe, F., Sandw.
49 E. Yelshäufjer, M., Gaftw.
„Fouragebdlg.
«<- Xeichtorfir, Z
Gigenheim
Hinte, a Zijhler
Hübjhmann, B., Hobler
Dreher
Untiedt, E., Schloffer
Sindt, W., Arbeit.
E. Dobbertien, Se Schloffer
7 E. Mehnert, R , Schloffer
8 E. Meurer, . "Former
, Kernmacher
9:E: Trojaner, $., Majchinift
10 E. Wunderlich, W., Schloff.
11 E. Sump, W., Schlofier
12 E. Würzbach, X., Schloffer
13 E. Nade, E., Dreher
14 E. Schnoor, gl, Schloffer
15 E. Schülzte, F., Schloffer

„16 E. Fetting, ., Schloffer
17 E. Mende, R., Schloffer
Kelling, X., Fenfterpuß.
18 E. Wentritt, D., Zimmerer
19 E. Ullrig, H., Dreher
A 20 E. Pfingit, A., Schmied

Friedrichshöh
60 E. Stelting, &., Kfm.
(Heitendorifir. 14)
Kühler, L., Ww.
Rühr, F., NRentenempf.
11 E. Hanft,G.,Hotelbej. T.5118
Rehfelot, E., Maurer
Schmidt» Zydhien N, Ingen.
T. 5118
42-/E. W S., Dreher
V. Mehfeldt, A > Rentenempf.
12 E. Göttih, E., Zijdhler
12a E. Göttjch, &, Rentner
Göttich, E., Schloffer
<- Hajenftr. Ze
<- Teichtorftr. DZ

Friedrichftraße
173 E. Vogel, E., Malermitr.
SE Förfter a.D.
67 E, Yheiler, € ET
67a E. Steffen, D., Ob. Poft-
jchaffı. ‚a. $.
Rich, A,
‘8
68 E. Holftenberg,G. ‚Schloffer="
meifter
N UNTR W., Arbeit.
Göttich, A, Ww.
66 E. Vogel, en Ww.
Brumme, € , Renfionär
108 E. Holitenberg, G.,
Schloffermiftr.
Hafenftraße
<- Dorfitr. D
<- Teichtorftr. Ze
1 E. Nohden,D.,Dr., Arzt T.5578
9 E. ScOhneekloth, F., Landm.
116 E. Eggerftedt, O., Iıftallat.
Diedmann, H., Kupferjchmied
„ Meiereibef.
8 E. Schwanz, "%. Arbeit.
122aE.Wendt,&.,Boftmftr.a. D.
Mitter, Th., Drogerie
Steffen, K., Arbeit.
58 E. Schneefloth, W., Zigarr.=
Fabritant
3 E.. Schomburg, R., Rentner
38a E. Rähler, D., Schuhmadh.
Boldt, H., Arbeit.
41 E. Kähler, W., Bürvangeft.
837 E. Seyfert, X., Kim.
<- Friedrichftr. Z-
54 E. N N“ En

157 E. Kähler, Sn Kim.
58 E. Rähler, WW. ‘, Wäijcherei-
Inhaber
M., Schifb.Ing.
50€, a
T. 6
gjohann, S., Nentenempf.
5°E Sah, 3. Gaftio.
E F., Hm. Angeft.
Sangmarf, MM. Wow.
Saß, &., Dreher
69 E. Schulz, D., Ww.
Knoth, E., Schloffer
Subdau, %., Seemann
90 E. Steffen, C., Ww.
Köftler, SE. Oberlandjägermitr
71E.GemeindeHeitendorf T.4367
Amtsverwaltung T. 4367
Gemeindehaus
Heyden, W., Inbval. 2
<- Dampferbrüden DZ
6 E. Hartwig, R., Av.
7a E. Schenk, A, Wo.
Fritiche, I, Arbeit.
Sudau, F., Arbeit.
7D.E: Schenk, U, Ww.
Bocdmann, YU., Solo:
47 E. Möller, M.,
Möller, O., Sabitän.
89 E. Lalowsti, M., Ingen.
Steffen, R., Schl Dfier
72E.Steffen, £., Material, Berw.
10 E. Schneekloth, S., Bimm.ZN
Heidberg
197 E. Pflug, £., Dr. phil.
Morys, F., Baftor
Hindenburgitrafe
<- Qudwigitr. Ze
162 E. Rlüver, G., Arbeit.
Sander, K., Arbeit. 1
242 E. Deppe, L., Spediteur
Deppe, I., Händler
SHirfchtal
<- Heitkendorf- Dietrichsdorfer
Chauffee D
202 E. Stamer, F., Bau-
unternehm.
Kajch, H., Saft.
124 E. Jungjobann, Z., Gärtner
Yahn, I., Arbeit.
IYanßen, H., Arbeit.
Beterjen, 8
Arbeit.
Kigeberger Weg
<- Heikendorf- Dietrichsdorfer
Chauffee >
110 E. Ha%, 6., Schloffer
Brodmann, O., Bürovangeft.
114 E. Schnovor, N., Maurer
Schneefloth, M., Frau ”
Schnoor, E., Pol. Wachtmftr.
115 E. Ropperjhmidt, O.,
Venfionär
E. Ropperfhmidt, M., Frau
Ihlow, E., Av.
1238 E. Arp, A, Arbeit.
Schill, N., Fräjer
127 E. Arp, K., Nentenempf.
ECbjen, F., Rentenempf.*
119 E, Biereye, Ch., Invalide
Kunfel, DO., Bertr. 1
189 E. Hofmann, I., Ob.
Stadtjekr.
155 E. Hagedorn, F.,Staatsjetr.
Yannjen, M., Ww.
Rehbehn, O., Arbeit.
Molffis, W., Dreher
138 E. Licht= u. Kraftwerk
Kigeberg
Lau, H., Betriebsleiter
117 E. Utecht, F., Menten:
empfänger
Mautenberg, E., Schloffer
Stireleglt, B., Tapezier
Utecht, N., Arbeit.
108 E, Bötticher, O., Major a.D.
Thamjen, A., Rentenempf.
137E.Zhayfen,Archit.(Tondern)
Höljdher, F., Tierarzt
137 E. Rohwedder, A., Gaftw.
Golftlubhaus
E. Schrevenborn SG. m. b. OH.
Rein, G., Gärtner
Nühr, D., Www.


Kolonnenweg
E. Neichsvermögensamt ‚Kiel
Marr, I, Leutn. d. M. a. D.
E a
Ranjeh, M
38E. Meinke,X. ir En
Fabig, E., Ww.
Tichen, Sn Maurer Erde
Labocer Weg
57 E. Steffen, @., Gartenbaubetr.
Steffen, $., Wi.
193 E. Schneetloth, A., Wim.
Schleert, O., Büroangeftellt.
204 .E. Gemeinde Heitendorf
(Sprigenhaus)
Strober, D., Dreher
179 E. Rrüßfeldt, Y., Renten»
empf.
Mfeil, B., Berw. Ob. Injpekt.
166 S aa, R., Werftbef.
gebe YA.
<- Neuheikendorfer Weg >

Heitfendorf
149 E. Schmidt, Da Sefchäfts8=
führ. T. 14835
Schmidt, W., Anıtsvorft.a.D.
Langenrehnt
37 E. Burmeifter, W., Pan:
toffelmach.
Burmeifter, G., Rantoffelmeh.
89 E. Dahmte, H., Arbeit.
Biermann, W., Arbeit.
134 E. Yvens, E., Fijcher
Ivens, O., Fijcher
Ivens, W., Fijcher
Sevfert, E., Schloffer
30 E. Yvens, 6., Fijcher
92 E. Cruys, H., Räucherer
75 E. Dahmte, A., Fijcher
73 E. Meintke, H., Inval.
Hing, N., Fijcher
34a E. Rähler, F., Fijcher
133 E. Weltzien, X., Fijher
Möller, M., Heizer
135 E. Sudau, I, Fijcher
Berner, G., Zimmermitr.
Köhler, H., Fijher
Maratzeck, A., Seemann
32 E. Gemeindehaus Heikendorf
Lembfe, R., Arbeit.
Mühe, A., Arbeit.

Langer Rehm
56 E. Kurzweg, W., Rentner
Berg, B., Kupferjehnied
Kurzwveg, F., Wi
Lecejch, $., Nentner
Meurer, R., Dreher
eterfen, Arbeit.
Schändel, F., Techn.
32 E. Arp, £., Nentner
Lau, F., Fijcher
Mundt, H., Schloffer
E. Beterjen, H., Arbeit.
Beterjen, E., Arbeit.
Utecht, D., Arbeit.
— R., Arbeit.

Undwigftraße
<- Miühlenideg D
197 E. Bruhn, W., Prof.
243 E. Geleza, I., TZatler
246 E. Denker, H., Arbeit.
Vöge, N, Ww.
247 E. zoo 3 B., Arbeit.
Fri, © , Ww.

Möltenorter Weg
26 E. Mir, M., Wow.
180 E. Dahmfe, X., Kajfierer
Dahmke, W., Arbeit.
130b E. Adermann, D., Wo.
45 E. Dahmtke, O., Flicher
E. Kühl, W., Bäcker
Heinjohn, E., Malermitr,
Wefjel, D., Schloffer
169 E. Bud, O., Konrektor
Bielfeld, H.,Gutrsinjpekt.a.D.
161 E. Dethmann, A., Kim.
151 E. Senjhow, W., Schneider
Rir, W., Kapitän
Mohloff, W., Dreher
164 E. Wörpel, O., Hofpächt.
(Freienfelde)
V. U 6., Rentner
Waap, M Ww.
170€: MWettich, R., Mar.s
Stabszahlmfir. a. D.
38a E. Da F., Fildher
2 E. Dahmkte, K. , Arbeit.
Dahmte, O., Kanalfteurer
Geßler, G., Keffeljhmied.
Struve, R., Arbeit.
49 E. Dahumke, H., Schiffsführ.
Rir, P., Majchinift
40 E. Burmeljter, Prof. (Kaffel)
Burmeifter, H., Maurer
a r3t
3
Möller, X., Seemann
1 E. Arp, E., Fijcher
Hefje, F., Arbeit.
Schütt, K., Arbeit.
Weber, E., Arbeit.
1a E. Arp, F., Fijcher
tr

NV. zeit
16 Yvens, F., Rentenempf.
Mir, W., Kfm.
5 E. Dahmke, F., Gutsjekret.
Gamwins, G., Bootsbaumfir.
62 E. Stinnes, Dr., Eigenfüm.
($öln)
82 E. Dahmke, M., Ww.
83 E. Rähler, W., Makler
Heyden, DO., Verwalt.
Kühl, F., Kfm.
<- Schüßenftr. Ze
88 E. Schneefloth, M., Kfm. T.
<- Rojenftr. Ze
74 E. Böhe, M., Eigentümerin.
Sn S., Ob. Poitich.
a. D:
81'E. Schölzchen, M., Ww.
Ed R., Arbeit.
Schütt, 6 3. Sölofier
Vo, N.,
Witt, Ar Michel.
63 E. Werner, D., Schloffer
87 E. Reina, H., Arbeit.
Reina, H., Ver]. Beamt.
84 E. Steffen, Y., Nentenempf.
Lang, I., Arbeit.
55 E. Bauer, E., Stelmmitr.
4E.Bräf{ch, D., Rentenempfgrin.
Mühlenweg
<- Teichtorftr. D-
281 En W., Amts: Ob.
230 E. Siemfen, N. R., BVertret.
Neuheikendorfer
Weg
183 E. Schölzchen, Marg., Ww.
(Möltenorter Weg 81)
Krügfeldt, X., Arbeit.
Mordhorft, I, Maurer
Schnoor, I, Schloffer
Schölzdhen, F., Bauuntern.
— Martha, Ww
Winkler, R., Ofenjeger
190 E, Rähler, Hs Zimmerer
Adomeit, X., Modelltifchl.
Krügfeldt, M., Wwv.
Linde, X, Schloffer
ozingis, G., Arbeit,
Nehbehn, H., Rentenempf.
NRoggemahn, B., Schloffer
185 E. Vienandt, E., Eijenb.
Ajfift. a. D. (Kigeberg)
V. Rähler, E., Majchinenb.2
Allenberg, F., Rentenempf.
Gamm, ., Arbeit. LA
Rohloff, K., Schmied
Schütt, H., Maurer
Sindt, A., Arbeit.
184 E. Cmwold, W., Zimmerer
Fliezit, W., Schloffer
Labt, H., Arbeit.
Wentritt, G., Zimmerer
180 E. Arp, E., Arbeit.
Kehn, W., Arbeit.
Michalt, B., Tijhler
Stoltenberg, M., Arbeiterin
176 E. Güldenzoph, H., Schloff.
Brocmann, RN., Schlachter
Hoffmann, M., Wi.
Rohloff, W., Dreher
Wen E Neuberger, H., Dreh,
Göfch, Maurer
Stichl, B., Schlachter
178 E. Beyer, B., Ingen.
Luther, W., Schloffer
175 E. Bernhardt, L., techn.
Angeft.
Schmidt, W., Maler
Siebenborn, M., Schloffer
<- Gigenheim bD
152 E. Steffen,®.,Gärtnereibe].
Steffen, W., Gärtner
160 E. Nieß, E., Arbeit.
234 E. Rraufe,-F., NRentenempf.
208 E. Nenner, &. Schmied
233 E. Rliche, R., Arbeit.EN C,


Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.