Full text: Adreßbuch der Stadt Kiel und Umgegend 1927 (1927)

 
in . 
5 E. Holz, W., TER 
Diedrichfen, © Seal. 
DYerscionkowsti, D., Landm. 
Kloth, G., Maler 
Küfter, ©, Schlachter 
Steinbrüd, A., Arbeit. 
Strohtircch, H., Arbeit. 
Anton, A., Former 
Prootmann, M., Wirtjchaftr. 
11 E. ZYiedemann, I., Rentner 
Kuchenbeder, M., Schlachter 
Berbe, L., Klempner 
13 E. Sehmann, F., 
Schwarze, A., Schloffer 
_ <- Sophienftr. Z 
21 E. Näjchen, W., Arbeit. 2 
Bebenjee, F., Schmied 
Yürgenjen, W., Angeft. 
Kohnert, Straßenb. Angeft. 3 
MNatjchte, H., Schmied 
Sandfühler, Kupferjchmied 
Wahl, A., Schneider 
Walther, K., Lithograph 1 
 
  
  
  
  
 
  
23 E. Steen, N EC 
  
 
  
Kamrath, 8 ir 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
Mann, Te ofen 
— Natujch, M., Former 
' Michter, K., "Handelsm. 
31 E. Röhr, Sr. Eigentüm. 
) 
Bednared, I., Maich.Schloff. 
Wohl, M., Schloffer 
Schulz, O., NRieter 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
er 
® Een F., Kofoniahwr. 
Mießfeldt, A., Arbeit. 
Kobrinowsti, G., Brenner 
Aa &l., Maler 
9 E Ralentin, N, in. 
Leinen, % eb 
Oldenburg, R., Arbeit. 
— Widmann, K.; Elektromont. 
48 E. Dolit, L., Buchhalt. 
   
rien, D., „MBertmitr a.D. 1 
D., Ww. 
= 47 E. Viebig, A., Schmied 1 
| — Hingit, W., Mieter 
  
 
 
 
 
58 E. Schulz, M., ati 
een A Former 
 
57 E. Harder, Frau (Lehm- 
berg 8) 
Braun, K., Arbeit, 
Diedrichien, Ch., Nieter 1 
Fi, W., Schiffbau. 2 
Gröpper,” O., Steinhau. 
Höhlein, F., Inftallat. T. 6690 
Matthes, X., Zigarren 
Otto, B., Arbeit. 
59 E. Schilling, S., Schmied 
Bleich, D., Mieter 1 
Schilling, A, Dreher 1 
61 E. Röbh, H., Benfionär 
Haafje, D., Schiffb 
Horn, A., Arbeit. Untg. 
Schlahn, D., Ww. 2 
Selmer, R., Ww, 
63 . En Kal Schlachter 
Datnanm ai Tijchler 
Schilling, A., "Dreher 
Schlüter, H., Elektrit. Erde, 
65 E. Leujchner, I. u.9.,Gejchw. 
V. Zeujchner, A, Rentner 2 
Duwier, M., Zijchler 2 
Kähler, Chr., Arbeit. H.1 
Klapproth, A., Keffelihmichd 
Köler, Fr., Arbeit. 1 
Lingel, R., Ww. H. Erde. 
Osbaar, Br., Arbeit. 3 
Rahn, W., Arbeit. H/1 
Röher, I., Schachtmftr. H. 2 
Schleinftein, M., Schloff. H.2 
Ha H., Arbeit, 
Sommerfeld, NR., Maurer 3 
67 E. Hanjen, A. 6, ‚Kfm. (Kiel) 
„Beverungen, O., Ziegelmiftr, 
Demig, AM., Töpfer 
Doje, Han Kutjher 
Yöhnk, K., Wwv. 
Lote, K., Biegelmftr. 
Namm, K., SoOmiedemftr. 
Schneekloth, E., Arbeit. 
71 E. Näveke, H., Sattlermfir, 
Beder, M., Zimmerm. 
Haaje, D., Maler 
Kroll, E., Frifeur 
Troft, B., Dreher 
75 E. Chriftianfen, M., 
Schlachtermftr. T, 6283 
Blohm, H., Aw. 
Fußwinkel, R., Brenner 
Runge, E., Tijohler 
77 E. Rienig, Zh., Mauer 
Buchholz, E., Wim, 
Krohn, E., Maurer 
Schag, M., Maichinenb. 
Schwarz, I, Schloffer 
79 E. Bruhn, F., Stellmachev- 
mftr, 
Krohn, D., Arbeit, 
Rabbit, D., Nieter 
Sommer, M., Ww. 
re A., Frijeur 
E. Böttger, W., Bauunter- 
nehm. (VreekerChaufiee83) 
Bauer, H., Handelsm. 
Dittmann, W., Maler 
Günther, Chr., Arbeit. 
Mehder, H., Arbeit. 
Timm, 6., Bohrer 
Walendy, M., Arbeit. 
Wöhlt, Arbeit. 
81a E. Sa Xh., Saft. 
T2 
Green, Ne Arbeit. 
Meyer, R., Dipl.Ingen. 
Scheel, N., Mafjchinijt 
Schmidt, D., Wiv. 
Schulz, R., Gärtner 
Simon, E., Mar Sefkr. 1. R., 
Wagner, GE, Arbeit. 
83 E. Böttger, W., Bau- 
unternehm. T. 4028 
85 E. Moer, RM., Farbenhdlg. 
9 
T. 4282 
87 E. Hört, C., Schloffermftr. 
T. 1568 
Shi be Auto-Rep. TE 
9 LSauplah 
E. Maufch, X. & Sohn, 
Baugejdh. T. 1325 
93 E. Rauich, R., Bauunter= 
nehmung T. 1325 
Schmidt, H., Gejchäftsführ. 
>. 
N 
si NN 
 
Ss 
 
. Mation, F., 
(= 
%® 
10€ N NE W., 
10a E. Rehder, U 
12 E. Bod, W., 
1M4E Schlanert, 
Antoni, 
 
  
Rechte Seite 
2 E. Schürbohm, Ch., Tijchler 
(Sieverstorf b. Preck) 
V. Fijcher, E., Müller 
4'E. SE B., Buchdrucerei 
BEL G 
Brade, B., Arbeit: 
Cords, F., Rentenempf. 
Horn, H., Rentenempf. 
Bimmerm. 
Strohkirch, H., Invalid. 
DE W., Arbeit. 
Eee Chr., Werkführ. 
D. Erdg, 
Drasdar, Yoh., Schmied % 
Reterjen, E., Maijchinenbau. 
Nönnau, © Arbeit. 2 
E. Bädeler, F., Nentenempf. 
Kortum, Fr., Sprengmftr. 1 
Micdan, N., Klempner 
Schättler, H., Arbeit. 
Sievers, H., Kim. 
., Fräfjer 
Erde. 
Seemann 
Schönbet, E., Kupferjhmiecd 
Storm, S., "Rupferfchmied 
„, Maler Erdg. 
Becker, G., Arbeit. 
Boll, I, Arbeit. 2 
Löffler, W., Dreher 2 
Micdau, R., Klempner Erdg, 
Runau, A, Bäder 3 
Schlapfohl,E., Keffeljchmich 1 
Schülzte, H., Ww. 1 
Koblenhdl. 
Sollitedt, I., Arbeit. 
Kranfüht. 
N HE ®., Arbeit. * 
Hinz, I, Heizer 
NRöhr, I, Arbeit. 2 
Schaaff, M., Ww. 2 
Stoczowsty, R., Maijchinenb. 
14a E. Hamann, A., Mühlen: 
bei. T. 2912 
16 E. Mifjchte, L., Wim. (Nr.18) 
Gudd, D., Mieter 
Mijchte, X, Keffelichmich 
Mull, W., Schmied 
Schönbent, R., Bauarb. 
18 E. Miichke, CM WW. 
Boll,” R., Modelltiichl. 
Drejen, W., Laborant 
GSallandy, &, NRentnerin 
Hamann, B., Wiv. 
Hammer, A., Keffeljhmich 
Kinfel, F., Kaltulat. 
20 E. Mohr, O., Mar. Werknftz. 
aD. 
Trede, H., Arbeit. 
22 E. Meuter, Fr.,, Werkmitr. 
24 E. Ganzenmüller, W., 
Schlachtermfir. T. 2977 77 
26 E. Ganzenmüller, W,, 
Schlachtermitr. (Nr. 2), 
Hunte, O., Arbeit. 
Kepzynsti, X., Arbeit. 3 
Kläjchen, WR, Arbeit. Erde, 
Milewsty, E., Arbeit. X 
Müller, G., Schloffer 8 
Röjchmann, M., Arbeit, 2 
Schulz, Xh., Schifisgimun, 
Witt, M., Schmied % 
287E, Heller, E., Gafjtw. T. 826 
80 E Melchior, SF, Rentner 
Lamig, O., Arbeit. Erde, 
Obhrt, W., Rentenempf. 1 
Witt, K., Arbeit. 8 
32 E. Hörning, N., Handelsm. 
40 E. Kortum, W., Handelsm. 
Aljen, I, Arbeit. 
G., Dreher 
Carljen, E., Inval. 
Krüger, W., Arbeit. 
Kuaf, W., Schmied 
Lange, D., 
42 E. Krohne, R., Glas: 
Wid. 
ichleiferei ( Damperhof- 
22 
fir, 
V. Siebicher, M., Frijeur 
Blohm, I, 
Fijcher, 
Arbeit. 
S., Inbal. 
Yauch, S., Schiffb. 
Neve, D., Arbeit. 
Röhr, C., Zimmerm. 
Sprig, G., Nieter 
Bander, 
E., Schloffer 
 
 
Lrientti, I., 
Schulbe, H., 
Arbeit. 
Arbeit. 
1 
Stullei; Werftarb, 2 
2 
Thomjen, F., Tijchler 
Biegelwert I 
E. A. CE. Hanjen (Kiel) 
70 E. Möller, Chr., Handelsm. 
Bedfer, G., Arbeit. 
Böller, 8 Arbeit. 
Sarleif, R., Schmied 
Hinz, I., Mieter 
Hüpendeker, $. Wachtmfir. 
Scholten, D., 
72 E. Subr, 
mtr. 
Konditor 
T. 229 
Henke, F., Stmied 2 
Kläjchen, $., Arbeit. 1 
Kurze, F., Scherenjchleif. 2 
Kutjdher 1 
74.E. Schreiner, R., Schloffer. 
Schöning, A., 
Math, Chr., Arbeit. 
Schlöffer, ®. Arbeit. 
Schubert, 6. 
Windhaus, M., 
Wotichte, E., anpeltın. 
Bigmann, Al, Glasbläjer 
76 E. Kahl, ©, Inbvalide 
Dittmer, K., Former 8 
Almobera/ Br, SE TATEN } 
Koch, 6 
Schubert, T "an. 
76a E. Neimer8, D., Kim. 
Gartmann, Fr., Töpfermftr. 
T. 3613 
Yacobs, Fr., Buchbhalt. 
Keniy, X., Arbeit, 
Schmidt, O., Heizer 
E. Weit, G., Keffeljhmiech 
(Hadersleben 
Schellin, I., Schloffer 
Brand, H., Zimmern. 
Chudzinski, in ., Arbeit. 
(Engel, W., 
Hanjen, ®, Telege. MAufjch, 
Keger, A., Drogiit 
Limburg, ', Maurer 
ER $., Gerber 
Nagel, I , Somied 
Reters, CC Schiffbau. 
<- Hertha-Straße > 
Neimers‘ GA gehört zu 
Schulftr. 2 
<- Schulitrabe DZ 
132 E. Arriens, 8, Bauherr 
y Stan) 
V. Braaich, W., Kutjcher 
Bufle, D., Maurer 
RNump, Fr., Arbeit, 
Schröder, H., Handelsm. 
Schumann, W., Technik, 
IE Q., Arbeit. 
ME - Spobe, ©., Inftallat. 
Sur Be Nentenempf, 
 
<- Verbindungsitraße 
RKennkfoppel 
Becker jches Haus 
„ Beder, W., Kutjcher 
V. Lausty, R,, Gartenb. Betr. 
Lausty, 6., Rantinenpächt, 
EN ches Haus 
E. Sofüter, M., Wiv. 
 
Könner Weg 
29 E. Schwenn, H., Matler 
31 E. Genoffenjch. Kroog 
V. Jürgenfen, H., Arbeit, 
—<- Weddigenjtraße DZ 
41 E. OH M., Ges 
mijchtivr. 
43. E. iopelmann, Y, 
Werimiir. a. D. 
47 E. Sangbein, ., Kunftmaler 
 
<- Beppelinring DZ 
"Qaudhanslienlung Sea v. Seil 
44 E. Rortum, Chr., Handelsm. 
T. 5894 
Cor. in Schmiede: 
A jhmied 
Erde, 
Röppl, O., Schloffer 2 
  
53 _E. Steinfath,' Se Een 
4 E. Roggenkamp, D., Hiljs: 
betr. Affift. 
34 E. Demste, N., Kranführ, 
44 E. Bedmann, 5 Maurer: 
polier T. 4118 
E. Bedmann,M., Frau T.4118 
Dibbern, F., Schuhmacherz 
meifter 
50 E. EEE An 
Direkt. T. 
Nohardt, D., WB, Angeft. 
90 E. Harkowjen, IW., Bim- 
merm. (Nordgelände) 
NRönnau, F., Arbeit. 
Schlabn, W., Arbeit. 
Waldhaus 
E Biche, Augufte, Satz 
wirtin 
Schulitrafe 
Linie Seite 
1 E. Gem. Elmjcohenhagen 
BE R., Saft. T. 2479 
Voß, D., Frau 
“ Qttnüdlen) 
Schmidt, E., Handel&bertr. 
SE ED D., Kohlenhdl. 
9 E. Großmann, M., 
Schlachtermitr. "1. 5257 
11 E: Urb N E., Meierei 
 
T. 588 
Behnte, H., Rentner 
Büttig, B., Dreher 
Heide, R., Lagerhalt. x 
18 E, Moer, A, Tijhlevmitr, 
T. 6770 Van 
Eogert, 5 Ww. Erdg, 
Peter8, M., Maurer 2 
Schröder, %, Maurer 2 
Wieje,' D., AUrbtrin. 1 
15\E Nommenjen, ©. GEijen: 
wrhbig. T. 5169 KErdg. 
Claußen, H., Ingen. 
Haufchild, © Majchinenb. 2 
a %., Schiffb.Yugen. 
E. EImichenhagener Bant 
m Tietgen, W., Schuhmmftr, 
Böttger, G., Arbeit. 
Demmin, S Arbeit. 
Schnad, OH. , Arbeit. 
Topp, Th., Arbeit. 
RNedhHte Seite 
2 E. Neimer8,&X., Gaftiv. T.4436 
4 Gemeindejdul c 
E. Gem. Elmjebhenhagen 
Kirjhner, H., Vchrer Erde, 
Wellern, Fr., Rektor T. 1223 
6 E. Gem. Fiiidendagen 
Detow, E., Ingen. 2 
Frahm, M., Lehrerin 2 
Haujchild,B., Hauswartin H, 
Wald, M., Lehrerin H.2 
SE Sienburg, $., Bäder 
3358. 
Hinrichs, Arbeit. 
Kleinjorge, H., Arbeit, 
Mikfeldt, O., Arbeit. 
Schläfte, G., Mafchinenbat. 
cd, W., Beamt. 
. Kekner, O., Kfm. 
E ENDEN Bant 
SG. m. b. ©. T. 5870 
Erdloff, A, Arbeit. 2 
Fuhrmann, RR, Arbeit. AB 
Harben, H., Rol-Meifter 2 
Lühr, L., Kutfcher 3 
Sophienftraße 
9 E Spahr, H., Elektrik. 
. Hamann, Buchhalterin 
Wallert, A, Kfz. T. 2172. 
Wedekind, 6, Schiffsführ. 
WE Rupnow, G., Kaltulat. 
SE Qi Stellm. 
E. Selemann, M., 
Kaltulat. 
BE Mißfeldt, GS., Werftarb. 
Dittmer, A., Werftarb. 
17E Hennemann, W., 
 
 
Majchinijt 
   
© 
  
	    
Waiting...

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.