Full text: Adreßbuch der Stadt Kiel und Umgegend 1927 (1927)

   
  
  
  
  
 
  
 
  
  
 
 
  
  
  
  
 
 
 
 
  
   
  
  
 
 
 
  
 
 
  
 
  
  
   
 
 
 
  
  
 
  
  
  
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   
  
  
  
  
    
  
  
  
  
 
  
 
 
 
 
  
   
V. geil 
146 E. Rlempin, A., Schloffer 
Brunner, Wi. 
Hohn, F., Werftarb. 
Kernchen, H., Keffelihmichd 
148—162 Aderland 
164 E. Cordes, H., Gärtner 
<- Feldmark D 
 
Fefjenftraße 
<- Klausdorfer Weg > 
Vollitedt’jhes Haus 
E. Vollitedt, A., Werftangeft. 
Kühljches Haus 
E. Kühl, I., Zimmerm. 
29 E. Meyer, R., Hın. Angelt. 
Luchte, D., Schloffer 
 
SGartenftraße 
Linke Seite 
5 E. Voß, A, Privatier 
7 POT "9. Schtifb. Ing. 
Geift, D., Ob. Ingen. 
7a E. Sopp, H., Konrelt, 
9 E. Yoebe, E., Apothek. T. 4808 
11 FE W., Telegr.Ob. 
Würpel, A., Land. 
13 E. Manzen, SG., Korv. Kapit. 
a. D. 
15 E. Bache, A., Dr., Arzt T.5144 
17 Bauftelle 
19 E. Sievert, W., akadem. 
EEE (im Dorfe) 
Boftam 
Akeeohoeft, €. Db. Dojtihaifn. 
Meije, I, Boftmftr. 
21 Bauftelle 
23 E. Seltenheim, SG., Direkt. 
a. De 
25 E. Melahn, WW, Kontroll. 
Darjchlag, H., Ingen. 
BE SE Werftjekr. 
29E. Sampreg, 6®., Dr. med,, 
Arzt T. 2218 
31.E. ep, 'D.F 
V. Ley, €, TO btnuroEüblg- 
T. 4524” 
33 E. Wüftenberg, O., Gewerbe: 
jhullehr. a. D. (Kaifjerftr.) 
Beymann, E., Feinmechanik. 
— 35 E. Hermes, H., Kiempners 
mite. (Kiel) 
V. Dorl, N., Ingen. 
\ . Külter‘ ches Haus 
E. Küfter, B., Rechn. Rat 
Boat, H., Lehrer 1 
Maakidhes Haus 
E. Maatk, A., Majchinift 
Strafe H 
Ohm‘jhes Haus 
E. Ohms, £., Maurer 
Steffen, A., Kutjher 
BuHsbaumjches Haus 
Buchsbaum, O., Werftarbeit. 
Albrecht, H., Sand. 
Dethlofidhes Haus 
E. Dethloff, N., Tijchler 
Schwirg, B., Schlachter 
Reklaffiches Haus 
E. Meglaff, W., Handelsm. 
Abmuß, S., Schuried 
Laubinger‘jches 
E Ka © 
Storm, €., Wwv. 
Strafe © 
 
— Bannier’jhes Haus . 
W., Iuft.Ranzl. 
E. Bannier, 
Sefr. 
 
„, Pol.Betr. 
 
 
Ehnfdhenhagen 
Rechte Seite 
Aderland 
16 E. Bähntk, W., Sparfkaff. Leit. 
18 E. Rohwer, W., Kfm. T. 1518 
Vech‘iches Haus 
E. Beh, A., Ob. Landjäger 
Hahyubujc 
Linke Seite 
1 E. Baajh, I., Arbeit. 
Andrejen, I., Arbeit. 
3 E. Schubert, A., Bollaffift. 
(Surendorf) 
Wartenberg, W., Former 
5 E. Brügmann, K., Arbeit. 
Schmidt, H., Rentner 1 
5 E. Ortlepp, B., Schmied 
Rechte Seite 
4 E. Wartenberg, A., Former 
Hollmer, E., Gärtner 
6 E. Beter, F., Schmied Erdg. 
Doje, M., Gärtner 
12 E. Cdmann, W., Maurer 
14 E. Schmidt, H., Handelsm. 
Wolf, F., Zimmerer 
16 E. Baulien, 8“ Former 
18 E. Strider, £., Arbeit. 
 
 
Hang (Am) 
j. unt. A 
 
Heimftättenftraße 
12 E. 3idhunte, A, Schloffer 
 
Herthaftraße 
Qinfe Seite 
9. E. Fenker, E., Unternehm. 
(Kaftanienallee 10) 
V. Gerhardt, &., Schmied 
Dehn, L., Arbeit. 2 
Sarg, W., Dreher 2 
Löffler, W., Kupferfhmied 
Mehnert, R., Schlofifer 1 
Walter, B., Maurer 1 
E. Flenter, E., Baugejch. 
(Kafjtanienallee 18) 
V. Büfler, H., Werftihugm. 
Cornehl, H., Dreher 
Hadbardt, F., Ynuval. 
Hofmann, A., Arbeit. 
Horftimann, A., Schloffer 
Ivens, F., Majchinenbau. 
Sommerfeld, B., Brenner 
Wulf, B., Frau 
LandhHauskiedlung 
Schöpp‘ihes Haus 
E. Schöpp., Majchinenb. 
Becker’ jhes Haus 
E. Beder, G., Arbeit. 
RPinkjhes Haus 
E. Nink, A., Schloffer 
Sejch, W., Schriftitell. 
Aamu8s’iches Haus 
E. Asmus, W., 
Kraus jches Haus 
Kraus, B., Brenner 
Klüver‘jhes Haus 
E. Klüver, H., Metallarb. 
Böhlke’jhes Haus 
E. Boelde, W., Arbeit. 
Sedelly‘jches Dans 
E. Sevelty, X. 
Schröder jches Haus 
E. Schröder, W., Schloffer 
 
Straße M 
Gurke‘ jhes Haus 
Burke, H., Tatler 
 
NRundjchleif. 
, Majchinenb N 
 
 
N 
Nehte Seite 
14 E. Höhlein, D., Injpekt, 
(Rendsburg) 
Krone, B., Schlachter 2 
MNitjhe, K., Rendant Krdg. 
Simonjen, G.,Ingen. T.2540 
16 E, Beterjen, Zhomas, Bau: 
unternehmer T. 1258 
Wohlgehagen, L., Frau 
Hochbehälter (Anı) 
j. unt. A 
Hof Kroog 
1 E. Glajer, E., Landı. (Nr. 2) 
2 E. Glajer, E., Landmann 
3 E. Cbert, W., Landm. 
4 E. a G., Weichenfteller 
a. D. 
 
 
 
Höhenftraße 
1 E. Schlemminger, A., Kupfer= 
jcOniED 
E. Schlemminger, B., Frau 
2 E. David, R., Schifszimmer. 
3 E. Siedler, K., Bäder 
E. Siedler, H., Frau 
4E. Specht, H., Ger. Beamt. i, NR. 
E. Weintke, A., Frau 
E. Weinfe, X., Arbeit. 
18 E. Weiß, B., Schloffer 
E. Weiß, M., Frau 
Im Dorfe 
Qinfe Seite 
la E. Kirchengemeinde Elm: 
{henhagen 
V. Zhiejen, 1., Baftor T.2718 
Roer, W., Zimmermann 
E. Kirchengemeinde Ehn: 
jhenhagen „2718 
V. Rirchenvorft. 
Förit, I, Arbeit, 
Kirmje, E., Schwefter 
Muth, O., Din 
E „Sollen D, ., Fuhrgejh. 
E. Schröder, W., Boftjchaffn. 
genis, €., Ww. 
Schnoor, & Rentner 
E. Wöhlt, HO., Fliejenleg. 
Fendejad, M., Ww. 
Hartmann, N Former 
Loewig, S., Arbeit. 
Lüthje, Se Rentner 
N Arbeit. 
Stahl, S., Ww. 
13 E Barjeker, 1, Kohlenhdl. 
Ger a 
 
- 
© 
a 
., Benfionär 1 
Surke‘jhes Haus 
Limburg, &., Zimmerm. 
Kraufejhes Haus 
E. Rrauje, D., Dreher 
Bünningjhes Haus 
E. Bünning, M., Kranführ. 
Harder8‘ ches Haus 
E. Harders, I., Invalive 
Seidler ches Haus, 
E. Seidler, F., Schiffbau. 
Straße N 
Barjchewsty‘idhes Haus 
E. BarjchewSty, A., Sattler 
Heinrich‘jhes Haus 
E. Heinrich, F., Maurer 
Treicheljhes Haus 
E. Treichel, H., AN iD 
Köhn, R., Bahnarb. 
Iöhnk’iches "Daus 
Yöhntk, H., ‚Werkufiz. 
Martjchatihes Haus 
E. Marticdhat, E., Schmicd 
 
 
1 18 E. Köhler, 
 
 
Landhausfiedlung Krovog 
13a E. Harms, F., Fettivr, 
19 E. Förft, E., Gaftw. 
(Kiel: Wellingdorf) 
Me M., Ob. Boftichaffn. 
Sievert, W., Organift 
Wriedt, B., Bez. Schornfteinz 
fegermitt. 1 
19a E. Förft, E., Eigentümer 
(Kiel-Wellingdorf) 
Kamp, O., Bäcker 
— 9., Schuldiener 
 
Kaftanienallee 
Linke Seite 
1 Rathaus 
E. Gemeinde Ehnfhenhagen 
T. 1223—24 
Lau, I., Bote 
Neubau Hilfsichule 
E. Gemeinde Ehmjchenhagen 
9 E. Frenzel, H., Ob. Bahn- 
ajfiit. a. D. 
Schidlowsti, M., Ww. 
11 E. Kiftenmacdher, M., Wim. 
Deicdhen, M., Ingen. 
13 E. Steininger, %., Rentner 
Neumann, D., Ww. 
Rechte Seite 
10E. Sale €b9., Goch: T ie 
geich, 
14E: ai, MU. Schloff REHEE 
16 Er Me Krim. Aifijt. 
 
Kieffampftraße 
6 E. Meier, B., Ingen. iR. 
 
Kieler Straße 
Linke Seite 
18 E. Bampel, H., Former 1 
Fröje, D., Arbeit. 
Schenk, E., Schneiderin Erde, 
BE Röjchmann, D:, Schmied 
17 E. Cver8, ©., Werhuft X. 
Wahls, A., Mechanik. 1 
RechHte Seite 
R., Schiffszimm. 
22 E. Niederhaus, A., Inval. 
V. Niederhaus jun., W., 
Manufatturtwr. 
Lüder, W., Heizer 
24 E. Wittmann, W., Vorarb. 
Lange, F., Schloffer 1 
26 E. Sell, $., Landın. Erdg. 
Heine, F., Werkmitr. 
8 E. Witt, A., Ww. 
Mai, K., Invalide 1 
Kroog 
Mittelweg 
Linke Seite 
1 E. Gigenheimfiedlung Elm: 
jhenhagen 
Andrejen, M., Blechfehnmied 
Behrend, L., Ww. 
5E.Deutich,K.,Schifszimmerm. 
7 E. Eigenheimfiedlung Elm- 
ihenhagen 
Harp, W., Fräfer 
9E.Mordhorjt, Ch. VBermw.Beamt. 
11 E, Dibbon, O., Kim. 
Rechte Seite 
2 E. Hoppe, H., Arbeit. 
Plögen 
1 E. Franz, A, Tijolermitr. 
38 E. Suditec, Schuhm. 
7 E. Metting, W., Schmied 
 
 
 
 
 
   
   
   
  
   
  
80 E. Schwarz, X., Bohrer 
Löhndorf, F., Ragermite. 
32 E. Vriek, O., Straßenb. 
Schaffner 3 
Bei, H., Straßenb. Angeft. 
34 E. Zerode, H., Werftangelt. 
36 E. Diedrichjen, W., Dreher 
Dick, K., Hm, Angeit. Erdg. 
88 E. Raabe, W., Schloffer 
Chrijtianjen, W., Kupferjehn. 
40 E. Rurgweil, Yo Büroange 
Gerresheim, G., Ww. % 
42 E. Schiemann, ®., Arbeit. 1 
Harms, E., Stellmacher Erdg. 
44 Bauftelle 
 
 
Verläng. Kieler Str. A 
Böttger‘jhes Haus 
E. Böttger, M., Zijhler 
 
Klausdorfer Weg 
Krohn‘ jhes Haus / 
E. Rrohn, A., Maurer 
 
Klofterweg 
E. Schilf, R., Werkmitr. 
E. Bet, E., Invalide 
Kruppallee 
Linke Seite 
3 E. Beier, I., Zimmerer 
Groth, M., Kraftwagenführ. 
Mangels, OD., Technik. 
5 E. Buthmann, Ch., Ob.Stadt- 
Setretär 
SKenjen, Ch., Rentnerin 1 
11 E. Bohnitorff, 9., Wiv. Krdg, 
Ahrens, X., Lehrer a. D. 
AWegner, W, SO Ing. 
18 E Gneitemen, De 
19 E: net Su TE 
bei. 
29 E. Moje, R., Ingen. 
Haye, H., Kfm. 
NecdhHte Seite 
4 E. Schmidt, Ch., Se 
Bevollm. 
8 E. Föh, A, Ingen. 
12 E. Menges, W., Ingen. a. D. 
14 E. Zhalwiger, D., Ingen. 
18 E. Müller, A., Benfionär 
20 E. Bamert, B., Ww. T. 3088 
22 E. Möntemeier, H., Ingen. 
26 E. Zimm, O., DObermitt. 
30 E. Beterjen, M., Ob. Ingen. 
32 E. Brandt, A., Hın.Angeft. 
36 E. Möller, W., techn. Ob. 
Stadtjekr, 
Pottberg : 
“13 E. Namm, O., Lehrer 
5 E. Ulrich, F., Gemeinde-Selr. 
9 E Selt, 6b. Rentner 
Struc, %., Eijenb, Betr. Alf. 
13 E. Runkwik, A, Ingen. 
15 E. Arlt, U Bez. Kommiff. 
T. 6794. 43638 
<- ONE > 
6° E. Ohljen, I, Kfm. A 
14 E. Neubauer, M., Schneider- B, 
mtr. N 
 
 
Pottberghöhe 
1 E. Ulbricht, W., Ingen. 
3 Bauftelle“ 
Preeker Chauffee 
Linke Seite 
1E. Qaajfh, €, Gaftwirt 
T. 2816 ; 
 
 
 
  
  
 
	    
Waiting...

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.