Scolaptoht, I., Jungfernitieg 34.
Olüter, A, Kl. Kuhberg 38.
Schmabl, M., Probiteier Ste. 19.
Schmidt, M., Teichitr. 16.
Onoor, M., Eliiabethitr. 16 T. 2631.
Schöppe, Ch., Sophienblatt 92.
Doffow, E., Kirchhofallee 124.
Schulg, I. Fleethörn 20.
Schütte, H., Bauftr. 5.
Oivarz, A, Faldftr. 14.
E Schweiger, T., Reeperbahn 21.
cemann, A., Holtenauer Str. 62 T. 3215.
ellhmer, €, Dahlmannftr. 2 T. 5965.
Sie, €, Gerhardftr. 77.
Sobotta, 6., Goetheftr. 25.
| Svet, 2, Lornjenfte, 56.
Stabe, Ch., Holitenbrücke 8. 10 T. 1760.
5 Stalltnecht, M., Lüdemannftr. 39.
8 Stenzler, O., Avelheiditr. 9.
©
Al Zhau, M., Zungfernitieg 19.
— Zbies, &., Hohenzollernring 52 T. 2601.
Zhomas- Adler, E., Lorengendamm 5
; ‚T. 5196.
8 Tievs, YM., Kaijerftr. 27 b.
mm, F., Dammftr. 12,
Aonn6, M., Meventlouallee 5.
A vede, M., Schauendburger Str. 53.
Tüchjen, X., Gerhardftr. 61.
Ulrich, E., Lriejer Höhe 6.
; ; Ütermöblen, 6., Düppelftr. 82.
} Better, F., Holtenauer Str. 45 T. 5078.
% Völfers, Ch., Langer Segen 25.
| on, K., Kl. Kuhderg 11.
wewverte, E., Micheljenftr. 28.
Wichmann, E., Knooper Weg 118.
| Wieland, M., Raajehftr. 6.
— Aitthinrich, M., Stadtfeldiamp 18.
itthöft, X., Edernförder Str. 18.
SSittfomsty, A., Lornjenftr. 69,
Wohlen, M., Lutheritr. 6.
Ölfer, A., Koldingjtr. 2.
urmjee, M., Kleiftitr. 25.
ucholdt, H., Holtenauer Str. 83.
| AEEEEKNFSEEKEN
Schnittmufter
Fries, Catharine, Knooper Weg 22,
Louise Thoms er;
Schnitte
Wilheklminenftr, 1
UA
Schokoladen
Ru - a) Grophandlungen
| b) Handlungen
1 c) Bertreter
| 3) Großhendlungen
Yeowolf, Mithlenbach 6 T. 6742.Schneiderinnen
Hohn, A., Yeßbfir, 20 T.
Kauffel, Augufte, Holitenbriüce, Pa-
villon 4 T. 2578.
Leptien, Grete, Brunswiter Sir. 3
T. 2738. «
Nieljen, Henriette, Brunsmwiker Str. 23,
Schnell, Bertha, Knooper Weg 111.
Schönheim, H., Klinke 26.
Warnde, Lolli, Sophienblatt 22. 24.
c) Vertreter
Hagemann, W., Waigzftr. 49.

Schornfteinfeger
(Vezirts=Schorniteinfegermftr.)
Brüning, A, Wrangelftr. 29 T. 4172.
Burmeilter, O., Wmw., Sophienblatt 71,
Carl8, YA., Vinetaplas 2.
Dinger, A., AWdolijtr. 33.
Feldmann, H., Elkijabethitr. 61,
Friedrichjen, A, Schönberger Str. 36
T. 4616

Fritiche, B., Eimicohenhagen, Speeftr. 11.
Hippe, N, Ahlmannftr, 1.
Krafit, A., Kanalftr. 13.
Lamprecht, F., Lerchenitr. 22.
Liebe, A., Holtenanuer Str. 111 T. 1253,
Meyer, H., Schöntkirchener Sir. 26,
Mievedi, H., Blodsherg 14.
Müller, O., Feldstr. 90.
Otto, Fr., Ringitr. 39 T. 6086.
Reterjen, Chr., Ningftr. 99.
Schachtel, G., Steltings Privatitr. 5.
Schneider, W., Stolzeftr. 11.
Sonnewald, K., Wilhelminenftr. 24.
Stenzel, M., Elijabethftr. 16.
Stüre, O., Dovotheenftr. 35.
Walsberg, H., Goetheftr. 18.
Werner, A., Holtenauer Str. 174.
Werner, «A, Stiftftr. 3.
Wriedt, R., Elmjbhenhagen, Jın Dorfe 19.


Schornftein-
zugregler
fiobar-Vertrieb, Kirchhofallee 62. 64
T. 4052,


Schreib-
majßchinen
Hans Börner


— Crichjen, B., LorenHendanım 24 T. 3879.
rvetivurft & Co., Mingftr. 41 T. 2472,
Ned, O., Holtenauer Sir. 124 T, 3698.
8 Dinriojen, W., Fleethörn 38 T. 7392.
| ieler Süßhwaren-Fabrit Fr. Meder,
5 U
Anüppel, G.,. Karlitr. Ba T. 3177.
Sübl, O., Kirchenweg 51 T. 1707.
dınann, A, Sehmberg 22 T. 914.
HM Nüdtte, Gebr., Ererzierplaßg 18 T. 1731.
©
| ifijch, Kl, Lerchenfir. 16 T. 5686.
A ME
A . H = J = Pi n n
A Herzog Friedrich-Str. 36—38 1.1168
Sa Senner, ©. KYahnfte. 5 T. 4952,
echter, C., Niemannsweg 34 a T, 5449.
b) Handlungen
Y Aeude, Helene, Küterftr. 9.
5 Preuherfer, 17,
® quler, Cija, Yebftz. 12.
| Sl & Köfter, Holjtenftr. 12 T. 3194.
5 CE
+ 5638,
Öterd, X., Nacht, Inh. Rob. Leitner,
Sopbienblatt 28 T. 2880.
— ?0the, Luije, Knvoper Weg 110
T, 5266.


Dänijche Str. 30—32 — T. 26
Tadey & Fritjhe, Sophienblatt 1
T. 1115.Schreibmafchin.,-
reparaturanffalt,
Kahl, W., Ecernförder Str. 1 T. 2124.
‘| Landrod, K., Bellmannftr. 2 T. 944,

Schreibftuben
„Hansa“
Holtenauer Str. 53T, 252
Hempelmann, W., Legienftr. 12 T. 4853,
Hotopp, Wilhehnine, Hofpitalftr. 23.
Riczen, A., Ekernförder Str. 12 T. 4890.
Stehn, S., Holitenftr. 81 T. 2605.

Schreibwaren
Kraufe, E., Auguftenftr. 70.
DA

Schuhmacher
Albrecht, K., Chriftianiftr. 22,
Anders, E., Frerichsitr. 9.
Anders, E., Kronshagen, Kopperpahl 87.
Anders, I., Sophienblatt 90.
Andreien, F., Klausdorjer Weg 27. 29.
Andrejen, N., Kronshagen, Kopperpahl 738.
Arndt, K., AWdolfftr. 8.
Arp, E., Harriesfir. 33.
Augat, F., Heitendorfer Weg 55.
Baajch, A., Weißenburgfir. 11.
Bäcker, M., Stromeyerftr. 10.
Balligfki, L., Neue Reihe 8.
Baumgart, I. W. H., Düppelftr. 89.
Baumgarten, R., Fleethörn 34.
Beer, H., Karlitr. 3a.
Berliner, H., Howaldtjir, 8.
Beich, €., Makmannftr. 7.
Beitte, F., Düppelfir. 71.
Bette, F., Mendsburger Landfir. 162.
Beu, D., Boninfir. 14.
Beucke, A., Iungmannfir. 56 T. 1481.
Bildt, A., Heiichftr. 17.
Bijchoff, B., Adelheidftr. 6.
Blod, M., Wörthfir. 14.
Bod, E., Gabelsbergerftr. 14.
Boceje, H., Mittelftr. 20.
Boritel, F., Stadtfeldiamp 30.
Bößow, L., Annenftr.. 57.
Böttger, E., Kieler Str. 22a.
Bracafjch, A., Feldftr. 34.
Brandt, E., Knvoper Weg 28.
VBrods, A., Sohftftr. 28,
Brofig, B., Adelheiditr. 19.
Brügmann, O., Kl. Kuhberg 36.
Bruhn, I., Frig Reuter=Str. 14
T. Holt. 134.
Bud, F., Annenfir. 28.
Bumann, R., Johannesftr. 42,
Burmeifter, O., Adolfitr. 46.
Burmeifter, W., Feldftr. 47.
Chriftenjen,. O., Gerharditr. 37.
Cipa, Annenftr. 54.
Damm, Chr., Friedrichsorter Str. 11.
Dammann, E., Holtenauer Str. 181,
Danieljen, A, Jungfernitieg 23,
Dantkert, K., Helmbholkitz, 11.
Daes, X., Waijenhofftr. 29.
Dau, M., Holtenauer Str. 226.
Debsti, I, Boninftr. 57.
Dehmke, L., Prinz Heinrich = Str. 116.
Dekloch, F., Bädergang 3.
Dettfe, H., Waigftr. 69.
Deutich, T., Hamburger Chauffee 44.
Dibbern, F., Elmjohenhagen, Rönner
Weg 44.
Dibbern, I., Harmsftr. 124.
Diedmann, W., Yägerftr. 2.
Diedrichjen, I., Gasfir. 15.
Dohm, I, Micheljenitr. 12.
Dreffel, H., Annenftr. 58.
Dreyer, F., Knvoper Weg 168.
Droskel, D., Gr. Ziegelftr. 13.
Egger8, X., Schauenburger Str. 45.
Eggers, R., Diekweg 37.
Ehlers, H., Makmannftr. 7.
Ehrede, W., Waifenhofftr. 32.
Erichjen, D., Auguftenitr. 76 a,
GErichjen, I, Yungfernftieg 8,
Ernit, R., Kaijerftr. 98.
Eichner, 6., IJungmannftr. 42a.
Eijemann, F., Werftitr. 169.
Ejemann, O., Mebitr. 4.
Emwoldt, X., Calvinjtr. 3.
Kahling, F., Sindenftr. La,
Femerling, I., Witingerftr. 7.
Heyer, B., Knidweg 2.
Fijcher, I, Edernförder Str. 1.
Follwaczny, B., Klofterftr. 6.
Fölmer, A., Knvoper Weg 178.
HFöliter, H., Lüdemannftr. 56.
Hranz, N., Langenjaal 2.
Hredersdorf, I., Moorjee 2 b.
Hriedrich, R., Bremerftr. ‚6.
roh, W,, Aunenftr. 35,
SGangelhof, S., Gr. Kuhberg 5.
GSeeft, A., Knovoper Weg 136 a.

Schrt, G., Ruffee, Dorfitr., Gehrtjches
Haus.
Gerftenberg, H., Norddeutiche Sir. 19.
GSiering, G., Gneijenauftr. 8.
Goihl, R., Olshaufjenftr, 17.
Göpfert, M., Mekitr. 31.
Grabis, ., Haffeldietsdammer Weg 14a.
Suhuader 7


MIT. zeit f en

HA
Grage, X, Grabaftr. 44. ©
Grapengeter, A., Annenftr. 32. 4 Y
Grapengeter, A, Hammerbufjch 48. N #
Graße, M., Schönberger Str. 74. ;
GSriem, I., Torftr. 15. 4
Grimm, G., Kehdenitr. 4. N CA
Griszfat, G., Sophienblatt 47.
Großkopf, E., Steinftr. 16. RR
Hagen, £., Frandefjtr. 2. K
Hamanı, $., Friedricdhsorter Str. 50.
Hammer, E., AKnooper Weg 1152.
Harder, I., Schauenburger Str. 69.
Harder, AW., Bauiftr. 2.
Hafenbank, H., Adolfftr. 19.
Hauberg, A., Hohenzollernring 47.
Haye, H., Hojpitalitr. 28.
Heejch, Chr., Wikingerfir. 14.
Secih, D., Gerhardfir. 8.
Hei, A., Bremerftr. 6.
Heinrich, K., Danewerkftr. Ya.
Heitmann, E., Katfjerftr. 27 b.
Heitmann, D., Samwerfir. 23.
Heye, F., Hofbitalftr. 28.
Hillmann, F., Bebelftr. 19.
Hinz, C., Kronshagen, Kopperpahl 63.
Hinz, D., Hakftr. 14.
Hoffmann, R., Bejelerallee 67.
Hollitein, A., Yaecgerallee 15.
Holtheuer, N., Stormarnftr. 19.
Komteldt, H., Krujenrvotter Weg 25.
Hopmann, X, Yungmannfir. 68,
Hops, W., Steinftr 3
Hündgen, N., Karlitr 16.
HYacobjen, X., Kleiftjtr. 21.
Yahn, H., Diekmniffen 8,
Ienichen, E., Lornjenftr. 41,
SYenjen & YJörgenjen, Mitteljir 11.
NYch, A, Vetersbhurger Weg 46,
NYeh,. O., Adelheinftr. 25.
Sefien, Chr., Bahnhoffir. 1.
‚| Yom8, A, Boßhörn 9.
Ingwerfjen, E., Friedrichsorter Str. 28,
Iohannjen, F., Schulftr 6.
Iöhne, Chr., Yägerftr. 13.
Iöhne, Chr., Legienfir. 42.
QIöbhn, H., Mekftr. 3.
Iokubeit, E., Knooper Weg 111.
Ioft, M., Weibenburgitr. 41.
Jürgens, D., Hanffenftr. 5.
Kaaf, F., Schönberger Sir. 157.
Kühler, D., Heikendorf, Hafenitr. 38a,
Kähler, H., Bapenkamp 55a.
Kähler, O., Suchsdorf 14.
Kaffjube, A, Waigftr. 79,
Aare, H., Iltisftr. 12.
Kloftermann, X, Priejer Strand 13.
Knicp, 9., Königsweg 9.
Koch, H., Stadtfeldlamp 34.
Rod, H., Prüne 37.
Kock, W., Weißenburgftr. 34.
Kohrt, W., Stormarnftr. 7.
Kolbe, H., Schauenburger Sir. 61.
Kops, W., Wörthftr. 17.
Korb, M., Hakßftr. 18 T. 5620.
Körner, N., Waißfir. 27.
Krambed, I., Brommyftr. 10.
Kräßel, G., Klogitr. 3.
Kriemann, £., Suchsdorf 84.
Rryftek, O., Boninftr. 29.
Rühl, W., Weibenburgitr. 5.
Kuntel; H., RNendsburger Landftr. 70.
Ladewig, H., Aljenfir. 17. *
Ladwig, H., Lühowftr. 2.
Lamad, H., Waitftr. 50.
Lamatjch, A., Kirchenweg 6.
VYangbehn, WW., Schwehfelftr. 6.
Lange, H., Jungmannftr. 65,
Lange, H., Muhliusftr. 82,
Lange, W., Gabelsbergerftr. 4.
Langholz, H., Dammftr. 17.
Läjfig, F., Schauenburgerv Str. 40.
Laurijchte, F., Holitenftr. 88,
Veejemann, F., Wrangelftr. 36.
Leiffau, X, Schauenburger Str. 58.
Lembete, E., Alte Lübeder Chauffec 92,
LembeAe, Yohannesitr.. 38 a.
Levede, F., Schloßitr. 14.
Leverenz, F., Waikftr. 98.
Lichrecht, Margarete, Waifenhofftr. 5.
Licgbarsti, G., Koldingftr. 4
Lindemann, OD. Haffelnannftr. 10,
Vindenberg, Kl. Kuhberg 11.
Lofinf, H., Blodsberg 6.
Quditedt, M., Kronshagener Weg 39.
Lüthje, H., Hamburger Chauffee 40.
Lütjohanın, X., Moorfec 5a, 4

Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.