4
Ta
©
vr el

® Kenfd
%5 Orig, €
anfen, Ban 1
, %., Buchhalt. 2
A Auft. Hauptiwacht:
Erd
andelt, A, N Hredant %
3. Kim.
„Wo.
Schnoor, I, Prof. ‚ilds.
A OE Sebenämitiel.
rag.
Rodeiwoldt, A, Am. ©
Detzog Friedrich-Str. DZ
mm, S., Fl. (St.
ySlehen) A
8 Förfter, M., Handelsın.
Won? x Mafdinenwärt.
ode, S., Schneiderin 2
Besen Venfionär 1
Se S., + Sneiderin
Q Ühler, , Werftlempn.
Cchner, Er Brauer
ücbrobt, ©. AWw. Erd
u DE ., Wo. 5
me, Th. Schiffb. Ing.
rec &., Kuti bee S 4
Sika 6, „Mao. Ai
„, Maler
Seesen M., Benfionär 2
Acobjen, M., Majch. Ingen.
Qua, WW, Rentner Erdg.
Ag $., Privatın. 1
% „ Schneidermftr. 3
Önteburg, W., Schloffer
Nechte Seite
5 Rohardt, B., Frau 1.1204
a Noharbt, O., Kfın. T. 1204
rn domeit, LA „Maichinift Erdg.
Gen Tiedrichjen, ., Aw. 2
bharbt, A., Yuft.Ob.Setr.
que X. Monteur 2
os iß, A . Age 2
or Dich, N., Rentner 1
Obde, M.,. Benfionär 8
4E un, ©., Kim.
X immte, ©. Bäckermftr.
de $, BE
505
Bebeniee, 2 , Ww. a
Su deujen, © Technik. 2
Sorenz, (AM Tapezier. 4
Öfterwald, O., Werkmitr. 3
Sderjen,' R., Wo. 8
$ OÖiffer, B., Schloffer 1
6 SE N ” Angen. 1
app, Wilhelmine,
Dinkel. %., Schlofer
Fa S., Poitihaffn. 4
Rob Nüder, Zh., Kartoffeln 3
NM morgen, ©., Schmied 2
Drche, D., Schneider 4
Oterjen, X, Stadtangeft, 1
Sonte, R., Werkhuftr. 1
Tojaret, 3, Bohrer 3
Derzog Friedrih-Str. Z
SE Wichmann, I, Ingen.
uisburg)
a 5 Möfchmann, Ch., Rentner
% Atwdig, O., Majchinijt 2
Cütel, F., Arbeit. Erde,
Deubert, L., Frau 3
infeld, 9., A. Frdg,
Bien bs Arbeit.
iende, B., Frau
Wo Alöß, ., WoL.O. Hactmftz.
weber, W., Frau‘ 2
- Sirchhofallee >
Weg zur Fähre
en 7 Berftfte. >
"Henlaterfe geh. 3. Werft:
hehe
Stadt Kiel
he ABerte geb. 3. Werft:
ze Werftftr. DZ
Weberftraße
Wehdenweg
(Stadtteil Wellingdorf)
Nach der Wehdenkoppel, welche
die Straße durchjchneidet,
benannt.
<- Schönberger Str. DZ
Linke Seite
1 eriftiert nicht
3 E. Stoll, Q., GE
15.E Süllmanı, $ , Ingen.
512
Hillmann, MN., Wiv., SO
räuchereibe].
28 °E; MO O., Lokfomot.
Führ. a. W.
29 E. Wolf, "9. Bol. Haupt-
wachtnıftr.
Boyfjen, I. B., Vertret.
33 E. Gofiel, O., Henn
Aifift. | Erdg.
Fouquet, B., Reg. Baumitr.
35 E. Schröder, $. Mofa
NR
Harder. Co techn. Ob. Steht
87 E. Wrobel, F., Stadtangelt.
39—49 Bauftellen
51 E. Medlenburg, N., Bau-
unternehm. 0
Siegmund, I., Kim.
53 Bauftelle ) e
55 E. Schmidt, F., Stadtjekr.
57 E. Barjhau, G., Ob
Stadtjefr.
<- Schwentine Ze
NMechte Seite
2 ertitiert nicht
4E N Q.. ES,
Bol, KR. a8.
Duggen, E,, Sattlermitr.
SE OH D., Büro:
VBorft. a
Wagner, €, Dipl. Handels:
Tehrer Erdg.
8 E. Frahm‘jche Erben
V. Wried, A., Schloffer
Bracker, H., Bierverfäuf.
Hofnann, E., Zijhler 1
Kofmann, E€., Ob. Wachtm.
10—14 Bauftellen
16 E. Bugenhagen=Kirchengem.
Kiel-EMerbet
Detmer, A., Paftor T. 7024
18 E. Herb, W. MA., Dr. phil.,
N (Minden
Wiv.
i. W.) =
Rodewald, B., Stadtarzt
20-E. Kohannjen, F. Sa
Ingen. rd
EEE, Br uchoalt,
2: E Kühl, 8. im. N enbt-
burg)
Meeje, M., Wiv. 1
Bimmermann, M., Hm.
Angeft.
24 Bauftelle
26 E Behrens, W., Kim.
T. 3855
28 E . Fütterer, R., Kapitän
362 E
rde,
on R., Ob. Ded.Ofitz.
30 Bauftelle
<- Baffader Str. ZD
32 E, Schulg, X., Rentnerin
Wagner, L., Amtägerichtsrat
34 E. Steffen, O.,-Zeichenlehr.
Riren, D., Mechanik. X
36 E. Schlüter, A., Ww.
Martens, B., Pförtner 2
Möhlt, K., Yıugen, 1
38 E. Eichmwald’ihe Erben
Mickes, H., Dr. phil, Direkt.
a. D.
40 E. Sachie, X., Benfionär
MNMudolphi, F., Penfionär
42 E. Rähler, O., Lehrer
44 ER 8., Gew. Schul»
direkt.
44a E vn F., Rolonialwr.
4 De akt Strafe >
A AN

A916 —
46 E. Roth, W., Kim.
46a Weber, D., Ingen.
48 eriftiert nicht
<- Raisdorfer Str. DZ
50 Bauftelle
52 E. Schwarg, E., Lehrer
54 E. Grothe, F., Ingen.
56 E. Linnich, M., Studienrat
58 E. Lange, D., Eigentüm.
Boffert, N., Buchh. 1
Balm, W., Kim. Erdg.
60E.Magnus,R.,Db.Steuerfetr.
62 Bauftelle
64 E. Löwe, R., Ingen. a. D.
Koppe, F., Dr. phil., Lehrer
66 E. William, F., Ob. Mont.
(Amerita)
V. Senjer, A., Ingen. (Nr. 72)
Klenze, K., Reg. Rat a. D.
68 E. Groth, F., Wim. Krdg.
Groth) O., Ob. Boftjetr. 1
70 E. Yhaesler, X. DO. R., Bant-
bevollmächt. (Lüneburg)
Hanjen,9., Ob. Ingen. T. 7384
72 E. Lenfjer, A, Ingen.
SONNE Welling:
dorf e. SG, m. b. GO.
74 E. Hahn, I, Ingen. T. 6518
Hahn, Gerda, Kunftgewerbl.
Werkit. T. 6518
76 E. Xhode, K., Kanzl.Wifift.
a. D. Erdg.
Tode, D., Majchinenb.
78 E. Kapping, X., Mar.Sefkr.
Harder, F., Handelageh. 1
<- Rojenjelder Str. Ze
80 E. Appuhn, E., Kim. T. 2393
Appubn, O., Handlgsach.
82 E. Zams, K., Ingen.
84 E. Nochlf, Ih., Aw, X
Müller, CE. F., Saat. Runb-
T. 2317 Erdg,
86 E. Böjdhe, W., Angen.
88 E. Otto, 9., Mar. Werkumftr,
Langlo, D., Lehrerin 1
90 E. Broderjen, Ih., Ingen.
T. 5466
9 E SEE W., Rol.Hauptm.
94 Er ohne $., DET
96 E. Binnijh, W., Pol.Ob:
Wachtmitr.
Thielebein, W., Kim.
98 E. Candhausbauverein
Wellingdorf
Lindner, A., Klavierkehr.
100 E. Landhausbauvercin
Wellingdorf
Kahl, F., Landesinjp.
102 E. Marr, F. ,Schiffb. Ingen.
Marr, M., Ww.
104 E. Geißler, O., Lehr. iR.
106 E. Pfeifer, A., Steuervollz.
108 E. ®rahl, C afad. Mufit-
Tehrer
110 E. Wulf, H., Lehrer
<- Stadtgrenze D
Weifenburgjtraße
Schlacht bei Weißendurg‘ am
4. 8. 1870
Am Wilhelm&pla
IT

. Hohenzollernzing -
<- Wilbelmplat
Linke Seite
1 eriftiert nicht
3 E. Sörenjen, B., Kfm.
(Karlitr. 9)

Beißenburgftrafe
3 Fijher, D., Wo. 1
Ale SE Dachdedermftr.
v3 Erdg.
rn en Kim. 2
Lippert, & Technik. 2
Reinhardt, L., Pianijt 4
Schlichting, S., Nentnerin 1
SD Malermftr,
8
Wöhlt, M., Maurermftir. 8
Wörpel, W,, Lagerberiwalt,
E. He &, Glafermftr.
T. 4881 Erdg.
) Dreitenftein, O., Maurer 4
Yungjohann, K., Kellner 2
Kühl, W., Schuhnumftr. 2
Lüddens, A., Schriftjeß. 3
Meyer, $ Majchin. Mitr.
N H., Maurer
Schröder, W., Ynval. 1
Voß, H., Schornfteinfeg. 4
— X, Arbeit. 38
on
7 E. Yöhnt, F., Kim. Erde.
Damm, M., Schloffer 1
Fedder, E., Betr. Ajjijt. 4
Göttiche, T., Schneider 2
Ieß, A, Erpedient 8
Hürgenjen, L., Ob. Heizer 3
Koch, Kraftvagenführ. T. 1362
Kröger, O., Kontorift 2
Trujcheit, E., Schloffer 1
Vogel, M., Hand.Vertret. 4
9 E Hauberg, A., Penfionär
Emwers, W., Kellner 1
Großmann, F., Arbeit. 4\
Hahn, B., Buchhalkt. . 3
Naumann, G., Mechanik. 1
MNeelkjen, A., Kutjcher 2
Peters, R., Kraftwag.Führ.
Plambee, H., Maler 2
Malf, L., Ww.
Steen, I, Stukfateur Erdg,
11 E. Gramm, R., Majchinenb.
Baajch, A, Schuhm. 2
Gramm, H., Invalide 1
Meißner, A., Rentner X
Möller, K., Bauunternehnm.
„ 2226 8
Mebehn,, Ch., Korrejpondent
NMoßberg, K., Stemmer Erde.
Schlegelmilch, R., Ynvalide 3
Schlotfeldt, E., Tijhler 4
Sechedt, D., Konditor Erdg,
13 E. Yacobjen, F., Eigentüm.
Beramann, E., Kellner 3
Bood, I., Frifeur 4
Caftedello, K., Werkmftr. 3
Dahl, W., Schneidermitr.
Daus, F.,, Ob. Heizergeft.
Horn, F., Reijend.
Mic, Se Schneidermitr. 1
Schulz, E., Dienfim. Erde
Steen, IM. Aw.
Timm, M., Landesjekr. 1
Wieners, N., Dr., Zahnarzt
15 E. Jeit, A., Sattlermitr. T.265
Deifing, en „Boftangeft. U
Yatob, € % Boot8sb.
Komwohl, G., Telegr.Arb. :
Lenteit, W. Wi. 1
Oldenburg, Ch., Reijevertret.
NMohardt, H., Schloffer 2
Scheel, G., Zimmerer Erde,
He ©. Bolljete. 1
Wieje, E., Am, 2
17—29 Bauftellen
31 E. Funf, G., Nentner 1
Blum, P., Kutjher Erde,
Dittmer, E., Aw. 2
Drewes, E., Heizer 4
Ehlen, &, Renimerin Erdg,
Grambow, ®D,,
Kathe, $. or Erd
Müthlenftedt, $., Wi.
Leterjen, D., Hafenarb.
Rrüß, O., Steinjeß.
Möhling, A, Maurer
Voigt, E., Ww
<- Mekbitz. Er
88 j. a. Meßfir. 24
E. Sellmer, E., Bädermitr.
T. 2761
HD 0a HR af
: Erdg,
Bruhn; K., Arbeit. 1
Kröger, M., Arbeit, 4
Müller, H., Geiwertjh.Beamt.

ET. zeit
83 Mau, N., Schlachter
Schacht, H., Monteur
Scll, Ch., Tijchler
Wolft, ., Schloffer
85 E. Meyet, En Kfm.
Bod, €
Horn, © Btntloar
Klofe, W., Wertmftr.
Mathiejen, R., Hausdien.
Michaelis, F., Hilfslehr.
NRautenberg, $., Poftfjekr.
Mieper, O., ajOinif
Nollmann, K., Malergeb.
Sievers, MM, Boftiaiin,
S7.E Kühn, a. bh. O., Frau
(Sonderburg)
VBenndorff, L., Frau Erde
Harmuth, 6, Kim.
Yacob8, 9., Gijenb. Angeft.” 5
Kalinna,R., Kolonialw. Erde.
Korten, Br Seemann 8
Niemann, ©, Tijchler 8
Schmidtpott, W., Wmw. 4
Wilhelm, H., Buchdrucker X
Bielste, AM., Rentner
839E. Bülgler, Ch, „Ob. Poftjchafin.
Arpe, O., FÜDHHl
Mulath, C., Arbeit.
Schönebein, W., Kfm.
Schulz, A., Khan.
Steffen, S. Kellner
Stefjun, W., Arbeit.
Bob, F., Kapitän.
Dir Bäder
Wilt, S., Schuhmmftr.
41 'E amm, Ch., Wächter
Bartels, OD , Oilf8zollwacht
mitt.
Edert, M., Ww.
Feindt, L., Majchinenb.
Yhrens, K., Bohrer
Yöhnt, D., Ww.
oft, N., Schuhmmftr,
Mathlev, Ch., Arbeit,
Nic, H., Erpedient
Schäfer, R., Kranführ.
48 E. iind, D., Wo.
Bär, € , Former
Holger, WW, Wo.
Seiler, $., Angeit. Erde,
Grabow, M., Pol. Wachtmjftr.
Horns, IM. „Löpfermftr. T.6561
Imhagen, F., Bürogeh. 3
Lange, M., Arbeit. Erdg.
Löffler, X Angeft. 1
Maas, F., Angeft. 4
Moltenhauer, A., Maler 3
Ulridh, O., Pol.Ob.Wacht»
meifter 2
45 E. N & Buchdruck.
(Mebftr. 35)
Adler, ea Wiv. 1
„ Schuhm.
A x Someidermfte,
, Büroangeft. 2
, Sb. Siege Sekret. 2
Nacobjen, W „ZeOuik. 8
link, D., ww. 4
Dhms, I, Stadtangeftellte
Reimer, D., Arbeit. 4
— 3. Rentner 1
Een M., Ob. Stadtjekr.
2
aD.
— F., Feinmechanik. 2
Schmidt, %., Altreniner 1
Tant, ae Do. Poftihaffn.
Thieffen, RN ETARUGENE 8
Stender, ©. Kim. X
Ullrich, H., Bolljetr. a. D.2
—<- Hohenzollernring >
Rechte Seite
eriftiert nicht
E, Qühr, W., Möbeljbrk,
T. 437
VBiß, H., Zimmerer 2
Jöhnk, E., Aw.
Koch, A, Handelsmann 4
Lühr, S., Zijchlevmftr. 1
Rohlis, ©. A 8
%
3
1

FNOROPO SR
Dn»
öl
8 =
CR Dann HRE
DO DO a DD
RD
Röjhmann, B., Voftichaff
Walter, R., Dreh her;
+88, Gelderheber
GE Hah, F., Benfionär
Albrecht, ®, Ww.

Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.