ch
Kühler, H. A, Induftr. u.
Schifisbed. T. 2454
Raina-Werke, Zentrallager
T. 849. 1244
Bollniederlage T. 4236, 4288
49. 51 E. Sangneß,O., Lebensm.
Sroßhdig. T. 341, 343
<- ber]. Fämijche Str. Z-
58 E. Bijdhoff, I, Futtermittel
(Niemannsweg 52)
Berner, I, Saftw.
55 E. Ripp, R., Kim.
(Feldftr. 90)
Kipp, I. C., Steingut en gr.
T. 1080
57 E. Büfing, R., Lade u. Farben
Büfing, M., Ww. 2
— ., Neijend. 2
Harder & Büfing, Farben u.
ade T.. 278.
Horb, G., Bote 3
59 E. Stabt Kiel
Gefiden, oh. D., Mineral:
brunnen T. 4315
61 E. Langneß, O.,. Kfm.
Harder & Büfing, Farben u.
Sade T. 278
63 E. Stadt Kiel
Bielenberg, X. A., Getreide:
großhdlg. 2u. 3
—<- verlängerte Fijcdherfir. DZ
Fijhhalle E. Stabt Kiel
_ ®ottharb, O., Fijchereibedarf
T. 2947
Hopp & Rehje, Seeftich:
GroBhdlg.
Kieler Fijchergenoffenjchaft
e. SG. m. b. ©. T. 3410. 3411
Wieje,E. Fijchhandel engros
T. 468
<- Am Seegarten Z-
Güterfhuppen und Brüden
Wärterhaus, E. Stadt Kiel
Linke Seite
2 geb. 3. olitenftr. 29.
4 E. Maitbaum, S., Seiden: u.
Modewr.
6 E. Zimmermann, %., Hotel:
Def. T. 641 A
V. Stad, Ch., Saft. T.641
8 E. Kühl, H., Referendar
(Heitendorf)
Grunwald, M., Frau 1
Harlor, E., Majchinenarb.
Lipfius,G., Gold: u.Silberwr.
Richter, RN., Tiefdauarb. 2
Winkler, H., Handelsagent
1215
%
10 E. Kieler
eh
V. Lehmann, X., Diakon 1
12 E, Amtrup, 6., Ronjul
T..1722
Hummel, €., Kfm. T,
Ippen.=Lmnie, Kieler Bertr.
Norderpreß Co. T. 4600-01
Norderpreß Co., Carl Hum-
mel, Schifsmatl, T.4600/01
Schwebijch. Konfjulat T. 12
14 E. Kröger, F., „Wallhalle“
T. 906 Erde.
dg,
Kröger, D., Kim. 1
16 E. Weitphal, F., Bigarren
Gollnow, W., Frifeur 1
Utermarf, E., Tijhler 2
Wolff, E., Malermitz. 1
18 E. Dürmeyer, A., Stempel:
jbrf. T. 5904 Erdg, u. 1
Müller, M., Rentner 8
20 E. Den AM., Ob. Siöntfele
a. D.
Belai-Böla, Mufitverlag
Bielenberg, I. A., Getreide:
großbdig. T. 2, 3
Benzing, E., Kim. T. 6948
Reste, E., Herrenfleidg., T.296
AWeichert, W., Grabvieranft.
T. 1588
# 1
22a E. Biglheim‘jihe Erben
v Hamburg)
Seemannsheim
4780
44 E. Bauljen, A., Kfm.
. (Lorengendamm 22)
Wall
22a Chriftl. Metallarbeiter:-Verz
band T. 1698 2
Fallenius, E,, vw. Kapitän
Hagenftein, Ch., Garderobier
T. 4235
1
Hinft, X., Buchhalt. 2
Kraufe, H., Inh. Kraufe &
Heisler, Buchdrucerei
T. 83114
Erdg.
MNeimers, M., Ww. 2
Wader, H., Ingen. 8
Web- u.Stridwaren-Vertrieb
1.7
22b E. Biglheimjche Erben
(Hamburg)
Behrens, H., Keffelreinigung
T. 3261 1
Fedderjen, L., Funkoffiz.
Hanjen, K., Schriftjeßg. 3
Keßler, F., Arbeit. 8
Kraufe, H., Buchdrucerei
T. 3114 Erdg,
Schulz, M., Ww. 8
24 E. Ernit, G., Schiffshdl.
T. 4254 Erdg.
dg.
V. Ernit, NR. G., Kaufm.
T. 4254 1
Lembtke, H., Privatm. 1
26E.Peterfen,I., Inh. Karoline,
Safjtiv. T. 3338 Erdg.1 u. 2
Schütt, O., Zimmerm. 8
<- VPfaffenfir.
28 E. Gejchw. Loofe
Gabriel, H., Elektr. Ynftallat.
Stöllger, E., Schneider 2
Zacharias, R., Saft. T.1500
30a E. Brentner, F., Kfm.
(Hamburg)
V. Mohr, I. Frijeur Erde. u. 2
Burmeifter,G., Wirtjchafterin
Chms, G., Ww. 1
Herrnbrodt, C., Handl. Geh.
Kaffath, R., Brunnenbohr.
Meyer, F., Kfm. T. 4026
Riesner, G., Keffeljhnied 2
Thede, L., Kfm. 8
30b E. Brentner, F., Kfm.
(Hamburg)
V. Mohr, I., Frifeur (Nr.30a
Gehlert, A., IWw.
Meyer, F., Kim. T. 4026
Munter, A., Wem.
Spegfe, Schneidermitr.
32 E. Sange, D., Penfionat
T. 7876
=
N FH N
Lange, K., Handelsir.
Mech, D., Uhrm. Erdg.
Schenzle, G., Kolonialwr.
T._6589 Erdg.
34 E. Wyluda, I., Saft.
T. 6065 Erdg. 1 u. 2
Kroll, A., Wi.
— S., Propagandijftin 2
AWbhluda, M., Schifibau. 3
— W., Lehrer 8
36 E. Weimar & MNittjhalt,
techn. Dele T. 617, 618
Draco Eijen u. Stahl SG. m.
b. ©. T. 1520
Gert8, I., Motorb. Führ.
T. 5346 8
ling, D., Arzt T.309 2
Led & Lehmann, Tabakwaren:
großhdlg. T. 4755
38 E. Netligk, Ernit, Schiffsaus-
rüftg. Erdg, u. 1
Ed, W., Ingen. K
Luchs, H., Frijeur Erdg,
Neilik, F., Techn. Abt.
T. 4255, 5624 Erdg, u. 1
Tölte, H., Kutjcher 3
40 E. Dettmann, 6., Hotelbej.
T. 290
42 E. Wätjen, IX., Wafferliefe:
rant T. 2997 2
Hafenpolizeiamt T, 277
Hafenpolizei u. Mufterungs-
behörde T. 272
Heinrich, N., Kfm. 8
Loc, C., Schiffsmatl, T. 326
Lotjenamt T. 277

ennig, ©., Vermwalt, (Dä-
nijhe Str. 7)


— 214 —
46 E. Deutjches Reich
Hauptzollamtsgebäude
V. Bollverwaltung
Hauptzollamt T. 4288
Bartels, H., Zollwachtmftr.
T. 4288
48 geh. 3. Schhuhmacherftr. 38
E. Sartori, A,, Reeder
(Roonfir. 6)
unge, A., Wo, 1
Sartori & Berger, Reederei
T. 60, 61
Stange, O., Arbeit. 2
Struve, H., Kim. T. 60. 3
<- Schuhmacherftr, Ze
50 E. Sieg, 3., Kfm. (Schub:
madcer/{tr. 33)
V. Siegmund, D., Gaftw.
T. 498
Bebenjec, Sophie, Kauffr.
52 E. Schnepel, G., Nentner 1
Colhoun, E., Milcdhhdl. T.
Chrich, W., Werftichiffsführ.
Großfopf, €., Schuhmftr.
Kappe, A, Haushälterin 2
Strohmeyer, H., Berichter:
jtatt. T. 1269
Zhöne, G., Stenotypijtin 1
54 E. Büttner, F., Gaftw.
SJanfjen, L., Zeitungsbericht:
erftatter 2
Kähler, G., Gaftıv. Bertr.H.2
Kurk, O., Ww.- H.2
Luds, F., Taller H.:2
Neumann, E., Frifeur
Schirrmacher, F., Saft.
Schmähling, H., Bernidlerin
— Cm, Verkäuferin Erdg,
— Ernit, Schneider
— Erna, Arbtrin,
Sechafer, D., Striderin 2
Wegener, M., Ww. 2
56 E. Brod’jhe Erben
Brod, A., Galanteriewr.
T. Erdg. u. 2
— €, Wo. T..1620 1
— R., Mar. Stabszahlmitr.
— M. ©. E., Zigarren
T. 1620 rdg.,
—_ & Schütt, Manufakturw.
T. 28357
Lues, Dora, Keffelreinigungs:
Sejch. T. 2984 8
Wiebers, W., Ww. 2
—<- Slämijhe Str. Z
58 E. Nohr‘jhe Erben
V. Frikjche, N., Gajtwirt 2
Bialet, D., Gejhäftsführ.
60 E. Nielien, I. G.,Gigentüm.
(Körnerfir. 18a)
Langmaat, Vermieterin
62 E. Scholz, H., Benfionär
Scholz, I, Bimmerber:
mieterin
AWiejenhütter, M., Zigarren
64 E. Breftrich, B., Privatier
66 E. v. Mlegko-Edersborf, A.
Hofbauer, M., Zimmerverm.
68 E, Hardt, M. Zimmerbver:
mieterin T. 5231
70 E. Arbogaft, F., Yrivatier
(FriedrihSorter Str. 15)
Keffelbauer, R., Kim. X
Schneider, M., Feinkoft T.941
72 E, Plambed, I., Kfm.
(Rlopftocftr. 3)
Blambed, A, Kfm. 1
Plambed & Sohn, I., Ta:
bakwaren T. 5342 Erdg.
Taeger, A, Zimmerbvermiet.
T. 5686 2u. 383
Weidert, F.,Briefmartenhdlg.
<- Fijcderfir.
72a E. Horn,H., Kfm. (Düftern-
broofer Weg 20)
Göhlich, W., Telefonijt 4
Götter, H., Kellner 8
Hämmerlein, X., Rentner 3
Modeit, F., Schuhmacher 4
Poppenhuijen, W., Ob. Kellner
Utermaf, L., Kim.

Baulfen, A., Porzellan T.320


Weberftraße
72 b E.v. Mlekko-Cdersdorf, G.,
Baronin (Martensdamm)
Böftcher, A., Stübe
Claujen, B., Militäreffekten
Krämer, W., Prokurift 1
Kurg, B., Tabakwaren
Mantl, A, Fl.
Schmibdtsborf, F., Vertret. 4
Schmollig, E., Privatier 3
Taeger, I., Rentner 2
726 E. Föge, G., sen. Hotelier
T. 1067
Braumann, €, Kfm.
Claußen, H., Affefuranz.
T. 4377
Ohlrau, ., Schiffsmatler
T. 48377
Schulz, F., Segelmacherei
72d E. Wieje, E., Kim.
(Srenz{tr. 8)
Bahlf, H., Vbhotograph 3
Fürft, B., Drogift T. 5339
Yvens, G., Lagermftr. 3
Kielblod, W., Privatier 2
Maajdh, G., Tabakwaren:
großhandig. T. 3810
Oberbek, O., Rentner 2
—<- Kattenfir. >
74 E. Hagen, H., Wi. (Nr.76)
Baumann, I., Kfm. T. 7259
Buch & Zruppel, Kilte.
T. 5464
Flohr, F., TauGerapparate
Höpiner, E., Klempnermftr.
T. 768
Kieler Dampf = Vultanifier=
anftalt T, 7259
$lingelhöfer, IX., techn. Dele
T. 1605—1606
Will, G., Lotje 8
76 E. Hagen, H., Wiv. 1
Bräjch, E., Schiffsführ. 2
Edert, H., Elektro-Großhdl.
T. 3148
Schildt, X. O., Lebensmittel
T. 3852 .
Schinkel, A., Büroleit. 1
Schütt, H., Kim. 2
78 E. Fisfus
PO Katafterämter
<- Prinzengarten
Wall, rechte Seite
Um Seegarten
E. Stadt Kiel
Bruhn, W., Spediteur T.5805
Schade, E., Gaftwirt „Sees
garten“ T. 3994 u. „Fähr-
halle“ T. 5521 Erdg.
FiOhale
E. Stadt Kiel
V. Voß, A, Fiihhalenmftr.
Gotthard, H., Fijchereibebarf
T. 2927. 6558
Hanjen, F., Frijeur
L., & Co., Fijdhtommiffion
T. 4261. 6755
Haß, I. N., Fijhkommijfion
T. 4924
Hinz, F., Fidhimport T. 4315
Hopp & RMehie, Fildharoß=
handlung T. 40. 1296
Idvens, H., Seeftjhgroßhblg.
T. 83. 84 :
Kieler Fijher-Genoffenjchaft
e. 6. m. b. &. T. 8410,
3411
Krohn, F. W., Fijdherport
T. 3526
de Mooy, H., Konfitüren
Scheerbart, H., Zigarren
Sehfe, O., Fijhgroßhdlg.
T. 6199
Steen, I, Fijokommiffion
T. 8178
Thebe, A, Fijhgroßhblg.
T. 1104. 413
Zyohjen, I., I, Fiidräuche-
rei T. 40
Wieje, E., Fijhgroßhblg.
T. 468

— R., Cafe Rheinland
T. 1426 E
5 E. Efjer, h., Früchte (X
ftraße 6)
Wallitraße |
, & x % ft
(Stadtteil Friedrihsot
Nach dem Fejtungswall henannt
<- Wafferallee Zr
1 E. Fistus
Sa %., Ob. Feuerieh
mann A:
NRieljen, N., Dr., Rechts0
T. 1942

Wafjerallee
(Stadtteil Altitadt)
<- Wall DZ
<- Düfternbroofer Wes
(Unbebaut)

Wafjerallee
(Stadtteil Friedrichsort)
Am Waffer belegene Ale
<- Möhrkeftz, Zr
3 E. Deutjhe Werke WU. A
Reinede, H., Obering. T-
Kinderheim
E. Stadt Kiel Erdg 4
Sucht, A., Hausmfir. im
Waller, X., Lehrer u Or
leiter. T. 198
5 E. Deutjches Reich A
V. Marine-Unterfunftsam
Lindenau, W., Seeoffid-
7 E. Deutjches Reich
Dittmann, K., BootSm. 3.
Kocharsty, BR. Majdhinit 5 )
Korth, E., Qberfunkn. Som.
Kuhnke,W. Ob. Sanit. FC
Müller, E., Majchinift D.
Schütte, O., Leutn. 3.S-0
Minendepot
E. Deutjches Reich
9 E Deutjches Reich it
V CR
Kiel-Wif A
Gothan, R., Ob. Berio. Sl

Weberftrafe
Kofi Et DO |
ti eher, Profefior D- N
dizin in Kiel von 1780-180
gründete 1788 die Kral und
anftalten an der Prüne 60
errichtete 1802 den alten 0er }
tanijchen Garten, welches w%
Tände die Weberftr. jet DW ef
jchneidet, geb. 37. 7. 1752, 0°”
7.7, 1828;
<- Prüne Z-
Linke Seite 78
1.3 E. Otben, Zh., Perid
machermftr, N
Rlebert, F., Buchdruc,
Allem, © Frijeurgefld.
. 5975 - EN
Knuhr, B., Bol. Wachtmf
Illig, F., Blumenhdlg. 1
Metelmann, IW., Maler
Münzberg, D., Werkmft*
. Erd
L

1

AWittorf, K., Kfm. ga
Wöbde, E., Bürovorft. 3
— 9., Bantkbeamt. attel
Behnte, X., Handlgsged-
Braun, B., Steuerm.
Effer, I., Majchinend.
Am Waffer (Hafen) beleaeht
Allee k
Bauer, al, Ob. Mai in MO |

(Riel-Wit) 5

MM
4
V. £nopp, &., Qagerbermalte® |
DINNutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.