IN. zeit
Reventkonallee
GrafFriedrichNReventlou, Statt
halter d. Herzogtümer Schles=
wig-Holitein von 1849—1851
NReventloubrüde


©
YiemannSweg
<- Düfternbroofer Weg >
Linke Seite
1 Be nicht
3 E. Wertheinier, A., Bant-
direlt. AS b. Dann.)
V. Maichte, S
mieterin
Netter, H., Dr. med,, AWifijt, 2
Witt, F., Reg. Baumftr. 1
AWölbert, Sn Stenografin
„ Bimmerbver:
5 E. Zonne, M.,
Schneidermitrin. f. D.
V Se, Dr. (omirge
Straße. 40)
ARrohn, A, Schloffer
NRominger, (QM Univerf. Prof.
E. Verein Alter Kieler
Sachjen T. 68377
Vi Bary, Ob. Kriegsger.
t
a
Burdardt, H., Hauswart
T. 6877
9 E. Lemke, Fr., Frau T. 269
Heitmann, E€., Wow. 2
‚Kramer, S., Frau 1
Wulff, I, Dienjeg. Untg.
11 7. a. Hohenbergftr. 4
E. Martius, 6. A. L., Dr.,
Prof., Geh. Reg. Rat
(Hohenbergftr. 4)
Schuleit, R., Ingen. T. 5318
‚13 E, Keßler, M., Ww. T. 7031
a „Kap. Leutn.a. a
70
15 FE Sm AU, Kim.
Erdg.
Galıer %% Moniteaduital
Rob, &. Student 8
D. Sieden, $., „Sherfiehim
15a E. Heine, £., Ww.
MET Holst.)
V. Haus- u. Grundeigentüm.»
Berein (Holftenftr. 104)
Lang, I., Frijeur T. 2598
- Martien| jen, D., Prof. T.2812
Mobhr, % Krof. T. 6989
Thedens, H., Re Mevij.
„15 E Kaukjen, W Bes
erbigungSinft. T. 405
Börner, D., Kantinenpächt.
- Claußen, M., Rentnerin 1
. Fülbier, M., Schneider:
. Seemann, QA., Kim. T. 1501
Träger, E., Konzertmfir. 2
17 E. Schlüter, A, Schubhm.
Meifter T. 4699
Schlüter jr., A, Kim.
De ; ‚Sohn, Y., Feinkfoit
19 Er "Steffens, S Brotfbrt.
(Holitenftr.
Böttcher, M., N Singerif 8
Dahlte, H., Kaltulat.
Dierd, F., Inftal.Werkit.
Gruber, I., Obering.
7
Güttel, W., Dr., Dipl. Au
., rau A
Kaennete, M
NReventkouallee
35 E. Rehm, D


19 Kaczenstt, G., Tijchlerei
Leverenz, F., Zijchlevmfir,
— M., Wäjcherin
Müller, H., Vianift
Be Beterjen, G., MHaftor
a.
onfen, S., Mechanik.
Se En Seflügelholg.
ar Ww. Benfionat 2
Wegen, H., Werkmitr. 8
21 E. Lohrmann, W., Ww.
TB en A 2
GSebl, Ww. Erde.
US „dm. Landger.
Direkt.
Lohrmann, K., Wim.
AWeigand, W., Kapitänleutn.
23 geb. 3. Hohenbergftr. 28
<- Hohenbergftrz. Z-
25 E. Bauljen, C., Wim.
V. Wijt, Lehrerin i. NR. 2
Vartelt, W., Ob. Poftfjefr. 1
Kramer, ©., Dr. med., Arzt
Lefeldt, S., Zollinjpekt. 1
Stiemenfon, M., Geichäfts:
inhbaberin
Tiethens, H., Kim. Erde.
27 E. Groeger, E. D., Ma:
TE ‚(Bamburg. Chauf=
jee 1
V. Sana M., Transport
geich.
et, %., Kapit. 3. Sn
Im
Berner, H., Elektrif. T. 5858
—8, Rlempneumftz, T. 58358
Heinze W. „Kapit. 3.S.(Ing.2
Lange, H., Frau H. 1
VBeterfen, X, Zigarren Fre
Scheunemann, R., Mineral-
wafferfabrft. Ss
— Kauffr.
Stegemann, £., Lehrerin ;
29 E. Yanßen, ©. VBüäcker-
meijter T. 2921 Erdg,
Al Se Dr. phil.,Chemit,
T. 3718, 6494
Ehlers, Dreher 3
Esrom, A, Kfm. 4
Flegel, M., Dr. jur., Mar.
Kriegsgerichtsrat 3
Görde, R., Stadtamtm. 2
Schilling, H., Pfarrer
Bander, F., Invalide HH,
31 E. Schulg, O., Eigentüm.
(Altona-Ottenfen)
V. &lopp, X., Dienfim.
Brandt, F., Wim. 1
Franke, B ce Ob. Feldw. 3
Klopp, A, Faxwul.
Krüger, E,, Kapitän Erde.
Möller, & Dienitm. Untg.
Schrader, H.,Handelsvertr. 2
—,W., Mor. Db. Aipen
a. ®.
Soul, € „ Ingen. Erdg.
Wieben, S. DVerfich. Agent. 3
33. E. Ehmfen, H., Pol.
Major a. D.
Haidolf, M., Rentnerin 2
Söllenbeg A Mafdinend. <
Kempf, € Sr Wi.
Rrohn, ©., Kfın. T, 868
Urban, G,, Kim. T. 1768
fi, M., Wwv., Priv.
Setretärtn
Rentner 1
Beder, M., Www.
St & Schloffer
Nupnau, 3, Schuhmacher:
mitt. Untg.
Somidt, N EEE Ingen.
Thimeodt, Bon Tidler 2
<- Niemannsweg >
Necdhte Seite
2 E Sopmann, B. A, Holzhdl.
1065 Erdg
2 Selina, Fr. Generals:
major a.
1
Lohmann, ©, Proturift T.
4 E. Michael, Frau

(Esmarchitr. 61) ..

— 176 —
4 Brandau, E., Architelt 1
Rnoop,A., Dr., ftellv. Inten:
dant ‘
4a E. Ahrens, Chr., offene
Handel8gef.
Ahrens, M., Ww. Erdg.
— W., Fabritbefj. T. 1455 1
Tode, A., Dr. phil., Archä-
olog. Landesaum. T. 6500
6 E. Vagel, Se in. T. 1667
Belzinger, G., Phofographin
SE %, - Tanglehrer
Levin, F., Mar. Baurat 1
Lohmann, I., Benfionat 1
8 E. Schmidt, WE. G.,
Admiral a. D., Er3. T. 5047
DBüld, R., Dr. phil, Bibli-
othet=Ob.Infp.
Yäger, I., Gemwerbeob.Lehrin.
10.E. SE £., Wo.
VBehnde, D., Kim,
Rofenfeld,' &., Schiffbau.
12E Sauermann, €; Dr.
BETEN T. 2414
A , Benfionsinh.
E. Rrab, X, Frau
A "Rrab, £., Eigentüm.
Baltjar, Dr, Arzt
Erbe, W., Dr, Reg. Hat Erde,
Damnbler, €, pptogen biz
T. 4233
— N, Lbhotograph. T. 4288
Hanjen, €, Schiffib. Untg,
A Zi Böotograpbin
Rede, Si NechtSanw.
Reufh, B., Studienrat
D. „Sisatried, „, Rittmftr.
D. N CeeHb , Hausdame 2
Weiland, NRentnerin
16 °E. Rabhn, O., Dr., Prof.
(Amerita)
V. Nagelhard, Dr., Verwalt.
(Yahnftr. 9)
Lindemann, M., Wiv,
Ploen, D., Rentnerin
— M,, Saborantin
Sebelin, G., Rentnerin 1
BE - Dopemann, E€., Kim.
wenig &., Astor HOT
Doormann, YA., Ww. T. 1452
Kieler Teerverwertung SG. m.
„8. €. Doovmann & Co.
T. 1452
Biener, F., Gen.Leutn. a. D.
20 E. Sammers, H., Kfm.
(Meriko)
V. Bafchburg, H., Frl.
ee 5
uchs, A., Erheber
roßfuß, ©. Mar. Ob.
Ce Sarat
a £.,“Dr., Zahnarzt
T. 1757
22 eriftiert nicht
24 E. Krupp, Fr., A. G., Ger:
mania-Werft, Kiel
Kraut, €, Modelldrechiler
Nennen C., Dr.-Ing,
reft.
26 E. Lohr, 6. F., Ob.Baurat 1
Gflienfe, D., Arbtrin. Untg
Stange, © im. Erde.
28 E, Benz, M., Wow. Cs
Edler v. d. Blanig, €
Regierungsrat
Kurt, E., Kfm. Erdg.
Sn N Dr. jur, Rrof.,
Silben re En Yrb. 3
Wilhelmy, E., Butterhdlg.
30 E. Göbel, W,, Kim. Erde,
< Niemannsweg >>
Richterftraße
(Stadtteil Holtenau)
„ <- Wendenburgftr. D
Srundftücke d. Baudereins f. d.
2


Ningftraße ‘

Linfe Seite
1 Mievers, &., Benfionär Erde,
Neus, I, Qotienwärt.
3 Grön, F., Lotje Erdg.
5 9., Kanalfteuerer
7 Dibbern, 8 SF, Majch.Wärt.
—' 3, Sielmwärt. Erdg.
9 Beta, M., Kanalfteuerer 7202
11 Rod, R., Mafjchinift
13 Bräjch, G., Kanaljteuerer
15 Chriftenjen, N., Lotfje
17 Hinz, F., Lotje
—<- Haykenftr. Ze
19. 21. hayfen, I, Kanal:
iteuerer
Webhrend, W., Bürogeh. 1
23 Bande, AW., Kanaljteuerer
T. 202
Erdg,
<- Qüttjohannftr. >
25 MNeftroy, B., Vol. Wachtmitr.
Riemann, H., Kanaljteuerer
NedhHte Seite
—<- Kaftanienallee >
2 V. Hofmeifter, F., Kfm. Erde,
Komm, N m. Erde.
Steffens, E€., Ww.
4 Böltert, G., ”Rapitän
Wajenig, ©. Lotje Erdg,
8 Nüß, Cl, Lotie
10 Laß, W.,, Schiffstpt.
12.14 Qippert, ., Diakon.
Matthiejen, E., Ww. Erdg.
Neimann, I, Mafjcdhinijt
<- Haybenfir. Z
16. Horn, W., Kanaliteuerer
18 Rraeit, N., "Qotjea. ®D. Erdg.
20 Wallis, &, Lotje Erdg,
<- Qüttjohannftr. De
22 Mohr, F., Lotfe Erdg.
<- Feldmart DZ

Ningftraße
Bei der Anlegung als Um:
faffungsS=, Ning-Straße gedacht
jenblalt
ME na<- Sophienblatt Z
Sinfe Seite
1.3 E. Hing, R., Kim.
ı Sopbienblait 22, 24)
E. Hing, W., Kfm.
Hing, C., Hotelbe]. .T. 5865 '
Kampovsty, ©., TZaller 8
5 E. Pflug, D., Margarine:
- Ind. Prod. T, 55 KErdg,
Einfeldt, M., Ww. 1
Pflug, D., Wiv. Erdg.

Kaijer-Wilhelm-Kanal, Bez.
Holtenau, e. 6. m.'b. HD.

Schwof, M.,

ievers, 8, HandelsDe
HausdanıeRohlen-Routo®

7—11 E Kieler
(Holftenftr.
icler Kohler

55. 57)
1 Kontor Gr
6. ©., Kohlenhandel _#T. 38, 1846

Naßmuffen, S., Futter
13 E. Biichoff, I, Kin
(Backhausftr.

fer

’8)

Lebens“

Hinrichjen & Ewaldt,

mittelgroßbdlg. T.450
Rer
Kiel. Sad -Orogbble- %
RUE Anft., SG. m.
15 Er ee 5, offene DAN
En le
Yenne, M
niederlaffung 1. Rich 050,
Sn Ol
3091
<- Hopfenftz, Zr
17 eriftiert nicht
19 E. Preußijcher Staat
Umtsgericht
Müttje, V., A
Schwof, I.,
21—81 E eubiider Siaat
Amtsgericht T. 324
Anwaltszimmer Bi Da
Amtsgerichts T.
Landgericht T. 1289
Staatsanwaltjchaft
SA D., Yuit. Wa
, WW.
uf.
Bing, BD
Beet Ds
Ruck, R., Yult. W
Wendte, €.
meifjter
<- Rönigsweg
33 E. Qauer8, A., m
(Xönigsweg
Kobes, R., „potbelbel 108
Tr. me

T. 466;
vr
Lauer8, Se A. Architett T.
35 E. Rudktrat, Eruit, gabeilt
(Göttingen)
V. Meier, Q.,
vertret.
Makgke, nr Ri ©
Meier, Gebr., Tapesier- 12208 7
Rauert, R., "Qandw.,
3ollmann, "Gebr.,
87 E. Bieger,
(Holtenauer Gtr.
7 Quft. Ob. WO
Lapeziermft®
(Samwerftr. 20)
Sripp & De
T. 7440
rau
M., Großlfil-
Babbe, B., Kim. T
Hanjen, N
Bieger, 6
T. 146
39 E. "Bieger,
(Holtenauer
majd. T.
Bäder
San DHolit. Chem.
a jun.
WE
M., ea
Gt. m
er eng Ch F, Braut
6.8

T. 949Kagel
de 1128
n infachtmft?
DEE
Taandel®
O0 T nit; N
Bel
9
As
a
7. 8821


5855 »
Edeka e Ei)Horn, D
Kolonialwrhänd
b.©. T. 5781 u. E
SHE IW., Kutfher
‚ Sranfüdr
Otto, F, Bez.
jeger T. 6036
41 E. a AU. Ki
Bike. ©. Dr. med. Sn
arzt
Fretwurit & Co. Schotolad®”
großhdl. T. 9472
Gätde, R., Verw. DO
„a arae, X, Benfionät ade
E: Yacob, I,
Sanit, Rat T. 3578
Yacob, Ss Dr. med.,
T. 8578
AWillert, N „onfeninfpel ®
45 E. ul TE a?
In er, enter

Buchwald, F.,
Höppner, E.,

- Schmütjch, H., Ingen. 3

T.. 664
Cl
jet
Shot dd
Pa
Do. I

Dr. me!
W

ae
aven-Q0

Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.