' S. Fren €) f.
T Tl, OD. AM. .
T 3el, DO. AM. , Apothe
Roland-ar,
= Frenzel er rn
A Dr., Arzt T.2100
T 5062 ng, $., A
rdg,
enaMaaT, ©, Aeheit. I
% et, W., Arbeit. 1
85 See
taucob, X., Klemp-
Yermftr. T. 1515 Erde.
9005, 9, Rentnerin 1
Miet, ©. 5. F., Schneider
Arbeit, 2
tege, dl Mebeit, 8
S A . Signalmaat
eOtigail, M., Arbeit. 4
a
„, Maurer
Sen D., Mechanit. Erde,
Sylt, ©, Arbeit.
SOmoor, M., Ww. 2
Titel, 3. Arbeit. 3
0e,H., Straßenb.Schafin.
a
Attguitin, Sal
, S., Arbeit. 8
Wette, , Buddha
Gent , G., Sehrer
T fen, S Steuerberatg.
928. Fahrradhblg. T. 6948
Settmann, ©, Soloffer 2
Sac Eu Schloffer „1
mad 3, Schlachterniftz.
en %., Qofomot. Führ. 2
Be ©., Kim. T. 6948
al hrs, G., Gärtner Erdg.
Me WR 8, Frifeur
9a Edit Benfionär
man, F. D., |
T 3800 n, F. D., Gaftwm.
Dafeer =
T Bent Sonlbekeith
. rdg.
ga dinan, S., Yertret. T. 3848
101 E Bauftellen.
Gi Chrijtenjen, H. U. 6,
6 Ärtner .
Simlenfen, G., Bejagart.
1087 A, techn. Lehrerin 1
115 we Bauftellen
neL7 E. Stadt Kiel
AbenbolfSfhule
V denvoltSfchule
Hgg rEhler, S., Hausmftr. 2
Schmeer,&., Majdinenb.
Wi 1
Aal, 6.
eher, Kraftwagenführ.
S Meer, G., Majchinenb.
üroangeft.
) no, Bol. Ob.-Wachtmftz,
12 Angmaafk, €. H., Arbeit.
1 E Stange, %., Schloffer
| uf Döpte, 9. MiOhOL.
M 15 8
Rei 6,
We alerunje, en %
Beant“ w Araftingenfübr 2
/ 4; erel Erde.
Kelten, R., Arbeit. 2
im
% En GC, Eijenb, Wärter
, 1
ZyS- Straßend. Schafin. 3
Stel „RKraftwagenführ. de
15 Et, M., Tijoler 3
Ss :
altem. £, Sa
eier, 8., Eijenb. Schaffn.
We w, lebe nn
Re,
MM *r, F., Arbeit
; ger, E., Arbeit, 1
3 7 Be ©., Arbeit. Erde.
N arnberg, R,,
7 dernehm., Hartiteinwertk
Ae78 (Bejelerallee)
T Me $., Werkmftr,
O eena Arbeit. }
Our ei
83 oufenin
Une Darnberg, R., Tiefb.
Rolffanpinun Se erallee)
T. 9878 nmwert Haffee
Bauftellen
en, ©.
168)” ©., Frau
189 aufteilen
\v
&
K den Oel
Rendsburger Landftraße

191—197 E, Vernimb, M.,
Ingen. (Nr. 211)
Büder, F., Ziegeleimftr,
Charpiot-Binaffa, R., Autos
mont. 1
Dinon, G., Terrazzovorarb.
Ehms, M., Leutn.3. S. a. D.
SYohannjen, W., Dreher 1
Kaljtröm, F., Hm. Angeft.
Nordd. Betonwerk, G.m.b.D.
199—209 Bauftellen.
211 E. Vernimb, I. M. W.,
Ingen.
Ruhr, W., Bürgermftr. a. D.
<- Spedenbet DZ
Rechte Seite
2—26 Gärten
28 E. Zhufjet, F., Ww. Krdg,
Anderfen, W., Rentner 1
Andrejen, F., Zuricht. 2
Beud, H., Werftarb. 2
Büttner, R., Arbeit. 1
SO GENE
'Thufek, O., Elektrotechnik.
— ß., Kontoriftin Erdg.
30 E. Herrig, M., Ww.
V. Harder, E., Ww. Erde.
Dobrich, B., Invalide 1
Harder, E., Ww. %
82 E. Wehrend, A., Rentner
Wehrend, F., Reichsbahn:
bebienft. Erdg.
84 E. Treede, A., Kofferträg.
Biojönstow, K., Schneider 1
Cöppen, €, Ww.
eve, G., Straßenb.Schaffn.
Schmidt, K., Feuerwehrm.
368 E. Rohwer, I., Schachtmftr.
E. Rohwer, M., Frau
Dau, W., Schloffer
Geitner, C., Ww.
Lohmann, I., Werkmnftz.
T. 3518
— S., Inftallatmf{tr. T.3518
38 E. Müller, H. E. W., Buch»
halt. (Nr. 40)
E. Müller, I. F., Zigarren
(Nr. 40)
Hahn, F., Wagenmftr. 2
Micheels, O., Straßenb.
Schaffner S
Neumann, M., Drogift
T. 7186 Oi Er %
Plagmann, O., Müller
Näwel, M., Bäder KErdg.
Spiegel, D., Werftarb. 1
Ströh, W., Güterbodenarb. 1
Taulin, E., Arbeit. 2
40 E. Müller, H. E. W., Buch:
halt KErdg.
E. Müller, I. F., Zigarren
Clauffen, $., Majchinijt 2
Delfs, H., Maurer 8
Franzen, D., Tijhler H.
Hain, D., Arbeit, 8
Kolihömwsty, E., Monteur 2
Steinfath, W., Tijhler 1
Stöds, bh., Kellner 1
Tejdhner, F., Maurer H. 1

42 E. Giert, G., Rentner
Duntker, I., Arbeit, H.
Giert, O.,
ÖSreve, F., 1
Horns, D.,
44 E, Rurjawe, Steinjeß.
Bebenjee, SG., Arbeit,
Hüäberer, R., Frijeur 1
Kibat, H., Arbeit, 2
Kruje, I, Kutjcher 2,
Kurjawe, I, Technif.
Radite, G., Schweißer 1
46 E. Odyja, W., Mafjchinift.
Maat
Selma, M., Wi. 1
atbje, %., Arbeit, 1
Voß, C., Schloffer Erdg.
48 E. Glaubitt, R., Rentner
Branthof, &., Dreher 1
Dubrow, C., Fräfer
Döring, H., Arbeit. 1
Neeje, W., Schloffer Erdg.
50E Stoltenberg, $.A., Gärtner
(Lornjenftr, 20
Boodkhoff, W., Kraftwaführ.


50 Günther,Quije,
anft. T. 474
Heide, W., Arbeit,
NRieljen, €., Arbtrin.
Rhode, G., Indal.
— M., Lagerarb.
52 E. Bod, AM, Wo.
Blaß, E., Schloffer
Frohbös, A., Wi.
Krabbenbhöft, F.,Elektrotech
— WW, Wo.
Leu, I., Arbeit.
Staats, R., Arbeit.
Vollitedt, F., Poftihaffn.
54E.Sembrecht, G., Höfer (Nr.56)
YJarr, I., Arbeit.
rabbenhöft, %., Wim.
BParbit, W., Benfionär Erde,
Peiße, A, Wim. 1
Nieknann, O., Arbeit. 2
Schwabe, F., Schloffer Erdg.
Tiek, F., Schloff. 1
Ubhrhammer, H., Böttcher 2
56 E. Sembrecht, G., Kfm.
Homeifter, E., Heizer
Kiftel, T., Handelsm. 1
Bingel, O., Zijchler 2
58 E. Schlotfelbt, €. X%., Gaftiw.
T. 5156. 4433
Bu, B., Arbeit.
Hinz, A., ftädt. Angeft.
Möller, A., Arbeit.
Schmidt, K., Schloffer
Tegler, I., Zimmerer
Voigt, F., Vorarbeit.
60 E. Born, E., Frau
Arends, F., Eijenbahnarb. 2
Born, I., Drogen T. 528
Dahmte, F., Arbeit. 4
Kröger, A., Straßenb. Arbeit.
Lafferenz, W., Schlofier 4
Löbowig, W., Eijenbahnarb.
Bieper, W., Werkmftrz. 3
Steidel, M., Maurer 8
62 E. Fingerloos, P., Frifeur
Yrai, B., Wo. 4
Fingerloos, F., Rentnerin
Hardt, H., Zimmerer
Hauberg, F., Stellm.
Rohr, W., Arbeit.
Lammers, W., Schloffer 2
Siet, 8., Magazingeh. 83
AWehde, H., Rentner Erdg.
Wulf, E., Ww. 2
64 E. Stobbe, O., Sandw. Erde.
Muß, O., Arbeit. 4
Schuhmacher, H., Schuhm.
64aE. Menfer, G., Gärtner
66 E. Sangqus, Ch., Rentner
(Nr. 68)
Anderjon, W., Handelsm.
Yonas, H., Mentner Erdg.
Rühl, W., Schneider 1
Marchuk, F., Arbeit. Erde.
Schildinecht, M., Ww.
Stiba, A, Schloffer a
68 E. Sangus, €bh., Rentner 1
Balert, H., Straßenbahn:
jhaffner 2
Yod, W., Arbeit. 1
Yöhnt, W., Wi.
Babhl, K., Arbeit.
Schaper, W., Arbeit.
Seld, E., Ww.
Tetens, H., Kutjcher
70 E. Seemann, 2. F., Arbeit.
Harder, E., Straßenb. Bes
amter 1
Höppner, E,, Arbeit.
Kuntel, H., Schuhmmftr, 1
Niß, I., Arbeit. 2
AWehde, H., Büroangeft.Erdg.
Wieje, W., Arbeit. Untg.
72 E. Fodroth, H., Fijhhdl. 1
„ F., Büroangeft. 3
„, Kutfcher 2
F., Biegler 1
Su Arbeit, 2
©. Schloffer Krdg.
NRüdwardt, F., Bahnarbeit. 8
Spar: u. Darlehnstaffe, 'e.
T. 6759
SG. m. u. ©. T.
74 E, Med, W,, Eijenb.Beamt.
Bujch, I., Straßenb. Führ. 1
Chler8, A, Wiv. 8
Heinrich, R., Schloffer Erdg,
w., Wajch=
9 Erdg.
5
NN

s
1
=D DC ot
Bo
DNNC
74 Seivandowsti, A, Schmied
Turban, B., Pol. Ob. Wacht:
meifter
Weitphal, O., Schneider 1
Begmann, R., Schmied 3
76 E.Chrens, 3. Ob. Boftihafin.
Herzog, B., ftädt. Arbeit. 1
Lorenz, O., Handelsm. 1
Mohr, B., Boftfhafin. Erde.
78 E. Sorgenirei, ©. F., Han-
delsmann Di
Yudnat, F., Arbeit.
Sörenjen,$.Abrechn.Beamt.
Sorgenfrei, W., Fijchhdl.
80 E. Ernit, N. G., Kfm.
(Wall 24)
V. Ernit, N., Rentner
Hemme, B., Dreher
DHefle, €. C., Autofchloff. 2
Minkley, B., Ingen. 1
—<- Winterbefer Weg >
82 E. Chmte,W.,Gaftmw. T.2434
Harsdorf, R., Schlachtermftr.1
DHennihen, E., Eijenb.Affijt.4
Laub, A., Eijenb.Affift. a.D.2
Lodh,F., Serichtstaff. Vollzieh.
Maas, H., Ob. Poftjetr. 2
Wilterling, O., Malermftr. 3
84 E. öhlS, H. €. W., Bote
Hefle, €. C., Werkit. f, Kraft:
fahrzeuge
Rühl, X, Arbeit. %
86 E. Gacde sen., A, Groß:
jchlachterei T, 3568 X
Bothmann, I., Rentner 3
— M., Tridhinenjdhauerin 3
Gerber, R., Matertalienver-
walt. 8
Nathjen, A., Lehrer e
Schmidt, C., Lehrer 2
86a E. Gaede, L. RK. A. Schlach-
termeifter (Nr, 86)
Engels, M., Hın. Angeft. 1
Gerbert, H., Maurer 8
SGrömm, W., Maurerpol.
Hoffitedt,M., Schiffszimmerer
HYaeger, M., Gärtner 1
Priebe, M., Pol. Betr. Affift. 8
era a3 TEE WC
iller, 3, Schuhmach. A
88 E. Schröder, AU. Gaftw.
T. 3926
—<- Gärtnerftr. Z-
90—98 Bauftellen
100 E. Bod, A. C., Wi. Erde.
Behrens, C., Rentenempf.H.
Grote, O., Fouragehdlg.
T. 6934
Hamann, E.,Clettromont.H.1
Heejchen, H., Lehrer iR. 1
Preuß, A., Elektrotechn. Wert:
ftatt HH.
<- Brauftr, DZ
102—108 Bauftellen
110 E, Michter, W., Eijenkon:
firukteur \
Csmann, W., Rangiermftr. I
Lectband, A., Hrn. Angeftellt, 2
Mitjchke, B., Stemmer
Beterfjen, E., Elektr. Erdg
Schubert, E., Bäder 2
Weichenthal, B., Schmied 1
Weigand, A., Schiffbauhelf.
112 E.Henrichfen, 2. I. Zimmer:
metfter (Haffeldietsdamm)
AAithalter, 5, Betr. Ang: 2
Böttcher, W., Arbeit. 8
Karftens, O., Maler Erdg.
TE B,, An 2
eterjen, ©, Am, Erde,
Rohard, W., NReichsangeft. 8
Schlüter, M., Ww. 1
Schreiner, R., Maurer 4
AWeichenthal, E., Ww. 1
114 E. Fedbern, A, Frau’
(Nr. 116 S
IJöhnd, E., Ww. 2
Knuft, O., Lagermftr, 8
Babit, G., Land. 8
Rößig, A., Werkmitr, 2116 E. Feddern, A., Frau
V. Feddern, G., Baugefch.
118 Bauftelle
120 E. Nüdel, RK, $H.F. I. Dr.
Hofapothek. (Markt 11)
Rohr sen, W., Arheit. Erde.
=— Jun., %,, Arbeit, Erde,
122 E. Goo8,X.G.M., Handels:
mann T. 4717 ürdg.
Seffel, I, Wow. 1
Winkler, E., Arbtrin.
124 E. Mau, B.G., Ob.Infpett.
a. D.
Weidling, E., Hochbautechnif.
126 E. Stuhlmann, W,, Beamt.
(Ringftr. 28)
Mübler, G., Arbeit.
AWermuth, B., Inval.
Ariedt, K., Wi. Erdg,
128—186 Bauftellen
188 E. Wölfen jun., F., techn.
Ob. Land. Infpekt. Erdg,
Sinn, W., Former 1
Wölten, M., Frl. Erde.
140 E, WöltenM., Eigentümerin
(Nr. 188)
Ol ® Arbeit. Ke
ottiwig, X, Inval., A
142 Bauftelle > ür
144 E. Sell,H.6.., Gärtnerei:
befißer T. 2092
146—152 Bauftellen
154 E. Voß, W., Gaftw.
156—160 Bauftellen
162 E, Neelfen, W., Fuhrun:
tern. T. 1570 |
Bettfe, F., Schuhmmftr. 2
Öreve, D., Telegr. Yuffeh. 3
Groth, H., Aufjeh. a. D.

Heejch, X, Steueraffift. 1
Röpke, D., Schloffer 8
AWriebt, W., Schloffer 1
164 E. Voß, A., Maurer
Doormann, I., Arbeit.
Haffeer Str.
166. 168 Bauftellen
1708. Pohlmann, 6.,Zimmerm.
172 E. Meier, N., Bimmerer
Chriftianfen, W., Feuerwehr:
mann 1
174 Bauftelle
176 E. Rlüglein, C., Bäder
Rolzfuß, F., Konditor
214 E. Quijer, &., GSaftwirt
T. 5742
Glofter, X, Kapit. a, D. 1
Dubve, H., Schloffer %
BPeterjen, H., Bäder FW
I Kfm,
Wieje, B., Kim.
216 E. Möhl, CE, F., Frau
(Dünijhe Str. 34)
Glüfing, R., Lehrer 1
Dehlwein, B., Wem. A
218. 220 Baustellen
222 E. Suwe, U, Wo. 1
Faltenhagen, G., Handelsm.
Neumann, ., Kuticher
Troft, E., Benfionär
224 Bauftelle
226 E. Büller, C., Handel8fr.
G., Handelsfr.
228 E. Büller,
% Nr. SO N
eimersS, @G,, Maurer A
230 E. Stabt Kiel Pe
V. Haaje, E., Nentenempf.
Dramjch, W., Arbeit. HM,
Düring, W., Arbeit, H.
Seguin, 8, Schmied HH.
232—244 Bauftellen
246 E, Bielenberg, FA, Eigen»
tüm. (Düfternbroofer
Weg 41)
V. Roll, D., Landıw. 1.3868
Rumodr E., Klempner 1
248—254 Bauftellen
256 E. Bielenberg, X. A, Ge:
treide (Wall 20)
Bill, C., Tijchler Erde,
<- Stadtgrenze

Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.