IT. zei
23 Dietrich, W., Schloffermfir.
DU M., Kellner 4
Haß, E., Kraftwagenführ. 3
Saffen, 6., Former
Otremba, P., Schloffer
Lens, N Schaffner
Plath, W., Arbeit.
Tejdhner, $., Schloffer
25 E. wie. 3. AO Pierneo
handIg. T.
E. Wieje, M., Aeizeit
Diedrichkeit, A., Arbeit.
Dörjher,D., Schiffsgimmer.
Kod, K., Arbeit. 2
Breuß, N., Elektrik. Erdg.
Rönnau, X, Arbeit. 4
Schnaad, O., Arbeit. 4
Stüßge, Sign. Maat
Thomfjen, I... Feuerwehrm. 3
27 E. Rarer, W.X.G., Pol.
Wachtmftr. a. D. (Neu=
münfter)
V. Brufch, Kim. Erde.
Doberneder, K. Me
mann
Ernit, S., Seemann
Ieß, F., Boftillon
IJöhng, F., Steueraffift.
Möller, X., Bäder
Lries, N en
Bruß, A,
Schneider, 8 O6. Loft:
cha
FA in Maurer KErdg.
29 Bauftelle
81 E. Prilwig‘jche Erben
EA „ Schloffer
dd, D., ee.
ietig, © , Former
ottidalt '&, Invalide
© , Arbeit.
Hofelbt, 4
Koch, F., Benfionär
Kraufe, A., Schmied
Meintke, X, Kim. \
Rafumowig, F., Ww.
Rieper, W., Schuhm. Krdg.
Spie8, X., Modelltijhl. 2
Lhomfen, A., Pußgerin 4
Wilhelms, H., Handelsm. 1
<- Kirdenweg DZ
Rechte Seite
2 j. a. Preeger Chauffee
E. Stadt Kiel
V. Gäth, 3., Werkführ.
(Breeber ‚Chauffee 18)
Jahn, I,
Martens, A., Bieter a
Mohrmann, W., Schlofier 1
Müller, E., Wi.
Nadebach, R., Monteur,
OHNHRC
N SC No
DO 0000
13
Wieje, H., Arbeit. 2
4 E. Bülbfe, M,, Frau X
Appelt, A., Siolofier 2
Beier, 8
DBujac, ©, Sonnen.
&. Tijdhlerei 3
DAN S., Maler
:. Supalide 8
ent , Arbeit. 4
IJönd, A, "Arbeit. 4
Stender, MM. Ww. 4
Stil, 6., Bier 1
MWientel, %.,
Bülgke, N., AlObble. 1
6 E. Döring, S., Wo.
Brammann, %, Arbeit.
Burmeilter, H., Arbeit.
Grothfopf, C., Schmied
Kniphal8, K., Schiffs:
zimmerer
Kohrt, E., Telephonift
Mierendorf, S., Schifis=
- 3zimmerer
EM 6 Elettrif,
Schmibt, $. ., Bäder
Sedelty, W., Ww.
8 E. Vierow, W., Zijchler
(Elijabethfitr. 78)
Barte, W., Kontrolleur 8
Bauer, H., Schmied 2
Beyersdorft, M., Klempner 3
Borchert, F., Schlofjer. 2
N - - Do


Reeperbahn
8 Friedrichfen, H., Schiffs:
zimmerer 1
Heinjen, H., Beamt. Erdg.
Klingenhoff, I., Sitehenb
Beamt.
Kredel, ee Maldinenjlof:
Maurig, U. .„, Schmied Erdg,
Reterfen, L., Sattler 4
10 °E. Rein, U „ Schiffs:
zimmerm. de
Bauer, H., Arbeit. 1
Bothur, 8. Tijdhler 8
Gran, B., Schiffszimmerer 2
Ieß, M., Bohrer
Krabih, E., Ww.
Meitmann, A, Fijher 1
Metelmann, H., Arbeit. 3
Muß, F., Arbeit. 4
rien, H., Schiffbau. 4
Scheel, H., Arbeit. ;
itt, W., Www.
12 E. Dietgen, X.D., Iınker
(Sörenjenftr. 8
V. Sangbehn, O., Kranführ.
Abrahamfon, H., Arbeit. 1
Albert, B., Bote
Fechner, E., Näherin 8
— W., Maurer 3
Hamer, W., Werftarb.
$RodE8, M., Arbeit.
Lauert, N., Former
Lojewsti, G., Ynvalide
MeivowSti, F., Elektrit. 2
— En 2
Schulz, £., Former 3
ı Stern, a, Kontoriftin 4
Sehlofer 4
„ Invalide 1
LE Ds N SAU er 4
4 E. Timm, S., Lehrerin
(St. BI ofen)
„ Schloffer
VBenthin, W., Arbeit. 2
Böhnde, P., Ww. 8
N RK. „Arbeit. Erdg.
Cvert, G., Rei ijend. 1
Hoffmanıt, ©., Schiffb. 3
Kletjcher, © "w. 4
Laufjchte, WW ” Angeit. X
Mojer, © Aempner Erdg.
Niffen, Th., Maurer 4
Stenzel, Er Schiffbau. 2
16 E. Zimm, I., Lehrerin
Ce a
V. Sebelin, W., Schloffer $
Arenz, G., Wis.
Groß, A, Arbtrin. Erde
Hardt, Cb;, Maler 4
Henfel, SD, Arbtrin, 1
Hingit, B., Monteur 1
Ketiherjun., E., Brenner 2
— sen., €, Arbeit. 2
Wallmann, nn Seemann
Wieczorek, B. Frau
18 E af ufndiee
mit:
Bauer, G., Arbeit.
Daltenhof, $., Former
Knopp, W., 0m.
Kraufe, X, Bol. Beamt.
Kröger, R., Schlachter
Rathlef, I, Iuvalide
fov, M., Frau
Wachtel, L., Schmied
<- Georg Pfingiten-Str. DZ
Bauftellen
<- Rirdhenweg DZ

Reefenberg
(Stadtteil Kronsburg)
Flurname der Gemarkung
elljee
<- Boppenbrügger Weg
Sinke Seite
Bauftellen
<- Fettiveg DZ
Deal
7 E. Stangs, A Schloffer
Kuhlader Ze
Bauftellen
<- Hopfenlandsberg DZ
Bauftellen
®% DD CO
174 —
Nechte Seite
2, 4 Bauftellen
6 E. Kunze, W., Obermafchin.
Leichjenring, H., Mentner
8. 10 Bauitellen
12 E. Prüß, R., Böttcher
Bauftellen
<- Hopfenlandsberg >
Bauftellen
<< Querjad
Bauftellen
40 E. Henningjen,W., Kaffierer
76.E: ee E., Zijhler
78 E. Peters, E., Reichsb.Arb.
80 E. Bander, E., ‚Schiffb. Techn.
82 Bauftelle
84 E. Raad, A., Bohrer
<- Schlüsbefer Weg >
Reihe, Alte
fiehe unter A


Reihe, Lange
fiehe unter £

Reihe, Neuc
fiehe unter N

RKendsbhurger Land-
{traße
(Stadtteil Haffee)
Alte Heerftraße von Kiel nach
der früh. BD ERU HER Feitung
Rendsburg
(Straßenbild j. nächfte Spalte)
—<- Hamburger Chauffee >
Linke Seite
1—5 eriftiert nicht
E, Sinn, ©. €., Weichenftell.
(Hamburger Chauffee 68)
Bardt,. A., Landw,
Ce W., Eleftroinstallat.
Mitz.
Hübner, W., Arbeit. H.
Kinder, X., Arbeit. Erde.
Kropp, W., Arbeit. 2
Kung, V., Arbeit. H. Erdg.
Lebin, A., Arbeit. H. Erde.
Torrefjus, % een
Witt, I.,
Wittkamm, a Ww. 1
Wortmann, Sn Arbeit. 2
E. Nöbbel, E., Frau
T. 6699
VBaumgart, D., Ww. Erd
Borgert, F., Ww.
Jürgens, F., Telegr.Arb.
Rieper, I., Tijchler . 1
Röbbel, H., Glajer
— M., Klätterin 4
Willmer, M., Räucherer
11 E. Nöbbel, &., Frau (Nr. 9)
Freefje, A, Schmied Erde.
Heye, De Haushält. Erde,
©
Hinz, S., Arbeit. 2
an „ Blätterin $
—- Qi.
Rahn, 8 Schweizer 2
Rajchwis,. $., Schubhm. Erde,
NRebensdorf, "D., Arbeit. 2
Scheel, &., Arbeit. 1
SE ODE A, Sraftvag
AH M., Feilenjchleif. 2
Orbach, K., Feilenhauer 4
Ploghkies, D., Aw.
Bimmer, R., Cha hr
Te 5 ale nit nicht 6
vapp, w. Erdg,
Ma IW., Kellner
Lohmann, CS Elektro Hilfs=
mont.
<- Waldwiejenftr. Z-
19—27 Bauftellen


<- Schleswiger Sir, DZ


Rendsburger Landftrafe
(Straßenbild zu Rendaburger
Sanditraße)

»
I
Spedens
—m
ver

<- na Rendsbura 991]
29 E. Stadt Kiel
V. Verwaltg. d. ftäbht. Miets8=
häufer
ReichSpoftamt T. 1268 Erdg.
Debow, K., Ingen. 8
Hanjen, W., Dipl. Ingen. 2
Hübidh, I., vw. Kapitän 1
Leder, E. N GSeneralinjpett.2
Malik, K., Frijeur
Son W., Fl. 1
81. 33 Bauftellen
35 E. Stabt Kiel
V AH: D. ftäht. Miets=
häu
Qreiellige Feuerwehr Erde.
Il, D., Ob. NN a 1
37 E. Hauberg, $. H. D., Pier:
dehandel (Smügenwall51)
Bahrs, H., Arbeit.
Burmetfter, H., Arbeit.
OR „Sofomotivheiz.
Geffert, D., Arbeit.
Krueger, W., Dolmetjch.
Nidel, B., Arbeit.
Ruge, A, Handelsm.
Bidert, T., Arbeit,
89. 41 Bauftellen
43 E. EA Eijendreherei
ande . Vorpuß.
Ente, DO , Schmied
Iungnidel, R., Arbeit.
Ploog, & Arbeit.

AR vo0— m
Pries, D., Zimmerer Erdg,
43 Riedmann, X. H,, Zi 5
Tietgen, E., Arbeit, 2
45 geb. 3. Danewerkitt.
E. Bo, F., Baugei®-
<- Danewertftr.
47 E Fockroth, F., Saft
3185
atlgem. Konfumberein, gt
Berwein, K., Maurer


Gerlach, E., ah 1
Hartmann, E., 2
Prafie, F., Stone 8
Lries, H., RNentenemPl 2
Rehbein, E., Aw. 1
Schacht, O., Ww. 3
Thode, I, Kemper
49 E Er 88” Schlaf 1
mitr. }
Danklefjen, M., Padet z
Dold, M., Stelnbildbae
Gerauer, U., Brauer 3
Laufen, B., Bäder
Roje, W., Urbeit.
Schröder, O., Bäderae W., © Db.De a
offig, a. gie
51 E. Semes S 1
meiftr
Fiedler, E. W., S eu
Ben tbenföf Arbei 3:
Dan an Arbeit. 3
Strauß, ©. Schlachter
Ströbh, &., Boftichafit- 1 |
Wriedt, ® „, Wow. Erdg:
58 E. Müller, M., Ww. 3 9
Baajh, H., Arbeit. 2 '
Baumann, a. Bohrer]
Bieljeldt, € Urbeit. a. 9
Grien, A., Zahlmjir. 0 25
Haß, > Bohrer 8
Yädel, E., Feilenhau-
Si W., 0 ae
iemfen, aler s
55 E. Vorbufch, B Si, T
zimmer. 4r. 3
VE A Sangieem
eh, B., 1
N ekbekig al Schloflet ı
Gödete, n GtetteotehN N
Grabe, E., Schloffer DH
zn SS ee 2
urberg, rbet Ce
57 E. Sowarb, © Suvall) u
Albrecht, S., , Majhinenl® 2 |
on Ar Ser j
anfjen, beit. |
Heeje, ., em | )
Lorenzen, E., Arbeit f "
Möller, D., We. 5 10
Tönnfen, &., ar x BD
59 E. Se DE d 1
mtr, T. %. 12
Carftens, x. 5 Gijenb wur 6
Drews, E., W JE
Gradert, F., Schloffer 1 A
Semte & ebeit ; |
ath, ä Sn
DD A N 9
ump, rbe
Schlünzen, W RupfetlO N
Bieb, A. CReIEA0Har ) G
—<- Helgolandfte. Z | 195
61—69_ Bauftellen on
71 _E, Harmjen, FF ‚ G
Gef. (enengade A @
V. lern Maurer alt R
Sechje. D „Dr. med., R
a x
euere D., Kim. I 738


Schaper, Kim.
Ce ei AT ea
Stodfijch, € , Qehver a.
Sa en Kiel L Si
Sjchule 1
Süders, N, Sijeiullt m
Schmidt, H., Gelderheb- © ei 6
75 E. Wulf, €. ©, Ziegel)
(Hamburger Span a
77 ED Beoeleide 0 )
urger Chauffee
Fitting, $., Dr, aim
Heyer, A., Ww.
<- Wulisbroolal |

Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.