-
Düfterbrooker -Gehölg
BE
aunas 6
D.
med.,
Niffen, B
Bernig, €

X. zeit
(Straßenbild zu Niemannsweg)
Klaus-Groths
Bla
/Garnifons
tirhe
u


Niemannsweg

Qornfenftr.
Sternwarte

Nervens
Hinic

11 Mumm, Ww. 7
Schmidt, Dr., Prof.
Weber, Dr., Direktor
Fiskus
Biologijche Reichsanftalt| für
Sand- und Forfwirtjoh
BZweigft. Kiel
Waad, SG., Pförtner
15 Bauftelle
17 Eat Dr., Qettor
Grau, M., Kutfher Untg.
19 E. Runge, A., Dr. med.,
San-Rat T. 5580
RO Du Dr. med., Arzt
aft
T. 6332
iz De Lehrerin
T. 55 1
19a E Mendelsiobn, MM, Dr.
Chefarzt
V. Weftphal, W., Dr., Prof.,
Ynftit, Direkt.
Q2LE, SE SD, Cibenttn
, We.
23 E. Kregmann, $., Ww. 1
Erben, Otto, Kim.
Sn AM. A 2
T. 6663

25 E. - Rob, WB. Hmtevorieh
25 Hergt, E., Ob. Ingen. T. 6635
<- Qorhjenftr.
27. 29 eriftiert nicht
81 E: Koreuber, A. F. F., Dr.
med:, Arzt (Feldftr. 38a)
Hullmanı, A ., Ob.Schweft.
Beterfen, n "Ob. Schweft.
rivattlinit Dr. med. Ko:
reuber T. 1300
33 E. Vollmer, I., Ingen.
(Windhuk L
V. Medlien, G., Fabrit.
Vollmer, N., Www,
<- Forftiveg DZ
35. 37 eriftiert nicht
39 E. Ramien, O., Mackie,
Baurat a. D. rdg,
Botelmann, E., entneste 1
QLorey, E., Rentnerin 2
Sucht, E., Ob.Leutn. 3. S.
Röhling, D., Wirtjchafterin 1
Wolff, M., "Gemwerbeihul-
Tehrerin 2
41 geb. ‘3. Forftwveg 2
E. Kirdengem.VBerband Kiel
Nieljen, H., Hauptlehr. a. D.
— Baftor T. 5074
43—47 eriftiert nicht
49 E. Yvens, S., Wo.
51 E. Yacobjen, BL, Bantdir.
T. 3980
Wieje, E., Wo.
53 E. Mandel, &., Dr., Univ.
ei efior
E. Yacobjen, N., Lehrer
haut W., Studienvrat 1
57 E. Mübhlau‘jhe Erben
V. Fijdher, E., Major a. D.
Berend, H., Ww.
<- Bejelerallee Z-
59 E, Bauly, G., Se
baurat a. D.
61 E. Vönnies, F., Te ni,
Prof. 2
D. Sn W., Kapit. 3. S
Kögel, I, Univ.Prof. Erde
Nämod, M., ‚Hauswart
Reterfen, el ww. 8
63 E. Häfner, E., sBE Real-
jOuldirekt. T. 3
eier N Drkabüteclinle m.
Schülerheim
MNerztebiro
65 E. Korte, A., Ww,
Heitmann, X., Mentner 2
Meyer, W., Nentnerin 1
67 E. Wallroth‘jhe Erben
Bradmann, M., Ingen. 1
Nönijh, G., Stubdienrätin 2
a ‚A. ‚Siudiendivettorin
rdg.
Siberian, M., Lehrerin 1
67a E. Göbell, O., Baftor
( dl Sübdermartt)
E. Göbell, N., Prof.
(Düvelsheter Weg. 19)
nn „Kapit.Leutn. Erdg,
öbell, AW., AmtSricht. a.D. 1
69 E, Cle5, W. D,, Konjul
Erdg.
Cbers, Pe Ww. I
Hampel, M , Gen. Setr. 2
Schlüter, ©. ; Arbeit. Untg.
WE. Fedderien, N., Rechts
anmw. u. Notar T. 3385
vb. Hofe, H., TYohl.
71a E. Sebit, A.,. Telegr.Aifiz
ftentin a. D.
E. Sevit, M., Nentnerin
73 Bauftelle
<- Berl. Karolinenweg /
75 Et „Sandm.(Broders:
Biel, M., Lehrerin 2
Erichjen, V., Kim. 2
D. Harthaujen, YW., Kontre:
adıniral a. D. | 4398
v.D. rn an Seltet1
— ©., Freifr., Wo.
Rendtorf, E., Lehrerin a. D. 5
Schmidt, M., Wi.


— 158 —
77 E. Ser, O., Kim. (Bülderup)
V. Untiedt,* Rechnungsrat
(Hardenbergitr. 15)
nn M., Fl.
Do Kammerjänger
rent B., Krantenpfleg.
aquemar, M., Frau
Y., Dr, Rriv. Lehrerin
Müller, YM., Ww.
Scheffler, M., Rentner
Spangenberg, 8. DL Pl
Brof,
79 E. Lübben, W., Kfm.
Weidemann, H., Seefahrt:
Oberlehrer 1
81 E. Veterjen, I, Ww.
(SGellertitr.)
V. Bauljen, Chr., Ziegeleibej.
T. 285
Crichjen, X%., Lehrerin 3
Matthieffen, H., Dr., Senats:
präfident T, 4109 1
81a E. Hahn, D., Mentner
(Brunswiter Str. 14)
V. Stammerjohann, R., Dr.
(Ningftr. 99)
De Amtäger. Rat a.D,
Bad, Vizeadmir. a. D.
a , Wo. 3
le Sn "Bote Untg.
, Frau Feie
AM N, Ww.
MVoat, Uni. Prof.
81b E. Hahn, D., Mentner
(Brunswiter Str. 14)
Hulbe-Hahn, F., Gejang-
Iehrerin 1
Thedens, I., Hausdame
Trueljen, Chr., Mittelihul=
Lehrer
— £., Stubienrätin
83 E.Günther,2A.,Direft. T.3425
Berndt, F., Sejchäftsführ. 1
85 E. Brehmer, ©., Kim. Erdg,
Peterjen, X., Arbeit. Untg.
Rehm, F., Angen. T. 7081 1
= OT Autom. Bertret.
— AUT Autom.Vertret.
7081
187 E Iheede, AUrchitett (Gas=
fir. 2—4)
Lehment, E., Rentnerin 2
Hl Bir Gen. Major a. ®
v. Stel = ‚Kapitän 3
See a. D.
873. E. ee an ber
(Gas
v. Malgahn, H., N BRITCON vmD.
Kapit.Leutn. 2
Neubaur, R., Dr., Obarttir
meifter
Sandow, W., Tijchler
SH W., Kapitän 3. See
89 5: Ok. Frau T.4866
Veterfen, R., Sn. T. 4866 1
91 E. Hantke, . Kim. T. 2749
—<- Bartelsallee >
93—97 eriftiert nicht
99 E. Rabjer, L., Ww.
Düvelius, E., Bildhaueratel.
101 E Rlenjeller 6, „Dr. Prof.
108 E85 F., Dr. med., Arzt
Kreuß, E., vw. Prof. T. 15
105 E ii E€., Fahrt.
(Mr. 1
Anton, O., He Untg.
„ Direktor
v. ‚Fresden, G,
Lohje, B., fm, Angeftellt.
Nehve Jun, E., Kfm. 5
— 10.
Sohle M., an 1
107 E. Uener, &., Dr. phil.
Fabritt. T, 4220
Peters, F., Lagerift
109E. SEEN ©., Dr.,Bahn-
arzt T. 5;
LE Bene S, Aw. T. 3021
eine, G., Sapt. 3. S. T. 455

118 C 8 E., Konful
BKEENE „Hauswart Untg.
115 E. Nasmuffen, %., Dr. jur.,
Landger, Direktor T. 1292
117 E. Frey, W., Arzt T. 7088
Mohr, H., Gärtner
<- Capriviftr. Z
119 eriftiert nicht
121 E. Schnaar, A., Bankier
(Berlin W 10, Lichtenftein:
Allee 1)
Lehment,6., Fabritbe]. T.5523
123 E. Niejhling, Se „Rechtsanw.
ME Oh „, Konful
125 E. Fisfu8
V. a QH., Univ. Prof.
Univ. Sternwarte T. 34
ES S-, Priv. Dozent
uam "6. Gärtner T. 34
Wir, C., Univ. gg T.34 1
127 r . „Stiel ., Admiral
129 E Re Aatdie, ©., Rechtsanw.
OH H., Nieter
131. 188 E. Blantenburg, Cb.,
Kürfchneryiftr. T. 4966
135 E. Bündgens, F., Konful
Nr. 137
en, F., Kim.
0 8 E Bimmerer
1389 E Bündgens, F., Konful
(Nr. 187)
<- Moltfeftr. >
141 Bauftelle
143. 145 eriftiert nicht
HT MNerventklinit T. 334, 335
E. Preuß. Staat
U Klinik d. Univ.
$iel T. 334—335
Burkhardt, Mn, Schwefter
Day, M., Krantenfchweit.
Elfiner, %., Schweiter
Günther, AU , Schwefter
Lübke, F., of@lnennfe
Maibauer, B „ Schweiter
Mizgaisfi, M., Schweiter
Nehls, D.; Hausangeftellte
Ott, E., Schweiter
Buknat, S., Schwefter
Scharfenberg, D., Köchin
Schlimm, H., Schwefter
Schulz, F., Ob. Köchin
Selte, 9” Hausinfpekt.
Sterb, 6 „ Dr., Univ. Prof.
en A Aifift. Arzt
Troeltich, W. . if. Arzt
Wegener, ©. "Ob. Bfleger
, Schweiter
Aehrhahn, £., Schwefter
Wettengel, G., Dberin
Wide, SG. Univ. ‚Berw. Inipett.
Wilhelmi, EL, Aifift. Merztin
Wirthmann, $., Schweiter
149. 151 eriftiert nicht
153 E. Heimerich, H., Dr., Bür-
germftr. T. 3600
Böttcher, I., Maurer H, 1
Tiedemann, WM, Seemajhintft
Wirtihaftsgeb. Forfte
Si Rn ER „Dr. 8m.
V. Krug, A, Ob.Gärtner
Balt, G., Haushälterin
Galig, E., Näherin
— R., ar
Hopf, E., Kraftwagenführ.
Gärtnerei orftee
nn , ©., Dr. 8m.
V. Krug, A, Ob. Gärtn.
— W., Wertmfir,
Forftbaumjhute T. 996
E. Stadt Kiel
V. Schneider, R.,Gaftiw. T.996
Arbeitermohnhaus
E. Stadt Kiel
Xhomfen, Ch., Gärtner
<- Düvelsbeker Gchölz >
Niemannsweg

Rechte Seite
<- Raus-Groth-Plaß Di
2 E. Schlint, 6, Sutzbefiß
6 Una pw. Direlt.
V. Greve, U
Brul & W., Dipl. I
Erben
2a
KA nn
or A ®., enenerin }
Se in
chr,
Voelter, E., Mar. Maid. wD
<- Kirdhenftr.
E. Fehr,
-
©
£eller, S., Dr. phil,
Thäter, K., Seht )
Weidemann, 8, Int. 5
SIE. brot MrenEn A Sa
E. Nawengel, CM ige!
(Mürwig) T 2069
V. Meinide, M., Ing n
Ballen OD, Seal
6
A Hausangeft- a}
Sembfe, „JE, Se
Mechlenburg, A.,
—_ ; Dr., Legat. Hate
10 E, Gemann, -D
chiweb
Vo zu Dune
Verein 2 an
Freeje, E,, R
Sottjdewäty Ne
walt u. Notar
Mees, F., Ww. T. 2762
Timmann, F., Ww
12 E. Holftein, B
a Kim.
5
Martens, 8, Ww.
14 E. Bedmann, W.
Ing 2
aUndeigf, M., Frau 2
%., Wo.
Bufle, GC, Lehrerin
Harendt, %., Arbeit. in
Herrmann, F, Kehren
Lebbe, 6,, one
— & Kenfionsinhabe
, Ww.
ho B. L., Frau
<- Garnifjontirhe 7
16 eriftiert nicht
18 E. Alnor, AW.,
(Edernförde) %
Rod, F., Eettrome SC nf
Lohmann, Rbh., Mar.D
Moriken, G., Kfm. I
Olde, M., vw. Prof.
20 E. Michenborn, N,
admiral oA T
Aidhenborn,
22 E %ifen, @ Rad
Den 6 Dr fe ein
Doebel-Niffen, D., el )
T. 2850
2
Müller, G., Arbeit.
if 6. „Dr.jur.,
u. En Dreher
Bambon, L., Kellner
24 °E. Qubinus, %., DI.
a en Rat TEE W
6 vemwe"jhe Er]
Sun G., Stadtipu?
|
7 2399 al
26a E. E UjdeLR RonteendM ]
a. S M
28 E. Schulte, F., gactermf
T. 4238 ge
30 E Bocdendahl, I 3)
X T 4 Dipl. Ing. Tor
abn, p fon
32 E. Beni, El, spenf
Benfe,K., Benfionät 4 WE
Grt, R., Rechtsanw.
SKürgens, M., Ww.

S. Ch. Re |
a. ®. (Goltenauer SI Sl |
„. entnel
Di
10 d 8
a |
08
med
Dr. gande A


On 0 DT
CD
LH VDD

Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.