Königsweg
Erde,
a » Gijenb. Setr. 1.9
Bearbe Auer, X, S,, Holz:
Br en WOSfabeit 7. 6107
Safe, % „ Ob. Ss tadHieh
Sie u rn Dr Eos
Zonen M., Www. Erde.
m.
Me $, -Gijenb. Ob. Sett,
Adler - Aim. T. 6107 e
3
Sad nr Kin, T. 6107
ww Pant, Sr A Aeafonär
%
armen f
gend0n, R., Arbeit. a
US, 8, Sir
Aroll, aBenb. Sof
Moser Se Ne
®., an. 1
Onteur 4
en Setet,
A Straßenb. Konz
0 &
T 4078, ©., Maler
dr Nentnerin Erde.
, Kontroll. 3
., Änvalide H. 1
„ Arbtrin. H.Erdg,
Oh H. 1
ner Untg.
„ Erpedient S
„WW. H.Erdg,
„ Schlachter 2
beit, H. Free
"Arbeit.
Bädern, EH. S
N, M., Maler
Sie S,
dt, N A utner
thin ® Maichinenb.
E., Arbeit. 1
Cibig,
ME Arbeit. HL 1
Del 96 Sy Termft.
©, M., Wiw. Erde.
Ambat bo „ gu trbeit, Uni,
+5 Side >
Mbutger Chauffee >
Nete Seite
ED allee 1
E
ei
Sa Hu. Rat (4 (Nr.
a
“to d. aa Ye
nit. S, ebens-Verf.
bh 7 les
a DE SG. m.
ofen, %., area,
Saudi Ma vokurijt
RL. Qftl, Rreditverbb. f. d.
rohe LCSt0. Oolfi. T.2705
are An? „Unfallz u.
9
UE A Can 7300-0801
u im. 1
Kor X rn
„ el, "hing. ofen
ve Mn, „%,
terei. YO U Seohilad-
Erdg.
OB Se (rinne x
„DVBertret. 22
Üblig en „ion, HE

18°E. Seile M., Ww. 1
E. Fribjche, € ‚ Kim. T. 2965
Brammer, I. „Majchinijt Erde.
Doofje, G., Schriftieß. 1
Fribiche, GE, Afın. T. 296
Hartmann, W., Näherin ze 1
— M., Wo.
Hebbehu,W., Telegr. Affiftentin
— 6., Bürogehilfin 2
v. Komwnadi, D., Mar. 800
mftr, a. D.
Wegner, W., Wächter
20 E Sepubmader, ., Kim.
abe Arbeit. 8
Nakke, DO. WW. 2
Sch irmeifter, S., Kim.) 2
Schröder, N., Kfm. T. 1739
Schuhmacher, A. „Rfın. T.1230
Taufendfreund, A., Ww
22 geb. 3. Mingftr. 34
E.. Schuhmacher, AU. Kim.
Del nn $., Rolontal
v. Fe a olontaltwr.
* B ri
en ., Dr. med.,
Mn Arzt % 433 L
„ techn. Affiftentin 2
— Si ” techn. Hilfsarbtrin. 2
Beni En Chem. Rein. Fil.

SS Einoi De
24 ertitiert nicht
26 E.Lauer8, A. Architelt T.197
E. Qauer8, N Architeft
(Felditr. 75)
Göbbert, D., Zeichenlehr.
Harder, DH., guticher Untg,
Sitenberger, B., Brofeffor
28—32 geb.3. b.d. Tann-Str. 2
34 E. Michter, K., YJujt. Infp-
(Sopbienblatt 48)
Anderjen, E., Kutfjcher
DE N Kahl, Bankgejch.
Joe % Yuft. Ranzl. Sekr.
Ta8boff, %., NRechn. Rat 1
Markow, I., Maurer
NRNaue, E., och: u. Tiefb.
AMrchitelt T. 897
OS Malermfir, T.6680
Wriedt, S., Ww. H. 2
<- B. d. Tanı-Sir. >
86 geb. 3. vb. d. Tann-Str. 2
38.E Aniefall, R., Kfm. T. 692
E. Rniefall, Sr Kfm.
EN 4 WW.
1
4
4 1
Da %, E., Prokurift
Dübel, L., Afın. T.5314
Hande, H., Ww. 3
Hanfjen, G., Kfm. 8
— 6, Rech. Rat a. D. 3
Kenben, M., Mar. Amtm. 3
Nagel, Heyer,9., Komm. Gef.,
SE NE "7. 238
— 9.
a A, Weißul. de
Erdg.
waren
Schröder, B., Kfın. 3
Biegler, S., uftiginip. 2
40 E. Klein, ln, Bimmermftr.
(v. D. Tann-Ste. 8)
Arb, E., NMonkursverwalt.
7. 3200
1
Kadomw, nn Maler 4
Qütbhje, X., Poftinipekt. 2
Beblle, Bimmerer HH.
Schütt, Deftillateur
Thege, E., ’proturif T. 7089
42 E. Rein, W., Architelt
(v. D. Tann-Str. 3
Armbruft, O., Kim. T. 4469
AN M., 'gotomotibfüdt.
D.
Sungmann, MM, Wi, 1
rule
Dejer, S
Paetjchte, AM, Sud Knde
Moggenjack, M., Wi.
Stelter, D., Gfettromont.
Wohljen, al, Geichäftsführ.
T. 6571
„ Mar. 8

2/4188
44 E. Hanemann, F., Handels:
bertret, T. 442 Er
Guntermann,., Kangzl. Selt.
a. D.
Michaelis, B., Rentnerin 3
Nizze, D., Lehrerin 2
Thomfen, E., Lehrerin 3
46 E. Weis, %., Ww. 2
Blöder, Ch., Arbeit. Erdg,
Grubl, E€., Schloffer 3
Krufe, WM, Maurer 3
Schaefe, D., Rentnerin
Thee, H., Dentift T. 6809 1
Weis, W., Lebensmittel
T. 1631
<- HarmSsftr, Z
48 E. Balger, A., Zigarren
Beder, G., Arbeit,
Behrens, A., Ww.
Evers, W., Prokurift
Fig, H., Privatier
Hagen, I, Buchhalt.
Hagge, F., Ob. Poftfehaffn.
Ledtje, Anna, Gemije Erde.
Seemann, F., Yuft. Büroaffift,
— M., Näherin 2
Wilfe, O., ne H.Erdg,
Bahn, F., Wi. 3
50 E. Dittmann,
Werkführ. a. D. KErdg.
Albrecht, B., Schuhmach. 4
Dittmann, M., Gefhäftsinh.
Grebien, D., Kellner 3
Haade, I., Frau 3
Sanjen, M., Ww. 4
Min @., Saterneniork
a. D.
Schmelter, B., Schmied 1
SION S., ol. Ob. As
tr,
Ullrich, A, Www.
52 E. Manthey, R., iptirtilum
(Hamburg)
V ihn, 2, Buchhalter 3
Bod, D., Arbeit.
Gögge, MW, Arbeit.
Groth, M., Arbtrin.
Henfel, A., Schmied
Kröger, R., Arbeit.
Mohr, F., Arbhtrin.
Rump, D., Arbtrin.
Schulz, F., Maurer
Steppat, $. ., Zigarren Erdg,
Bobel, R., Telegr. Arb.
Bülgfe, N, Kim.
54 geb. 3. Harriesftz. 2
E. Wulf, H. Ch. F., Milch»
händl. (Harriesfir. 2)
Ernit, 3, Wo.
Röhn, W., Rentner 4
Leiftner, C., Werkmftr,
bilipp, A., Rentner 1
<- DHarriesjtr. DZ
56 E. Neumann, X., Rentner
YJacdhmannfir, 14)
AUußenthal, H., Boftbote 1
Green, & Ww. 2
Grube, A., Brenner 3
Qurke, B., ” Tijchler f
Rindrath, D., Kutfcher
Seinen Maurerpol. E we
Müller, Th., Rentner. 4
Mundt, N "Brunnenarb. 2
Schell, M., Frau
Tigei, A., Kraftwagenführ.
58 E. Mordhorft, E., offene
Handelsgef. (Sophien-
blatt 58
Burch, K., Arbeiter
Dreis, I, Rentner
Frahm, W., Klempner
Frande, R., Schneider
Hanjen, A, Ww.
Langmaad, R., Schmied
Mahnharbt, H., Majchinift
Micper, R., S
Schumacher, Th., Schweiß.
Schümann, R., Maler
Zihumt, M., Wo.
Weitemeher, M., Beamt. 4
Wulff, I., KMutjher H. 2
60 E. Körner, M., oje
Bror, O., Arbeit.
Groenewold, 1, Kim. $
HR
PDS

4
8
chmied 1
1
2

Körnerftraße
60 Hingit, A, Lagermftr. 3
Meding, F., Majcdhinijt 4
NRybarzyk, I., Wim. H.2
Schlicp, W., Inbval. H:
Schmidt, H., Arbeiter 1
Schulz, & Inbal. 2
Stahl, 6. Ele 1
Stange, D., W 2
Stolze, G., Fijler 1
Süberfrüpp, W., Steinmeß 4
Trint, H., Seemann 2
Voigt, €., Büroangeft. H.1
Wegner, I, LZijchler X
Weil, F., Zimmerer H.
62 E. Mordhorft,H.,Schlachter-
mftr. T. 3782 Erdg.
Camps, 6., Zollbeamt. 2
Dahl, H., Technik. 8
Ehride, A. Frau 3
GSamm, E., Lademftr. a. D, 3
Herrmann, E., Brauer - 1
MevsS, I., Schlachtermitr.
T. 3782
. 3782 ürdg.
Nöhricht, A, Verw.Infpekt.
64 E. Ahrens, A, Frau
Ahrens jun,, 08 Malers
mftr. T. 7090 1
Bährend, en Glektrif. 2
Borchert, 'E., Wi. X
Brülleifen, & Laternen:
mwärter 4
Döring, A, Schweißer 3
Evers, O., Arbeiter 8
Färber, A., Porzellan Erde,
Fafel, G., Arbeiter H.Erdg,
Kallweit, W., Former H.
Lüd, N., Kupferfjhm. 4
Rantelmann, I, Zimmers
miftr. 2
Schewe, W., Böttcher 2. H.
— Wild., AD
Wenkel, D., Pol. Wachtmftr,
66 E. Qooge, D., Schuhmacher
mifir. (Apenrade, Sübders
tor 28)
V. Stegelmann, Verwalter
(Kunvoper Weg 161)
Brauer, W., Schlachter 2
Grähner, E., Bohrer Erdg,
GSräning, R., Arbeiter 2
Hohnsbeen, E., Arbeiter 2
Yäger, M., Ww. Erdg.
Röhn, Ch., Maurer 3
eterfen, W., Arbeiter
Lrie8, E., Arbeit.
Rundshagen, H., Arbeiter 1
Stirlat, W., Fräjer Untg.
Timm, D., (A Arbeit. 5
68 E. EM ., Saft.
D
DE
Solit, A, ‘ Soli.
Saref, A Schisführ.
Martienjen, AW., Tijchler
Müller, K., Kupferfchm.
Schröder, K., Schuhm.
Schütt, S., Wi.
<- Micheljenftr.
70 E. Sieler Akt. Brauereige].
vorm. Scheibel (Nr.76, 78)
72. 74 eriftiert nicht
76. 78 E. Kieler Alt, Brauerei:
ge]. vorm, Scheibel T.29
V. el R., Direktor
Erdg,
Seoiann) ., Nechtsanw.
T. 4820
Haft, M., Buchhalkterin 1
Ladner, a, Malzmjir. 1
Lotjh, Fr "Dr. der Staats:
wiffenjchaft Erdg.
80 ER OULOT DL AO SHAMENT,
E. Prov.Schlesw.-Hokftein
V. ALT OA Kiel
(Sartenftr. 1
Bobfien, E., Köchin
Böttger, B., Näherin
Hah, M., Näherin
Kühn, G., Direkt. T, 981
Kuhr, L., Lehrerin Erde.
Mohr, K., Ob.Lehrerin 1
Neve, W., Näherin
Riepgras, S., Landesjetr. H.
— $., Schloffer H.
— 8, Rentner X.

IT. zeit
80 Muge, X., Gärtner X
Spieteemann, R., Hausdien,
Voß, W., Oberlehr. 2
Weber, H., Schweiter
Willner, W., Werklehr.
Wrangel, x Wälcherin
Oberrealfchule 1. T. 1648
E. Stabtgem. Kiel
<- Johann Meyer-Str.
—<- Hamburger Chauffee
Körnerftraße
Bis 1904 Galgenteich
Theodor Körner, Dichter
geb. 28, 9, 1791, gef. im
Freiheitstrieg 26. 8. 1813
Klopftodfir.
op) odiir.
[a
Damperhof- | fir.
=
ofen
Hungfern- ftieg
BIS
Mölingftr.
<- Kopftodftr. Ze
Linke Seite
en nicht
Verein d. Freundinnen
jung. Mäbchen (Lorengen-
damm 36
V PP rTCHN „RB. Vorfteherin
Günterberg, M., Kanzlei:
gebilfin
Haegenbarth, E., Verkäuferin
Helmede, h., Gew.Dber-
en Anmwärterin
Krufje, M., Buchhalkterin
‚Küfferow, Cb., Heilgymnaftin
Beterfen, E., Telegr. Betr.
Aifijtentin
— G., Zelegr.Betr.Ajfiftentin
Deien Dt, BuhHhdlgsgehilfin
Saß, F., Kontoriftin
Timm, &., Kontoriftin
5 E. St. Nikolatheim T. 4742
V. TEN NEDUET M., Diakoniffe
Käfelau, M. , Diatoniffe
Roh, Dr Stüße
Modehorft, M., Diakoniffe
Wulff, E., Diakoniffe
7 E. Baugenoffenfchaft für
hsemPet = Qogenhäufer
e SG. m.
V Dan. Cecheigeutule
verein (Holjtenftr. 104)
AUrpe, W., Gaftw. T. 5574
Bauer, K., Steuerm. X
Yenfen, F., Buchhalterin ge
— X, Nentenempf.
Lö, M., Krank.Kaff.
RemungSfüdt. 2
a „Majcdhinenb. 3
E ER ‚Mei
9 u eihSb.Ob, In
Anton, 6, Wi. % I
— W,, Bantbeamt. 1
Haaje, E., Sehrerin 2
— IM, verw.Stadthaumftr,2
Hanjen, D., Buchdruder 1
Som U
ochims 8
Pollmer, Di Don. :
Butiche, R., Mar. Set. 8
Maffow, A, ” Sehrerin iR 3
WVeddeler, H., Kfm. Erde.
Wehrmacher, D., Kfm.,
ne en gT0S
11 E Martens, W,, Gabe
(Hamburg)
V. Schartau, Cb., Arbeit. 4
Borchert, H., Rent. Empf. 3

Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.