SS
LES TER DA DT DV ROOT HL FD TE EN
5

SEE
>
Z
17 Witoat Br

129

Kunovoper Weg
de AU., Schneiderin
„S, 2
1, W., m.
4 rdg,
Ya Böttehe, O., Mufiter
nah, Invali
„a D
An a topey 1
Sofman W, Schlofer 4
Sol. N N ,Brauereiarb. 3
„ Inbalide 4
ajch, ee n, ©, Me kentner Er
Aion
Tr 8, Drogerie.
W El
"Oman, S., OnlOeCnE
Schauenburger Str. >
„ Schlachtermft
%., EHE CE
dr $. pr emilfehdlg. SE
Hr] x der
Sue, & teuren 1
1 ülbe a Schiffszimmerm.
in ebamme 3
eg 1
Akt a
Ri LG, eizer
Se, N. w.
as Schlofferei
Stu Erde.
Topp lin, €, Frau 1
Sem ae 2
Bau Möbig, I , Rentner
eder, Qt

Yin
Sn de, Li
n Afchinift
Ser 8 SS in „robezier,
u A Hl;
Dal ID
B SET H.8
€, Arbeit. 4
I H. E
+ Arbeit,
z Arbeit, E 1
auerarb. 8
- 8, Arbeit, 2
Schuhmach.
Se, mers DC Erben
OT Dachdekmftr.
3, Soblenible
8 7, Dreher
ell,
al AT
aurer H. 4
„Wi.
2
ie Su Ob.Stadtietr.
Sean N, Bi, Lader. i
Fuhrhalt.
UN Lehrer iR. 1
Dornfteinfeg.
Bunt
Mmerer H,
N , in Sepneider
8 mel, WW, er
She S. Aegeit. 1 2
San "0 O., Kapitän 4
A techn. AWifift. HI.
N", S., Schneid. 4


1839 geb. 3. Aljenftir. 1
E. Brügmann, W., Renten:
empfänger 1
Brügmann, F., YIJuftizinjp.
— M., Zahntednikerin 1
Dühring, F.,_Dd. Gerichts:
vollzieher "7. 5199
Findeijen, W., Banfbeamt.
unter, F., Kangl. Setr, a.D.
Kröger, E., Reinmachefr, 4
Mafjuck, $. Rentner 2
Noeste, 6, Technik.
Pawlowsti, A., Ob. SI
jefretär
Reeder, P., Rentner 2
Sievers, X, Kfın. 2
Lbhieffen, H., Den. Maler
Weber, D., Angeftellt. 2
Aifendtt, >
<-
141 E. Micterjett va Bauuns
ternehm. T. 4 1
en Sadüble-
22
Kieler Beitihriften-Bertrich
. Dawark T. 7228
Beterfen, W., Haut eSOORTECR
Staad, £., Brücenwärt.
1438 E. Diederichjen, &., Kim.
© Zum 64)
145 SE OA Hanjea
Chor R., Dreher 1
Wegner, E., Stadtreif. 1
147 E. Burmeifter, Q., Mar.
Setret. Erdg,
Lembke, K., Rentner 8
Möller, A. Malermftr. 1
Schütt, M., Ww. 2
Vogt, H., Mugik. 4
149 E. Theede, F., Privatm.
Brods, 6., Baugeichäft
Dohje, W., Former 4
Fiicher D., Arbeit. 2
Howe, F., Plätterin 2
Krüger, K., Leutn. 3. S. a. D.
Magnufien, F., Schriftjeß. 2
OR ‚Schneider
Meß, M., Näherin
Möller, A., DUO GENDE
- Regel, 8., Dänd l.
Schaper, &% Lagerift 5
Stern, E€., Konftrutt. 4
Theede, D., Bürogehilfin
Fabritjguppen zurüclicgend
E. Chlen‘ihe Erben
151 E. Qaferenz‘jche Erben
Eggers, H., Kutfcher 4
Kork, A., Arbeit. 2
Kugellis, D., Tijchler Brüg,
Laas, O., Töpfer
Reichbert, Ww.
Schmidt, W., Pol.DOb. Bag
meifter Erdg.
Schmuldt, F., Rentner 3
Schmüßg, Ch., Rentnerin 2
Thierfelder, GE, Ynvalide 1
Benter, M., Arbtrin. 4
151a E. Saferenz, E., Angeft.
Baudach, F., Schmied
Deprie, N., Benfionär
Doofje, A., Schloffer
— Dienftmanun
Henning, AM., Invalide
28 Sül
Bujch, offer
Steinhilp,W,, Majch. Schloff.
Treumann, Bohrer Krdg.
153 E. Haß, W., Mentner 1
Dreier, W., Ww. 2
Grether, X., Galvanijeur
A £., Arbeit. 2
Haß, W EHE 5
8

a
Krohn, &.
Nagel, W., U Angeft.
Bauftian, & Arbeit. Erdg,
Plambeek, A., Ww.
Profch, D., Na 4
Ruben, H., ”Reichsb. Beamt. 1
Siemfen, H., Meiereiprod,
8989
<- Waihzfir. Z
155 eriiert N
157 E. Wulff, M., Ww.
V. ET N Verwalter
(Adolfftr. 21)
Bitterfohl, A., Gemüfehbdl.
X

— 127
159 E. Hanjen, F., Beamt.
161 E. Obljen, N techn. Infp.

Bahrenfuß, I., Lehrer 2
Böttger, N, “Hettor
IJubl, &., Eijenb.Infpett. 8
Mijch, A., Gen. Agent T. 2226
N eg W., Bauausführ.
658
Breuß, €. ar a 3
Schriever, E., Wi. 1
SE Qi, "techn. Behlehn
Urban, nn 5 Geigättfübeerin
T2
Bierth, ® Ob. Amtsanw. 1
168 E. Hagen, U., & Co., Wert»
zeugmafjch. (Klinte27—29)
Brader, K., Mar. Obermftr.
Brogmus, H., Ob. Poftfjetr.
Dübier, Ch., Ww. %
Green, Ch., Schmied 4
Herzig, I., Ob.Dedoffis. 3
Koberg, M., Wiv. 4
Kraft, X., Wo. 2
— %., Handelsvertr. T. 4161
Schütt, R., Mafch.Tijhler
Thun, K., Badewärt.
Warenhaus f. Beamte,
®G.m.b. ©. T. 2530 KErdg.
165 E. Rabhlijhe Erben
V. Röhler, L., Ingen.
Buddig, A, Ww.
Bürkle, K., Kaltulat.
Dewald, E., Ww.
GErifffon, W., Gejchäftsführ,
Gabeler, Frieda, Drogen
T. 5185
Müller, R., Pol. Beamt. 4
Rehan, SG., Sattler 2
Noß, RN., Bootsbau
Saggau, W., Telegr. Injp.
Schulge, E., Zigarren Erdg.
Stoltenberg, A., Kellner 4
Sundmafter, D., "Bol. Hanbte
wachtmftr.
Tad, D., Drogerie 15678
<- Frandeftr, DZ
<- Olshaufjenftrz. DZ
167. 169 eriftiert, nicht
171 E. Schwarf, &,, vw. Leutn.
3. See (Fichtenau b. Berlin)
V. TEN &., Ob: De
offiz. a.
Beinkinftadt, M., Kfm.
Haujchildt, F., techn. del
Hupke, D., Kanzlei Setr, a. D.
Licht, O., Ob. Mufikmftr, a.D.
Rüchel, (A Urchitett
173 E Madike, E., Frau
Boas, A., Flicjrau 4
Ehlen, D., Ww. 1
@rothkopp,M., Kohlen T.2409
Hübfjhmann, E., Dreher 3
Kasper, F., Yw. 2
Küd, E., Monteur 4
Beterjen, H., Maurer 2
‚ Madtfe, K., Dr. med. vet.,
Tierarzt T. 2309 1
Schneider, F., Mechanik. 3
175 E A ©., Hausbef.
T. 288 Erdg.
aan B., Ww. 2
Ehriftenjen, X., Ob. Poftjekr.
nl: E., Leuten. 3. Sr
genen D., Lehrer 2
Ywers, RN, Arbeit. Erdg.
HYacobjen, H., Buchhalt. 2
Viepner, E., Zöpfermfir.
T. 2881 E
Nieß, H., Privatier
, Bollbeamt.
Storm, Cbh., Tijhlerei H. 1
Wahn, W., Spediteur 1.6584
IE Schiejewig, E., Wo.
Bruhn, E,, Bollbeamt, Q
Jpohannikon, E., Ww. 2
Martenjen, X., Schneider 3
Meyer, R., Ob. Stadtjekr. 3
Beters, M., Büchjenmach. 4
Schmidt, S. Schaufpielerin
Schneider, K., Wi.
Stender, D., "qm. DES
Xhom8, A., Kfm. 17.2954 1

Kuvoper Weg
179 E. Schröder, M., Aw.
V. Schröder, I., Lehrer
(Stojchftr. 12)
Beffelmann, F., Zorp.Schloff.
Brammer, St Arbeit. Erde,
Bubbers, DO., Poftinjpekt.
Homuth, &. "Stadtaffift.
Nadzeita, I, Wo,
Thiele, E., Ww.,
Thode, H., Warenverteil.
Wellna, N., Majchinenb.
Witt, E., Kellner
181 SE Stagar5, A., Lin. 3. S.
D. Erdg.
QUgENE, Ch., Schneidermftr. 2
Baiter, I, Werkführ, 4
Birke, RN., Leutn. a. D
Blohm, 8 Kehrer
SE,
Drews, B., Mechanik. X
Greve, DO ‚ Majoienmfe, 1
Aloth, F., W
Meeje, M., anbı Ob. Site.
Tirode, AM Ob. Berw. Setr.
183E.Henningjen, Gebr., Eigen:
tüm. (Witingerftr. 18)
Bergmann, R., Ynftallat,
Clemen, ®., Ob. Zahlmitr.
Geldmacher, P., Handlgs.
Bevollmächt. 4
Grundt, W., Leutn. a. D. 1
Yjanjen, G., Bädermfir,
Maßmann, H., Elettrit. 4
Noffen, F., Bootsmann Erde,
Sa 0 a
Seh EU Tapecz.
Uberftabt, G., St Siucinie
Weis, E., Hebamme T. 2081
<- Bremerfir,
185 E. Sinaft, G., Db. ar
jefretär
Ha O., Bhf.Db. Sal
„N 1
Dohje, H., Maler 4
DIeffen, O., Ingen. KErdg,
Klang, £., np a. Dal
CEO ®., Zahnarzt
1860
Lorenz, Qi Ain.za.. D.. 2
Muhs, H., Nechn. Direkt. 3
Schütt, W., Mar.Ob.Stabs:
zahlmftr. a. D.
187 E. Cofte, R., Wiv. 2
Sol Si u jur. 2
Conan A Bol. Bauinjp.
Fulleren, L., Rentner 1
Beleg „Dr. Bol: Med.Rat
D. Seh Bol. Abe
189 E ee DE Male.
mfir. T. 1
Brüning, a on. 2
— 8., Ob.Berw.Sekr. 2
Sundlach,G., Mar. Int. Ynfjp.
DHaaje,F., Mar. ODb.Ing. a.D.
Hab, A Rad. Lehrerin 4
Sulich, R., Lagerverw. 3
Rnöbber, %. Bol. Ob. Setr.
Ai %., MMitteljo. Lehrer
4
Qubbeig, WE, Handlgsägeh. 1
Voß, A., Raifierer 2
Wohlfeil, DO , Bol.Ob.Injp.
Bindler, E, „Lelegr. rfifeendim
M., Ww. Erdg,
RNedhte Seite
2E Berg, Ih. On eafetturn
Berg, D., 2
Brandt, n N elad, Affeif. 4
Buggert, R. B ES HPIGEI
Führer. T.5 4
Engelle, F., Dekrant 1.5482
Frank, O., Architett
Senjen, %. Stubdienvrat 8
Sungiohann, SF, Mar. Ob.
Lehr. 8
4 5 ‚Ditteig, D., ee T.4085
ttrig, Cb., Wi. Erde.
6 SEAL
E, Damenftijt „Aus Dantk-
barfeit“ (Mr. 12)


IT. zeit’
8—10 eriftiert nicht
RE. Danenftist „Aus
barfeit”
VBekt, R., 1
Boldt, N Rentnerin 1
— F., Rentnerin 1
1
Dank
Nentnerin
Chalybacus, 3, Schwerter
v. Silder Benzon, A.,
Mentherin rdg.
Heldt, OÖ. Oberin Erde
— M., Soz. Rentnerin, 1
DHolg, CM Stiftinjaffin 1
Yaeger, 5, NMentnerin Erde,
Lorenzen, A., Nentnerin 1
— Ch. Rentnerin 1
Mannweiler, L., Rentnerin 2
Marquard, E., Rentnerin 2
— 6®., Nentnerin
Martens, R., RNentnerin 1
Meder, A., Rentnerin Erde,
Rovje, M., Rentnerin 2
Schrader, 5, Stiftinfajjin
Stau, YU., Haus Sipart
thor Straten, €, Nentnerin
Voigt, M., rivatiere 2
Weber, M., Lehrerin 2
14—20 eriftiert nicht
Yakobikirche
<- Waifjenhofftr, Ze
22 E. Allgem. Ronfumbverein
f. Kiel u. Umgeg. ec. SG,
m.b.9.(SegebergerStr.11)
Gichelberg, L., Landesinip. 4
Fries, 6., Schneiderjchule
— %,, Hausdiener
Hellmann, F., Kim.
Herrmann, Ro, Ingen.
Yöhntk, G., Bez. Direlt,
Vecga, O., Kim. T. 6171
Mordhorft, Ch., Zimmer:
bermieterin
Schäfer, M., Sängerin
Schlüter, M., Büroangeftellte
— W., Wo. 4
Soul, ü Hebamme
8
— Te Citnolppilin 8
Tewes, S., Drogerie El
Wanner, Wi.
Beidler, KR , Wo. 3
— 9, Lehrerin 1. 3
24 E. Gehen S., Kolonialhor.
T. 6780 KErdg,
Claußen, X., Bäder 1
Ehmte, D., Fudruntern, 1
Gandret, W., Handelsm. 3
Hefe, FB Wi. Erdg,
Schmidt, X., Schneider 2
26 E. Feijchmann, Th.
Bigarren T. 2018 Erdg.
E. Vethen, I., Rentner
Berg, &., VBüchjenum. 8
Böttcher, B., Gemiüfchdlg.
T. 1664
Hendrich, I., Maler 8
Bol. Ob.
Holkunder, H.,
N HE
, Priv. Plätterin 3
Bapierwr.
Rath, D
28 E. Sichon, ., Sattlermitr.
Mir, O.,
1
Brandt, E., Schuhm. H.
Heitmann, % Rentner 2
Krüger, Bu Schloffer 3
Liebow, K., Sattlermftr.
3544
3
Rontius, %., Schloffer H, 1
Saggau, I, Eintäuf. 2
Mekger, H., Tertilwaren
b. d. Sıniffen, Q., Arzt-Wwv.
Stir, D., Fahrräder
30 E. Sbning, NE SO
ARE 0
raelitijche cf)
ÖGräning, I, Arbeit. 1 1
Greiwe, D. K., Schneiderin 3
Lämmerbirt, ©. Kim. H.1
Müller, M., CErxpedientin 1
Beterjohn, A „, Bäder 2
Tonke, A, CH T.5019
Wöhlt, S., Arbtrin. H.
32 E, Fieger, Ye Buchbinder-
mtr, (Nr.
Bauer, A., A edtfühe. 4
- DEAN

Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.