Sn Sze
“ 4 „Angeft De
68, Def. Sohmotio-
DE
A Ber Werts
SONO

= nn >
Bi Straße
Nedhte Seite
2 exiftiert nicht
4 E.Schlud, H., Schlachtermftr.
Bandtholt, . SU Sat T
Dreivs, M., Händl. 2
Engelhardt, 9, Arbeit. Erdg.
Fajel, Q., Arbeit. H.
Kühn, B., Keffelfchm. 2
Schlüter, "6b., Schifidß. 1
E. Goemann, A., Yuvalide
N E. „Schlofier Untg.
— Schloffer
Gem G., Rontoriftin 2
— R., Arbeit. Erdg.
— D., Klempner 2
— Sb. Schloffer Erdg.
Kifländer, S., Arbeit. Erde.
Klintowstie, &., Arbeit. 1
Rod, E., Maurer 1
Reimann, M., Wi. 1
Mohde, Su Frau 1
2
B-
©
Schärff, I., Nieter
Vent, E., Wi.
MWeftpahl, D., Nieter Unt;
8 E. Nöhld, K., Ingenieur
(Wehbenweg 36)
E. Voerde, G., Ingen.
(Kaifjerftr. 71)
V. Wallat, G., Arbeit.
Baumann, FR. Bohrer 1
Blazejiwig, A., Aw. 2
Bünning, F., "Schmelzer 1
Burmeifter, WW, mw. 2
Droftel, X Arbeit. Erde,
Röppel, M., Arbeiterin 2
NRathjens, N. ‚Rrajtwagenfüht,
Ruft, A, Urbtrin.
Schocp3, F., Keffeljhm.
* 10E. Prie8, E., Majchinift
NRammonat, A, Invalide
12 E. Yusborn, © Eigentüm,
(Mr. 14)
Be FF, Arbeit.
, Majchinenb. Erde
Tarif, S Stanglerafte 3
— ®., Arbeit.
KENNEN
Dee „, Maler
Lange, R., Schloffer 1
Merz,I-., Malermftr. T.45122
Mafoth, % Land.Sekret, 4
Steffen, H A em
Vogt, G.,
BC Se Bürodien. 4
ME ET ‚Gigentüm. }
Bahr, A. “S D
Henjchen, 6 "0m.
Horn, B., Kutf {cher
Mehnert, E., Modelldreh. 2
Mielenz, R., Frau 8
Berhon, £. „MWerkzeugmacher 2
Ruth, A., "Maichinenb. 4
Schröder, Ch. Schuhm. Erdg,
Stöhr, £., Keffeljchu. 4
16 E. Rlchien, D., Eigentüm.
(Nr.
Donner, W., Keffeljhm... 2
Kampe, ones, Lebensmittel
— D., Mar.Wertführ, a. W.
Kortum, E., Striderei 2
— 2. Straßenb. Schaffn. 2
Normann, F., Elettromont.
Ric, E., ’Rranführ. 4
Schrobborf, £., Tabakhdlg.
., Rupp Fexichm. 1
Schröder, H., Werkzeugdreh.
Tapfen, F., „SupferiOm. 8
Wübbens, 4
18 E. Ölajer, „4 igipielbel
To
Bean Eflektromont. 3
Dibbern, I., Arbeit.
Klußmann, Se Glettrif. 4
ES $- Schloffer 8
od Stemmer
18a OLE Sn Sichtjpielbef.
Nr. 18
( )
EEE Lichtjpiele
18bE. DE E., Malermftr.
Beder, E., Schlofier Erdg.
Gießner, 5. Milchhdlg. Erde.
Suxz, RM, Arbeit. Erdg.
Komp ebti, E., Maurer Untg,
Ulbrich, M., Schloffer H.-1


— 117 —,
20a E. Stoltenberg,Gebr.,Hoch=
ut. Tiefbau (Mönkeberg)
V. U A Tandm.VBerwalt.
(Nr. 2
Dubk. a. jootsan. Erdg.
en En F., Gärtner 1
iffeh, W., Rentner 1
Matty, P., Kolonnenführ.
Trzeionka, A., Elettromont.
Vogel, ., Wim.
20b E. Stoltenberg,Gebr. „Hoch:
u. Tiefbau (Mönkeberg)
V. Wulff, E., Iandw.Verwalt.
CE W., Wo. 1
Seffen, I., Arbeit, Erde.
Karo, F., Arbeit. H. 1
206 E. Stoltenberg, Gebt. „Hoch:
u. Tiefbau (Mönteberg)
V. Wulff, E., Iandw.BVerwalt.
(Nr. 20 b)
Lorenz, M., Ww. H.. 1
Raajch, W., Kutjher H. 1
MekovSti, A., Arbeit. Krdg,
Schrum, M., Ww. H. Erdg.
20d E. Stoltenberg, Gebt. „Hoch»
u. Ziefbau (Mönteberg)
VAR E., Tandw.Vermwalt.
(Tr. 20 b)
Eimenthaler, R., Rentner 1
OU Majdohinenjehl.
Rheimer, W „„Sichhb 19. En
Voigt, W., Schuhm.
2a E Doormann, Q- ol
ihaffn. (Kaijerfir. 3)
V. Hausbefig. Verein
Böttger, Cl., Schuhmadc.
Dudde, W., Arbeit.
Harder, M., Aw.
Seffen, O., Arbeit.
Rliefoth, M., Buchhalt.
22bE. Stoltenberg, Gebt. „Hoch:
u. Ziefbau (Mönkeberg)
V. uf, €, Tandw.Verwalt.
1
Ye Hal
Höd, H. 1
N anlanı, Br "Arbeit. HL
Schult, M., %0w. H. Erdg,
CE Stoltenberg, Gebr. „Hoch-
u. Tiefbau (Mönteberg)
V. U Tandw.Verwalt.
(Mr. 20 b)
Lebang, I., Arbeit. H. Erde,
Pranga, A., Stemmer H. 1
Rüdmann, €. „Xuvalide H. 1
Weiß, I, Arbeit.
224 E. Stoltenberg, Gebr. Hoch:
u. Tiefbau (Mönteberg)
V. ARE nn Tandw.Verwalt,I DO bt
(Kr. 2
Brandt, et Ww. H.
reiberg, M., Ww. Hl
Biel W., Wim.
Bob, W., Arbeit. AH 1
<- Schulftr. >
24. 26 eriftiert‘ nicht
28 E. Bruhn, W., Ww. 2
Gloe, $., Kim. 1
Herrig, A, Frau ;
NRovotnh,B.,Majchinenfhloff
Schulz, W., Straßenb.Führ.
30 E. Allgem. Konfumberein
Filiale(SegebergerStr.11)
V. SGiehel, O., Arbeit. H, 1
Adler, M., Kammerjäger *
Beckers, W., Majcdhinenb. 1
Ebert, Grna, Anterwidl. 2
Knüppel, H., Ww. 1
Lüth, F., Majch. Schloff. H.
A, Fräfer Erdg.
— W., Dreher H. Erdg.
BiaftomwStt, ®., gafchinent.
, W H.
30,
Miotronsti, W., Ww. 2
Mitter, O., Arbeiter HH. 2
Müjchel, al. Brenner
Stepponat, A., Arbeit. H. 2
LTorkler, A., Wi, H. 1
82 E. Otto, R., Schiffbau. 1
Blir, % debent. 1
Frand, N., Schloffer 8
Mardert, W., Handelsm.
Baafch, F., Arbeit.
Peterjen, Ch., Wo.
Reimer8, I,
5:
Mechanik. 1


34 E. Delfs, M., Wo.
36 E. Balgs, I. A,
40 ER

Kirchenftraße
32 Wewezow, G., Majchinenb.


Bimmermann, (A Aal
mwoführ.
1
Bolin, A., Invalide H. 2
Delis, K., Arbeit. H. 1
Dubiella, G., Arbeit. H. 2
Sihmann, E., Maurer H.
— 8., Wo. H, Erdg,
Side, E€., Seemann 8
Sandrey,R., Schiffszimmerer
Makat, F., Arbeit. H. Erde.
Medzech, Sn Stemmer H. d
Rofe, H., Arbeit.
Sambin, @h., Frau S
Schlüter, A., Schubhm. Erdg.
Schöning, E., Rentenempf.
Winnat, H., Klempner 2
Pferdehdl.
Hamburg)
V. Gaardener Haussu. Grund
bef.Verein( Elijabethftr. 47)
Dahl, H., Arbeit.
Gerlach, X., Schloffer Erde:
Heeich, W., Mafchinift
Koch, N., Gärtner
Lorenzen, H., Stabtgärtn.
Meier, F., Schmie
Bauljen, €, Kim.
Mother, M., Frau
Tegeler, A., Ww,
NN ot
36a E. Hofmann, R.,
Schmiedemftr. Erdg.
Bodelmann, D. ‚Sepmiedenst
König, G., Arbeit.
Lange, S., Schloff, er $
Mohrbach, AM, Majcdhinenfhl.
Reterjen, H., Maler 2
Puls, S., Ww. 8
Ulrich, G., Boftbote Erde,
Wiek, Chr., Werkmftr. Y
38 Förft’jhe Erben
V. Seejch, C., Schiffgimm.
(Sandkrug 88)
Amwe, E., Reifender H, 2
Baas, D., Keffelihm. 2
Dahlmann, B.,Arbtirin. Erdg.
an R., Schloffer
athemann, G., Werkmftr.
Klepin, X., Vbhotogr.
Knaad, MM, Wo. H.
— W., RMeijend. *? H.
Roßbach, D., Schloffer
Rucks, E., Schiffsinipett.
— Bigarren T. 2814
Schneider, E., Frau
Schwiering, W., Invalide 1
Cha Se , Robfoladhter
N ritabetbftz. 44
Ramps, E., Bäcermfir.
EA 219: Erdg,
Battee S Seemann %
Ehlert, I , Anbalide 8
Lau, S. "SoOifsgimmerer T
2
Ik CO FA It ba CO DO DO
Scharmberg, £., Wow.
Soltau, A., Ww.
—<- GClijabethfir, bz
42 en nicht
b. Fuchs, R., Bankbeamt.
(Flensburg)
E, Homeyer, H., Bankbeamt.
(Flensburg)
Aller8, H., Makler T. 4834
Bergemann, D., Schriftjeß. 1
Großmann, „Rentenempf, 2
Hanjen, F., Schloffer $
Sehen len ra
atten, offer
Teuber, A.,, Werfmitr. 8
Wegener, R., Sraveur 1
46 E. Oamann, D, Milchhdlg.
Hamann, N., Kutjher 3
Holit, S., Seneiderin Erde
Kirfhner, AM, „ Wiv.
Mekger, H., "Schifb. 5
Preket, F., Werkführ. 1
Strud, X, Majdhinenb. 2
Sucow,R.. U
Körner, 8 Maler
Bledmann, E., Kfm.
Böhl, Chr., Anbalide 8
Brügmann, ., Bohrer 1
oe I, Benfionär Erde,
emeinfhaftsberein, BetjaalIl. geil
48 Marten, H., Arbeit. 8
Riepgras, A., Ob.Steuer»
mwachtmftr. 2
Neinhardt, M.. Wi. 1
Nohde,R., Schifszimmerer 3
Schipper, W., Mafjcdhinenb. 1
50—54 Stättepl ab
56 E. Stahl, W., Ww.
Hoffmann, M., Www. 2
Stahl, F., Baugeichäft
—<- Kaiferftr, Z


Kirdhenftraße
Nach der in der Nähe belegenen
früheren Marine-Garnijon-
Kirche am Niemannsweg
benannt
<- Niemannsmwmeg
Linke Seite
1 E. Bauljen, R., Lehrer Erdg,
Baum, G., O6. Ingen. 2
Hard, W., She 1
Schneider, € „ Korrejpond.2
— %., Wo. 2
1a E Tora-Heim e. B., Milde
Stiftung T. Langes Haus
Anderfjen, R., Aw.
Bengtion, A., Aw.
Bengtkon, ®. Fl.
Grettmann, U, Wi,
Henritffon, A., Ww.
Sehnen M., Fl.
En MW.
MNielfon, N. , Anbvalide
Norrby, ® Fl.
Reterffon, Ch., Wi.
Smwenffon, ©., Frl.

Wegener, E,, Ww.
83a E Reuter, fe Mentner
Brettfehneider, M., Ww. 1
Kroll, H„, Bol. Wachtunftz.
83 E Zolfeany ones, Benfion
Del, CM N elereib. a
Kranz, N, Krank. Pflegerin 3
Möller, H., Oberlin. 3. S. 2
Diterndorf, H., Dipl.
Landw. T. 08
Schlonda, 6., Dr. med,
Walcher, E., Mar. Baurat 2
5 E. Asmis, W., Dr. jur.
Direkt. T. 810
5a E. Xenfjen, G., Rentner
Delrich, W.,Dr., „Studienrat 1
7 E. Dander, © Frau
Amerita)
„ Strathmann, €, Ws.
Se nn Stubienrat,
Dr. phi Erdg,
< Shah 3: AHORN
firde >
9 E. Bedmann, Steuerbirelt,
Nordheim a. Harz)
V. Meinide, Berwalt. (Nies
mannsweg 8)
SYarhow, H., Konrektor
<- Hohenbergfir, Ze
Nechte Seite
® ve eriftieren nicht
E. Maffel, Gejchw., Eigentüm,
© atel M. „Berwaltgs. »Direl-
tor T. 6968
KErdg,
Raffel, ®.,
8 E. Bruns, % Fl.
Nebendahl, B., Fl. 1
10 E. Dofe, mM, Gigentüm.
Torenz)
Ki a AO TE
ner, ollin! Erd
Sanyo, DM An. Erd
ulze, ajfchinenfab
12 E. Deppner, CN be
Lehmann, en Wi. 2
SE , Fabritdirett.
Wunderlid, D., Wo. Erdg.
<- Sohenberaltz. >
Or Mujeum der
Dee
E. Area (Siat
Mineralogifch-petrographifdh.
Inftitut der Univerfität
Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.