IT. zei
Kaffeejhäntke
E. Stadt Kiel
Voß, Emma, Aufwärterin
—<- Durchgang zum
Sophienblatt Ze
Kohlenplag
E, Stadt Kiel
Kieler Kohlen-Kontor
Sartori & Berger, Kohlen
T. 58, 60—61
58—62 E. Prey, RN., Mas
{hinenbau T. 545-—54 En
Hoppe, N., Ingen.
Löfhmann,$., Saft. 500
Stard, ©., Kuticher 2
64 E, Deutfge Reichsbahn
efellf
V. Eijenb. Direktion Altona
Bahnmeifterei 8
Eilgutabfertigung
Bollamt I T, 4246
Or One E., Spediteur
Col , Bigarren
Bo Kiel, Bahnhof
T. 4276
<- Bahnhofftz. >
Kämpenftraße
(Stadtteil Wit)
Ausgeleat auf der Feldmark
des früheren Hofes Kämpen
in der Wif
<- Zrinz Heinridh=Str. Ze
Linke Seite
1—5 Bauftellen
7 E. Zrampnau, A., Mechanik.
Dierds, H., Arbeit, 8
Gräning, €. Naturheiltundig.
Henjel, K., Bol. Ob.
Wachtmitr. Erdg.
Holit, H., Bote 8
Howe, O., Kraftwagenführ, 1
Körber, I, Pol.Wachtmftx.
Lüth, D., Buchdruder 2
RNecdhte Seite
2 E. Horn, H., Kim. T. 6881
Broderjen, D., Former 4
; Dereng ein £., Leutnant (I)
a. D.
Forthmann, E., Rol.Ob.
Wachtmftr. 1
F., Maler 4
9., Kim. T. 6881
Hymmen, E€., Wow.
8
König, B., Leutnant (I) a.D.
Kröhne, H., Frijeur 8
Dt die zu
eterjen, er
Reich, W., Bootsm. a. D. 1
Teuicher,%. Straßb.Schaff. 1.
tegenhagen, W., Kontorijt 3
Bauer, D., Aalemfte.
TE)
ER ‚Elodtermit
| ET Wim.
Möller, A., Näbherin
Rahn, H., "ol. Beamt. 3
Saalborn, E., Bräparator 1
Saß, W., Majcdhin. Schloff. 2
Sawanchergen, D., Maijchi:
nift a. D.
Schmigalla, D., Ww. 8
Witt, G., Steuerinfp. 2.
6 E. Yanjen, W., Tapeten ||
Schuhmacherftr. 37)
V. Sadna, A., Verwalt. (Wil-
helminenftir. 24)
Alderin, I., Leutn. a. D. 2
Gebvert, A., Ww.
Sille, F., Wo.
DA %., Sotomotinfähe,
Otto, Y., Mar. Werkmftr.a. &
Reimer, W., Benfionär 2
Schernau, X. Bürvangeft.
8 E. Rubhberg, R., Malermftr,


(Kuvoper Weg 189)
Bötel, H., Lagerift Erde.
Claujen, $., Bol.Beamt.
— Kaiftraße
8 Frank, O., Lagerverw.. 1
Goldberg, '. Majchinift
Kohl, D., Werkführer 1
Krüger, W., Kupferjhm. 1
Leptin, €. Malermitr. T. 7319
Ludwig, A., Majchinift 2
Schnad, X Wi. 8
Schulz, A., Kim. 3
Stahmer, M., GEijenb. Selr,
10 E. Rleuß, $., Kolonialwaren
(Brojensdorfer Str. 16)
GSehring, W., Zollajfift. 2
Sodel, M. „ Feldio. a.D. Erdg,
Ortpbomäti, Fu Leutn. 3. Ss
a. D.
Sysler, E., Ww. 2
Holm, I., Arbeit. 4
Kowalewsti, X., Werkhelf.
Meckenburg, H.,Zollbootführ.
Mufjchalla, W., Elektrifer 4
Schönhoff, F., Müller 8
Trejp, B., Näherin
<- Projensdorfer Str. Z-
Kanalitraße
(Stadtteil Holtenau)
Nach dem Nord-Oftjeez-Ranal
benannt
<- Hochbrüde Z
Billa Hohened
E. Bapenfuß, D., SGaftwirt
T. 288
<- Prinz-Heinrih=-Brüde Z-
—<- Weg nach Knoop >
<- Bismardftr. Z
1—4 eriftiert nicht
? EN AS DONE
E. Werk, Lotje
be A "Qotie 2
Appenrodt, M., Rentnerin
Wattrodt, A.,, ı Stenotypiftin
Bauftellen
9 E. Schröder, E., Lotfe 1.R.
Chriftianjen, N., Konfift. Rat
T. Holtenau 31 L
Falfenberg, Cbh., Lotfje 1
Veters, Rn Kanalfteurer 2
En „, Majoinend,
10 E. I., Klempner
% Beta 42 Erdg.
Lange, A Wi. 1
Lucht, A. EHE
— 9. Erdg.
IE ih en. Bimmerm.
(Yaegerallee 15)
Bekin, K., Kanaliteuerer 1
Kolmes, H., Kanaliteuerer 2
Naeve, F. I, Schmied
., Bflegerin 2
RN , Schleufenverw.
Ser %, an 2
Sörenjen, M., Wmw. KErdg.
Wilden, G., Steuerer Erdg.
RE Heyden, $., Uhrenwärter
Blihenberg, D., Straßenb.
Et
Dies, E., Seemann
Prott, $ Dreher
Voigt, K., Lotje T. Holt. 54
138 E. @rammerftorf, R., Kim.
(Bismardallee 24)
SEN Bahnhofävorfteh,
Bahr, F., Ob. Bodihale
Henningjen, D., Se
T. Holtenau 100
le MU., Bez. Scornfein:
ft,
ade. 2 Malermftr.
T "ol tenau 76
14 E. Wendenburg, E., Bürgers
meifter a. D. T. Holt. 122
Schüler, G., Bortier
15 E. Röpke, F., Privatier
Kallweit, D., Lotfje 2
Kollmeg, F., Kanalfteuerer
Koch, F., Krim, Affijt. 2
Kraushaar, H., Dentift T.
Niechel, K., A 1
16.E Jonaffon 6 „ Schiff3=
mafl. 1
eeken Dr Schloffer

Zi
16 EG M., Arbeit.
Golebkfe, E., Arbeit. 2
en 6. Schiffsmatler
Laß, M., U
Schilling, YA. , Arbeit. zT
TE Rebhwald, WN., Ww.
Rehwald, K., Bankbeamt.
— %., Bankbeamt. Krdg,
Thomfen, S., Kanalfteuerer
18 E. Quds8, 6. Lehrer Erde,
Braad, X, Kapitän a. D.
Bauftelle
«<— Yaegerallee >
Bauftelle
21 E. Bytjema, . M., Kim.
T: Holtenau 2.3 Erdg.
Balger, R., Lotje 1
Broempeler, S., Rapitän
2E. DEE W:, Kanalfteurer.
Sgreber, E,, Betriebsführ,
28 E aber, ©., Sroßffmn.
(Stodholm)
V. Grimm, $., Holzhdl. T.
Holtenau 191 1
Pe 8. HE
W., ffim. Angeft.
24 E. Bünting, S., Ranallotfje
E U U Ö, Frau
Holit, E., Wi.
25 E. OO R., Bauunter:
nehm. (Bismardftr. 35)
E. Untiedt, O., Zimmermitr.
Boftamt Erde.
SI Ob. Roftinfjpekt.
TE Hal >
26 E. en S., Ranallotje 1
E. Röhn, M., Frau
Siewsti, A, Wi:
Sotfenbrüderiwafe
Schoof, M., Lotije Erdg.
27 E. Wert, W., Lotje (Nr. 6)
u QH., Kim. T. 256
Thiede, CE, Gärtn. T. 40
28 E. Manthey, . A., Kanal:
fteuerer Erdg,
Struve, G., Lagerarb. 1
29 E. Namm, S., Gaftiv.
7 BR 41 Erdg.
V. Herb, W., Gefhäftsführ.
Eijentraut, GE, Lagerbverwalt.
30 E. Schmidt, H. Schlachter=
miftr., T. 163
Bauer, D., Schiffsmakler 1
Kaltbrenner, M., Maijcdhinen:
miftr, a. D. 2
Lreus, P., Lotfe 2
Staniewätg, ©., Bimmerer
Thäufjer, B. , Safe 1
831 E. Schmi dt, A B
$ Erdg,
Höfer, K., Bol. Mitr. 2
Lilienthal, A Frijeur Fee
Riejeben, YA., Lotje
32 E. Sucht, ©. nie nie
T. 102
Ajchenberg, W., Kim.
Blohm, B., Kanalfteur. T. 259
Krauel, E., Rechnungsrat 1
Kroll, H., Bol. Wachtmitr. 2
Smoof,W., Ob. Deckoffig.a.D.
Winter, W., Pol.Ob.Wachtm.
38 E. Steinhöfelihe Erben
V. Dietr , Saft. T. 21
34 geb. 3. Rönigsende 1
<- Rönigsende D
35 E. Mogenjen, I., Schlachter-
meifter T. Holtenau 44
Sirfte, F., Stadtjekr. 1
Loofje, H., Kanaliteuerer 2
Mogenjen A, Slate,
Beter8, K., Steuerm. 3
Wollejen, Steuerm. 2
86 E. Beter8, YA., Kim.
T. Holtenau 157
EClaujen & Hing, Kolonial-
waren T. Holtenau 108 u.47
Dahnte, E., Kraftwagenführ.
Grunze, £., Kanallotje 1

Karlstal
36 SS Lotje T. Holtes
nau ‚2
Dee S Bautechnik, 2
Kochn, Wo. 3
Köhn, L., Kanallotje 8
Möller, W., Kanalfteuerer 3
Schleufen: Drogerie, A.Traul-
jen T. Holtenau 150
Trauljen, A, Frau T, Hol:
tenau 150
Trauljen, N., Drogift
37 E. Kieler Spar: und Leih-
Taffe(Lorengendamm28-30)
Stäbt.Verwaltungsftelle Holz
tenau T. Holtenau 64
Städt. Fürforgeftelle T. Hol-
tenau 64
Standesamt T. Holtenau 64
Steuerzahlitelle T.Holtenau64
Grimm, W., Kim. T. BE
tenau 151, 255
Hinz, O., Sparkaff. Vorft. 1
Kieler Spar: und Leihkaffe,
NRebenftelle VI, T. 6380.
6388
Kirchberg, D., Seemanns:
Mifftonar 8
Klumpp, öl A A potDet: T. 9
tenau 1
Naad, Ir, prait, ad
arzt T. Holtenau 123 1
SE $., Dr. med., Arzt
EHE 245 2
ATS T Melt
T; Seren 245
Weije, 9., Dr. med., Saab
arzt T. Holtenau 934 1
89 E. Nomeite, H., Zigarren
T. Holtenau 215 Erdg.
Böttcher, A., Lotfe 1
CErichjen, ©. Kanallotje 3
Keup, N., Lotfje
Schruft, F., Lotje
Schulz, Bol. Ob. Leutn. 2
Vespermann, K.,Kanaliteuer.
40 E. Maffael, M., Seemann
(Ererzierplaß 34)
Cherharbt, H., Rentenempf.
Freitag, KX., Sprengmftr. 3
Sohannjen, %., Ww. Erdg,
Zr En Erdg.
m
NRamm, & Kim.
Rathje, C., Maurerpol. 2
Schellin, $., Majcdhinift 3
Weihmann,W, „ganareNELeL
Binte, H., Arbeit.
41 Fe man, %., ‚Aobitin
Dal ze Kanaliteuerer 8
Döring, ., Bankbeamt. 2
Kieler Bant T. Holtenau 208
Lange, S., Majchiniit 2
Leejemann, K., Kim. T. 212
Schwabel, A., Lehrer a
Söht, $., Lotfe 3
42 E. zur Mühlen, G., Kfm.
(Eijenbahndamm 7)
Casper, H., Kanaliteuerer 2
Hartwig, H.. Schlachter T.167
Hegner, X., Frifeurgejch.
Kunze, R., Ingen. T. Hol:
N de ı
ir,
ae re Sana
43 Bauplag
44 E. Chriftenjen, £., Kim.
Köhn, F., Rentner 2
Kollin, W., Kim.
Samfoe, Cbh., Kim.
45 °E. Rebe, Qi Seife
auStüft. T.Holtenau 72—74
46 E. Berfien & Co., Schiffs:
matler Ne 72)
V. Qud8, M., Kfm. T. 118
47 E, Deutiches Reich
VA Nee TiplühTE (Mubliuss
fir.
Me reealfan Holtenau
(Hafjenamt)
Kaijer, H., Ob.Schleufenmftr.
48 E. Deutjches Reich
V. ®analamt (Mubhliusftr. 65)
Freiwald, S., Ob. Lotje

49—53 E. Deutiche ‚A
V. Ranalamt HG HRS
v. Grumbfow, Kapl )
a. D. T. 355. offen
54 E. Grimm, © gt.
handig. T. Holt.
Büro d. Königk
Vize-Konjulats
T. 4. 191
<- Kaftanienallee af
55 en RPreußijcher Staat
V. Br. Hochbauamt
Anterjen, RN. A
Stegemann, Q.,
T. Ooltenau 179
56. E. Grimm, Dı, Dre
3)
57 Aeuhijger Si
V. ocoba X
Beer, 28, Sehe af
58 E. Grimm, Q., Be
59 E. Deutiches Seid ‚Gelt
SE Sn
60 m,
61. 63. E. Breuf. 00
060
" goltenal
Seplofiert! 1
ennmal |
65 Eee Sana
68 Basel Rei
gan BE
Qütt, ©,
An Cube 5
On that
SP eehau ae fi
Vafe en Z
ehe Reich
of a Wi fol
Wende 0 Sa
Dill, K., Arbeit.
Si matler
70 E. de eich
eg.
71 E. Nreußijcher
72 E. Deutihes Neid oem |
T. Holtenau 60
75 E. Deutiches Rei
76. 78 Kanalmlindund
Hoffmann, M
An der alten Schleufe
E. Deutihes Reich
V. ofjerftraBenan
Fock, U, Bürodien-
——
Karkstal
(Stadtteil Gaarben ON
Karl Blekmann, Ziegeleib®
legte die Straße AU
<- Werftfir.
Linke Seite On
1 E. Krupp, Be N. Os
maniawerft
Bolizeirevier VT. 4300 di
Öbertmann, M., Bol. HU 1
TC
T. 4800
38 E. Krupp, ® u. 0
maniawer
ara A, „et
„ Maid.
—S, Kontorijtin-
Weber, W., Dr, 8°
5154
T.
5 E. Krupp, $., U. Os
maniawerft
Belle, F., Ob. Ing-
TE Rupp, Bo al. Se
mantawe:
Schulz, W., Benfiondt lg
Streif, &., Regijtrat
SE Bauftellen
5 E Reupp, nm al. Or
17. 4 Sanflellen
21 E. Krupp, F., A. 6
maniawerft .

end 1

Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.