Kaiferftraße

a Seite
Re A9eSheim
We Werke A. SG.
A AÜtbertagespein.
En Bart Si tiert nicht53
or
E
m
<
A —- Str. >
T. 454000 2, Gaftwirt
Be
Sa El Lagerborft. 3
ot 2
Al. 0, D., Büroangeit.4
Zu 4 ©. + Steindeue. 2
Ta Öneider DI
#4 X Te D., Zigarren
=
Ss
See
SS
S
Ss
s
5
S
nr
S
=
&:
3 Deeher 4
„ Bädermitr.
(ne B, , Modelltijchl. HI.
Selig, a „ Eleftrit. 2
$
Send %, Keffelihmied 3
Ottmar
area St Es
Su Seimeifter aa 2
Soul ©., Rentner
Sylt, D., Ww:
%o DR 8, gpapezter,
1 Seie ichler
#4 RAD An tet
A Da % „F., Gafto.T.4838
®
auter 4
5 asST
N Lan
Ss
1
3
4
1
umen
„Seemann )
A den. ©, Seemann
baum, 9 Anvalide 2
„ Bertret.
: - Boftbeamt.a.D. 1
—% Uguftenftr, >
HN Kalt
x | efen, &.,
| N Ydeee” (öne en
Wo Sonnen E 2
offer A
6 i Sebalide
if 8
‚8 AM Hausmwart 4
SS am fon ©
u en
Si
et 8, Saudeten Tr
© ‚Steaßenb. San. 2
| nun nr „Sebensmittel
m Or 4
fi X 5 Sn Somied‘ 4
Meifter eeftbigewacht
ÖjOha u
Sqeen 6% Et
=
St
8
CC. NS


el
Hi na, Wi.
4 3% Öx Vägerfiz. >
de, $., Kaufm. 1
8 ae
Majchinend. 3
Ce Horn En
Di
Dr Sn Angeftellt.
” at m 8
5
San, R., Rentner 4
0,5. Ch Beamt.8 |

30 E, Naeh ., Ww.
Flensburg
VO eoim Or alebeit. 1
Bünning, O., Zimmerer 3
Ernit, G., Arbeit. 2
Krey, Ch., Schifszimmerm. 3
Morig, F., Schneider 1
Niefen & Heimerl, Bauklemp-
nerei T. 5370
Nikuta, G., Arbeit. 4
Bojchwat, S., Arbeit.
Sandgaard, &., fm. Angeft.2
Stantfe, D., Schmied
Vok,S. Schiffszimmerer 4
<- Kieler Str, D
82 E. Striepte, F., Böttcherei 1
Ahrens, H., Arbeit.
Chriftianjen, %. S., Heizer 2
Dammeyr, F., Arbeiterin 3
Ehlers, O., Schiffsoffig. 1
Srage, F., Dreher 2
Klödner, I, Schifbauer- 8
Lantau, A., Majcdhinenwärt.
Linsta, M., Ww. 2
Schwertfeger, £., Inval. 1
Sternbiel, A., Former
WiedHmann, ©., Tijhler 3
<- Wikingerftr. DZ
34. 86 eriftiert nicht
38 E. Garad, B., Fabrrad-
händler
Anders, W., Boolog. Hdlg.
Brumme, , Kaufm.
Chriften, B., Www.
Dahl, F., Tijchler
Derpa, &, Seemann
De GE, Indvalide
Diege, BD „, Maichinenb.
Efjert, A, Steindruc,
Griepp, %. Vorarb.
Kein, X, Ww.
v. Klonczinski, I, Werft-
mwachtmeifter
VBeters, I, Höker
Samann, F., Stemmer
Schütt, K., Yıvalide
40 E. Webel, B., Monteur
T. 4991
Giliter, F., EU Saft.
Korjawe, E., Keffeljhm.
42 E. Wolff, &, Rentenempf. 5
Behrens, A., Dreher
Brettjehneider, F. Ve
Brinkmann, E.,
Hepper, A., Sivallee 8
Herzfelb, X, Schneiderin 4
Lenjh, I, Boftbetr. Afiiit. 3
Möller, X, Schloffer
Much, E., "Schmied
Keterfen, F., Ww.
Nieckhof, K., Kım.
Wolff, G., Maijcdhinenb. Erdg,
44 geb. 3. Johannesftr. 55
<- Yohannesftr. DZ
46 ee En BEE 54
© „ Bäcermftr.
EB KNEL Maichiniit
LBortowsti, M., Locher 3
Lehmann, S., A
Marezinowsfi, € „ Bigarren
T. 4694
Reterfen, E., Raltulat. 2
Raabe, W., ”galtulat. 2
Midert, SG. Maler 1
Scheel, U., Schloffer 8
48 E. Scherf, SG., Rentner
Büttner, ße Kuticher 1
a
PN oT
Han
Doering, A., Seemann 2
NEE "©., Maichinenb.
Reimers, X. , Feijeur Erdg.
Scharf, fe "Ronftrutt. 3
Traeder, A., Preffer 8
50 E. Senf, %, :Ww.
Erdg,
Edermann, &., Kanzl.Ungeft.
Sen 2
„, Schlachter 1
Höppner, “% ” Schiff. 8
Kraufe, M., Schneidermitrin.
Kühl, D., tim. Angeit. 2
Schütte, D., Frau H.
v.. VBultee,
Aittfe, O., Seemann , 4


R., Frau 81
SER
52 E. Baafjch, W., Ingen. RN.
Baajch, L., Buchhakterin 4
Franzen, N., Heizer 2
Koch, B., Schifszimmer.
Schubert, E., Homöopath 3
Schulze, E., Wo. Erde.
54 E. Sörenjen, W., Mechanik.
Fahr, K., Schmied 1
Hartig, RN., Arbeit... Erdg.
igaht, A., Werkmitrz. 2
Meinfelder, D., Arbeit. 3
Schult, H., Maler . 3
Schulz, B., Hobler 2
Sybdow, D., Kupferfchm.
56 j. a. Medujaftr. 7
E Sa Ob. Majchinift
(Groß: Fottbet)
V. bla SI, upferihnn
Bella, R., ib.
Bode, D., Sehelfomied 3
RKretihmer, M Ww. 1
Rape, G., Inaen. 1
Made, M., Wi.
Nehder, Ch., Kupferjhm.
Schulz, H., Schuhmacherei
Bimmermann, H., Frijeur
<- Medujaftr. Z-
58 E. Fund, D., Kolonialwr.
Brejemann, &, Frau
Bünning, ZN - Aebtein, H. }
Bill, I, Ww.
Burmeifter, H., Seemann x
Sundeladh, H., öpfer Erdg.
Halboth, R., Dreher H. 1
Hinz, F., Arbeit, H. Erdg.
Röhn, F., Reijend. %
Meuber, B., Klempner H.
Mleitics, D., Arbeit. HH.
Meimer8, K., RNentenempf.
60 E. Johnfen, H., Kim. Erde.
Bahr, A, Bootsführ. 1
Bartels, A, Bugmacherin 2
Breede, F., Schiffb. H. Erde.
Brüning, 6, Frijeur 2
Chriftianjen, CE Arbtrin.
Dombrowsi,G., Kupferfchm.
Föhe, A, Pflegerin H. N E
— 8., Wo. H. Ei
Haar, Ds Invalide x
Kirch, R., Arbeit. 1
Kröger, X., Kraftwagenführ.
Mosler, G., Seemann
— M., Mojchinift
Schneider, C., Schifszinun,H.
62 E UA Sr Hutmad.
(Foditr. 15)
Dittmann, A., Tijoler 1
Dunker, R., Rentenempfgrin.
Freter, E,, Rentenempfgrin.
Krüger, &, Schloffer
Mannsfeldt, S., Maurer 1
Mansfeld, &., Schuhm. H.
NReimers, Mechanik. Ü
Schmaal, Fr., Invalide
Schuhmacher, X., Dreher 2
64 E. Marrjen, R., "Anval.
Ehlers, F., Tapezier. 2
Einfeldt, 8. Ww. Erdg.
66 geb. 3. Rarlstal 41
E. Yver8, W., Kfm.
Yver8, X. Mar. Wertführ.a. ®
— RR, „S a 3
Roggenkamp er
Schade, W.,Simmerpol.Erdg.
<- Rarl8tal >
68 geh. 3. Raristal 42
E. Brehmer, M., Ww.
Surburg, X., Bote
Wuli, M., Wo.
70 E. Seidel, $., Rentner
(Sopbienblatt 62b)
Gottichalt, W., Arbeit. 3
Hamann, O., Schachtmftz.. *
NS Brad, Dr
Rüfjchel, 9., Wim.
Sibroffe, G., Beamt. 2
Weidemann, Y., Arbeit. 8
AWitthöft, C., Plagaufich.
Wolter, E., Yuvalide Erdg.
70a E. Stehning, R., Rentner
Aloen, W., Kontoriit 2
Lage, G., Gasfitter 3
Meier, S. Bürovangeft. 3


Kaiftrafe
70 Roggab, en AT ODEahe
jOule T. 4010
Straef, M., NUdalibe 2
TE Siehning, E., Frau
(Nr. 70a)
Ahrends, O., Arbeit. 2
Fajel, H., Arbeit. 2
Kroog, H., Arbeit. 8
Matthiejen, MM, Zijhler 1
Meinsberg, M., Ww.
Richter, B., Dreher 8
Sebajtian, Ih., Crpedient
Steffen, €., Dreher
Steinführer, D., Schuh:
macherei
74 E. Nelles, C., Frau
E. Nelles, W., Werkmftr.
Gevert, H., Invalide
Köfter, D., Ynbvalide
Lau, E., Kim. T. 6899
Liejener, A., Schneiderin
Richter, M., Dreher
Thiel, X, Dreher
76 Bauftelle
78 E. Nößler, H., Elektrik.
(Mathildenftir. 18)
Diekmann, H., Maurer
Sakobi, F., Arbeit.
MRathje, H., Schmicd
Rehbehn, X, Zimmerer
Sief, Ch., Rentenempf.
Stuhr, $., Schloffer
Berber, H., Schmied
80 Bauftelle
— N NN
=“ OD
‚82—86, eriftiert nicht
88 geb. 3. Rirdhenweg 28
E RAD %., Gärtnereiber.
Beer, A, nl Ingen.
Hanjon, H., Handlar. 3
Möller, &, Schloffer 2
Schrank, F., Gärtn. T. 7262
<- Kirdenweg DZ
90 E. Carften8, M., Ww.
(Rirhenweg 22)
Biegemann, S., Arbeit.
Diedrichjen, F., Dreher 2
Ermel, W., Win. 1
Hark, D., "Schiffbau.
— MM. Schlofier
Schwarz, E., Wim.
Sell, I; Arbeit.
92—100 E. Stabt Kiel
V. Rrabbe, N., Schneider 1
Büälker, B., Mafjchinift
Bijevsti, I., Seemann 1
Ehriftenjen, D., Lehrer 1
Untg.
1
Haafje, O., SER
XYöhnt, & Schloffer 2
Kühnel, X a Haupt:
wachtm;
Leeste, 6 "Revif. Beamt.
Lund, „, Mai OHinift 2
Mob. 8. ‚ Rupferfehm.
Meier, B., Telegr.Arb.
Beterjen, W., Bol. Wachtmiftz.
Soinudde, 5, Krim Affift. :
van Seil, &, Wi.
A $., Bol. Ob. Wacht
Troft, H., Pol.Ob.Wachtmftr.
Wendelsberg, E., Arbeit,
<- Georg Pfingiten-Str. Ze
102 E. Mander, C., Gärtnerei:
bej. T. 1619
Yöhnt, E., DC 1
Roggenkamp, E., Knvalide
104 E. Schmibt, &., Schneider
Eh Moneticn % Schtfi8=
zimmerm. 1
DHelbig, D., Maurer 1
Kraft, © Arbeit.
MNitjh, E., Arbeit. 8
Sellmer, %, Dacdhded. 2
106 E. Rarajddin, M., Rear
Bulls, 0
rich, X aller
erbau, S A a 2
Hakanfon, M., Invalide
Kemming, ©., Schloffer
Martens, Oi Arbeit.
Peters, WI , Schiftzimmerer
Schulz, Sn ” Sohiffzimmerer
en Al, Majcdhinenb.
<- reeber Chauffee Z-


II. zeit
Kaiftraße
Yın Hafen, am aufgefchütteten
Kat angelegte Straße
<- Jenfenftr.
Sinte Seite
Hi Bollijhuppen
E. Stabt Kiel
Dobinski & SO Lad
aroßbblg. T. 2

Schuppen
E. Holjatia-Mübhle e. SG. m.
b. ©. T. 5861
Speicher
TEN
Getreide (Lerchenftr. 5)
SODnal „Häuschen
E. Dijh. Neichsbhahn AG.
V. EI EHE B., Kiel
Bollidhuppen
E. Stabt Kiel
Hauptzollamt
BeEiuphen
E. Stadt Kiel
Dadil on
E. Hafenrundfahrt A, G,
T. 486
‚ MV Vogt, C., Handelsm.
(Stadtfeldtamp 19)
EAU CHE Selterfbrt
BED all
E. Stadt Biel
Erdmann & Co., X., Draht:
jeillager T. 6060—6 61
Hattejen, X., & Sohn, Futter-
mittelgroßhblg. T. 4799
Holjatia, Werkftätt, d. Draht-
induft,, Jul. Erdmann
T. 6060—6061
Kieler Sageedaus S.m.b.5.,
Spebition
eben. Häuschen
E. Dijch. Reichsbahn AG.
V. ORTE B., Kiel
= N Beben Str. Z
NedhHte Seite
—<- Augufte Viktoria-Plat
2 Wägehäuschen
E. Stadt Kiel
4—18 Schuppen
E. Stadt Kiel
vr a a
SG. m.
20 E. Sir "gie
Diete, P., G. m. b, H.,
NRohprodukte, T. 1156
<- Herzog Friedrih=Str..
Bauftellen
<- Hafengaffe D
Speicher geh. 3. Hafengaffe
24 E TE MACNE X Shmiede
miftr. T. 3785
a ©, Geichäftsfühe.
We
affo 8 4
Herrnbrodt, A., A in
Muth, O., Kim. 5 '2180*
Sn dt” $. et T. 486
tühm, %., Kim, T. 1778 8
SE geß.. 3 Nr. "94
6 Schuppen
a Stabt Kiel
N AS & © 1.4967
anfen, S., ® z
tomm.Gejch. DSH
Se Reeje, Fiichkomm.
en FilGergenoffenichaft
En VBootswerft
Sehe, O., Fildkomm.Ge
BT '8. VBootsmot. %
T. 2884
<- Bahnhofsplas >
Kohlenplag
E. Rieler Kohlen-Kontor
6, m. b. ©.

=
nn
a
4
f
%
7%
Vo
8
%
en

Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.