IT. geil
47 Bolte, A., Ww. 2
nes & Stahn, je
% H. 1
Klupp, © Handelsm.
Moeller, F., Angeit.
Wichmann, W., Schneider 3
Willer, M., Wi. 2
49 E. Graf, MW, & Co., Zen-
tralheizungen T; 3216
AUnderjen, A., Frau 2
Bartel, W., Arbeit. 8
Bergmann, O., Dreher H. 1
Bernsbdorf, M., Bäder
Graf, A., Jungen. T. 3216 1
Hadktein, Di, techn. Angelt.
Mahn, Arbeit. 4
AS „, MRieter Hl
Sen „ Frau 8
Schade, ©. Tapez.
Schauer, Gefchw.
Schmidt, H., Klempner H. 1
Schmennefen, H., Kutjcher 4
Stang, Te Wwm.
Steffen, E., Plätterin
Stuhr, £., Arbeit. H. 1
Wiomanm, Handel8&fr.
Wieje, E.,
51 E. Otel, WS, on.
Vöhlfe, W., Maurer 1
Knoop, M., rau 4
Köfter, A., Wi.
Lungwig, A, Arbeit. 2
DOtel, M., Kalkulat. 8
Storch, H., Frijeur
Thümmler, Ce Ob.Funkimaat
Vetter, B., Zijhler 4
Wallat, F., Invalide 8
58 E Raloubs €, Wo.
, Bauauffieh.
On A nach, 1
Gurjti, B., Wow.
' Leptien, B., Arbeit. 1
Sunow, SG., Rammer
Richter, E., Bürogeh. 2
55 E. Rarl, F., Saladiermitr
Be Bo Maurer
‚Frenz, D., Ingen.
57 E Mieter, M., Ww.
V. Richter, F., Kfm.
Bannas, W., Arbeit. 4
Dannenberg, B., Mechanik.
Gley, H., Materialausgeb. 3
KerlS, K., Inbalide 1
Reimann, Q., Monteur 1
Snlte 6., Schuhmmftr.
Stahl, A., Bäder 8
Stegelmann, A., Büroang.
59 E. Roberger, Ch. Kim,
Ol A Sir. 82)
Borggräfe, W., Schlofjer 1
Cr Q., Wertmfir. 2
ripp, Cbh., Schlofjer Erdg,
Hamann, (A Maurer 3
Henke, R., Maichinenb. 4
Keefje, K., Obergefreiter 3
ne W., Maler 1
Maurer
Röpte,” Fu Bol. Wachtmftr.
a D. 2
Rotnehl, N DE
ÖLE Hamann, D On
Privatier
Barthels, Th., Kellner
GSarbe, H., Tijdhler
Goes, R., Arbeit.
Hamann, C., Maler
u "m.
„ Wi.
Et a uelen
%., Frijeur
., Ww.
Seemann, M., Kleinauto-
drofchfenbhetrieb 2
Smierc, F., Ann 8
63 E. Niebur, 6 .. (Glijabeth=
{tr. 108)
V. Saggau, Q., Rentner
Barner, R., Autobetriebh
Bödenhauer, W., Arbeit.
Bötel, R., Bote
Henjchte, H., Lapez.
ee AN., Rentner
Hüfjchens, G., Tijchler
Yürgenfen, $., ah
Majdziewsti, M., Organi-
jator

SA

SJungmanniteaße
63 NRojader, Dora, Wi.
Schulz, O., Win.
65 E. Zander, A., En mA jen
mtr, (Rüterfiz. 7
V. Frein, C., Schloffer
Blohm, M., "Bimmerm.
Claußen, 8. D., Wo.
Drews, O., Rentner
Frein, C., Schloffer
Subhra, H., Barbier
Kaczensfy, R., Wow.
Lange, D., Schuhmachermftr.
“ Meier, F., Arbeit.
Thom, ., Klempner H, 1
Warnke, C, Schloffer 8
Bimmermann, Marg., Lebens:
mittel Erdg,
67 E. Hanjen, H. Ch., Arbeit.
(Dänemarfk)
V. Mißfeldt, F., Zimmerm. 4
Dibbern, A Kutjcher 2
HZöhnea, M., Wo.
Kroggel, E., Schmied
Meier, M., ww.
Nagel, & Wi.
MNirdorf, M., Kin.
Releitis, H., Arbeit.
Pries, R., Maler
Schmig, I., Schleifer
69 E. Schmaljohann, £., Tij
Termftx, (Xnooper Weg146)
Anders, R., Laborant
Bendt, M., Invalidin 8
eh, {tädt. Arbeit, 2
Möller, I, Zimmerm. 1
Ruck, H., Bis. Ing. 1.4251 H.
Samfing, ®., 3immerm. 8
Schumann, M., Tijhlermftr.
Stobbe, W., Arbeit. 4
Thöm, B, Seemann 2
Wulf, A., Ww. 1
71 E Soule, £., Lebensmittel
Bliejemann, W., Majchinift 1
Golgert, F., Schuh m.
Hanjen, H., Bürovorft.
Laffen, E., Kellner
Miecper, D., Ww.
Seidler, M., Kellner
Semmelhad, A., Ww.
Barnde, I., Schneider
73 E. Xau‘jde Erben
Drews, E., Ww.
Gallert, A., Ww.
” Qüth, YA., Ww.
Mann, R., BVertret.
Müller, B., Arbeit.
Neller, H., Arbeit.
SI % auge
Bar Na
DA DEN PO -ENUN
f 4
„ 4
Sheet, Cb., Arbeit. 8
75 E. Oble, ©. Ih. F., Maler
(Mittelftx. 29)
Caye, H., Dachdecker
Fijcher, I, Tapezier
Hempelmann, I. Schloffer
Henjel, GE, Nieter
Mann, 8, CM T. 4162
Meißner, en Ww.
Ann , Heizer
Stahmer, I., "Schloffer
Treede, W., Bauunternehm.
RO CEO
47 E-Seamum il Pol.Amt8:
Yennen, HD. Tiichler 4
Chrijtian, G., Arbeiter
Drews, H., Schneider 2
Gruner, F., Ardeiter 1
Kuhr, B., Arbtrin. 8
Mieken, A., Ww. 2
NRojenfeld, W., Maler 8
Runge, E., Schmied T
Scheef, F., Arbeiter 4
Rechte Seite
E. Witt, H., Klempner
Blant, A., ra
Chrtiten, DB
Gzieslit, A. rOler
Holftein, ©. Mieter
Iönl, £., Stadtangeft.
“ Kalz, R., Mechaniker
18 E. Möller,

— 108 —
2 ange, €, We.
Müller, X, Ww.
<- Adolfitr. Ze
eriftiert nicht
E. Miejegaes, N. W.,
Bimmerer a
Appel, H., Maurer 3
Büchler, S., Stanzer
Chriftenfen, Ch., Arbtrin. H,
Engel, F., Heizer Zwg.
Herbit, F., Maurer «
Hahn, £., Stemmer H
May, F., Mufiter 4
Miejegaes, en Schuhm. 4
Beterjen, S., WW. H:
Nüäbe, W., I . Mieter
Schieber, M GC 1
Schmeiher, € Sühf2
Vorbufch, MN, Bol. Ob.
Wachtmftr. 2
Wilhelmjen, W,, Kellner 3
Witthinrich, H., Majchinen:
1OLoff. 8
E. Sorgenfrei, B., Ww.
Bo, F., Bürvanı geft. 2
DahLE., graftivagenfühe. H.
Helmich, E., Automont.
Hinz, A, Ww. „Hl
Langerwijch, ®., Arbeit. HL
Muus, G., Arbeiter
Se S., Gfajer 1
Rahn, W., Rammer 2
Schmid, X, Klempner H.1l
Siemenjen, A., Schloffer
Tillmann, M., Rentnerin H.
Triller, G., Tapezier 1
Bimmer, A, Seemann H. 2
10. 10a, 10b E. Rent jche Erben
V. Franz, L., Sandesjekr. a.D.
(Wilhelurinenftr. 14a)
ARTE W., Schuhm.
Ehlert, A., m. 2
Fri, W., Rentnerin H. 1
UM %, Wi. 2
Haaje, € - Rentnerin
Hinke, GE, Wie. f
DYJäckel, K., Seemann H.
Rofchinsti, E., Zijdhler H.
Ladebourg, M., WW. 1
eterjen, K., Handelsm. H.
Nenk, Sn Solofier H.:1
Schulz, D., Ww. HH 3
Seehaje, S., Arbeiter H. 2
Sievers, M., Monteur H.
Thomfen, B., Nieter H. 2
Tieke, D., Invalide 1
Weinland, Su Rentner H. 3
Weiß, F., Arbeiter H. 2
12 E. Neefe, - Tijchler
E. Schaap, X, Schiffbau.
Boll, F., Arbeit
Brügmann, et Arbeit. A.
Crijtenjen, €., Köchin
Fedder, K., Seemann H. 2
reba, B., in H.‘2
ompf, 2, 2
OHNE aD Schloffer 1
Sn , Ruticher
Schuldt, DO Pofelt H.1
Seemann, %, Wow.
Sell, &., ”Bürogeh. 1
14 E Kröger, U, Wi.
Kreugmann, W. „Schneiderin
Kröger, M., Büro geh.
16 E. Böhnert, K., Maler
ER Decdan, Mitr. 1
Böhnert, K., Malermftr.
Bönte, Ih., ” Stadtangeit.
Diint, I, Tijdler 2
Haut, EM äherın
Kühl, A., A 1
NReimers, A.,
— 6, Dean 2
RX. F., Höfer
Bartels, 6, Tapezier 1
Bruneit, SD, Sandarb.
Oripp, Bu Arbeit.
dIjenjen, WW, Heizer
IJochimfe, M., Arbeitrin.
Söhnt, H., Schloffer
D., W
$., Schiff
34 E. Mähl, A.

Ströh, E., Wo.
; Jungmannitraße
20 E. Bernard, A., Tijchler
(Mbhilojophengang 1)
V. Sindau, Ch., Arbeit. 1
Bachr, F.,
Günther,
Heinze, B., Schweißer
Sagodzinstt, R. EHEN AINRT
Möller, L., Wo.
NReimerS, W., Arbeit. Unter
Romana, A. Arbeit.
22 E, Fijcher, &, Frau 2
Fijdher, R., Majcdhinenb. 2
Freeje, AU., Stemmer
Harchmann, X., Rentenempf.
Hoppe, M., Ww.
Lübter, N., Wo. 1
Meßfeldt, H., Latern. Wärt.,
Salzwedel, A., Arbeit. 1
Staad, O., er 8
Wille, D.,
24 E Sal ©. eloffetmite.
a, Fa rBeiteuin 8
Ehrhard, W., Maler 1
BPeterjen, F., Arbeit. 1
Rohwedder, E., Arbeit.
Schmiegel, A., Krantenpfleg.
Weikert, H., Zigarren
Widing, I, Scohuhmmitr.
Witthöft, M., Ww. 2
<- SGerharditr. Z
26 geb. 3. Gerharditr. 3
E. Hanjen, D., „Schlachter-
meifter T, 3495
Greve, H., Bol. Ob. AWacht-
meifter a. D. 1
Kruje, M., Ww.
Mordhorit, 6., Städt. Arb. $
Quandt, £., Fijcol er 2
Webhlig, S., Büroangeft. 2
28 E. Quandt, Eigentüm.
(Heitendorf)
Anttuhn, B., Bäder
Friste, W., Schloffer
Vellef, F., Maurerpol.
Müller, K., Schloffer
Bali, O., Heizer
Sauermann, Arbtrin,
Ulrich, E., Zimmerer
Vent, L., Arbeit.
— Q., Nieter
Voß, O., Arbeiterin
30 E. Meivs, S., Zimmerer
Hölger, KL, ww 8
Karo, I., Schleufenarb. 2
Kaffube, nn. Maler .
Kordowsti, H., Schleifer
Sau, A., Ww.
Mews, O., Früjer
Plewfa, A, Schloffer
Plocjties, F., Ww.,
Schulz, I, Seemann
82.E. Blender, W., Ww.
Bebver, A., Wem. 2
Blender, %, Ad ermnfir X
— 8, Sohzb i1d9.
Bock, A, Ww. H.3
Biüchmann, Ch., Kutjdher H.
‚ Conrad, E., Schneider 3
' Gebulla, Maurer 2
Giedris, B., Bauarb. H.
Hartwig, &, Ww. N
Hante, Ne Wow. &
Kurzer, E., Ww. H.1
ill, D., Wow.
Misfeldt, R ‚Bandelin H.
Senff, I.,
RL Frau 1
Dethlefs, G., Bote
Ehlers, M., "Od. Roftichaffn.
HT a8 Schiff&zimmerer
Wähl, W., Wächter 1
Borazif, X, NRieter 1
Vosgerau, F., Glajer 2
Wache, E., Vertret. 2
Baiac, R., Näherin
36 E. Bliejemann, H., Mon:
teur (Schügenwall 23)
Beder, W., Wow. 2
Behrend, H., Bäder
Book, I., Mentner
Draeger, G., Brenner
Edmann, X., Def. Maler 3
Kauerauf, D., Arbeit. H. 1
Rehbehn, G,, Handelsvertr.
Arbeit. 2
©., Arbeit. 2

36 Soft, Fu Schloffet
Kane Bertt, 17
Stontes, N Sa
Werner, B., Arbe
Wilken, U., Wi. it.
Wirkus, Ju aebei
E
EB
38 E, Steen’jhe Gebet
V. Steen, Rı, RW ati
Berg, A, SH x
Slup jun. "Sieh 43
Koch, W., PN 2
Laube, A, See 8
Marquardt, € S8 EL
ocshorh © in ha
Mordhorit,
Schöning, W / zuölr E

Sell, R., Rangieret x ;
Steen, I, Stabi 41
EU Sal
heb. T. 2828
Weitphal, H., 0
88a E. Mieper, Si dt
V. Nieper, Qu oleemi
T.. 1727
SYenfjen, W.,
Kohberg, I
Ortmann, F.
Nie, E., Ww.
Rieper, B., WW.
—6, Bäder
Schlünß, 2 WW. £.
Schulz, T
Rn e
Site, W., got. 3
meifter Sn
Wohlgehagen, Es Auti8
Bilm, R., Taklet
40 E. Brader, W. Sk
Bädermfir.
Greiwing, D.,
Griffel, R., Ur
Knöelmann,
ih
Schlüter, Y., Kalt
— 3. Cicene ulit)
Schrader, R.,
MWitthans, Arbeit
40a E. Schnoot, Qu"
Bed, M., legen gute
Clajen, &,
Hanjen, B., Me
Lange, H., Ind ide
Bienen Fe AO
Dehlm 9 Sa
elmann,
MWinkler, Al, Voratbı
42 E. MWajhulemsti,
E. Wafchulewsti,
Dreßel, Te Ser ecOMe
Eggert, €)
Hamburg-Bremet Egon
Ver]. Gef. T.
Kraufe, x
Sehen 8
BrOET N 000
tange, x A
Bob, Ge epeungE
a
DM Bantbeamt- 8
420 E. Larjen, M., N
Mit, (Stopenbad An
V. EA
mtr,
Arp, GE, I, ZijOler
HG Ni Uhem
Eggert, E., Berforg-
Einer, G., Shui
Hanjen, Th. Bo Ce
Meyer, G., fm. |
Sabdeltow, U. en zo
St ©
, Wi.
ME Dibbern, ..
art
ulten,
Thode, „ Anf@l 168
Bali, na
<- Holtenauer in 7
tner )
Rent init Hl
z Tijgtermeit |
Wat]
Lampe, W., Frifent 2
CZ 29 DIA DD
SS
ER SsSEns5]
Sa

Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.