IT. zei Johann
8 Yenjen, H., Kanaliteuerer
Lewandowsti, MM, Blätterin
Schönfeldt, K., Arbeit,
—<- Königsende
10 E. Yön8s, H., Kanalfteuerer
Inlienknjter Weg
(Stadtteil Haffeldieksdamnt)
Nach der in Haffeldietsdamm
belegenen GaftwirtfdhaftYulien-
Iuft (früher Ublenfroog) benannt.
—<- Hofhokzallee >
Linke Seite
Gehölz
25 E. Schäfer,®., Kfm. T. 3250
27. 29 E, Hinz, F., Gaftw.
T. 1179
Beuk, H., Rentner
Hinz, F., Gaftwirt T.
31a E. Schlue, A., Gärtnerei:
befiß. T. 3399
a W., Boftihaffn. 1
Schlue, F., Gärtner
38a - Oroib, F., Großimfkerei
35a E Dedl D., Ingen.
(Wilhelmshaven)
Kähler, R., Ww. 1
Mrozek,D., Dr. phil., wiffen:
ichaftl. Dilfsarb.
37a E. N M., Steuer:
Rudemann, I. F.,
SEE T. 4828
Rudemann, W., Gärtnerei:
bef. T. 48
73a F HE E., Meierei
‚DA W., Meierift
HH a E. Budimat, M.,
0,
Yacobfen, A., Poftajfift: a.D.
hinter 73a E. Yör8, O., Arbeit.
Hagemann, F., Schmied
75a E, Dahl, H., Mentner
Göttfd, R., Ww.
Krohn, €, Ww.
— M., Ingen.
<- Feldmart >
RNecdhte Seite
22 E. Wittmaad, A., Gärtner
(Nr. 26—80)
DE Rentner
6—830 E. Wittmaad, A.,
Gärtnereibef.
<- Sehölz >
Inlienjtraße
(Stadtteil EMerbet)
Nach der Ehefrau des Maler-
meifter8 Holtmann in Elerbet
benannt.
<- Ballajftberg
Linke Seite
1—7 eriftiert nicht
9 E. Theede, Gebr., Ti harob-
handl. T. 412,
V.Theebde,A., TStommifion
„. Mielenz, F., Arbeit.
Speegen, R., Bürvangeit.
11 E. Yheede, CE. H. A., Fijh-
räucherei T. 412, 413
ie H., Fihkffm. T. 412,
vn % „5 Trüincheret T. 412
18 E Radel, M., Frau (Nr.14)
Hinzpeter, A., Bürodien. 2
— 6,, Rieter 2
A AN W., BZigarrenhdlg,
Rich, M., Sol achter
15 E. eterjen, I., Gaftwirt
T. 4352
Auguftin, D., Koch 1
Ebhers, M., Kim.
<- Minnaftr. DZ

Sump-Strafe
17 Bauftellen
NE EN Ha Lederhdlg.
(Werftftr. 14)
SO %R., Bol. Leutn.
— Oft Bigarrenhdlg.
Hin, O., Schifszimmerm. 1
— W., Schifisgimmerm.
DE M., Frau
Voß, RN
2E Seuchtenberg, M., Buch:
Ren T. 3977
Knuth, O., Schmied HH
Kraufe, , Seemann H. 1
Lange, W., Maler H. 2
Lühr, I, Wo. H.
Reefjfe, M., Invalide 1
Stange, ., Zimmerm. 2
— M., Wo. #
Unger, A., Invalive 1
2E Quandt, ©., Bimmerer
Buchin, F., ) Sooiffsgimmer.
Dohrmann, N., Schloffer 1
Kugellis, E., Tapezier
Matthes, W., Seemann 2
Wofjhnic, K., Schneider 1
25 E. Heejch‘ihe Erben
V. Schnad, A., Bürovangeft.
(SGaarden)
Donath, H., Heizer
Frey, C., Zimmerm.
Hinz, S Schiffbau.
Lüth, Arbtrin.
— 8., Arbeit,
Deftereich, Ts Mafgineng.
Bleger, B., Kirtovorführ.
Wohlgehagen, I. Kutidher 2
27 Gäbe, €. Feijchwfbrk. ‚1.2075
NehHte Seite
2—86 eriftiert nicht
SIE. DO a ‚6, ENDE
e
Hafte, S., Cüleyer
Hinzmanı, Yl., Arbeit.
v. Oppentowsti, X.
10 geb. zu Nr. 12
12 Be ‚6. AO rncherei
e
TU CM Bilgrüngerei
e
Nieljen, %. a FijO-
veriahdgeld) T. 379, 380
En 9.0 Oz DENE
14 a Dee et. F., Privatier
16)_
Blum, 6. Schmied 2
Cordjen, MM, Ww. 2
Frank, D., Tijchler 1
Jürdens, F., Invalide
$ardel, D., Ww.
— Schiffsgimmerm. 2
Kafjel, F., Schlachtereimwerk-
meifter 1
Witthöft, F., Ingen.
16 E. Heejch, Ch. F., Privatier
Qjohanjen, U., Bädermftr.
<- Minnaftr,
18 exijftiert nicht
20 E. Dineffen, L., Schloffer-
meijter (Minnaftr, 16)
Einfeldt, H., Arbeit.
Witt, R., Arbeit.
22 E. Fogelftröm, N. D., Ww.
E. Micheljen, D., Eigen:
tümerin.
Glimm, E., Arbeit,
Knoblauch, E., Arbeit. 1
Martens, K., Arbeit.
24 E. Knuth, F., Schiffszimm.
Hauberg,F.,Schifszimmerm.
Kroll, H., Mentenempf. H.
Madzionowsti, Y., Frau H.
Pommer, Berta, Urbtrin. 1
Stutenmeifter, F., Arbeit.
26 E. Walter, F., Schmied 1
Freeje F., Gaftw.
Hıingz, M., Ww. 2
Hollitein, RNR., Tijchler
Ruhr, W., Arbeit.
Banfow, g. Müller
Schlicbs, WM, Ww.
28 E. Mansfeld, (x. S;, Barbie
Karften, A., Fijchezpedient 3

— 106 —
28 Mansfeld, F., Büren.
Pagels, W., Arbeit.
80-E. Gebhardt, H. FF. D.,
Klempnermftr. T. 2359
V. Gebhardt, Q., Klempner:
mitr. T. 2359
Bornhövd, €., Bootsführ. 1
Gebhardt, M., Klempnermiftr.
Lemke, A., Arbeit.
<- Schönberger Str. Z-
Iungfernitieg
Benannt nach einem früher
neben der Reeperbahn zwijchen
den Gärten hindurchführenden
Spazierweg
Wed
qno00 ZZ —
dx
Siiftür.
=

en

>
Arndt A
play
<- Anovoper Weg >
Linfe Seite
1 eriftiert nicht
3 E. Ahrens, H., Rentner T.3174
E. Ahrens, W., Malermitr.
Alijchewsti, AW., Lebensmittel
Hofmann, S., Ww. 4
Martens, E., Bürogeh. a. D.
Möller, E., Rentnerin e
Rippel, W., Wi.
Schütt, P., Bankprokurift ;
Seemann, A, Schuhm.
Spornhauer, G., Maler 4
Vöge, R., Schifsführ. 2
Weber, M., Lehrerin 3
— M., Rentenempf. 8
5°E. Beuder, R., Kunfthdlg.
T. 5379
Beuder, A, Zigarren T. 58m
, Retjend.
Zeptien, B., Ww. 5
de la Sauce, W., Frea Rapit.
a. D. T. 714 2
Zen Es Bubmaderin
— ß., Pförtner
—<- Stiftftr. DZ
7 E. Böttcher, C., Maureruftr.
T. 2361
E. Böttcher, K., Frau
Carftenjen, D., Büroangeftellte
Delfs, Ch., Handelsm. 1
Hanjen, A., Monteur 4
Müller, D., Ob. Poftjefr.a. D.1
Mathje, E., Ww.
Rohde, H., Landger. Ob.
Setr. N. 3
Steinge, B. MVertret. T. 1725
Voß, W., Maler
N Kellner
9 E. Vrir, '&., Lebensmittel
Förft, A, Berw. Infpekt. 1
Kortunm, R., Ob. Poitjefr. 2
Seidel, A., Buchdruder 3
11 E. Ehmte, X. Cb. ©.,
Dekorat. T. 2649
GSoldbach, SG., Dreher
Heinemann, W., Metalldreh,
Heinfe, P., Dr. med. vet.,
Db. Tierarzt 2
Meyer, H., Rentner 1
Hr I N Oberwäg.
Tieße, M.,
18)E. Baßlatt, 8, Steinmeß-
mtr. (Hadersleben)
V. Baglaif, A., Rentner


Iungfernftieg
13 Bros, Chr.,Baugefch.T.7188
— I, Maurer T. 7188
Dietrich, M., Ww. 3
Yöhnk, F., Kellner 2
Kraufe, ®, Schneider 3
Kieper, E., Profurift 1
Mhode, H., Voftichatfn.
Siemen, Q., Kellner
Uhrmann, M., Wo. 4
15 E Bosgerau, A. F- M., Kim.
Sein Ladier. 1
Haar, H., Schleufenwärt. 4
Homann, D., Ww. 2
Iuppe, Br Schloffer 2
Larjen, M., Ww. 3
Riepke, 6 , Megiftr. Bote
Rrüß, ©. "Schuhmmfir.t
<- Körnerftr. DZ
17 Ratholijh-Apoftol. Kirche
19 E. Fints, H., Frau
(Auberg 35)
V. Schmidt, ., Stadtajffift.
Anderfon, H., Kim. 1
Ellendt, F., Büroangeft.
Evers, W., Schriftjeker
GSeride, C., Keffelihmied
Horfimann, C., Ww.
Noeve, H., Kfm.
Thau, M., Schneiderin
Witjchelinski, H., Kfm.
21 E. Gebhardt, R., Landesprod.
Großhdlg. T. 746
Böhm, E., Konfitiüren
Bruhn, Ludwig, Modell
tijdhlerei T. 4326 H,
Kaejer-Rueff, N., Kunftmaler
Lühr8, I, Kfm. T. 2691
Pfeil, H., Abteilungsleit. 2
Mepenning, F., Arbeit. 4
Miedel, C., Stukkat. 2
Sn Bildh. Werkit.
Sn a Malermftr. S
Siehe, %. Frifeur 8
Wiffer, Ser ”Qebensmittel
Sroßhdlg
283 E. Seintmann, Rbh., Bäder:
miftr. T.- 3536
Claußen, Wo.
Danieljen, A., Schuhmmftr. 1
Huekmann, Wim. 3
‚Krafomw, D., Arbeit. 1
NRieljen, H., Lagerverwalt. 4
Spretfe, M., Zeidhner 2
Stahmer, R., Kfm. 2
Swenjon, X., Hafenarb. 4
25 E. Schmeljohann, F.,
EAN REN 1
Bruhn, M., Wi. 2
Harm8, H., Ob. Poftjhaffn. 3
Miejenberg, D., Arbeit. 4
Rüßau, Th., Rentner
27 E. Ejemann, 6, B.,
Schlachtermftr. T. 1359
Appel, I, VBerw.Arfift.
Schott, H., Beamter
<- Sternftr. Z
27a E. alle, W. OD. OH.
Rentner
Andreas, K., Wi.
Birkholz, F., Zijchler
Fahrenkrog, W., Dreher
Kulife, B., Schiffsführ.
Markowsti, W., Arbeit.
Dehlihläger, E., Ww.
Staehner, E., Arbeit.
Wöhlk, H., Arbeit.
29 E. Nilffon, en Lehrerin
E A S „, Telegr.
ANifijt. a.
Man „Rundfehleif. 8
Büfing, R., Arbeit. 3
Egger5, %., Rentnerin 2
Herrmann, I., Seemann 1
Yanz, W., Korrett. 1
Mirr, I, Arbeit, 2
MoldenhHauer, K., Arbeit. 4
Reimer, W., fm. Angeft. 4
29a E. Stiegmann, Ch. F.,
Werkmftr.
Beder, E., Arbeit.
Finger, A., Nieter

29a Grabbe, U lien
Soländer,
Ko,
Reters, A, Hm. angel
Ralf, RK, Maler
DE 6, De eanle fl 1
E. Horn, HR
I 2
Behnt, H., Ma
Cornehl, Se Ce % 1
CHE piffsgtmamert
Lück, MA., "Soae N 3
Markhoff, S., De $
DENN $ .
Schwarz,
Sowinsti, J.,, Bo Der 1
Urbahn, Fr OA ande?
833 E. SO a
Blendin, L.,
(EA Sargerel
T. 5414
Drömmer, L., BE
Mußfeidt, 6 Ju.) ä
Reter8, A., Hand 050m
35 E. Nagel, W., Gin
Carftenjen, C., Feif
Junge, N, Konditor
eterfen, %., Lande‘
Ried, F., Kenftonde
87-E de R.
Ser
Se
ralle, Q.,
Mir, Q., A
Schlotfelot, E., Seh en
<- Cdernförder Sir
Rechte Seite
<- Rnooper u
2 geb. 3: Anooper Wes 61
E. Molgen, H. KM. TO
Frang, E., Bigarzen f
Hahn, W., a, Bentonde
asper, U., Bent
S M., Telephonilit
Runge, W., Bert. I.
a Mag.D
N.
Wa ner, B., Biantftik 9
4 5 Molgen 83 „Sf wi]
ASmuflen, N. Gteurehni
Call, F. , Feifeun
indie "D.
eller,
il pet. Bidiale
Alla Brad Benfiondt 9
Requart, Wiv. V
6 E, Molßen, Q.. Dr He {
oh Me ‚gone
uttfe,
Smbuien X Sepneidet
übhrer, © co mweißet dr
amon, Gr Zleem
Kühl, M., Eine

Raulfen, M., Sa An
Schott, B., Jupalide
Strypzad, ©. nr
8 E Willumjen, IS
NE x
V. Raid, © Hofer
DBüll, ‚-
Dette, ©
SGumprecht, W.,
ht erE Ss all
Niffen, M., Seid
Schulz, H., W
Steffen, E., in
Stobbe, 3, SOHmied
Weinreih, R., zo
Wulf, F., Regiftrat- Q0
10:E ES Oinaun, Sur w
erSDo!
we A. Grundeigent0h)
Verein (Holitenftt-
Bünning, A 1, WW. je
Einfeldt, W., Lapd |
ir &, Mühen ©
f rumanın, T da
Markmann, G., Pt eipotl
Rhötig, R., Wi.
ftromont- 1 .
2
1
Tall |
3
ı 1
3
2
3
*
09) 10) EDP_OPO ED KD ED
DE?

Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.