XE
Tüde b., Bert
Scheurich, 3
N , R., Frau 2
Sebor, $., he 3
% rt, O., Mechanik.
ner, M., Ww.
An M., WW 4
7 M., Maler 3
Da ©h., Arbeit 4
Din 0, & Werimfte. 1
Ro bt, S., Bförtner 8
W ©, O., Werftbuchalt.a.D.
29 C R., Dreher 2
(hr 9. Dbermftr.
VS Henhagen)
gel, E., Mentner 2
Kenfien, S., Stadtangeft. 1
Ye nee Z
, €, Frau Erde,
toth, W., Benfionärin 2


Muth, S., e
N ehem. Ob. Feuer: 5
N, M., Brenner
de Sue, 8, Somieh 3
| Beh 8, Arbeit. Erde.
8 24 Kerl S., Seemann 4
rar eotulla, €, Frau 1
1 Donnl R., Schloffer 2
n Dean, DO. Nieter
Oi er, M., Saborant
Höfen gt, Schmied 6
* Söhgr 2, Indalide 3
ont, Q,, "Schiffo 1
Alein, ., Former
Dn40, 28. Bol.Ob.Meifter
Sci a, F., Dreher 1
26 Eifer, $., Elettromont. 3
Blöd effel, WW, Schmied
et 9, Heizungsm. 3
Danjen, AM, Hobler 4
8 S., Majdinenb.
gehen D., Former 1
quggeter, 9, Tatler 2
Rrayıt ©., Arbeiterin 4
j & Aufe, WM, Meierift 8
Nbdemann, W., Vertret.
I En ©, Wo.
U arr, W., Steueraffift.
% eitopherfen, E., elle
eier, W,, Seemann 1
Ohr $., Schmied 2
Et SR, Bötther 4
6 u iel, N, Schweißer 2
Öterhand, R., Wächter 3
Sie 9. Angeft. 4
6 Mn E€., Seemann 1
| E48, Cletteit, 8
A ba Mar. Wert:
va . D.
a Rorabas, W., Kellner 8
Gemanı 6. Ob. Wächter 4
4 1. Reit, ©., Maichinenbau.
X AeelOmar, O., Schleifer 4
N Mn ., Tijchler 8
%. if er, X., Bauhandwerk. 1
Völs , Ch., Feuerwehrm. 2
x 32 E LE, Yiichler 2
Say wahn, M., Werkmftr. 1
% rich, R., Dreher 8
&l ob F, Majchinentijchl. 4
Möbius Schmied 2
od US, 8., Monteur Erde.
S Weber, C., Schloffer 2
Sfütt, A, Wo. 1
Ndens, 8, Gleftrom. 3
Wege, ., Maler
bt, ©., Zimmerer 4
% Ders, u ww,
OR reter 4
, B., Dreher
Martioardt, G., Salofier 3
Silge, R, Schmied 4
Dog we0 I, Keffeljhm.
Win AW., ‚Telephonift 8
Wogann, F., Werknfer,
BGE en Su Arbeit, 4
Bun bbalen, U., Rentner
Dajgelaat, F., Schloffer 3
Dre I, Arbeit,
ae R., Dreher 2
Nanjen. a“ BE en abe 8
, R., Majchinenb.
kaup Seemann 4
"Jadmanuftrafe )

88 E. Burdack, W., Kupferjehm.
Bohlen, G., Arbeit.
Burda, X, Rentenempfrin.
Graap, X., Schmied
Kallenbach, R., Schloffer 3
Aatt, D., Former 451
Kohlmorgen, H., Schmied 1
bilipp, X., Schlachter
Stephan, F., Werftihußm. 4
Suermann, F., Schmied 3
40 E. Schleth, £., Wim.
Both, K., Reg. Ob. Sekr.
Sroth, D., Verb. Kaffier. 4
Horft, H., Schloffer
Kennrich, H., Ww.
Lamp, R., Angelt.
Lajchinsty, X., Wim.
Mahrt, F., Schmied
Malzahn, E., Seemann
Steinhagen, D., Ww.
Bühlte, A, Schloffer
«<- Stofjchftr.
N HNO

Inegerallee
(Stadtteil Holtenau)
Benannt nah dem früheren
Umt8- u. Gemeindevorfteher in
Holtenau Wilhelm Yaeger,
geft. 1. 5. 1915
Linke Seite
<- Kanalljtr. Z
1 Bauftelle 4 .
8 E. Meyer, I., Arbeit.
E. Meyer, U., Frau
Höhne, G., Tijdhler
5—11 Bauftellen n
13 E. Braadk, I., Kapitän
15 E. Zucht, Th., Zimmerpol. 1
Beder, Ch., Telephonift.
Sofch, G., Arbeit. 1
Hollitein, W., Schuhm.
17 E. Krüßfeldt, I, Ob.
Majchinift a. D.
19 E. Vosgerau, H., Gärtner 1
Diübbers, A, Majchinijt 2
de MW., Arbeit. HH:
Rachert, A., Mafjchinijt 2
Betton, F., Lotfe 1
Kamm, F., Majchinift
Vosgerau, I, Maurer
21E.Göttjch,R., Bauunternehm.
(Bismardfir. 35)
E. Untiedt, O., Bauuntern.
Mikfeldt, I, Arbeit.
Selmer, A., Kanalarb.
Bauftellen .
RNechte Seite
Bauftellen
6 E. Thode, W., Eigentüm.,
Kanalfteurer
8—14 Bauftellen
16 E, Feddern, L., Vertr. T. 15
Gloe, H., Schiffstoh Erdg,
Grundmann, EC. Kanaljteurer
Koeple, A., Arbeit,
Langmaat, I, Schmelzer
Lütt, F., Maler 1
Mohr, W., Tijchler
18 E. Feddern, L., Vertret.
Nr. 16)
Braunjchmweig, D., Dreher 1
For, I, Majchinenwärt.
Jürgens, R., Arbeit.
Plennis, I., Schiffbau. Erdg.
Lrüß, E., Reinmacheft. 2
Schulz, W., Arbeit. 3
20 E. Harder, H., Zimmerm. 2
Fierlinger, H., Kanalfteurer
Mikfeldt, F., Heizer
Sterat, O., Benfionär r
Wagner, M., Zollbeamt. a.D.
22 E. Yaeger, D., Wo. X
E. Jaeger, E., Klavierlehrerin
Mirow,. D., Baftor iR.
Bauftellen
<- Bismardfir. >

SJägersberg
Benannt nach dem früh. herzogl.
gottorpifchen Yägerhaus, fjpä-
teres Rolizeiarreftgebäude Ede
Bergftr. u. Wilhelminenftr, an
der Wilhelminenftr.
<- Holtenauer Str. DZ
Linke Seite
1a E. Rrug, A, BVergolders
mit. (SGutenbergftr. 81.)
Bartjch, R., Yult. Od. Setr. 1
Raejell, D., Frijeur Erdg.
Rudlof, O., Kunfthbl. 2
1 E. Weber, W., Kim. (Berg-
{traße 27)
Kraufe, Blumenladen
Lange, A., Dentift 1
Schirmacher, B., Pol. Ob.
Wachtmfir.
3 E. Goldmann, E., Kim. T.585
Roftamt III T. 1828
Bil, X, Opernjänger
Botelmanı, Aw.
Dibbern, I., Arbeit. 4
KHeder, W., Ww. 2
Lange, H., Ww. 2
ban der Sıniffen, M., Ww. 2
Sorgag, R., Bootsmann
Wagner, E., Dr., Prof., Stu:
dienrat 3
KWarmann, D., Mufikflehrerin
Werdermann, Elja, Ken
"Set. S
Wilfens, W., Weißnäherin
5 E. Schwerdtfeger,A., Rentrin.
EN in H., Rentrin,
Trelen, I, Frau
7 E. Sierte,&., Apotheker T.1285
9 E. Sohn, A., Lichtpausanft.
T. 1409
Cramer, E., Sandesrat a. D.
T. 68 1
Hartmann, E., Graphit, 2
11 E. Chriftl. Verein junger
Männer €. VB. T. 6506
V. OhE,X. Buchbindergeh. 1
Evangel. Buchhdlg. SG. m.b.D.
T. 6506
Fald, E., Wi. A
13 E. Niebih, E., vw. Major
Seiler, G., Dipl. Handels:
fehrerin .
15 E. Ropp, O., Betr. Direkt.
a. D 28
17 E, Albingia Hausgejellich.
V. Ramwlewsti, F., Hausmftr.
19 E. Chriftenjen‘jche Erben
VBrods, H., Bote 2
Chriftenjen,E., Maurer Erdg,
Delfs, %., Schloffermftr. 3
Langeheinede, M., Garde-
robenfrau X 8
Maß, H., Schneiderin f. D.
Nagel, K., Mechanik. 2
Reterjen, H., Schmied 1
Nichter, K., Slektrik, 1
Runge, Alex, Monteur ' 2
19a E. Wieje, ©., Ww. 1
Nickel, H., Monteur
Pförtner, A, Ww. | 2
Sinjen, A., Rentnerin 3
21 E. Mathje, E., Malermfir. 1
Bros, X. E., Baugejh.
T. 34
Erhardt, W., AUjfift. Arzt 3
Höhne, RM., Frijeur 8
Mielde, M., Ww. 2
Rathje, E., techn. Aiftjtentin 1
Schlordt, M., Seemann 4
Viertel, M., Frau T. 3024 3
21a E. Behrens, L., Gaftw.
Raiftr. 24) N
V. Gärtner, W., Invalide 1
Barharn, X, Invalide 3
Dorffmeifter, B., Olafermftr,
Kolbe, K., Archivar
Köhnte, E., Ww.
Lewerenz, M., Kellner
Lienau, L., f
Meer, M., Ww. 3
Diterwald, W., Yubalide 3
Raul, E., Stadtangeftellte
Schü, F. K., techn. Angeft,
' Berwect, K., Feinmechanik.


23 E. Braitmaier, Dr., Priv.
Klinik
Nechte Seite
2 geb. 3. Holtenauer Str. 9
4 E. Allgem. Ronjumber:
ein (Segeberger Str. 11)
Andreae, F., fın, Angeft. 3
Gerloff, G., Hauswart 4
Pheie WW, Bere
mach.
6 E, Sebelin, A., Gaftwirt
(Holtenauer Str. 11)
Dahlmann, F., Korbmacher-
mtr. 2
Haß, F., Ob. Steuerfekret. 1 f
Kliemed, W., Photogr.
Lange, W., Fenfterreinig.
Anftit,
8 E. Gramm, A., Kfm. T.251
E. Lage, O., Kfm. T. 251
Ko, F.Ch., Handelsvertret.
Weber, E., Lehrerin
8a E. Mobert, F., Dr, med.
et. phil.
San. Rat T. 666
Robert, W., Dr. med.
Frauenarzt T. 666 1
10 E. Heinrich, W., Dipl.Ing.
T. 3625
12 E. Exner, R., Dipl. Ing.
T. 3341
12a E. Borcher8, D., Kim.
T. 6085
Borcher8, K., Kin. T. 6085
14 E. Umfel, ©., Chemiker,
Dr. phil. (Revent:
Touallee 29)
Dr. Amijel u. Dr. Werner,
chem. techn. Saborat. T. 3718
Wahl, K., Schlachter Erdg.
Werner, A, Ww,
— R., Dr..Chemiter T.3718 2
16E.2andsmannjh. Troglodhtia
in Riel e. V. T. 7878
Dörr, H., Kellner 1
18 E. Mertineit, A, Möbel
T. 1794
Yugendheim 1
Draeger, E., Arbeit, Hl.
Groth, H., Arbeit. Hl.
Klever, D., Frau 2
Roß, S., Invalide Untg,
Kein, H., Frau Erdg.
Trauljen, O., Keffeljhm. 2
20 E. Rnuth, R., Kfm. T. 5775
Engelte, B.,Dr.,Stubdienrat 1
Senfen, G., Arbeit. Untg.
22 E. Hinrichjen, M., Ww,
T. 2969 \
Brückmeier, W., Lehrerin 1
GClaußen, £., Tanzlehrerin
Großmann, A., Sprachlehr. 2
Müller, F., Lehrerin
Scherl, F., Künftl, Beirat 1
24 E. Nohde, ©., Dr. med.,
Sanit. Rat T. 6270
E. Rohde, H., Dr, Bahn-
arzt T. 6270
26 E. Urp, I, Agentur und |
Kommiffion T. 1706,
2840—2842
ranzen, F., Rentner
Oufter, D., Frau
28 E. Wagner, E., Ww. Erdg.
Bode, F., Penfionärin 2
Feddern, W., Penfionärin 2
Harder, H., Kfm. Gh.
Horn, R., Dr. phil.,
Chemit,
Koch, E., Kim.
Saborowsty, B., Redakteur I
Schelinsty, W., Monteur 3
That, E.Dr., phil.,Privatgel.
Ubhlig, E., Ingen.
30 geb. 3. Legienfir. 42
<- Legienftr. >

FJägerftraße
(Stadtteil Gaarden-Dft)
—<- Glijabethitr,. DZ
Linke Seite
1-—5 ertitiert nicht
QJügerjtraßeIX. zeit
7 E. Speegen, S., Bädermfix,
(Auguftenftr, 48)
Anders, G., Divelt.a. D. 3
Bocdmann, YA., Wiv.
+ Q., Derttet. Ö
Einfeldt, G., Rektor 2
Haberkorn, F., Pol. Major 1
Miethke, N., Kfm. 2
Siemonjen, $., Elettrotechn.
E. Burmeifter, Th., Rentner 1
VBaltowsti, €, Tijchler
Balzer, F., Arbeiter
Burmeifter, Th., Rentner<=
Delis, H., Rentner 8
Greive, W,, Maler
Hein, K., Arbeit. H.
Lenz, 6. H., Arbeit, }
Mickoweit,A., Maichinenfjehl.
Peterfjen, H., Bäder 2
Mathje, Ih., Heizer
Reichert, E., Näherin
Setter, K., Ww.
Stig, A., Dreher
Bimmermann, R., Nieter H.
11 E, Stut, X., Kohlenhdl.
(Nr. 14)
Haffelmann, A., Arbeit. H.
Kuhlmey, F., Keffelwärt.
Schmalz, $., Invalide H.
Stut, X., Ger. Referendar
T. 3601
Bündorf, E., Stenotypiftiu
18 E. Bähnge'jde Erben
V. Bähnge, M., Leutn. a.D. 1
Binder, E., Frau 8
Claus, A., Rentner
Conrab, D., Mar. Werkführ.
Eamann, F., Kontortft
Frijhgejell, K., Kapitän
Yöhnd, Cbh., Schuhm.
öhler, D., Wi.
Ragel8, W., Kernm.
Mebehn, W., Erpedient
15 E. Chrift, W., Kfm.
(Auguftenftr. 58)
Sucht, F., Lagermftr.
17 Lagerplaß
E. Chrift, W., Kfm.
(Auguftenftr. 58)
NehHte Seite
2 geh. 3. Clijabethftr, 37
E. Regener, W., Sederhdlg.
(Baitrowftr. 24—26)
V. Diedmann, W., Schäftem,
Schröder, G., Kfm. T. 2358
Selfe, A., Arbeit. 8
4 Lagerplat
E. Helbig, D., Bauunternehm.
5 ee 38)
ichler, G., Sichtpaufer 1
Beyer, A., Kfm. | 20
Bielenberg, F., Straßen:
bahnführ.
— G., Kriminalajfift.
Brammer, A., Wi.
Gerhold, Ch., Ww.
Haad, H., Bol. Wachtmfi
Hinrichs, O., Safttv.
Licht, M., Lagerverw,
Sörenfen, Cbh., Bote
8 E. Hamann, F., Baus
unternehm.
Balzer, E., Dreher
Basner, A, Schiffb.
ERTL ., Wo.
ngel, D., Keffelfchm.
Ernit, M., EN
Sallıniller, D., Segeln.
Glau, S., Buchhalt. ;
Husfelb, W., Lehrer
Köhrer, F. H., Hm, Ange
Lohrenz, M., Majdhinenb.
Oppermann, G., Bäder
Ieuter, A, Rangter.
Wöhll, O., Schloffer
10 E, Barabas, M., Ww.
Hinz, W., Elektrik.
12 E. Hellmann, B., Ww.
Evers, F., Gärtner
: Fliher, W., Wo.
Hört, O., Rentenempf.
Haferland, A., Rentenempf. 2
Heide, Ch., Schneider 1x
Klang, R., Zimmer. ' 2
Ba on
Be


RD FON N

Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.