8 “ Stohwafer,
©., Korv.Rpt.
ZA 4 Aalen 56 D-11906 |
ZN % 10 Soul De Dr, St,
EU B Medlenburg, %., Alın.
(fm | We D., techn. Kfın. 1
Rn ' Röde ©. Sandmeff.
13 She, WM, An. 8
Selena, „3. Malermitz,
MN Wei Der, RK. Ingen.a.D. I
„or. 185 En W., AUngeft.
1 ; Bornhöft, W., Guts-
af‘ \ an N
; tundeigentümer:
| Dein it Sliten] {tx. 104)
% No, get llat, T. 1450
d Sole. 450 %
7 Re, vn Bauinfpett.
560 % 9, Q., Pol. Optm.
21 Röhr| Se 5
OO U
N Meier a, Dipl. Landıw.
0. Arbeit,
ot Omann er Marines
& & lt,
; N ee Feijeur f. D.
Si
aß Ä0deltop, A, Torp. Ober:
6 Su Sing,, /Q. &. 1
5 7 3 Lehrer a. D. 2
Au Charlen MCE M., Seemann
Dierde DD, ‚Slodierlehzerin
So $., Fe VBoftjekr. 3
‘ ent, B., Od. Decoffiz.
N Elbenberg, WW, Marines
de Mg, a. D, T 2617 1
<- SE >
KA Www., Dro-
En N -9., Drogiit T. 3960
Detbler Ausdame 8
Herb, a B Vertret. 5
| Te & S., Fürber.:
; Din, N,
1 Ra $
HE Sl Dandelslor.
N apez 3228
Sul Oeioät, A, Gaf. Bol.

5., Win 2
De )
SP enann I. Begzirksdirett.
1 M., W
41 . ww.
Bam een, ‚Rentner

; idR BT 4147
| a S „ Marinebeamt,
1
, W., Wo... 8
Rn Matermfiz, 4
a. 8
5 Betr Bi 2
chrerin a.D.
Auer Cingelhawdt, E., A.
u Mufiter 4
z Nentnerin 8
„Ob. Torp. a. D.
, Reijender 3
Serwaltgs. Setr.
5, %., Bädermftr.de
$ Sal
RN Qder in Kaufe. 4
© Bier, &, Näherin 4
Coup Stud. Rat 3
a Ol M., Mar, Fady
Date €: 6, WW.
i
Attung Se De, Mont. 4
HC
Aitingfen v3, Wolter a
8

Holtenanuer Straße
147 exiftiert nicht
149 e Siegmon, F., Bertret,
T. 4049 2
Alberti, C., Schulrat i. N. 3
Abımus, ©., Dr. med., Arzt 1
Bode, W., Milchhol. 4
Brand, H., Ob. Majchinenmfir.
Gäbde, W., Ger. Affefl. 4
SIeffen, D. Kranfenjchwefiter 1
Liefau Jun., SG., Kim.
— G.tehn.Land.Ob.Injpekt.
Mogel, He Kolontialwr.
T. 591;
on, GONE, 4
Trochit, M., Kapt. T. 2895
Waßmann, M., Schaufpieler.
151 E. Senjen, G., Gärtnerei:
bef. (Nr. 81)
153 Wafferturm
E. Stadt Kiel
V. Heitmann, A., Mafjchinen-
mtr. 158 (Oneijenauftt. 18)
Luft» u. Waffertwert T. 4568
155 E. Stiefler, %.,
Baugefchäft. T. 248
157 E. Stiefler, B.,
Baugejch. (Nr. 155)
Block, IM., Werftinfjpekt. a.D.1
Friederici, E., Mar. Stabs=
ingen. a. SD.
159 E. Hagge, HD.
Rechn. Rat
Hagae, H., Ob. Rentmfir. 1
— R. Mufiklehrerin
<- Hardenbergfir.
161 E. Beamt. CE
(Karljtr, 18.
Beckmann, DH. SM Landiv. 3
— TE Magiftr. Schulrat $
6048
en E., Tijhler 4
Schwandt, G., Gen: Landio.
MVermwalt, Divelt., T. 2079
— Q., Handarb.Lehrer. a. W.
Wachsmann, A., Wmw. 2
Warenhaus f. Beamte ’
SG. m. b. &. T. 827
163 E. Mathje, S., Wi.
Lorenz, D., Technik. 2
Radtte, A., Ob. Gehrertn 1
165 E. Yenfen, E.,
‚ Bantkdirvekt. T. 96 1
Denker, W., Ob. Dekoffiz,
Sinn, B., Lehrer it. RN. 2
167 E. Lasty, O., Direft.
(Flensburg)
V. Qasty, £., Mentner
Lasty, D., Maler
March, D., Steuerinjpekt. 1
Mehl, I., Röntgentechn.
169 E. Henningjen, H., Rentner
Hellmänn, K., Ww.
Schiemann, H., Werft-Ob.
Inipekt. a. D.
Tejh, A, Frau 1u.2
«<- Nettelbedftr. D
171—175 Bauftellen
177 E. Hennings, H., Landm.
(Ajcheberg)
V. Haus: u. Örundeigen:
tümer-Berein (Holften-
fer. 104)
Barteljen, E., Ob. Zolljefr. 4
Chriftenjen, N., Lehrer 1
Regler, M., Wi. 4
öfter, K., Ob. Telegr.
Selr. a. D.
— WW. en Ob.Majcdh.a.D.

GA „ ten. Ob. Se
Möller, E., Nentenempf.
„ Qohnbuchhalt.
— RR, DYult. Inipekt. 1
RBeterfen, E., Zollajfijt. 3
Schwien, W., Lehrer 2
Sund,M.,Telegr.Ajfijtentin 4
Weißner, K., Benfionär
Bühlsdorff, F., Ob.Cichmftr.
179 E. Bookich, eh Gigen:
tüm. (DüvelsbekerAeg 85)
E. Wiitenei, Fr., Geheimrat
(Esmarchitr. 61)
V. Bofing, AM, Monteur
(Lornjenftr. 32

— 95 —
179 Arpe, M., Wi. 4
Gehrke, B., Kfm.
KH S., Unternehm.
T. 245
Ta
WeE, vw. Gen.ODb.Arzt2
Rathgen, H., Betriebs:
birelt. a. D. T1177 1
— ., stud. med, 1
San Fu BVerw. A
Injpekt.
Weiß, CM Gefchäftsführ, 8
181 E. Strau, N., Rentner
(Nordamerita)
V. Bee R., Berw. Inipeft
Ben: PCGolobYabrit
WW. Behm T. 1430
Dammann, E., Schuhmmfir.
Engler, M., Frijeur
Sorghau, 6. Kim. 8
Heinemann, D., Blumen 2
Kannenberg W., Ww. 1
Kurzweg, F., Mailfeur 3
Laufkien, F., Buchdalt. 3
Malcharczyk, VB., Sanit.
Feldıv. a. D. 8
NMichter, E., Frau 1
Mielenberg, © oft: 5
©
ichaffn.
Mhode, RN. ei. Ynjpekt.
W.
Schöer, N., Schneider
<- Weg zum Garnijon-
friedhof >
Bauftelle
Garnifontirchhof, Kapelle
E. Fistus
Segbart, O., Hauswart
—Q., Berfäuferin
Bauftelle
195 E. hode, W., Ww.
ee M., Beir, Affijt. 3
Sroth, A , Rentner 1
Hackbarth, I, Koch 1
Herrubrodt, B., Seemann
Hildebrandt, M., Wm, 3
Yündt, A., Ob. Feldweb. 2
— 7 Ch. Vrokuriftin
Kühn, G., Majchinenmfir.
a. Di
Preukßer, M., Db. Maich.
a. D. 2
Andere Ob. Steuermann
D.
River, M., Torp.Db. Aal
D.
Soolle, M., ES ORGUWI.
Thode, I., Tijchlermftr. T.894
— A, Handelsvertret.
Wastow & Co., Lebens
A ENETOr BDO T. 894
E: Schnad, M., Ww.
M Schröder, L., Wiv.
Real W., Bol. Bauplan.
she KR... Stud. Affelf. 3
Schröder, L., Frau
Argemanı. GO. -Antägetihtn
Wieers, D., Ob. Ingen.
199 E. Oito, W., Ob. Telegr.
Veen (Bad Pyrmont)
Sn W., Kaufm.
heben R., Berw. Sehr. 2
Bedmann,W.,Rapt. T.7225 2
Burmeifter, O., Heizer 8
DBuftorf, Q., MafjdOinenbau-
meifter 4
Gerth, H., Wollwr. T. 3774
Sejchte, H., Fährmftr.i. N. 4
Hiljhenz, F., Leutn. 3. See
Hohnwald, K., Ingen. 8
DIenjen, H., Se. Maijch. a.D.
Klement, U, Eleftromont. 4
Krufje, M., Kraftivag. Führ.
Lange, M., Werkuftr. 2
Schacht, E., Ehre 1
Schulze, E., Frijeu
Boltejgul-
Schwenjen, W.,
lehrerin a.
Sich, ©. ‚ARoupileh. iR. z
Widmaier, Renfionär 3
Wilz, B., Bigarren T. 2882
<- Cacabellenweg >
<- Projensdorjer Str. Z


Holtenauer Straße
NecdhHte Seite
2 E. Britel, A., Konditorei
T. 783
Yacobfjen, I, Ww. 8
Schrank, A., Kfm. 2
Schulz, A., Verw.Angeft. 4
4E Stöden, 6., Saft. TA
od, W., Vertret.
Förfter, H., Dentift £
Öriepdan, F., Eijenb. Ob.
Sefr.
Grimm, H., Tiefb. Ingen 3
Mrozek, H., Venfionär 4
Nottelmann, O., Landw. 1
Sen Dr., Nechtsanw.
540
GE "buen %., Stoffhdlg.
3005
Battel, Frieda E., Eijengroß»
handig. © 2694
Blum, O. €, A, Hypoth.
T. 2694
08 Q., Konditorei
Yung, Schloffer 4
Meißner & Horn, ‚Pußgels
Siemund, E., WW.
8 E. Steffens, W. ©. X., Dr
phil., Apothet. T. 548 1
Kronen-Apothete, Dr. W.
Steffen? T. 543
Borcher8 RO Martha,
Pußgejch. T. 2998
Kiecherg, I, Upothet. 8
Steffens, I., Brotfiliale
Vogeler, I, Dr. Arzt
T. 2498
1075. a. Preußerfir. 2—6
E. Yngwerjen, L., Kaufın.
(Vreußerftr. 2—6)
Alsleben, E., Steuerjefr. 4
— GE, Mechanik. 4
Burmeifter, X., Buchhalterin
Krüger, E., Rentner 4
Molte, AW., Dentift 2
<- Preußerfir. Z
12—24Fexiftiert nicht
26a E. Bocjch, G., Eigentüm.
(Adolfitraße 62)
E. Bodjich, K., Eigentümerin
(Adolfitraße 62)
E. Wüftnei, H., Ww. (E83:
Ha 61)
Buffe, D., Kim. T. 6090 2
Raejell, $. MBarbier 8
Schröter Nachflg., Inh. D.
Buffe, Lebensm. T. 6090
Witte, B., Ingen. 1
26 E. Michter, I. M., Le:
ME T. 5658
Greve, € RATE S
Heine, %., Ing
mama D. Geberblbd. Gr,
ae R., Wi.
Schulge, M., Monteur 2
VBerbd. d. Sinoleumbdl. €...
28 E. Sawigfy, M., Kaufın.
(Sehillerftr. 24)
David, K., Monteur H. 1
Gabriel, 6, Wo. 1
Hamann, H., Bürobedarf
T. 445
Dante N Herrenartifel
Den %. Kim.
Iohannfen, Ss. Lehrerin 4. x.
Müller, E,, Drogiit
— MM. Ob. Ger. Setr. 3
Schmidt, &., Mafjchinift a. D.
Strajen, R., Kutiher H. 1
Weidetaft, 3, Buchdrucker 2
90 E. Ha Erben
V. NRathje, G., Telegr. Ynfp. 1
Heim, M., Lel. Wififtentin 1
Kaijers Kaffee, Filiale
Kaiferg E., Bürovangejtellt. 2
Krahn töver,E., Bankbeamt. 2
SEES E., Direktor a
Dee M., Schuhwr,
T. 2683
Schimanati „M.,„Bhotogr. EL1I
Wieje, H., Rentnerin 1

ET. zeit
32 E. Rietich, E., Herrennuood.
T. 2240
34 E. Prien, R., Www.
rien, W., Feinfoft T. 6081
Kebbel,“ A. Buchhalt. 1
Lauterbach, a Schneiders
miftr. T. 5748
SE & BANN.
36 En Soutit Erben
V. Bo, E., Frau
Abels Schokoladen G. m. b. x
DBijchoff, €, Kim. Lt
Bock, E., Ber. Aiieff. Y
Gofte, 6. Nacht, Drogerie
Heidede,F.,Pol.Oberwachtm.
Kafulfe, F., Bolierwerkit.
„Merkur“ Handel8&gef. m.b.D.
T. 4098
Metelmann, M., Ww. 2
Nordbank f, Handel u. Land=
” wirtjchaft A. 6. T.
Schögel, O., Maler
Specht, H., Tijchl. 8
Voß, H., Obft T. 3776
Babel, N. Bant-Kommiff.
T. 4098

— ., Möbelzentrale T.4098
38 E. Hagedorn, H., Privatier
Hagedorn, L., Weinhandtg.
T. 6789
Grund, E., Landesinjpekt.
Harms, A., Rentner
Hoffmann, B., Oberfellner
Hurtig, A., Belzw. 1,843
Schulöfe, AU., Kraftwagen:
führer Hl
Thedens, A., Ww. 1
40 E. v. Minden, D., Rentner 1
Hell, F., Techn. Bivo T.2412
Konditorei u. Kaffee IM.
Möller T. 589
Meyn, D., & Co., G.m.b.D.,
Kurzwaren
lee M.;, EENEOLELDEN
42 E. Blöhn, F., Kfın. 1
Mole, M., Olajernftz, 1.2467
Neimers, $. Betten-Haus,
1.7380
Miejebeck, P., Kellner 2
Sivircza, I, Maler
44 E. Kühne, W., Fabrkher.
ve
VE NE Gefchäfts:
führer (Nr. 4 6)
Baaich, M., Bauuntern.
Biederich, U., Ww. HI. 1
Bürgmann, H., Arbeit. H.
Carftens, E., Auktionat.
Dechant, S,, Tijhlevei H,
Sarftens, X., Fuhruntern.H.,
Kasper, Y., Arbeit. H. 1
Kirjch, Ph. Mech. Werkit.
1 an
Kömme, Vermieterin
— RP., Maler 1
Sohmann, W., Schuhwr.
T. 2545
Lütje, D., Bankvorfteh. 1
Motorrad-Bentrale OH. Yäckle
SG. m. b. Q. Vertriebsgef.
f. Kraftfahrzeuge T. 2559
Müller, ne dl
Nitjh, K., Arbeit. Hl
Socmer, ., Arbtrin. Hl
, Wow 1
H.
Saeftow, W., Kellner 1-
Scheff, $. F., Porzell.T.619
Schellhorn, W. D., Vereins:
u. Hotelbedarf % 4757 H.
Wulff, €, Schneidermitr. 2
— El Rraftinag. Führ. 2
Schneider
46 E Ba A Kfn.( Lornjens
ftraße 4 6)
Böhne, D., Dreher
Chrens, F., Tijchler
Kaufhaus 6. Koch T. 6031
och, G., Manujattw. T. 6031

Neumann, 5. U acheif, H.1
Nobbe, A., 8
Schirr, G., edit 2
Schlimann- QW,. Arbeit,
Thies, I, N hin 1 fl
Weinreich, N A


Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.