Cd
I. Zeil
16 Mathte, E., Modelltijchler
Sa a Klaviertechn.
; 698;
Schwiering, A., Mar. Wert:
führer 2
Wittenburg, Ch., Ww. 2
18 E. Grüßner, F., Bol.Haupt-
wachtmftr,
Bliefemann, M., Rentner
Demolsti, A., Elektrik, 1
Genz, E., Former 4
Handjhuh, G., Mont. 3
Höhlein, F., Rentner 8
Hdarozewsti, X., Arbeit.
Hohannjen, F., Buchbind. 4
Kintkel, F., Konftrutt. 2
Kröplin, H., Werkmftr. 2
20 E. Schmale, H., Majchinift
Bruns, A., Maler %
Dargarg, A., Arbeit.
Hanjen, F., Arbeit.
Idvenfon, H., Kfm. 8
Märtens, F., Schloff. 4
Nähring, H., Modelltijchl. 1
Nlijchke, H., Schloffer 2
Schnadf, G., fm. Angeft. 4
Seidemann, CE. Kolonnenführ.
Statelberf, H., Inval. 1
— ©., Buchhalt. 1
Stürmer, W., Bohrer 4
Beidler, R., Fräfjer 8
—<- Baußftr. DZ
Bauftellen
<- Germaniaring D—
Herderftraße
S. Gottfried v. Herder, Dichter,
geb. 25. 8. 1744, geft. 18. 12.1808
<- Schillerftr. DZ
Linke Seite
1 erxijtiert nicht
3 E. Blund, Ch., Ww. I
Böring, I., Wiv. 2
Lüneburg, R., Mar, Werkmftr,
Richter, H., Marinefekr,
Steinberg, R., Ingen. 8
Wannhoff, R., Tedhnik. 2
Wieland, X., Klavierftimm.
5 E. Möller, I., Zimmermitr.
(Chrijtian Krufe:Str. 10)
Bauer, E., Kfm. T. 1750 1
Berthold, C., Ww.
Drews, E,, Landes-Ob.Injp.
Hammerftein, M., Frau 2
Kruje, O., Benfionär 1
Riemann, I., Ww. 2
Mott; X, Bol.Leutn. 8
Scholle, D., Bigarettenvertr.
E. Schmidt, B., Ww. 1
GSondejen, R., Zimmerm. 1
Hargens, E., Lehrerwitwe 1
Koch, A., Ob. Dedoffiz. 2
Mahrt, Ch., Mar. Werkmftr.
Megger, E., AWw.
Niehus, A., Aw. 1
Schönherr, R., Ingen. 2
Thomfen, E., Kfm. 8
RNeHte Seite
2 E. Wohlfahrt, E., Profeffor
(Berlin)
Grofle, £., Buchdrudereibe].
eterfen, A., Holzgroßhändler
T. 5054
NMichter, B., Dr. Staats:
archivbireft. 1
Voß, Zh., Paftor T. 6346
4 Bauftelle
6 E. Zraulfen, K., Drogift
(Flensburg)
Adler, H., Dr. phil., Stu:
dienrat
Botje, I., Berwaltgsinjp. 1
rebhtag, €., Wm. 1
äthje.9., Malerm. T.1453 1
Hende, H., Brandinjp. 2
Heyer, K., Ob. Boftietr.
Kienaft, F., Studienrat 2
Sn D., Buchhaltrin. 8
— 9. 10.
Rogge, E., Lehrerin
— CE., Lehrerin

Helmholkitraße
6 Mogge, H., Privatier
Thomas, A., Referendarin 3
AWarnsholdt, L., Ww.
8. 10 Bauftellen
12 E, Weide, %., Tijchlermftr.
Bresler, N., Ob. Dedoffiz. 3
Dittmer, I., Ingen. T. 5662
Göbert, £., Mar.Ing. 1
Lampel, A. Werkitätt, Borfteh.
Safe, Ida, Telegr.Betr.Afjijt.
— M., Wo.
Sauer, %., Dr. phil., Ob.
Ingen. 8
Wietiche, F., Schloffer 1
— F., Ob. Poftinfp.
<- Edernförder Allee Z
Hermannftraße
(Stadtteil Neumübhlen=
Dietrichsdorf)
Nach dem Leiter der Firma
Gebr. Homwaldt, Majchinen:
fjabrif, Hermann Howaldt,
benannt
<- Mönfeberger Chauffee > |.
Qinfe Seite
1. 3 Bauftellen
5 E. Plumeyer, W., Schloffer
Berger, N., Schloffer
7 E. Med, F., Wächter
9 E. Schneider, A., Werkuftr.
a. D.
Schneider, P., Mafchinenb.
11 E. Sehelinsti, E., Fräfer
13 E. Yaeger, R., Schiffszimm.
15 E. Bedmann, W., Rentner
17 E. Wagner, A., Wow.
19 E. Felten, H., Auffebh.
Blohm, K., Maurer
21 E. Appold, F. Werkmitr.
23 E. Nüffau, Ch., Bohrer
25 E. Rrey, D., Ww.
Weber, W., Schiffb. 1
27 E. Horn, C.,Untermitr. a.D.
Horn, W., Werkz. Schloff.
29 E. Nügz, K., Arb.
31 E. Gruel, W., Schmied
33 E. Wiegner, F., Han:
delsmann
35 E. Yochens, £., Schloffer
Sindt, E., Schloffer 1
37 E. Malegki, 6., Schiffb.
39 E. Lenz, M., Arbeit.
41 E. Yeß, Ch., Rentner
— 9., Schloffer
43 E. Kunze, F., Invalide
Göttidhe, G., Keffeljchmied 1
Hahn, W., Stanzer 1
Kunze, A., Keffeljdhmied
45 E. Vreittopf, E., Tijdhl.
47 E. Yaeger, Ch., Keffeljchm.
49 E. Amelung, C., Rentn.
Amelung, A., Boot8b.
Jaeger, H., Metalldreh. 1
51 E. Stöber, F., Arbeit.
Hedtor, H., Schiffbauhelf.
E. amp, W.
55 E. Lohmann, W., Ww.
57 E. Boldt, R., Arb.
Hohnjen, A., Arbtirin. 1
59 E. Düring‘jhe Erben
V. Düring, F., Handelsm.
Bötel, Heinr., Werftarb. 1
61 E. Stadt Kiel
Heinrich, M., Schloffer
—<- EIbenfamp >
Nechte Seite
„ 4 Bauftellen
Schneekloth, Ch., Arbeit.
Stölting, O., Zijhler
10 E. Nadden, W., Hobler
12 E. Ruhr, ©., Hobler
14 E. Rnudfjen, H., Arb.
Hört, €, Straßenb, Führer
16 E. Hark, H., Motorwärter
Kummer, R., Schloffer
18 E. Meinekat, F., Nieter
20 E. Bußke, Gefchw.
V. Rußte, W., Arb.
22 E. Zhun, I, Schiffb.

Sb
24 E. Wilde, M., NMentnerin
Wilde, E., Kim.
— B., Tijhler
— M., Dreher
26 E. Holzmann, E€., Tijchler
28 E. Heins, I, Arbeit.
Knicrehm, G., Drechiler
30 E. Möje, N., Metalldreher
832 E. Gamm, ©., Rentner
Gehrmann, F., Wächter
84 E. Sehmann sen., R., Keffel-
jchmieb
Lehmann, jun. B., Schiffbau.
36 E. Olfion, 6., Werkmitr.
38_E. Steen, ©., Stenmer
E. Steen, W., Frau
40 E. Dantker, G., Tijdhler
42 E. Eggert, W., Arbeit.
Cagert, R., Maijchinenb.
44 E. Beterfjen, A. Werftichukm.
46 E. Hühmer, B., Keffeljhm.
48 E. Dieß, K., Arbeiter
Kniphalkz, W., Schloffer
50 E. Duus, E., Arb.
52 E. Urban, ©., Arbeit.
54 E. Langenhagen, G., Sattler
Waffing, I, Former
56 E. Neumann, F., Rentner
Ruprecht, F., Elektrotechn.
58 E. Lau, L., Arb.
Lau, R., Arbeit.
60 E. Mir, S., Frau (Bejeler:
allee 78)
V. Mir, N., Arb.
62—66 Bauftellen
68 E. Küchler, S., Wo.
Knudjen, R., Dreher
Bauftellen
<- Haffelfeldbe DZ
Herthaftraße
(Stadtteil Wit)
Benannt nach dem Kriegs
ichif „Hertha“
—<- Artonaftr. DZ
Linke Seite
Marinekajerne geh. 3. AWbdal-
bertfir.
<- Meteorjtr, DZ
Bauftellen
NehHte Seite
Kafjferne der I. Torpedodivifion
geb. 3. Adalbertftr.
5a E. Marinefistus
Bopp, K., Ob.Matr.Gefr. 1
Dietrich, H., Verforg.Aniw.
Grabow, F., Ob.Bootsm,
Kolenda, R., Angeftellt.
Lange, Jojef, Schreiber 2
Oberhokamp, W., Ob.Gefr. 2
Vollertjen, W., Hob. Feld:
webel 8
Bwed, M., Vorforg.Anw. 3
5b E. Marine-Fistus
V. Marine-Unterfunfts:-Amt
Dammann, F., Berj.Anw.
Kotte, OD. Verforg.Anw.
ühl, G., Verforg.Anw.
NOS X. DD
aat
Schinf, R., Zimmermfir.Mt.
Watermann, H., Ob.Gefr.
Bielenta, H., Verfjorg.Anw.
Zimmermann, W., Ber]. UAnw.
5c E. Marine-Fistus
N a
a. D. 2
Ehrich, N., Majchinift (F.)
a. D. 8
Slauche, H., A.Schrb.Maat
Kirjten, D., Ob.Hoboift. Mt.
Kottwik, L., Mar.Art.Feldw.
Reeje, E., Bürohilfsarb. 3
Schade, R., Material.Berw.
<- 3eyeftr. >
<- Gasanftalt

Herzog Friedrich-Strafe
” Herbftraße
(Stadtteil Gaarden-D.)
HeinridH Herb, Profeffor,
1883—1885 Privatdozent an
der Univerfität Kiel, wirkte
bahnbrechend auf dem Gebiete
der Elektrizität,
geb. 22, 2, 1857, geft. 1. 1. 1894
<- Precher Chauffee >
<- Helmholkftr, Z-
(Unbebaut)
®
Herwarthitraße
(Stadtteil Holtenau)
Linke Seite
<- Wendenburgftr.
1 E. Naujoks, B., Malermftr.
Bauftellen
8 NOS adiMOn, geb.
3. Nr.
7 E. Ehlers, H., Seemann
Bauftellen
<- Stegeltor >
ehem. Fort Holtenau
<- Stegeltor >
Bauftellen
139 E. Bump, H., Schloffer
Holit, F., Majchinenwärt.
Bump, H., Maurerm. T, 251
141 E. Femerling, E., Ww.
(Diekmiffen 2)
Bedmann £., Kernm.
Hoßmann, W., Arbeit.
Kähler, W., Arbeit.
Mahl, I., Rentnerin
Lriglaf, E., Heizer
Bilian, K., Frau
<- Diekmifjen >
<- Cefbroot >
RNedhHte Seite
Bauftellen
12 E. Yeß, D., Matroje
Bauftellen
18 E. Bandholz, Landwirt
(Prinz Heinrich= Str. 88)
Schreiber, A., Volfsmiffionär
Bauftellen
90 E. Radünz, A., Maurerpol.
Bauftellen
140 E. Beisfe, R., Ww.
Beiöfe, C., Mafchinenb.
Mechan. \
Herbft, A., Arbeit.
Imwanowski, F., Arbeit. 1
Misfeldt, E., Kernm. 1
Neuberger, E., Fräjer }
142 E. Behnde, H., Rentner 2
Albrecht, E., Aw.
Dittmann, A., Rentner
Hofmann, R., Heizer
Kirch, H., Tijchler
Lühder, D., Bohrer
<- Weg durch VBoßbrook
<- Bebelftr,
Herzog Friedrich
Straße
Herzog Friedrich VIM.
zu Schleswig-Holitein-Sonder:
burg-Auguftenburg, geb. 6. 7.
1829, geft. 14. 1. 1880, der
Vater der verftorbenen Kaijerin
MAugufte Viktoria
(Straßenbild f. nächfte Spalte)
<- Kaiftr. Z
—<- Augufte Viltoria-Str. Z
—=<- Sophienblatt DZ
Linke Seite
1—19 eriftiert nicht
21 E. Abraham, Juftizrat.
(Sonbderbg.)
V. Untiedt, A, Rechn.=Rat
(Hardenbergftr. 15)
Blund, H., Uhrm. T. 1968
2
J
1
zZ


Straßenbild zu Qet00
. Friedrich: Straße)
Handel
stalz
Muauites
N
Biere
zei. latt_
Sophien — L——
Schülpere | baum
Weber:

y fr
21 Dethlefjen, X, Manufa
Einfeldt, K., Konfitüreh
Yacoby, A., Shi et
Möller, H., Dr, Ze
T. 5044
— $., Rataft.Direlt. T. N
Schre, X., Schneidermit,
T. 4884
. 4
Thiel, W., Kim.
Tieg, N., Rentner
Baujch, H., Schloffer
23 eriftiert nicht yet
25. 27 E, Holdorf & Ri@
Kieler FOTO
Att.-Gef. T. 777710 9
Roberg, D., Bugmaderr 9
Mateoczus, D., HAUSMI 9
Model, P., Direktor Rn
29 E. Husfeldt, A, KAUM
(Rönigsweg_ 1) LU
Adamjeiwsti, E., Ob. 3
Claußen, E., Schneide
Münch & Peterfen, ING-
T. 448
Bolczyt, G., Kim. T. 810
Wagner, A, Schlofiet 9
— R., Bierfahr. EHE
31 E. Baafjcdh, I. Schneider
SH N Se
aafch, M., Ingen.
Schi M., Schneider!
Schulg, H., Kellner
Vorgk, K., Handelsm. ff 2
Wehrend, W., Poftida
838 E. Yoft & von Almelo Se
burg) Zweigniederl. Bart’
v. Almelo, Sörgel & Di
Ting, Hamburg,
niederlaffung Kiel,
waren T. 401, 15‘
Bargum, 6, vw. Sanit:
85. 37 E. Jungelaußen,
Kommerz. Rat (Ahren 8
ZIungelaußen, O., Uhren,
BZweigniederl. Rich, 3
ihinenjabrit T. 4044 4 |
— Ju Hungen. {
39 E. Stabt Kiel 1
Dooje, Cbh., Hausmftt. *
Dzatfowsti, F., Arbeit.
Faiftle, E., Schloffer 2
— M., Ww.
SE an
eismann, D., N A
Köns, 3. Schmiedejpierml5
Keller, F., Ob. Zolljelr- Ef.
Ohm, H., Bauarb. 1
Seat ©, Dreleh ml
Secura, E., Büroged. m |
Stanijhemsti, B., SOME
Uslar, G., Schuhm. 4
41 E. Stadt Riel 906
Gewerbl. Berufsichult nn
V. Bruhn, L., HausmIt-

Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.