A
A a A a
}
}
)Rai, I. Straßenb,Arh,
er MM. Kupferjchmied 2
bern, F., Strabenb.

„ Former 8
. 6., Former 2
„Former X
%
aha mw. 1
ASaiber, X, Schlachter-
Ego ter
Ct, 6, Drehe 1
Sanjel, R., Dahn 2
Agel, M.,
Rebtte, % U 2
1
3

3. Bielenberoftz, 28
Sednarzit, 4. N
führer oe
Auer, WM, Stadtjetr. 1
Qhkiten, SF, Milchhdlg.
Stereo Were
ij „A. Weritarb. 3
Heide, WW, Maurer 38
2
Donig, Kranführer
Aeekmann, Ch, Kutjber 2
Sol 9. Hallenmjtr. 1
St ng, F., Frau
DUAL. Schifszgimmerer 2
- Bielenbergfir. >

Seifchitraße
(Stadtteil En
© dem Flurnamen Heijch,
MM, Gaarden benannt
- Asmusftr.. >
ı Sinke Seite
Pain
096, X., Holzhdig.
(Bahnhofftr. 14) )
<< Sörenfenftz. >
Appmeher, 2. Ma .
Sig, “A NS Maurer pol
e bern, F., Yndvalide
Rüden $., Wi.
Sat 2. Buchhalt. 3
S ea hd ET
ulze, B., Mafchinenihloff.
Wilhelm, D., Nieter 3
Auftellen
1
3
Gettenbau-Verein € HE.
5 ühner, A, Eleftromont. 3
Reitein, F., Arbeit.
eben, R., Schneid.
en, M., Schloff.
Süner B., Gen, Agent
S On $., Arbeit.
taben, ©., Mafchinift
15 Bl, 3, Dil.
dh Site F., Landın.
‚9. Ro
Qrader, Cb., Heizer
nebl, &., Lofomotivführ.
bit, ML, Wow.
pie W., Zigarren
7 Eat, ‚W., Klempn.
ya erg, F., Landın.
Bilde, a
„ X, Schäftemacher
Taliftat, F, Brenner 1
off WM, Dreher 1
ü Ra H., Dreher 2
oeıt ., Majdhinenb. S
8
DO
u ON NN
Ttenjen, A, WW.
R,, Keffelihmied
e CE a A &
N AR #
elften eier ine
iefeeier, G., Arbeit. 1
tler, A. orm. 1
Rage agien, N., Invalide 3
Son X. Lademfir. 2
‘ Wendt W., Hm, Angeft. 2
ft Mann, F., Schorn-
einfegermftz.
Be Heinejtraße21 E. Sfoczow8ty, W., Bolier
Daffow, M., Wiv.
Saft, R., Schloff.
Harders, E., Maur.
LembaAe, Chr., Arbeit.
Möhle, M., Frau
Rand, Ih., Kupferjchu.
Schmüß, AU., Schmied
Will, A, Kell.
Nechte Seite
Lagerplaß
E. Hoege, I, Holzhdlg.
<- Sörenfenftr. Ze
E. Röbhke, F., Frau
Haferftroh, I, Sangiernfh
a. D.
Krohu, H., Majdhinenb.
Larjen, H., Bol.Hauptwmfir.
Lorenz, H., Arbeit
Meter8, I, Wim.
— W., Arbeit,
Rienau, A., Eijenb.Schloff.
NRöbke, E., Kim.
— Q., Ingen.
Sachs, R., Schloff.
Scheele, W., Majdhinijit 3
Schippmann, F.,Schifssimm.
E. Allgem. Konjumberein f.
Kiel u. Umgeg., e.S.m.b.9.
(Segeberger Str. 11)
V. Gujet, R., Angeft.
Asmuffen, Chr., Seemann 2
Hanfland, H., Monteur 1
Herrmann, R., Schmied 2
en wre Lagerift 3
Koch, F., Fräjer
Lamp, D., Schmied 2
Qöhndorf, H., Arbeit, 1
Meier, P., Arbeit. £
8
f:
a
DD»
-
9 A 4 DODO HE
(3
Voigt, F, Liichl.
Thiede, N., Angeft. n
8 E. Allgem. Konjumberein
Kiel u. Umgeg., e.S.m.b.Q.
(Segeberger Str. 11)
Heinide, I., Dachdee. 2
Röhler, O., Kontrolleur 2
Müller, H., Transportarb. 1
Schöps, B., Frau
Schröder, W., Maurer 3
Witt, D., Kuticher 8
10 E, Allgem. Konfumberein f.,
Kiel u. Umgeg., e.G.m.b.9.
(Segeberger Str. 11)
Breffe, G., Invalide 1
Ehmfe, K., Lijchler 2
Geifenheiner, D., Schloff. 3
Haberichter, W., Schloff. 1
Helm, R., Wertmftr. 3
Ludwig, SG., Reijevertr. 1
Raul, B., Buchhalt. 2
Naad, K., Schmied 2
Nichte, A., Arbeit.
Witt, F., Invalide 8
12 E. Allgem. Konfjumbverein f.
Kiel u. Umgeg., e.G.n1.b.9.
(Segeberger Str. 11)
<- Bielenbergitrz. DZ

Helenenftraße
(Stadtteil Neumübhlen:
Dietrichsdorf)
Nah Frau Kommerzienrat
Helene Howaldt benannt
<- Mönteberger Chauffee D-
Linke Seite
1. 3 Bauftellen
5 E. Gries, A, Werkzeugm.
Brierly, A., Majchinenjhloff.
7 E. Anudfen, N., Dreher
(Hermannfir. 68)
Kunudfen, X., Majchinenb.
Lütje, R., Schiffbauer
Maier, F., Mechanik. 1
9 E. Hahn, K., Konftruft. 1
11 E. Dremwa, K., Ww.
Banned, M., Ww.
13 E. Ritlvejch, IX., Arbeit,
15 E. Wehnert, E., Zimmer.
(Schönberger Str. 28)
Lanz, F., Frau
Treder, A., Arbeit.

17 E. Ubt, W., Heizer
19 E. Walter, W., Schmied
Walter, F., Maur.
21 E. Qöhndorf, W., Dreher
23 E. Börner, A., Pol. Ob.
Wachtmftr, E
25 E. Emde,H.D., Schifsgimm.
27 E. Heitmann, W., Schmied
29 E. Witt, F., Arbeit.
31 E. Rigmann, W., Hobler
833 E. Stölting, €, Ww.
85 E. Hilbert, H., Bohrer
Madden, K., Invalide
37 E. Heitmann, I, Schloffer
39 E. Schulz, H., Tijchlermftr,
41 E. Saffen, B., Arbeit,
43 E. Büfing, P., Zijchler
45 E. Schimonned, £., Schiffb.
47 E. Röfjter, HO., Monteur
49 E. Laudy, A., Arbeit.
51 E. Propit, H., Zimmern.
53 E.Falt,W., Schifsgimmerm.
55 E. Rath, H., Majchinenb.
57 E. Stadt Kiel
Grieje, O., Dreher
59 E. Stadt Kiel
Lange, K., Arbeit.
61 E. Schulz, %W., Monteur
63 E. Scharbeuz, O., Arbeit.
E. Scharbeuz, K., Frau
65 E. Gojd, H., Arbeit.
67 E. Gerlach, A, Schiffb.
69 E, Mattes, KN., Kammerdien.
Hanfjen, O., Inbalide
Tiedje, H., Dreher
71 E. Sepp, Cb., Werkuftr,
73 E, Mijchte, W., Zijhl.
Mijcdhte, E., Schloff.
— W., Schloff.
75 E. Engel, N., Arb.
77 E. Dündel, F., Kerum.
79 E. Bode, H., Modelltijchl.
<- EIbentamp Z
RNechHte Seite
2. 4 Bauftellen
6 E. Heitmann, D., Ww.
Heitmann, X., Schloff.
Martens, I., Arbeit. 1
8 E. Breitkopf, D., Tijchl.
Priüß, W., Arbeit.
10 E. Subhr, &., Arbeit,
12 E. Krüger, I., Arbeit.
14 E. Vreikkat, St, Schiffs:
zimmerm.
16 E. Qythje, O., Ob.Mont.
18 E. Rafchel, A, Schloff.
20 E. Ditwald, A., Ob.Gefreit.
22 E. Hüttmann, G., Arbeit.
24 E. Leichfenring,R.,Schloff.
26 E. Biche, M., Wow.
28 E. Biepgras, R., Zimmerm.
30 E. Meß, H., Arbeit.
32 E. Qirthe, D., Maler
34 E. Schlünzen, W., Schuh.
36 E. Stahmer, H., Stemmer
38 E. Hafemann, A., Arbeit.
40 E. Goering, G., Wächt.
42 E. Argens, C., Werkmftr,
44 E. Hüttmann, F., Schrift].
46 E. Hanjen, O., Stanz.
E. Hanfjen, A, Wärterin
48 E. Hundertmark,H., Schmied
50 E. Dibbern, E., Arbeit.
52 E. Steffen, F., Nernmach,
Schneekloth, H., Zimmerer
54 E. Nüdert, A., Frifeur
<- Bernharditr. DZ
56 E. Froeje, F., Seemann
58 E. Stadt Kiel
Müller, A, Wim.
60 E. Stadt Kiel
V. Hahn, H., Arbeit.
Bauftellen
<- Heifendorfer Weg >

Helgolandftraße
(Stadtteil Haffee)
Benannt nach der
Helgoland
Infelx
<- Hamburger Chauffee >
Linke Seite
1 geh. zu Hamburger Chauffee
Nr. 114
Bauftellen
<- Schleswiger Str. Z-
Baustellen
17 E. Möller, F., Meiereibef,
T. 2220
SYacobjen, F..Zeugamtsarb. 2
Plöger,K., Eijenb. Betr. Aff.
Namm, Ch., Ww. 2
Stridrodt, H., Stemmer 1
Theuerkauf, W., Klempn. 1
Zhomjen, W., Stukfat. 3
Neubau
<- Rarpfenteih >
19—25 Bauftellen
27 E. Dahnke, W., Schloff.
Bauer, G., Frijeur
Damm, H., Arbeit.
Didzun, €... Ww.
Harder, A., Poftjhaffn.
Neuftadt, X., Arbeit.
Wilhelm, E., Heizer
Bühlfe, D., Schloffer
29 E. Mathje, Ch., Bierfahr.
ordt, W., Schmied 2
Kühl, E., Kaufın. 3
Lüder8, 28., Zigarrenhändl. 3
Peters, F., Mef. Lokomotivf.
Schleweit, E., Kraftwagenfhr.
Schneidereit, F., Schloff.
81 E. Bientef, S., Rolonialwar.
T. 6691
vo. Borftel, I., Boftichafin. 3
Chriftianjen, 9, Strabenb.
Beamter 2
YbE, €, Wiv.
Lindenau, N. Schmiedemftr. 1
Lorenzen, El, Arb, 1
Schacht, W., Kim.
Schulz, W., Bol. Wachtmftr.
a. D 8
838 E CFihmann,W., Bimmerm.
Bliemeifter, A., Malermftr. 1
Burmeifter, S., Ww, 8
“N —=XN Ca
— W., Schloffer 3
Sarleff, W., Wi. 2
Gödede, X., Arbeit, 3
Karkies, El., Kolonialwaren
Lehmann, X., Handelsmann
— ß., Rentner 2
NechHte Seite
2—16 Bauftellen
<- Scohleswiger Str. Z-
18 E. Rühl,H.,Privatier (Nr.20)
Kühn, H., Stellm.
Kufhy, S., Steuerjefr. 3
Liejeke, A., Ob. Steuerfefr. 1
Möller, H., Erpedient 1
Borfch, I., Eijenb. Antw. 2
Spiedermann, Arbtirin. 2
Theuerkauf, B., Arbeit, Erdg.
Wamjer, Q., Straßenb. Führ.
20 E. Kühl, $., Rentner
Eggers, X., Kaufın.
Srandt, F., Fenfterreinig.
Hamm, Y. Ref. Lotomotivf. 2
Käftner, W., Schmied 1
Mangeljen, P., Straßenb.
Kontr.
Möller, E., Tijchler 1
M., Wi
Seidel, E, Bol. Wit.
Stölting, G., Borjchloffer 3
— 9., Pbhotograph 3
<- Karpfenteih De
22. 24 Bauftellen
26 E. Kiel, F., U remfernehT
Groth, €., Ww.
Hain, I, Wo.
DHuep, B., Büroangeft.
IJurgeleit, F., Arbeit.
Meier, F., Kranführ.
Nilkon, G., Maurer
Schröder, E., Kutjher
28 E. Süthde & Söhne, Defe:
(Mubhliusftr. Nr. 77a)
V. Rähler, M., Klempner
Felddujen, N., Steueraffijt. 8
SS EENDN Won
ö elmholgftraße
4
IT. zeit
28 Haushahn, G., Fräfer
Nyrell, G., Ankerwicl.
Plambed, B., Ww.
Moggenfad, E., Wi.
Nofje, E., Keffeljhmieh
Staa, A., Arbeit.
Sudow, A., Schiffb.
30 E. Diekelmann,£., Zimmer
Hecht, N., Arbeit. -
Köhrjen, D., Arbeit.
— M., Arbeit. 2
Manitowsti, X., Yuft. Hilfs-
wachtmftr,
Beter8, AU., Wi. 8
Priebidh, K., Mafjchinenb,
Prien, H., Zimmerer
Stüben, F., Brauer
8
x
<- Nendshurger Land{ir.
Helmholbftraße
(Stadtteil Gaarden-Oft)
Herm. Ludw. Ferd. Helmhol,
Rhyfiker und Naturforfcher,
geb. 31. 8. 1821, geft. 8. 9. 1894
Linke Seite
<- Kaijerftr. DZ
1. 3 Bauftellen
5 Rohlenplaß
E. Beyer, Kohlen .
7 E. Weidner, G., Kin. T.5078
Grammersdorf, E., Rentner
Hell, W., Schloffer 4
Herring, F., Schiffb. 4
Yjasmann, M., Betr.Angeft. 1
Kühl, I, Helfer 2
Ladwig, E., Vertr. 1
Lamp, W., Rentner 4
Pohlmann, Ky Schloffer 1
Samlensti, AU., Majchinenb,2
Schellhafe, A., Majchinenb. 4
Schnepel, W., Majchinenb. 2
Siemund, O., Segelmach. 3
Steinbod, H., Schmied 1
Welge, E., Ww. 3
Wilde, D., Kraftank. T. 3915
Wittmer, A., Schloffer 3
Bängerling, G., Tijhler 2
«<- Yiti8jir. DZ
9 eriftiert nicht
11 E. Maul, R., Invalide 1
Beder, F., Betriebsleit. 2
Bod, A Mar, Werkführ.
a. D.
Brandftätter, K., Schauftell.
Dankert, K., Schuhm. Erde,
Gilen, F., Wo. 8
Hüttmann, D., Wim.
König, A., Mar. Leutn. a. D.
WEN = HNN

Meins, €., Ob. Poftjhaffn.4
ROOT: $., Techn. Ob.
Selr. 2
Schmitt, A., Kontoriftin 1
DBauftellen
<- Gaußftir. DZ
Spielplag
NedhHte Seite
<- Raijerftr. D
2, 4 erxiftiert nicht
6 Bauftelle
«<- Ylti8{tr, Z
8 Bauftelle >
10 geb. 3. Nltisjtr. 24
12 eriftiert nicht
14 E. Rnobbe, H., Lagerhalt.
Bauermeifter, Helene, Zigarr.
— W., Schloff. f
Behnte, F., Schloffer 4
Henningjen, Sn Schiffszim. 2
Henjel, £., Bohrer 2
Rl0ß,
b Y
Krüger, A, Majchinift 4
Kühl, H., Steuerbetr. Affijt. 4
Lepine, W,, Angeft. 8
Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.