Full text: Adreßbuch der Stadt Kiel und Umgegend 1927 (1927)

IT. zur SGeifendorfer Weg 
88 E. Namım, N, Kfm. (Nr. 89 
Delfs, E., Schreiber 
Gamm, W., Drahtjeil. 
Giesler, A, Schmied 1 
Hinz, A, Arbeiterin 
Möller, I, Schmied 
Praybilla, Chr., Schmied 2 
Zimmermann, $., Dreher 1 
85 E.Oden,W.,Klempnermeifter 
T. 83751 
Bahr, E., Ww. 
Samm, X, Arbeit. 
Lüdtfe, W., Schloffer 
Nagel, A., Nieter + 
Sörenfen, Cbhr., Schiffs: 
zimmerm. 4 
Stahl, A., Wächter 
87 E. Oden, K., Wow. 
Hagae, &., Elektrik. 
Hamann, €, Schiffbau. 2 
‚Jacoby, E., Schiffbau. 3 
Made Beate, Kolonialwr- 
hdlg. 
Thiejen, E., Arbeit. 8 
Büdel, F., Nieter X 
<- DHaffelfelde 
RNRedhHte Seite 
2, 4 E. Stoltenberg, O., Tief: 
bauunternehm. T. 1337 
6 E. Holjatia-Mühle G.m.b.G. 
Baudach, DO. Majchinenmftr. 
GSielte, E., Müller 2 
Ohlifion, D., Rentner 
Schwennefen, Ch., Buchhalt. 
8 E. Holjatia-Müdhle G.m.b.9. 
Boll, D., Zimmerer 
Lübker, F., Dreher 1 
Peters, I., Müller 
Schreier, F., Arbeit. 2 
10 E. Holjatia-MühleS.m.b.H. 
Schnoor, H., Werkuftr. 
12 E. Holjatia Mühle G.m.b.D. 
Prug, A, Kim. 
14 Bauftelle 
16 Bauftelle 
18 E. Carftenfen, ©. Th., Gajft- 
wirt T, 4272 
Alex, D., Schloffer 
Bendfelbt, W., Tijhler 
Klatte, W., Arbeit. 
Krüger, M., Schloffer 
Schmidt, SG., Former 
Stirlat, E., Schmied 
20 E. Schwerdtfeger, E., Werft: 
birelt, i. N. T. 758 
22 E. Wilde, 8 Betr. Ing. 
Gabel, W., Ob, Ing. x 
Xohb, E., Majdhinenb.Mitr.2 
Wied, M., Ww. 
24 E, Bahr, X, Prokurift 
T. 5829 1 
Lage, B., Biviling. 
Sinte, I, Beamt. 2 
26—38 Bauftellen 
—<- Groß-Chbentamp > 
40 E. Roplin,Y. Kfın. T. 2628 
Danieljen, F., Dreher 2 
Herring, F., Werkmitz. 3 
Hoedr, I., Rentner 8 
Kaufhaus I. Koplin T. 2628 
Senger, R., Dr., San. Rat 
Wulf, H., Lehrer 
42 E.Stoltenberg, D., Gärtnerei 
Safe, Sr Aeenfes 
a. D. 
Koch, M., Wim. 1 
Mathiejen, A., Nieter 2 
Mehlhorn, E., Klempnermftr. 
YWöhlt, A., Stadtarb. 2 
44 E. Stoltenberg,F., Klempn. 
Mitr. (Nr. 35) 
.„ Yngen, 
E€., Schnied 1 
Marie, Pole 
  
graphie 
<- GCelberg > 
46 Bauftelle 
48 E. Subling‘jihe Erben 
BPeterfen, R., Schloffer 1 
Pries, K., Rentner 1 
Subling, Dorothea, Kohlen 
T. 4857 
  
50 E. 8oß, I., Drogift T. 1597 
Andrejen, F., Indvalide H.2 
Begier, E., Klempner H. 
Bodel, F., Drogerie 
Dally, R., Arbeit. H. 
Mena A., Dreher H. 1 
amm, 3., Arbeit. Hl 
Sennrich, H., Invalide H. 2 
— W., Hebamme H.2 
Große, O., Schlofier H.1 
Haasmann, A., Schweißer 1 
— M., Hebamme 1 
Hameifter, G., Schloffer 2 
Hocd, N., Former H.2 
Holit, B., Nieter H. 1 
Langfeldt, H., Schmied H. 2 
Kühr, W., Arbeit. H. 
Meier, I, Graveur H. 
Schwieger, H., Fahrräder 
T. 5407 
„ 7 
54 E. Raabe, E., Wim. (Däne- 
marf) 
V. Ohms, F., Gaftw, 
Beug, K., Arbeit. 2 
Bud, D., Arbeit. H. 
Hölzer, H., Schneider 1 
Klopp, H., Arbeit. 2 
Mahbe, M., Schauburg-Licht= 
{piele 
<- Bolsberg DZ 
56 E. Weinnoldt, W., Bäder: 
mftr. -T. 1697 
Bo, D., Schloffer 2 
Göhre, H., Anftreicher 
Kraufe, X., Schifsoffiz. 
eng, D., Mechanik, 
Möws, H., Büfettier 
Rietfchel, H., Schneiderin 
— $., Arbeit. 
Rüffau, I., ur. Angeft. 1 
Schulg, N., Invalide 1 
Spiegelberg, F., Mag.Geh. 2 
AWeinnoldt, W., Bäder 
58 E. Hillmann, E., . Gärtn. 
Köhn, E€., Ww. 
60 E. Benzel, M., Schlachter: 
mftr, T. 782 
Behm, D., Schiffb. % 
Bo, E., Handelsm. 2 
Rahlf, E., Maler 
Nojenau, Ih., Znvalide 
62 a F., Modell- 
tifchl. 
Baude, R., Dreher 
Göttich, X., Bohrer 
HYurajchen, A., Wim. 
Schimetat, W., Keffeljchmich 
Schütt, W., Kfm. T. 7288 2 
AWeber, M., Wi. 
64 E. Sau, ., Magazingeh. 2 
Bedmann, RX, Arbeit. 1 
Carmofin, 6., Former 
Hektor, R., Arbeit, | * 
dörs, E., Wo. 1 
Bob, D., Rentner 
66 E. Rrambed, %., Arbeit. 
Bünning, F., Zimmermftr. 
Dau, I., Stemmer 
Frooft, W., Heizer 
Hagelitein, W., Arbeit. 1 
Mathje, X., Arbeit. 
68 E. Harder, H., Schloffer 
Dürkoop, E., Schloffer 
Hinz, H., Schifib. 1 
68a E. Rand, H., Buchhalt, 1 
Döring, D., Magaz. Verw.2 
Cver8, E., Schneider 8 
Friedland, E., Buchhalt. 2 
“Nogens, E., Arbeiterin 
Scheel, F., Malermi{tr. T.7369 
Storf, Q., Tijchler 3 
Sudow, B., Kim, xy 
70 E. 3iwangsverwaltung 
AWillrodt, L., Arbeit. / 1 
72 E. Sudow, ©., Autolaft- 
fudhrunternehm. 2 
Heitmann, H., Mafjchinenb. 1 
Sudow, F., Ob. Zolljetr.i.R. 
Twiffelmann, ES. Korbwrhdlg. 
Wildens, G., Holzbildhauer 
— Sr Schloffer 2 
Wijchnaugki, F., Meieriit 
74 E. Macholl,‘ X, Schifib. 
Ebel, W., Motorenführ. 2 
Hektor, W., Rentner 1 
  
74 Hinz, M., Wow. 2 
Vederer, L., Wiv. 
Möwis, E., Elektr. 1 
Defterreich, E., Maurer Zwg. 
Siegmund, Cbh., Rentenempf. 
76 E. Möller, D., Www. 
Krüger, W., Arbeit. 1 
Lütt, E., Kraftwagenführ. 
Nohr, D., Ww. 2 
Mevenstorf, H., Arbeit. 2 
Schöning, A., Ww. 
Tom, A., Arbeit. 1 
78 E. Möller, D., Wi. (Nr. 76) 
Ehlers, Ch., Arbeit. 1 
Iens, F., Arbeit. 
Self, $., Arbeit, 2 
Witulsti, F., Arbeit, 1 
AWohlfeil, B., Schloffer 2 
80 E. Liwoni, B., Rentner 
DBrammer, D., Dreher 2 
Einfeldt, A, Kfm. 2 
— D., Wo. 2 
SIYenjen, I, Arbeit. 
Sipp, R., Zimmerer 
Bolzin, W., Rentner 
82 E.Schurmwanz, A., Schmied 1 
Gajewsty, A., Nieter 2 
Heinemann, ®., Arbeit. 1 
Horit, I., Arbeit. 
Mic, H., Dreher 
Schwarten, X., Böttcher 2 
84 E. Ramm, N. B., Kolonial- 
waren T. 5552 
Hamann, I., Arbeit. 2 
Nogens, W., Elektrik, 2 
Thies, Ch., Win. 
86 E. Glüfing, %., Kfın. 
Hektor, C., Arbeit. 1 
Bolzin, M., Schloffer 
Pries, I., Zimmerer 1 
88 E. Holländer, B., Küchen: 
mtr. 
90 90a E. Voderberg, X., Fahr: 
radhandlung 
Amelung, E., Arbirin, 
Bollad, K., Dreher 1 
Dau, ’D., Schiffbau. 
Depner, E., Arbeit. 1 
Hußfeldt, Ch., Inval. X 
Kofter, W., Nieter 
Meier, Ih., Nieter Bl: 
Rath, D., Arbeit. 1 
Schlüter, H., Schloffer H. 
Schreiber, W., Schiffsführ. 1 
Schulz, £., Schiffbau. 
Voß, G., Schiffszgimmerer 2 
92 Bauftelle « 
94. E. Andfel, R., Ob. Dea: 
offig. a. D. 1 
Delis, H., Schmied 1 
Lohrengel, H., Müller 
Meyerbierks, H., Elektr. 
Schulz, F., Maichinenbohrer 
Semmler, E., Arbeiterin 1 
96 E, Rnüttel, A., Bootsb. 
T. 3736 
Göttjch, B., Technik. 
— R., Schnürbodenmftr. 
T. 8786 
Knüttel, G., Bootsb. T, 3736 
— W., Buchhalt. 1 
Mahlf, B., Dreher 
| Bauftellen 
<- Helenenftr. 
<- Hermannftr, 
Heinkeftrafe 
(Stadtteil Gaarden-Sübd) 
Nach dem Landrat des Kreifes 
Bordesholm Frhen. v. Heinge 
benannt. 
<- Sörenjenftr, 
Linke Seite ; 
1 E. Hajch,H.,Schlachtermftr. 1 
Berg, I, Wartegeldempf. 3 
Geisler, I., Eijenb, RNangier- 
meifter 
Goepel, M., Mufikinjtrumen- 
tenmitr, 8 
Langfeldt, H., Stemmer 2 
Lembrecht, X., Straßenb. Pol. 
Beamt. 
  
Heingeftrafe 
1 Mommifen, A., Ob. Roftfetr.3 
Schmelzer, R., Schloffer 2 
Tippel, E., Helfer 
Weije, A., Filialleiterin 
Wilms, X., Buchbind. 
AWriedt, H., Fuhrm. 
3 Bauftelle 
5 E. Schneider, M., Ww. 
(SGutenbergfir, 26) 
V. Sembrecht, X., Kontrolleur 
(Mr. 1) 
Baajch, R., AWw. 3 
Didmann, H., Monteur 
Saarten, W., Ww., 
Heider, E., Pflegerin 
Ruhnte, E., Pförtner 1 
Schröder, A., Telegr. Arb. 3 
Schümann, F., Ob. Poft- 
ichaffn. 2 
Stange, F., Handelsm. 1 
E. Mabhrt, N., Kraftdrojchten 
T. 3000 1 
Brüjewig, D., Schloffer 3 
Dombrowsti,. Modelltijchl. 
v. Hofen, K.,, Boftidhaffn. 3 
Prüß, I, Ob. Poftfchaffn. 
Nöjchmann, H., Dreher 1 
Schramm, D., Bäcker 2 
E. Bauly, E., Ww. (Feldstr. 
119) 
V. Gerdts, ‚CE., Werkmitr. 
Behrens, M., Majcdh.Schl. 3 
0 Q., Zijchler 
regun, A., Arbeit, 
Grimm, €., Www. 
Hardt, W., Arbeit. 
Kandler, O., Arbeiterin 
Lüthje, €., Buchhalt. 
— O., Arbeit. 
Ploen, W., Spediteur 3 
Salle, AM, Angeft. 2 
Schröder, A., Kraftw.Führ. 1 
Steppfe, D., Nieter 1 
Stremming, W., Schloffer 2 
11—15 Bauftellen 
17 E. Rofenbaum, W., Elektro: 
mftr, 
Braas, M., Arbeit. 
Dittmer, H., Kutjcher 
Domnid, W., Ingen. 
Milojch, P., Bäcker 
Midert, M., Ww. 
Riedel, H., Feinmechanik. 2 
Siemund, F., Kupferjchumied 
19 E. Moth, W., Maler 
Beenfeldt, X., Arbeit. 1 
Chriftofaic, F., Arbeit. 
Hanjen, W., Fräfjer 2 
Hollers, K., Bauarb. 8 
Jöhnk, W., Magaz.Beamt.3 
Möller, R., Arbeit. 1 
Schwiemann, A., Keffelfchm. 
21 E. Bennigitorf, F., Tijh- 
fabrit (Bielenbergftr. 29) 
Bongarten, L., Ww. 1 
Brockjtedt, H., Former 1 
Saft, I, Rentner 
Sengih, G., Gemüfehdlg. 
Großmann, R., Schifib. 3 
HJden, W., Seemafjchinift 3 
Iwers8, H., Lademftr. 2 
Kieler Zijhfabrif, F. Bennig: 
ftorf T. 5792 
Müller, H., Lagerverw. 2 
Ohljen, B., Tijchler 8 
Prien, F., Maurer 8 
Schmidt, O., Elektrik. 2 
Sell, W., Schneidermftr, 1 
28 E. Veterfen, O., Schloff. 
Ye netwen D.Lokomotivf. 
eher, E., Schiffbau. } 
Hahı, C., Mafjcdhinenb. 
SIenfen, I, Werimftr. 8 
Pfannenftiel, X., Kfm. 3 
MNiechert, R., Dreher 2 
Wendt, F., Arbeit, 1 
Rechte Seite 
2 E. Bernhardt, F., Kolonialw. 
T. 4324 
Clement, X., Arbeit, 8 
Dudde, N., Seemafjchinift 2 
Giejche, S., Technik. 1 
Hörer, H., Schloffer 3 
Sehen, N., Bumpenwärt, 1 
  
2 Lange, D., Boftichafit- 3 
Langmaac, D., Klempl 
Mend, E., Werkfüht, a 
Möller, F., Strabenb ed 
Nolte, G., Straßenb.S 5 
Beterjen, Ch., Ww. 
Sadt, E., SO 2 
— R., Arbeit. 
Schüjer, O., Boftihafin- | 
Bauftelle u 
E. Beterfen, I., SH 
Bene Sr Crahenb. Güde 2 
Hark, O., Arbeit, 
Legband, I, 
Beterjen, Q., Wi. it 
Brojfch, F., SUdaMt 
Michter, F., IM ORT: 
Sea Steht 
E. Effel8groth, B. M., e 
SE Brorpelsgej. DAHER 
bhofftr. 21) ı 
V. Anaad, &., Arbei 
Burmeifter, -D., Maut 
— W., Motorihloff. 
it W., DandOE 
Haeffe, H., Scohmie 
ür8, R., Boftihafn- 
Haft, fe 
cOmidt, H., FT el 
Schmortte, F., Buchbind 
Spey, F., Boftihafin- 
On Hanfen, A 1 
dam, F., For! 8 
Dot. S Trajinent O0 
De @b., Arbeit. 2 
NEM N An A 
Hartenhof, O., "RR 
Müller, SE Een 3 
Worm, X., Bäder 
12 E. Baajch, W., Maurer (Me.ö) 
V. Rühl, R., Bote 2 
Dibbert, H., Boftichafit- 1 
m N Arbeit. 
ung, Q., Frau 
Zee wopfimlachtermll5 
Löhndorf, I., Arbeit, 
Neumann, E.. SE 1 
Schnoor, Can ; 
Ueberfchaer, E., Konjiht 
14 E. el W., Handels. 
T. 6997 
b. Borftel, %., Stellwertufle | 
a. D. % 
Glermont, M., Kraftwage 
A gel 1 
abid, A., Heizer 
Ehrhardt, Ch., Schloff- 7 
us, D., Rentner 3 
erber, M., Sa 1 
Hallier, N,, Heizer 
Knopf, F., Maid. Schloflet ? 
Baulmann, E., Ww. 
Puls, A., Arbeit. 
SE LE NOREE 
— I mie 
16 E. Sauenftein, ©., Grpedieh! 
Außendahl, H., Ww. 
Elend, F., Kernm. 
Feldvoß, B., Tijhler 
Meterfen, A., Ww. 
Schulz, D., Filialleiter 
Simmat, W., Nieter 
Stenderup, H., Bäder f. 
18 E. Meefe, U., Zimmerpot 
Gerife, W., Dreher 
Manbdir, H., Dreher 
Meyer, D., Bolier. 
Rother, D., Ww. 
Sprigade, A, Ww. 
Stirube, Th., Schlachter, 
Thevs, W., Deckoffiz. 0 1 
20 E. Meeje, A; Zimmerpo' 
(Mr. 18 
Bobjien, E., Ww. 
Göpfert, G., Schlachter 
Hanfjen, H., Schuhm. 
— %., Schloffermftr. 
Hab, F., Heizer 
Hoffmann, Rı, Ww. 
Schönfelder, C., Ww. 
— W., Ausgeb. 
Schumacher, D., 
Beamter © 
Sprengel, ©., Bohrer 
Wendorf, K., Tijhler 
Sn DE 
  
x to X 
EM 
Straße 8 
 
	        

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.