IT. zur SGeifendorfer Weg
88 E. Namım, N, Kfm. (Nr. 89
Delfs, E., Schreiber
Gamm, W., Drahtjeil.
Giesler, A, Schmied 1
Hinz, A, Arbeiterin
Möller, I, Schmied
Praybilla, Chr., Schmied 2
Zimmermann, $., Dreher 1
85 E.Oden,W.,Klempnermeifter
T. 83751
Bahr, E., Ww.
Samm, X, Arbeit.
Lüdtfe, W., Schloffer
Nagel, A., Nieter +
Sörenfen, Cbhr., Schiffs:
zimmerm. 4
Stahl, A., Wächter
87 E. Oden, K., Wow.
Hagae, &., Elektrik.
Hamann, €, Schiffbau. 2
‚Jacoby, E., Schiffbau. 3
Made Beate, Kolonialwr-
hdlg.
Thiejen, E., Arbeit. 8
Büdel, F., Nieter X
<- DHaffelfelde
RNRedhHte Seite
2, 4 E. Stoltenberg, O., Tief:
bauunternehm. T. 1337
6 E. Holjatia-Mühle G.m.b.G.
Baudach, DO. Majchinenmftr.
GSielte, E., Müller 2
Ohlifion, D., Rentner
Schwennefen, Ch., Buchhalt.
8 E. Holjatia-Müdhle G.m.b.9.
Boll, D., Zimmerer
Lübker, F., Dreher 1
Peters, I., Müller
Schreier, F., Arbeit. 2
10 E. Holjatia-MühleS.m.b.H.
Schnoor, H., Werkuftr.
12 E. Holjatia Mühle G.m.b.D.
Prug, A, Kim.
14 Bauftelle
16 Bauftelle
18 E. Carftenfen, ©. Th., Gajft-
wirt T, 4272
Alex, D., Schloffer
Bendfelbt, W., Tijhler
Klatte, W., Arbeit.
Krüger, M., Schloffer
Schmidt, SG., Former
Stirlat, E., Schmied
20 E. Schwerdtfeger, E., Werft:
birelt, i. N. T. 758
22 E. Wilde, 8 Betr. Ing.
Gabel, W., Ob, Ing. x
Xohb, E., Majdhinenb.Mitr.2
Wied, M., Ww.
24 E, Bahr, X, Prokurift
T. 5829 1
Lage, B., Biviling.
Sinte, I, Beamt. 2
26—38 Bauftellen
—<- Groß-Chbentamp >
40 E. Roplin,Y. Kfın. T. 2628
Danieljen, F., Dreher 2
Herring, F., Werkmitz. 3
Hoedr, I., Rentner 8
Kaufhaus I. Koplin T. 2628
Senger, R., Dr., San. Rat
Wulf, H., Lehrer
42 E.Stoltenberg, D., Gärtnerei
Safe, Sr Aeenfes
a. D.
Koch, M., Wim. 1
Mathiejen, A., Nieter 2
Mehlhorn, E., Klempnermftr.
YWöhlt, A., Stadtarb. 2
44 E. Stoltenberg,F., Klempn.
Mitr. (Nr. 35)
.„ Yngen,
E€., Schnied 1
Marie, Pole

graphie
<- GCelberg >
46 Bauftelle
48 E. Subling‘jihe Erben
BPeterfen, R., Schloffer 1
Pries, K., Rentner 1
Subling, Dorothea, Kohlen
T. 4857

50 E. 8oß, I., Drogift T. 1597
Andrejen, F., Indvalide H.2
Begier, E., Klempner H.
Bodel, F., Drogerie
Dally, R., Arbeit. H.
Mena A., Dreher H. 1
amm, 3., Arbeit. Hl
Sennrich, H., Invalide H. 2
— W., Hebamme H.2
Große, O., Schlofier H.1
Haasmann, A., Schweißer 1
— M., Hebamme 1
Hameifter, G., Schloffer 2
Hocd, N., Former H.2
Holit, B., Nieter H. 1
Langfeldt, H., Schmied H. 2
Kühr, W., Arbeit. H.
Meier, I, Graveur H.
Schwieger, H., Fahrräder
T. 5407
„ 7
54 E. Raabe, E., Wim. (Däne-
marf)
V. Ohms, F., Gaftw,
Beug, K., Arbeit. 2
Bud, D., Arbeit. H.
Hölzer, H., Schneider 1
Klopp, H., Arbeit. 2
Mahbe, M., Schauburg-Licht=
{piele
<- Bolsberg DZ
56 E. Weinnoldt, W., Bäder:
mftr. -T. 1697
Bo, D., Schloffer 2
Göhre, H., Anftreicher
Kraufe, X., Schifsoffiz.
eng, D., Mechanik,
Möws, H., Büfettier
Rietfchel, H., Schneiderin
— $., Arbeit.
Rüffau, I., ur. Angeft. 1
Schulg, N., Invalide 1
Spiegelberg, F., Mag.Geh. 2
AWeinnoldt, W., Bäder
58 E. Hillmann, E., . Gärtn.
Köhn, E€., Ww.
60 E. Benzel, M., Schlachter:
mftr, T. 782
Behm, D., Schiffb. %
Bo, E., Handelsm. 2
Rahlf, E., Maler
Nojenau, Ih., Znvalide
62 a F., Modell-
tifchl.
Baude, R., Dreher
Göttich, X., Bohrer
HYurajchen, A., Wim.
Schimetat, W., Keffeljchmich
Schütt, W., Kfm. T. 7288 2
AWeber, M., Wi.
64 E. Sau, ., Magazingeh. 2
Bedmann, RX, Arbeit. 1
Carmofin, 6., Former
Hektor, R., Arbeit, | *
dörs, E., Wo. 1
Bob, D., Rentner
66 E. Rrambed, %., Arbeit.
Bünning, F., Zimmermftr.
Dau, I., Stemmer
Frooft, W., Heizer
Hagelitein, W., Arbeit. 1
Mathje, X., Arbeit.
68 E. Harder, H., Schloffer
Dürkoop, E., Schloffer
Hinz, H., Schifib. 1
68a E. Rand, H., Buchhalt, 1
Döring, D., Magaz. Verw.2
Cver8, E., Schneider 8
Friedland, E., Buchhalt. 2
“Nogens, E., Arbeiterin
Scheel, F., Malermi{tr. T.7369
Storf, Q., Tijchler 3
Sudow, B., Kim, xy
70 E. 3iwangsverwaltung
AWillrodt, L., Arbeit. / 1
72 E. Sudow, ©., Autolaft-
fudhrunternehm. 2
Heitmann, H., Mafjchinenb. 1
Sudow, F., Ob. Zolljetr.i.R.
Twiffelmann, ES. Korbwrhdlg.
Wildens, G., Holzbildhauer
— Sr Schloffer 2
Wijchnaugki, F., Meieriit
74 E. Macholl,‘ X, Schifib.
Ebel, W., Motorenführ. 2
Hektor, W., Rentner 1

74 Hinz, M., Wow. 2
Vederer, L., Wiv.
Möwis, E., Elektr. 1
Defterreich, E., Maurer Zwg.
Siegmund, Cbh., Rentenempf.
76 E. Möller, D., Www.
Krüger, W., Arbeit. 1
Lütt, E., Kraftwagenführ.
Nohr, D., Ww. 2
Mevenstorf, H., Arbeit. 2
Schöning, A., Ww.
Tom, A., Arbeit. 1
78 E. Möller, D., Wi. (Nr. 76)
Ehlers, Ch., Arbeit. 1
Iens, F., Arbeit.
Self, $., Arbeit, 2
Witulsti, F., Arbeit, 1
AWohlfeil, B., Schloffer 2
80 E. Liwoni, B., Rentner
DBrammer, D., Dreher 2
Einfeldt, A, Kfm. 2
— D., Wo. 2
SIYenjen, I, Arbeit.
Sipp, R., Zimmerer
Bolzin, W., Rentner
82 E.Schurmwanz, A., Schmied 1
Gajewsty, A., Nieter 2
Heinemann, ®., Arbeit. 1
Horit, I., Arbeit.
Mic, H., Dreher
Schwarten, X., Böttcher 2
84 E. Ramm, N. B., Kolonial-
waren T. 5552
Hamann, I., Arbeit. 2
Nogens, W., Elektrik, 2
Thies, Ch., Win.
86 E. Glüfing, %., Kfın.
Hektor, C., Arbeit. 1
Bolzin, M., Schloffer
Pries, I., Zimmerer 1
88 E. Holländer, B., Küchen:
mtr.
90 90a E. Voderberg, X., Fahr:
radhandlung
Amelung, E., Arbirin,
Bollad, K., Dreher 1
Dau, ’D., Schiffbau.
Depner, E., Arbeit. 1
Hußfeldt, Ch., Inval. X
Kofter, W., Nieter
Meier, Ih., Nieter Bl:
Rath, D., Arbeit. 1
Schlüter, H., Schloffer H.
Schreiber, W., Schiffsführ. 1
Schulz, £., Schiffbau.
Voß, G., Schiffszgimmerer 2
92 Bauftelle «
94. E. Andfel, R., Ob. Dea:
offig. a. D. 1
Delis, H., Schmied 1
Lohrengel, H., Müller
Meyerbierks, H., Elektr.
Schulz, F., Maichinenbohrer
Semmler, E., Arbeiterin 1
96 E, Rnüttel, A., Bootsb.
T. 3736
Göttjch, B., Technik.
— R., Schnürbodenmftr.
T. 8786
Knüttel, G., Bootsb. T, 3736
— W., Buchhalt. 1
Mahlf, B., Dreher
| Bauftellen
<- Helenenftr.
<- Hermannftr,
Heinkeftrafe
(Stadtteil Gaarden-Sübd)
Nach dem Landrat des Kreifes
Bordesholm Frhen. v. Heinge
benannt.
<- Sörenjenftr,
Linke Seite ;
1 E. Hajch,H.,Schlachtermftr. 1
Berg, I, Wartegeldempf. 3
Geisler, I., Eijenb, RNangier-
meifter
Goepel, M., Mufikinjtrumen-
tenmitr, 8
Langfeldt, H., Stemmer 2
Lembrecht, X., Straßenb. Pol.
Beamt.

Heingeftrafe
1 Mommifen, A., Ob. Roftfetr.3
Schmelzer, R., Schloffer 2
Tippel, E., Helfer
Weije, A., Filialleiterin
Wilms, X., Buchbind.
AWriedt, H., Fuhrm.
3 Bauftelle
5 E. Schneider, M., Ww.
(SGutenbergfir, 26)
V. Sembrecht, X., Kontrolleur
(Mr. 1)
Baajch, R., AWw. 3
Didmann, H., Monteur
Saarten, W., Ww.,
Heider, E., Pflegerin
Ruhnte, E., Pförtner 1
Schröder, A., Telegr. Arb. 3
Schümann, F., Ob. Poft-
ichaffn. 2
Stange, F., Handelsm. 1
E. Mabhrt, N., Kraftdrojchten
T. 3000 1
Brüjewig, D., Schloffer 3
Dombrowsti,. Modelltijchl.
v. Hofen, K.,, Boftidhaffn. 3
Prüß, I, Ob. Poftfchaffn.
Nöjchmann, H., Dreher 1
Schramm, D., Bäcker 2
E. Bauly, E., Ww. (Feldstr.
119)
V. Gerdts, ‚CE., Werkmitr.
Behrens, M., Majcdh.Schl. 3
0 Q., Zijchler
regun, A., Arbeit,
Grimm, €., Www.
Hardt, W., Arbeit.
Kandler, O., Arbeiterin
Lüthje, €., Buchhalt.
— O., Arbeit.
Ploen, W., Spediteur 3
Salle, AM, Angeft. 2
Schröder, A., Kraftw.Führ. 1
Steppfe, D., Nieter 1
Stremming, W., Schloffer 2
11—15 Bauftellen
17 E. Rofenbaum, W., Elektro:
mftr,
Braas, M., Arbeit.
Dittmer, H., Kutjcher
Domnid, W., Ingen.
Milojch, P., Bäcker
Midert, M., Ww.
Riedel, H., Feinmechanik. 2
Siemund, F., Kupferjchumied
19 E. Moth, W., Maler
Beenfeldt, X., Arbeit. 1
Chriftofaic, F., Arbeit.
Hanjen, W., Fräfjer 2
Hollers, K., Bauarb. 8
Jöhnk, W., Magaz.Beamt.3
Möller, R., Arbeit. 1
Schwiemann, A., Keffelfchm.
21 E. Bennigitorf, F., Tijh-
fabrit (Bielenbergftr. 29)
Bongarten, L., Ww. 1
Brockjtedt, H., Former 1
Saft, I, Rentner
Sengih, G., Gemüfehdlg.
Großmann, R., Schifib. 3
HJden, W., Seemafjchinift 3
Iwers8, H., Lademftr. 2
Kieler Zijhfabrif, F. Bennig:
ftorf T. 5792
Müller, H., Lagerverw. 2
Ohljen, B., Tijchler 8
Prien, F., Maurer 8
Schmidt, O., Elektrik. 2
Sell, W., Schneidermftr, 1
28 E. Veterfen, O., Schloff.
Ye netwen D.Lokomotivf.
eher, E., Schiffbau. }
Hahı, C., Mafjcdhinenb.
SIenfen, I, Werimftr. 8
Pfannenftiel, X., Kfm. 3
MNiechert, R., Dreher 2
Wendt, F., Arbeit, 1
Rechte Seite
2 E. Bernhardt, F., Kolonialw.
T. 4324
Clement, X., Arbeit, 8
Dudde, N., Seemafjchinift 2
Giejche, S., Technik. 1
Hörer, H., Schloffer 3
Sehen, N., Bumpenwärt, 1

2 Lange, D., Boftichafit- 3
Langmaac, D., Klempl
Mend, E., Werkfüht, a
Möller, F., Strabenb ed
Nolte, G., Straßenb.S 5
Beterjen, Ch., Ww.
Sadt, E., SO 2
— R., Arbeit.
Schüjer, O., Boftihafin- |
Bauftelle u
E. Beterfen, I., SH
Bene Sr Crahenb. Güde 2
Hark, O., Arbeit,
Legband, I,
Beterjen, Q., Wi. it
Brojfch, F., SUdaMt
Michter, F., IM ORT:
Sea Steht
E. Effel8groth, B. M., e
SE Brorpelsgej. DAHER
bhofftr. 21) ı
V. Anaad, &., Arbei
Burmeifter, -D., Maut
— W., Motorihloff.
it W., DandOE
Haeffe, H., Scohmie
ür8, R., Boftihafn-
Haft, fe
cOmidt, H., FT el
Schmortte, F., Buchbind
Spey, F., Boftihafin-
On Hanfen, A 1
dam, F., For! 8
Dot. S Trajinent O0
De @b., Arbeit. 2
NEM N An A
Hartenhof, O., "RR
Müller, SE Een 3
Worm, X., Bäder
12 E. Baajch, W., Maurer (Me.ö)
V. Rühl, R., Bote 2
Dibbert, H., Boftichafit- 1
m N Arbeit.
ung, Q., Frau
Zee wopfimlachtermll5
Löhndorf, I., Arbeit,
Neumann, E.. SE 1
Schnoor, Can ;
Ueberfchaer, E., Konjiht
14 E. el W., Handels.
T. 6997
b. Borftel, %., Stellwertufle |
a. D. %
Glermont, M., Kraftwage
A gel 1
abid, A., Heizer
Ehrhardt, Ch., Schloff- 7
us, D., Rentner 3
erber, M., Sa 1
Hallier, N,, Heizer
Knopf, F., Maid. Schloflet ?
Baulmann, E., Ww.
Puls, A., Arbeit.
SE LE NOREE
— I mie
16 E. Sauenftein, ©., Grpedieh!
Außendahl, H., Ww.
Elend, F., Kernm.
Feldvoß, B., Tijhler
Meterfen, A., Ww.
Schulz, D., Filialleiter
Simmat, W., Nieter
Stenderup, H., Bäder f.
18 E. Meefe, U., Zimmerpot
Gerife, W., Dreher
Manbdir, H., Dreher
Meyer, D., Bolier.
Rother, D., Ww.
Sprigade, A, Ww.
Stirube, Th., Schlachter,
Thevs, W., Deckoffiz. 0 1
20 E. Meeje, A; Zimmerpo'
(Mr. 18
Bobjien, E., Ww.
Göpfert, G., Schlachter
Hanfjen, H., Schuhm.
— %., Schloffermftr.
Hab, F., Heizer
Hoffmann, Rı, Ww.
Schönfelder, C., Ww.
— W., Ausgeb.
Schumacher, D.,
Beamter ©
Sprengel, ©., Bohrer
Wendorf, K., Tijhler
Sn DE

x to X
EM
Straße 8

Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.