Full text: Adreßbuch der Stadt Kiel und Umgegend 1927 (1927)

  
  
  
3LE gi 
] 
Gepfeben, in 
Hunt, Bed 
 
  
  
   
    
  
 
  
4 
X 
 
£ 
 
   
    
  
   
    
     
, B., Techn.Db. 
über, Ay Snipet 
Dolpert, S., ei 
Set, O., NMeijend. 8 
Aalen, M., Bürogehilfin 
in Be MelOrE 
Tante, ®., ran ne 3 
Cal ©b., Handelsm. 
En R., Setr. 3 
Tb, F., N c 
qukGellert tr. den 
 Äbrenbee, OD. Kim. 3 
W., Ob.Stadtjetr. 2 
R., Stud Aff. 2 
Su EOneibermft. 
‚ %., Stadtangelt. 3 
Sender, €h., Bol. Beamt. 1 
* Step oler, F., Urchitett 
ft 
85 a 3, Werfttechn. 1 
 
 
 
 
 
  
  
- Gellertftr. > 
E. Mooım 
Bremer. De ann, R., 
V Dousberipnlt, D. Aiet u. 
( Mgegend- SG, mb. ©. 
Stelitenftr, 104) 
BE 
Da iadt Kiel 
OÖlojen . 
wiion eg ,0- Stadt 
Bolizeiwache 
Siclefeldt, D, Aufieh. 
Sgenbaua StaPemiion. 
Or. Grüne Schü 
Hengilde 
au O2le, $., Gärtner T, 3097 
"Spottplag 
Siieblat Stiel 
Quifeh” ®., Gefangenen 
<- Mühlenweg > 
ES 
1| Nge, M., Theatermftr. 
Mn ® Keinfiedlungsgenoffen- 
ei eG. m. 6.5. 
189 De ©., Oberheiz. 
i Keinfiedlungsgenoffen: 
W Oft ce. G.m b. ©. 
191 EDrend, H., Rammer 
Keinfiedlungsgenoffen- 
We aft eG. mb. 5. 
198 EDrend, A., Rammer 
N Keinfiedlungsgenoffen- 
Riel eG. m. b. 9. 
195 Mon, $., Stabtangeft. 
7 E Auen D, Telephon. 
% edlungsgenoffen: 
(haft eG. m DS. fi 
99 E M., Stadtangeft. 
KMeinfiedlungsgenoffen- 
/ eher Sm. %. S ) 
; Bedder, ae 
iS Keinfiedlungsgenoffen: 
Auf Gt e G.m.b.9. 
208 x 6., Oberheiz. 
N ie artich, R., Kranken: 
Tart gerin 
E i®, U, Maler 
207 E angfelb, R., Schnürmftr. 
® 1 enfiedlungsgenoffen- 
fl 
ao ol ‚Sm. b. 
©, R., Rammer 
31 E Ale R., Ablefer 
einfiedlungs ® 
Na ES nen 
218 Et $., Stadtoberjetr. 
© einfiedlungsgenoffen: 
il üft eG. m.b. DO. 
de, W., Monteur 
$ Keinfiedlungsgenoffen: 
/ ag Gm, b. A 
a 
FR Ugem. Konjumverein 
Setbogn Se 1” 
ger Str. 
Seal, ®., Lagerhalter 
Ta Bahnübergang > 
Maurerpol. | 
Wiv. 
 
Rechte Seite 
2 E. Schmidt, R., Hotel 
befigerin T. 522 
GErdloff, E., BVertret. 
Hanken, R., Maurermfir, 
5417 
T. 5417 
Mobho, F., Stabtaffift. 
Winkler, W., Bürvangeft. 3 
Lagerplaß geh. 3. Nr. 2 
E. Dohm, D., Angeft. (Nr.5) 
Dethlefs, E., Sattlerei 
— D., Techniker 
Hanfjen, R., Schloffer 
HYanfjen, W., Tapeg. 
Kieback, W., AWw. 
Meyer, F., Direktrice 
— W., Frau 
Peek, I, Müller 
RBoftel, H., Stadtangeft. 1 
Schröder, P., Schlachter 3 
Weitphal, F., Former 4 
8 E. Ochs, K., Klempnermftr, 
T. 3583 
Bahr, W., Rentner 
Bededorf, D., Mufik. 
Bo, A., Reijend. 
König, K., Seemann 
Krengel, A., Buchhalt. 
Kiffen, H., Zimmerm, 
Rrieß, G., Nentnerin 
Sievers, W., Arbeit. 
8a E. Casper, B., Rentner 
Böden, I, Kim. 
Fig, A, Kellner 
at G., Arbeit. 
ründel, A., Bote 
Hanjen, HD, Stadtangeft, 
Harıns, O,, Schneider 
Kruje, R., Ww. 
Bauftian, F., Produktenhdl. 
Staude, I., Invalide 2 
Steffens, Y., Yuvalide 8 
Witthöft, E., Rentner 
10 E.. Dunker, X., Kartoffelhdl. 
Dies, B., Elektromont. 2 
Nebe, B., Arbeit. 4 
Kobarg, I., Kutfcher 
Muhr, M., Wi. 
Retmely, E., Ww. 
Rudnigky, X., Schloffer 3 
Schneefloth, W., Monteur 1 
Tremp, M., Yiolierer 2 
Wift, L., YZuvalide 4 
10a E. Duntker,I., Kartofelhdl. 
(Nr. 10) 
Dunfker, W., Handelsnm. 
Falt, D., Wo. 
Wölf, A., Handelsm. 
12 E. Ejemann, &., Han. Angeft, 
Thomfen, E., Stadtaffijt. 2 
Wehrend, 3., Bankbeanıt. 
T. 4618 
12a E. Florenb, M., Maurers 
meifter (Bellmanuftz. 15) 
14 eriftiert nicht 
14a E. Rlabundt, Gejchtw.,. 
Eigentüm. N 
V. Rlabundt, F., Landesob. 
2 
2 
8 
DS 
©5005 — 
“N SD 
u. SD 
10. 
Schuhmmftr. 
Mehlert, G., Ob. Stadtfjekr, 
Meufel, W., Maurer 8 
NRieljen, M., Ww. 1 
Betriek, A., Kellner 1 
Bohli, H., Ww, 2 
- BPries, O., Ob. Poftihafn. 8 
<- Chemnigftr. Z 
16 eriftiert nicht 
18—836 E. Stabt Kiel 
Wulf, O., Arbeit. 
Albrecht, A., Wi. 
Breede,' K., Arbeit. 
Fiebiger, A, Arbeit. 
Hopp, S., Wow. 
Iörijh, B., Seemann 
Kuozorra, A., Zimmer. 
Retrich, M., Ww. 
RNofje, K., Kammerjäg. 
Schulz, F., Schloffer 7 
Seidel, W., Rentenempfgrin, 
Weiß, D., Mufik. 
Wilf, E., Maurer 
—<- Meßgftr. DZ 
 
 
   
38 eriftiert nicht 
40 E. Sievers, X., Lehrer 3 
Calljen, £., Berwalt. Injpekt. 
Ebdding, D., Privatiere 4 
Fenste, H., Ob. Stabtjekr. 
Hanfen, H., Mechanik. 4 
Höppner, D., Zollaffift. 1 
Krug, A., Krim. Sekr, 1,R. 3 
Lucaßen,9., Ob. Telegr.Sekr. 
Lyde, P., Landesob. Setr. 1 
Mottmerhufen, H., Fahrrads 
hdig. 
Sell, W., Zimmerer 4 
Ulderup, Th., Ob.Stadtjekr. 2 
Völker, A., Leutn. (I.) a. D. 
Wegner, F., Lebensn. T. 4564 
42 Garten 
44 E. Beterjen, A., Fabrf. 
T. 3258 
1 
Bernhardt, F., Bauleit. 1 
Deder, X, Boftinjpett. 4 
Fuhljahn, E., Ww.. 1 
Haaje, W., Schmied H. 
Hagenah, I., Lehrer 2 
Kaecmper8, W., Pol. Haupt- 
wachtniftr. 
Lügen, A., Bürohilfsarb. 3 
Mordhorft, H., Rentner 
Müller, G., Kanzl.Setr. i,R. 4 
Spörl, E., Ob. Landesinjpekt. 
46 E. Beterfen, A. FbrE.(Nr.44) 
Claßen, Ch., Rentner 2 
Hanfjen, R., Ob. Stadtjefr.2 
Hellwig, E., Lehrer 
Xäger, D., Kaffierer 4 
Koch, D., Tijcoler 
Nörtemann, G., BolNz,Beamt. 
— O., Monteur 
— W., Buchhalter 
Reinebed, I., Invalide 1 
Schufter, A., Yuft.Ob.Setr. 1 
Stampebl, M., Ww. 
Stürg, A, Bürovorfteh. 3 
48 E. Kracht, E., Kim. (Amerika) 
V. Blambeder, A., Malermftr, 
(Chemnigftr. 26) 
Bruhn, B., Ww. 
Hanijen, C., Steuerinjpekt, 4 
Hartmann, G., Majchinift 5 
Senjen, L.,Stubienrat T. 7309 
Manger, A., Ww. 2 
Meyer, G., Dipl. Ing. T.2500 
Peters, O., Mektor iM. 1 
— M., Oberleutn. (Ingen.) 1 
Bietich, F., Ob. Deckoffiz.a.D. 
Springborn, W., Ob. Steuers 
infpelt. 4 
Walder,H., Ob. Steuerinjpett. 
Bauftelle 
<- Hohenjtaufenring Z 
Bauftellen 
<- Mühlenweg DZ 
<- Hofhokzallee > 
 
Haffelfelde 
(Stadtteil 
Neumihlen- Dietrihsdorf) 
Flurname der Gemarkung 
Neumühlen-Dietrihsdorf 
<- Mönteberger Chauffee 
Linke Seite 
Bauftellen . 
1 E. Dähn, L., Arbeit. 
Appold, H., Schiffsbau. 
Bregas, H., Zimmerer 1 
Eilts, G., Schmied 
Göttjche, H., Arbeit. H. 1 
Hanjen, F., Wächter H. 1 
Horit, A, Ww. H. 
— W., Dreher 
Schneider, H., Arbeit. X 
Taudien, E., Pol. Wacdhtmftr. 
18 E. Oader, G., Arbeit. 1 
AWbdomeit, F., Schmied 1 
Hanjohm, Ch., Arbeit. 
Schneekloth, E., Majcdhinenb, 
Bauftelle 
17 E. Boffelmann, E., Leutn, 
a. D. 
De O., Arbeit, 
  
4 E. Rühnait, H., Werkmftr, 
 
19 E. Schlaptohl, H., Landın. 
T. 8701 
Träger, E., Dreher 1 
Wolfram, F., Arbeit. 
Bauftellen 
837 E. Staag, X., Gärtner 
Staad, F., Bootsbauer 
39 E. Carbonit, A. G., Draht- 
jeilwert (Hamburg) 
V. Jacob, 2. Fabrikleit. T.5959 
Carbonit A.=6., Büro T.5959 
Diefjtelhorft, F., Wächter 
Marienfeld, £., Obermfir, 
Bauftellen 
<- Heitendorfer Weg > 
NehHte Seite 
2 E. Brutloff, W., Gaftwirt 
T. 3352 
Gursty, O., Dreher 
Hirthe, E., Kleinrentner 
Möller, Ch., Arbeit. 
Wydamwfka, B., Arbeit. 
 
   
   
 
  
 
   
   
  
K%este, G., Arbeit. 
Meyer, H., Kraftw.Führ. 
Weinreich, E., Arbeit, 
Bauftellen 
Artillerie Depot d. Marine 
E. Deutihes Reich 
Torpedo=-Werkftatt 
E. Deutiches Reich 
Minen- Depot 
E. Deutihes Reich 
<- Hermannftr. DZ 
<- Heilkendorfer Weg. > 
Haffelmannftraße 
Carl Friede. Chriftian 
Haffelmann, 
Hauptpaftor 
in Kiel von 1854—1866 
geb. 31.8. 1794, geft. 15.4.1882 
<- Harmöftr. DZ 
Linke Seite 
1 3Zwangsvermwaltung 
Anderfon, R., Star Terffüe 
a. 
Bab, Kim. 
Brake, F., Rektor a. D. 
Detlefjen, D., Ww. 1 
Flenfer, N., Kraftwagenführ. 
Hamann, €. Bahnbeamt.a, D. 
Kröper, X., Käjechdlg. 
Limburg, B., Frau 2 
Rohl, F., Kim. Vd 
Stafjcheit, K., AWebeit. 4 
8 E. Quitidau,F.,Rentenempf.2 
Berwing, K., Invalide 4 
Braajch, X, Fuhrm. Erdg. 
Hammerich, S., Schlachter 2 
Lange, F., Glajermitr. 3 
Lesty, L., Straßenb.Führ. 1 
Silber, G., Monteur 8 
Stapelfelbt,H., Poftichafin. 4 
Stolp, R., Schlachter 
5 E. Schnoor, Ch. Schiffägimm. 
Bahr, A., Arbeit. 
Brandt, W., Former 
Bredow, A., Heizer 
Dermwanz, O., Arbeit. 
Gottorf, K., Eijenhobl. 
Hornig, V., Büroangeft. 
Krohn, W., Arbeit. 
Krumreich, $., Lagerift 
Schmidtendorf, H., Erheber 
Timmermann, F., Arbeit. 
7 E. Nagler, H., Majchinenb. 
Gans, H., Arbeit. 3 
Yuft, A., Schmied 
Kolmorgen, F., Arbeit, 
Nothnagel, F., Schmied 
Nahn, G., Arbeit. 
Scheel, I., Arbeit. 
Schwerin, G., Vertret. 
Start, F., Arbeit, 
Stender, H., Bäder 
9 E. John, B., Lofomotivführ. 
Baajch, W., Klempner 4 
DYeß, A, Wo. 8 
Kaqua, B., Schmied 1 
Latendorf, I., Eijenb.UArb, 
Muß, F., Tijdhler 
- — Dad 
 
= 
 
San DD 
05 > 
Dn» 
 
 
 
9 Mojenow, IX., Arbeit. 2 
Steenbo, X., Www. 
Wigel, A, Bildh. 8 
Bander, A., Maler 4 
—<- Yeßftr. > 
11—15 erxiftiert nicht . 
17 E. Mew8s, X., Kfm. en 
300g Friedrih=-Str.- 70 
Hanfjen, M., Arbeit. 
$ienert, P., Nieter 
König, M., Dachded. 
Kopp, B., Tijchler 
Miechs, Ch., Kutfher 
Misjeld, H., Yuvalide 
Beterjen, H., Maler 
Stods, M., Ww. 
Stümpel, G., Arbeit. 
Thiemer, M., Ww. 
19 E.Ramicth,E., Eigentümerin 
Beier, K., Seemann 8 
Bünning,H., Städt.Angeft. 4 
Kahl, H., Tapez. 
Murfeldt, K., Wäjcher 3, 
MNeder, E., Metallichleif. 2 
Reimer, H., Nieter 4 
Self, A., Kraftwvagenführer 
Stanull, E., Ww. 1 
Tucholsfi, H., Ob.Tel.Sekr, 
21 E. Yhomjen, H., Krafte 
bdrofchtenbetrieh T. 4800 
Hüwers, O., Kfm. 
KSebenhagen, K., Arbeit. 
Meyer, F., Photograph 
Nowak, G., Arbeit. 
Raulkjen, O., Arbeit. 
Nöper, W., Konditor 
Schleef, E., Wi. 
Schliefelbein, B., Arbeit, 
Schröder, G., Tijchler 
23 E. love, ©., Bigarren 
Dibbern, G., Seemann 
Dreyer, G., Kutfdher 
Kalijchet, M., Aw. 
Möller, W., Stadtangeft. 
Nüäther, W., Schloffer 
Prices, H., Dreher 
RMebehn, H., Schneider 
Vogt, B., Eijenb.Bedienft. 1 
Weßel, Ch., Lokomotivführ, 
25 E. Billerbek, A., Eigentüm. 
Bacmeifter, D. M., Telegr. 
Affiftentin a. W. 
Haufchildt, X., Tijhler 4 
Howe, B., Schloffer 2 
Kreußfeldt, G., Kernmach. 3 
Vübde, W., Kupferfchmied 3 
Vübfer, R., Bierfahr. 1 
Lüthje, Ch., Poftaffift. a. W. 
Meyer, E., Yın. Angeft. 1 
Thenau, 3, Hm. Angeft. 
Wenfjchel, H., Bahnarb. 
27 E. Witt, E., Großjchlachter: 
mit. T. 1058 1 
Kähler, €, Wi. 4 
Ohm, D., Lehrerin a. D. 2 
Riedel, M., Kalkulat, 
Soll, Ch., Arbeit. 
Stöterau, W., Schweißer 4 
Voß, G., Schlachtermftr, 
I, Hausdien. 
u Maler, 
Cvers, F., Schloff. 
Hı, Arbeit. 
Fijdher, G., Arbeit, 
Klüdmann, G., Dreher 
Lüder, W., Steuermann 3 
Müller, H., Drechsler 8 
Meinfeldt, W., Mufit. Erdg, 
Staa, D., Ob. Poftichaffner 
Thobde, C., Wi. 8 
81 E. Heppner, B., Majch. 
(Iungfernitieg 5) 
V. Sander, X, Ob, Pofte 
{hafn. a. D. 1 
Blundg, H., Benfionär 2 
Boelk, I., Straßenb.Schaffn. 
Bull, E., Schneidermfir, 2 
— 9, Schneidermitrz. 2 
Oder Re ng 4 
omwe, $., Verw. Infpekt. 1 
MNehljen, W., Straßenb. 
4 
- Schaffn. 
Nüß, I, Mafchinift 8 
Lahl, F., Kolonialwr. Erdg. 
Zykiel,F.. Schuhmacher Erdg, 
<- Melanchthonftr. Ze 
I. 6 
“Sen Dar 
DO 
> © DD 
wo 
Pa 
 
A 
  
 
	    

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.