IM
6 nr
; Redlorün, B., Arbeit. 1
etc 3 Kim. 3
ieemann, SF. 8., Strafanz
da Ob. Wachtmifir. H.
OU S., Bol.Leutn. 3
ulze, M., Bü
Divein, F., ie Tide
WDheimer, W., Tijchl.
endt, A, Arbtrin. 1
© SOmüer, S., Bauunter-
. Str. 4) (Brinz Heinrich:
el N. B., Steuerfekret.
Real B., Kapitän 1
Sau An 1
„5, Zollaffijt. Erde,
Hüller, ‚D., Lagerhalt. 9
ADeeter, E., Landesfjekret.
Mn 3. Steuerfetr. Erdg.
Üren B., Maichinift 2
EOiß D., Anftreich. 1
lt, D., Majchinijt a. D.
% ER SF. Sadenmitrz. 8
ub i
Akten, U H., Bimmerer
Mmiel, N., Krantenpfleg. 1
On, ®., Straßenb.
ühr.
Soli, F., Krinı. Beamt.
Kofimier, O., Seemann 3
eier, $,, Nieter
Eon, W., Wo: 8
Kölln, H., Eigentümer
v (Süd-Dakota 11.S.AM.)
- Claußen, W., Iuft. Ser.
(Feldjir. 132
SittiOlag, AM, Win.
ER E M., Wi. 2
NingS, R., Lagermftr.
Heuer, G., Tijoler N
üer, D., Verfich. Anwärt.
lee Re MEn
Reha A S Hriftfeßer S
hm, A, Ww.
Nodrbed, D., Schlofier 1
OÖneider, A., Schneider
icbede, ©., Ob. Majchinift
a. D 2
Wulf, F., Rem
„8, pner
16 Bauftellen
Sprahenzeinigungsdepot
E. Stadt gie
Kereihert, R., Betr, Affift.
feld, %., Futtermitr. HL. 2
- Projensdorfer Str. DZ

Hardenbergitraße
Dee el gu D. Sahle
, „ Breußifcher Minifter
9eb. 81.5. 1750, geft. 26.11. 1822
—__ Dlücherftr.
CS a
—Soltenaner | _ Str.
—Schinftr,
x
—Dichteitr.

:
-

A
Mavensberg
<- Blücherfir. DZ
; ° Linte Seite
Geh. 3. Blücherftr. 1
SE Stoid, W., Ob. Dedoffiz.
a. D. Erdg.
Bartow, X, Wertlühr. 2
Bartels, W., Ob.Decoffiz. 3
Fedringer, %., Kanzl. Setr.
* eh W., Kfm. | 2
Depner, H., Mentnerin 1
eB, D., Kfm. 8
Meterfen, 9., Steuerajffift. 1


Hanfjenftraße
5 E. Dabelitein, M., Www.
Bruns, M., Kim. 8
Hennings, A., Ww.
Kagenow, S., Reg.Rat 1
Kalähne, E., Frau
Krutein, F., Dipl. Handels»
Tehr.
ThrinkhHaus, R., Kfm. T. 6279
Weber, R., Kim. T. 5140
7 eriftiert nicht
9. 11 E. Stadt Kiel
7. Anabenvoltsjhule
8. Mädchenvolksichule
Hagen, F., Schulhausmftr,
Laffen, F., Kontoriftin
Reterfon, F., Schulhausmftr,
13 eriftiert nicht
15 E. Sülich, A., Privatiere
T. 4608
Cohen, M., vv. Geh. Yuft. Rat
Fo, F., Eijenb.Ing. NR. 1
Hinrihjen, H.„Db.Zollinjpekt.
Hoppe, I., Hauswart 4
Sannfen, €E., Ww. 8
Rieden, H., Mar.Dbmftr.a.D.
Sievers, C., Wiv. 1
Tümmel, E., MajdhiniftErdg.
Untiedt, A, Rechn. Rat. 2
<- Holtenaner Sir. Z
17—21geb.z3.HoftenauerStr 159
23 E. Hildebrandt, R., Ww. 1
Brüggemann, N., Kim.
Frahm, H., Dienjeker
Freng, M., Frau )
Lohmann, F., Leutn. 3. S.
D
a. D.
Nideljen, S., Ww. 4
Nasmuffen, H., Poftihaffn, 4
Schmidt, G., Penfionär 1
Seemann, ©., Invalide
Semmelhad, X. Werftphotog.
Steller, D., Benfionär 2
25 E. Springer, X. W. OD.
Tijchlermftr. (Nr. 27)
Anderfjen, I., Landesfjekr. 8
Boronowsti,W., Bankbeamt.2
Cage, N., Buchhalt. x
Kreugzfeldt, H., Mufjifer 3
Arueger, W., Ob. Deckoffiz. 2
Mühlbichler, I, Maichfinenb.
Rufjer, B., Eijenb, Betr.Ajfift.
Steuermann, Gefang. Auffch.
Wagner, L., Wi. 1
Bimmermann, Wim. 4
27 E. Springer, X. W. HD.
Tijchlermftr. T, 2555
Bededorf, N., Kim.
Garling, E., Ob. Dedoffiz. 3
Hik, M., Od.Zolljefr. x
Yung, W., Kapitän 8
Korfowsti, X., Angelt. 4
Lampe, M., Wiv. 2
eter8, D., Arbeit. 4
Springer, W., Architett
T. 2555
Thode, E. A., Bantkbhevoll-
mächt. T. 4171
MWefitphalk, A., Rentnerin 2
29 E. Springer, I. W. S.,
Tijchlermftr, (Nr, 27)
Behrens, G., Kapt.
Breuer, S., Ww. 2
Drejcher,R., Reichsbk.Beamt.
Friedl, M., Schloffer 4
Neumann, P., Motorenichloff.
Röder, H., Telegr. Wärterin
Schröder, A., Benfionär 3
Sevede, H., Ob.Stadtfjetr. 2
MWittorf, G., Straßenbahn:
ichaffner
81 E. Beamt.:Wohn.-Berein
e.G.m.b.9. (Rarlitr.13.15)
V. Hopp, (Hardenbergftr. 39)
Anderjen, A., Mitteljchullehr.
Behm, A., Phyfiker
Behm=Echolot-Gejellich. m.
b. ©., Echolote T. 1430
Benndorf,D.,Steuerfelr a.D.
ijcher, X, Hausdame 2
ennie8, £., Bankbeamt. 2
— M., Kanzl. Setr. 2
Holm, W., Ingen.
Lobfien, W., Lehrer 2
Mahlf, F., RMentenempf. 2

— 75 —
31 Samjon, W., Generalland=
jhafts-Hauptkaifierer 3
Scheibe, R., Schifb.Ingen.
Schumacher, H., Iuit. Ob.
Selr. 1
83 E. Beamt.-Wohn.=-Berein e.
S. m. b.©. (Karlitr.13, 15)
V. S00p, W., Hausmftr.
(Nr. 39)
Bechitedt, H., VBerw. Feld=
webel
Feiber, E., Militäranw. 2
Frauen, Zh., Bautechn. 4
Lange, £., Kapellmitr. _ 3
Lonkowsti, E., Mar. Sur
a. D.
Mühlbichler, W.,Boftichaffn.
Spieß, B., Mufifer 8
Zander, N., Militäranw. 1
85 E. Beamt.-Wohn.=BVerein
e.6.m.b.9. (Rarlitr.13.15)
Appelbohm, I, Www.
Beuck, I, Boftichaffn.a.D. 3
Dau, W., Ob.Telegr.Setr. 1
Gabriel-Jürgens, B., N
Bootsm. Maat 2
Kund, N., Schloffer 1
Qöwe, R., Ob. AyajOin
a. D.
Schütt, H., Fın. Angeit. 2
Steinbach, H., Ob. Maijch. Mt.
87 E. Beamt.-Wohn.=VBerein
e.G.m.b.9. (Karlitr.13.15)
V. Hoop,W., Hausmiftr.(Har-
denberaftr. 39)
Bente, F., Landesjekr. 2
Geisler, W., Setr. Diätar 3
Retrich, E., Kim. 1
Rieger, D., Leutn. a. D. 2
Schmitt, A., Arbeit.
Schmijer, A., Setr. Diätar 3
Wagner, M., Frau
39. E. Beamt.-Wohn.-Berein
e.G.m.b.©. (Karlitr.18.15)
V. Hoop, W., Hausmfir,
Haar, W., Feldw. 8
Kilos, B., Buchhalt. 8
Kriedemann, H., Frl. 1
Lange, A., Ob.Feldw. 1
Raabe, W., Maichinenmitr. 2
Tönsfeldt, E., Telegr.Aifift.
MWieje, I, Schrb.Feldw. 3
41 E. Beamt.-Wohn.-BVerein
e.6.nm.b.©. (Karl{tr.13.15)
V. S00p, W., Hausmftr,
(Nr. 39)
Baron, X., Verjorg. Antw. 1
Boijen, W., Bootsmaat
Körner, A., Pol. Ob. Ol
mfte.
Langjh, A., Eijend. Sehr,
Logec,D.,Bankbevollmächtigt.
NRehrkorn, H., Bäder
Schäfer,O., Rol.Wachtmftr.3
Staleg, M., Ob.Sign.Maat
‚BE Beanıt.-Wohn.-Verein
e.G.m.b.©. (Karljtr.13.15)
V. Hoop, W., Hausmftr.
(Rr. 39)
Bülling, I Bürovorfteh. X
Fuhrten, F., Schneider
Lauften, C. B., Steueraffift. 2
Mehlhorn, A., Bermwalt.Maat
Schaad, F., SE S
Specht, I, Frau
a el W., Rol.Db.
achtmjir.
45 E. OL Boli Were
e.6.m.b.9. (Karlitr.13.15)
Amelung, W., Ob. Majchinijt 2
GCzirr, B., Mechanik. £
Sajawigny, Heinr., Schneid,
— Herm., Schneider 2
Schulte, 6E., Majinent,
Mitr. n
Unglaub, E., Ob. Mafia,
t
Mao:
Wiffe, M., Ww. 8
Bimmermann, R., Ob. Ded-
offiz. a. D.
47 E. Beamt.-Wohn.-BVBerein
e.6.m.b.9. (Karlfir.13.15)
V. S00p, W., Hausmftr.
(Nr. 39)
Bacder, H., Handelsvertr. 4

ö Harmsitraßfe
47 Döjcher, E:, Leutn. a. D.
Heinrich, H:, Maijchinift 2
Jacob, B., Maichinift
Klemfte, R., Boftjekr. 1
Schönefuß, R., Bol. Betr. Afj.
49 E. Beamt.-Wohn.=BVBerein
e.6G.m.b.O. (Karljtr.18.15)
Chriften, O., Bantbeamt. 2
Edert, W., vm.Seminardir. 3
Herrgott, M., Frau
Kunftein, G., Kaltulat. 3
Ludmann, H., Kfm. 4
Rritichow, K., Feuerw.Leut-
nant a. D. 1
Mour, DO., Mechn.Revijf. 1
— W., Waffenmitr. a. D. 1
Schwoch, K., Eihungs Ob.
Setr. 2
Specht, H., Mufik.
Stender, O., Kim.
Voigt, R., We. 2
RNedhHte Seite
E, Beterjen, A., Wiv.
„Reftaurant Blücher“
T. 1160
Baer, Pbh., Sprachenlehr. 3
Baumaft, B., Ww. 1
iedler, R., Mar. Stabszahlm.
crdes, O., Reg. Baumftr. 1
Hollunde, B., Direkt. T, 2994
Röfiter, H., Banfheamt. 2
— 5. Schlachtermftr. 2
Kröger, H., Rechtsanw. u.
Notar 8
E. Yörgenfen, O., Prokurift 1
Berthold, Ad., Reichsbant-
beanıter 3
Blaas, A., Lehrer 2
Glovyftein, G., Ziv. Ingen.
Greve, F., Lehrer i. N. 2
Maß, R., Ob. Dedkoffiz.
Meyer, W., Eihungs Ob.
Setretär 8
SI Ob. Dedofli
a. D.
E. Bornhöft, H., Gutspächt.
(Rühren b. VYreeg)
V. Hormann, F., Maurer
« Böh, E., Iuft,Ob.Setr. 1
oje tei R., Mar. Beamt.
nn
I
(om
Hormann, R., Monteur
Riemann, M., Schifbauing.
Ried, H., WW. 1
Mohde, A., Techn. Reg. Inip.
Schönde, G., Werftober-
inip. a. D. 2
Wolfien, O., Benfionär
E. Schreiber, &., Fabrit. T.
Kahjer, R., Ob. Deckoffz. a.D.
Knabe, E., Finanz-Injpekt.
Kuhlgag, E., Lehrerin a.D.
Menke, G., Mitteljhullehr. 1
Viereck, M., Wiv. 8
2
1
%
N
Witt, K., Mektor
Bachen, M., Wiv.
10 Rohlenplas.
Bwangsverwaltg.
12—16 Bauftellen
18 E. Bauljen, F. W., Schiffs:
reeder (Düfjternbrooker
Weg 102
V. Ott, M., Verwalt. 8
Birkholz, N., Bol. Ob. Selr.
Bonde, B., Ww, 8
Bräuer, M.„Verw.Aifift. Krdg.
Gebhardt, Leutn. (X) a. D.
Germann,W., Leutn. (I) a.D.
Lamp, E,, Krim. Setr. Erdg.
Leters, H., Leutn. (X) a. D.
20 E. Kröger, W., Rentner Erdg.
Fiücher, W,, Schloffer
®oo8, A., Ww.
Seile E., Seutn. d. on
a. D.
Herrnbrodt, AW., Wi. 8
Heczawig, A., Benfionär 2
Kirchenbauer, W., Handels»
bertreter 8
Delrich, N. Leutn.d.Mar.a. D.
RäfjchHke, A., Leutn. 3. S.a.D.
Steller, B., Magnetopath
22 E. Rnoch, N., Rentner
Diepen, L., techn. Lehrerin 3
Hagemann, H., Ob. Dedkoffiz.

ET. zeit
22 Hably, R., Buchhalt. 3
Knoch, N., Rentner KErdg.
Krügieldt, E., Ww. 2
Rath, R., Malermfir, Erde,
. Stippe, A., Kin. X
Werner, W., Kfm. 1
Winter, H., Pol. Aifift. a. D.
<- Holtenauer Str, D
24, 26 eriftiert nicht
28 geb. 3. Holtenauer Str. 161
E. Beamt. = Wohn, = Verein
ce. 6, m. b. ©. (Karlitr.
Nr. 18. 15)
Bradert, G., Kim. 2
— X. Wo. 2.
— D., Bantbeamt, 2
DHoffeins, G., Am. 3
Karitens, H., Rektor T. 564 1
Korth, A., Obertelegraphen:
jefretär a. D.
— W., Angeftellt,
Lens, I, Ww. 1
Meyer, H., Mektor 3
Schleifer, H., Steuerbivelt, 2
Seifert, E., Int. Ob. Regiftrat.
30 geb. 3. Holtenauer Str. 161
E, Beamt.= Wohn. = Verein
6. Gm. D; Q.: (Kartlitz.
Nr. 13. 15)
V. Hoop, Vermwalt. (Nr. 39)
Andrejen, A., Buchhalterin 3
— €, techn. Gehilfin 8
— M., Wow. "78
Dethleffen, H., Verw. Ynfp.
Dreyer, H., Mitteljhullehr. 1
Yohn, G,, Banfbeamt. 1
— ©., Wo. 1
— U., Dr. phil., BPhyfiter 1
Möller, A., Rektor v
Lodolste, D., Tijchler
Sievert, A, Reftor 2
Wiehner, H., Mar, Ing. a. D.
<- Schillftr. >
82 E. Beamt. = Wohn. = Verein
ce, 6, m. b. ©. (Karlitr,
Nr. 18. 15)
V. Hoop, W., Hausmftr.
(Nr. 39)
Bock, G., Land.Ob.Ynfp.a.D.
Heidorn,H.,Eijenb.Lademftr.
Heinrich, E., Wmw. Erdg.
Kaftenbauer, Fr., Ob.Leutn.
4.1 S:
Lerichte, E., Baggermftr. 1. NR.
Schmidt, X., Leutn. 3.S. a.D.
Staab, A., Ob. Deckoffizier
Vogel, A., Nechn.Rat %
34 E. Beamt.- Wohn. Verein
"eG. m. b. 5. (Karlitraße
Nr. 13. 15)
Bührke, H. W., Zolljekr. LM.
Cyrenius, W., BibL.Ob.Setr,
Göbhler, F., Mar.Ob.Setr. 1
Müller, E., Kanzl. Set. 2
Niffen, X, Ob.Steuerfelr.
Raul, E.W., Leutnant a.D. 1
RER Q., Mar, Sa
a. D.
Bechiel, N., Ob Berw.Setr, 3
<- Fichteftr. DZ
Bauftellen
<- Ravensherg >

Harmsitraße
Dr. theol. et phil. Claus
Harms, Ober-Konfiftorialrat,
Propit in Kiel 1835—1846,
geb. 25. 5. 1778, geft. 1.2. 1855
(Straßenbild j. nächite Seite)
<- Sophienblatt Ze
Linke Seite
1 geb. 3. Sophienblatt 50a
E. Lange, H., Frau
(Sophienblatt 52a)
Hamann, F., Schiffbauer
„Holdmann, O., Www. 1
Kahle,D., Ob. Poftjekr. a.D.2
König, M., Handelsfr.
8 E. Rlappenbach, W., Loko-
motivführ. a. D. 1
»

Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.