IT. zeit
8 Peterfen, OH., Kim. 4
Riemer, M., Ww. 4
Roland, K., AWbtl. Vorft. 1
Schetelig, E., Frau 4
E. Yürgens, Kapitän
V. Hardt, Drechilermeifter
Bedmann, K., Buchhalt. 2
v. Deftinon, A., Rentnerin
Eggers, I., Ingen. a. D. 4
Hillberg, E., Techn. AWifi-
ftentin 4
Horn, E., Schneiderin 1
Sabhr, L., Gejanglehrerin
Mentel, M., Reichsbankrat 3
Scheuerle, E., Bildhauer
T. 1322
Stenner, W., Rentner
Strud, E., Lehrerin
— Fr Techn. Ob.Infpekt. 1
Tamm, W., Dipl. Ingen.
Techel, A., Mar. Injpekt. 4
Vogeler, L., Reg.Baurat i. N.
Weber, ei“ Büroangeftellte
' Wehner, C., Ww 8
Wiejh, E., Gijenb. Die
jefretär
<- Kopftodftr, Ze
10 Wicdhmannftift
E. Stabt Kiel
Baad, L., Term ES
Bei, I W
Eggerftebt, L., euloıh 2
Greve, I, Wo. 2
Heid, A., Rentnerin
Hofmann, Ch, Privatlehrerin

=
Röpte, a, Nentenempfgrin. 2
Mündlein, ©., Kim. Erdg.
v. Bein, E., Rentnerin 2
Beterfen, A, RMentnerin 1
Scharnweber, B.,Rentnerin 2
Scheff, A., Rentnerin X
Schwieger, D., Rentnerin 1
‚ Boldens, A., Rentnerin 1
WahrlidHh, € Ü
OLE M., Rentnerin 1
Wilde, A., Ww. X
11 “ Bartjanatorium SG. m.
T. 844
MM WM, Schweiter
Kranefeld, H., Schweiter
Kröger, L., Mamfell
Söntfjen, R., Oberin
12 Leonhardt, X., Dr. med.,
San. Rat T. 6296
Godehus, K., Rentner
AG E., Sandesbaurat
Siahfuni, C., Fabritdirett.
13 Chatsene
E. Ysraelitijhe Gemeinde
Kappen, H., Hausmftr.
<- Humboldtjtr. Ze
14 eriftiert nicht
15 eriftiert nicht
—<- Sejfingplag >
16 ’E. Boy, E., De
Drögemöller, € u Bol. Ob.
Setr.
Ehbet5, A., Lehrerin
Hanjen, M., Lehrerin
Höreth, F., Kal. Infpekt.
Kröger, Ch., Ww.
Maß, Ih:, Studienrat
Bath, D., Beamtin
„ Qandesamtm.
Stanunic, R., Wo.
Wichmann, & Dr. phil.
Redakteur 1
17 E. Hecht, C., Kim. T. 134 1
Hanfjen, W. F. H., Handels:
vertreter T. 3225 2
Yohnien, I, Lehrerin 4
Schule, K., Ob. Steuerinfp.
Sto, W., Marine-Ob.
Bahlmitr. 8
18 E. Hanjen, A., Kfm.
YO
„a 20) Verwalter

DOC CS
„ Buchtinjpektor
Böjeke, ne Marine-Chefing,


Goetheftraße
18 Dienit, W., Ob. Steuer:
injpeftor i. N. 4
Höld, E., Anzeig. Erpedit. 2
Stolg, H., Rechn. Rat 2
Walsberg, S., Bez. Schorn:
fteinfegermeifter 1
Weber, M., Wem: 3
19 E. Runge, M. Ch., Ingen.
(Gerharditr. 23)
Kasbohm, D., Ingen. 1
Klechr, H., VBerw. Ob. Infjp.
Köhler, M., Univ. Quäftor 4
Kraufje, M., Gejhäftsführ. 5
Krull, K., Wo.
Nahe, I., Ww. Erde
Striepte,$., Faßhdlg. T. 9056
Voß, G., Ob. Förfter 8
Wittmüg, X., Wi. 2
20 E. Hinrichfjen, W., Dr. phil.
Drepper & Co. Tehn.Hand.:
Kontor T. 4215 8
Drepper, N., beeid. Sn
Horn, H., Kim, T. 6746
Kutfhmann, DM. At 7 d242
Schiemann, X, Pol.Rat
Schröder, A., Stadtbaumftr,
a. D. T. 4736 1
— 6, Stubienrat, Prof. 3 |
Schröter, 6.,
T. 1411
Uebe, A., Handelsvettr.
T. 168. 1551
Weidenhaupt,A., Dr., Recht3=
anwalt T. 6713 2
<- Yahnftz. Z
21 eriftiert nicht
22 E. Rnabe, F., Prokurift
Böhl E., Mufikflehrerin
— 3, Wo.
Jäger, W., Technik.
A Y., Seutn. 3. Se
Michaeljen, S., Ww. J
Niefje, B., Rentner Erdg,
v. Bieverling, S., Ww. 4
Mathje, A., Lehrerin 2
— 8., Wo. 2
Schmidt, H., Wwmw. Erde,
Wagener, H., Kim. 3
23 E. Morawa, G., Mühlenbau.
Böteführ, Fr., Ob. Mar. A
Infjpekt.
Hallander, A., Kfm. T. 5548
Hennig, M., Handlas. Bevoll-
mädchtigter T, 4862 8
Koch, D., Dipl. Ingen. 3
Reter8, E., Schwefter T. 1726
Pflug, F.,Diplk.Garteninfpett.
Schaap, A., Lehrerin Krdg.
— €, Ww. T. 1726 Erdg.
Schnad, M., Wiv.
Schweighofer, F., Bildhau.
Steiger, R., Kammermufif.
Stollen, E., Lehrerin a. D. 4
24 E. Lorenzen, P., Land:
mann (Dahlmannfte. 5)
Birkenfeldt, Ih., Rentner 1
Herrling, M., Ww.
Heydemann, W,, N OiRL.Ou6,
Kaejer-Rueff, R., Kunftmaler
Kluge, A., Wim, 4
Kamp, A. Mar. Rendant a.D.
Lorenzen, A, Mitteljhullehr.
iR. Erdg,
Sud, M., Oberfürforgerin
Luttert, H., Mar. Amtmann
Stubienrat
2
San
Meifter, I, Ww. Erdg,
Schütte, Ch., Kfm. 2
Siterl, M., Privatiere
Xhomas, C€., Benfionär 3
25 GC DEM (Amerita)
V. Krugmann,* W., Reg.
Landmeff. ı
Clauffen, Th., Gen. Agent 2
Dis, D., Intend. Amtm. 3
Löding, A., Yuftizinfpekt.
Schulze, ., Lehrer
Sobotta, RL, Modiftin 4
26.E Benni0, „Sigentümerin
E RI A., Eigentümerin
Oulnt €h., Kim. T. 5708
8
Holit, X, Ingen.
Kolodziej, R., Berw.Ob.Setr.
26 Korfinann, W., Ob. Poftjekr.
Kracht, D., botograph 3
Neumann, ’, Wi. 8
Prodnow, E., Kim. 4
Runge, F., Mar. Int. Injp.
Siebtfe, 9., Dr. med. Arzt 4
MET „HandjOudhmmftr.
En CE Chefing. a.
1
Welkgerben,. Mar. Int.
njpelt.
QUE Haas, R., Ob. Feuer:
mir. a. .D.
Caftagne, S., Ww. 4
Geih, %., Ob. Boftjetr. 4
Hartwig, G., Regiftr. a. W.
Kaafk, D., Verfich. Ag. T. 1068
Koll, I., Lehrer a. W. 3
Niffen, A., Wiv. 2
Dehze, D., Oberingen, 2
NRehhoff, O., Kim. T. 5635
Tralau, E., Kfm.
28 E. Bruhn, I., Lehrer
Arp, O., Ob. Boftinjpekt. 2
Bruhn, F., Referend.
Diez, H., Brokurift
Dil, Be Bol. Oberjefr. 1
Franz, A., Ww
Hornhardt, B., Ob. ARojini
„IJacobjen, SG., Kfın,
Klingberg, D., A Bugl
Kolbdow, M.,
MNittfchalk, 6. Mila. T. 7
Rebke, A., Lehrerin a. D.
— MM, Lehrerin 4
Wolg alt, YM., Lehrerin 8
— C@., Ww. 8
— R., Lehrerin 8
29.E Drauljen, KR. O., Drog.
(Flensburg)
U Buchbindermftr. 2
8
Geert, R., Ww,
Hoffınann, A., Bankprokur,
Yönffon, B., Kfm.
Lafrenz, W., Buchbind. 2
Lobhje, A., Iuit. Ob. Setr. 2
Lünje, F., Nechn. Rat 2
NRieljen, I., Lehrer *Erdg,
DObhlen, P., Lehrer 8
Schwien, F., Wi. 4
Schröder, M., Dr. med. vet.
ftädt. Tierarzt 1
Schröder, P., Lehrer i. RM.
Sylla,B.Mar.Iuft.Ob.Infjp.
30 E. Wejelmann, R., Kaufm.
(Dahimannftr, 11)
Behnke, N., Seifen
Doofje, AU., Schiffbaumftr.
Fehrmann, 3. Wo.
Heilbronn, SG., Bol.Major 1
Hofemann, ®, Ingen. 3
SIeve, E., VBertretg. T. 3645
Auge Dr., Stud.Rat
Mohr, Ch. Kfm. T.48 14.6239 1
Odel, H., SGejchäftsführ. 4
Rätjh, C., Meiereiprod.
Pieper, M., Konfitüren
Schwark, I, Schuhm.
Soltau, F., Arbeit, 5
Steurer, O.,Db.Ingen. T.3854
Wöhlek,K., Blumhdlig. T. 5123
Wolfram, E., Frijeurgefch.
<- Sutenbergftr. DZ

Grabaftraße
(Stadtteil Elerbet)
Benannt nad dem Landes:
Hauptmann der Provinz Schles:
wig-Holftein, von Graba.
<- Zirpigallee >
Linke Seite
VE A 6.
m. b. D.
Steller, U., Ww.
3 E. Allgem. Konfumbverein, Fi
Geeit, D., Schloffer
5. 7 eriitiert nicht
<- Rojadowstyftr. DZ
Srundftücde d. Arbeiter: Bau-
bereins, e. SG. m. b. 9.
4 | 24 Reuter,


Sravelotteftrafe
9 Fuit, X., Schneider
11 Büttner, M., Wi,
— W., Zijhler
13 Preitjhus, M., Arbeit.
15 Dünne, W., Beamt,
N Ani B., Matrofe
„ Schloffer
196€ Son %., Majchinenarb.
21 Sengelmann, $., Schloffer
23 Bader, F., Schloffer
25 Rofjad, M., Zimmerm.
27 Schütte, A., Takler
29 Grauert, W., Tijchler
31 Yiing, B., Arbeit.
33 Wreth, F., Arbeit.
85 Nieljen, L., Arbeit.
37 Lewin, R., Arbeit.
Paajch, M., Wi.
39 Heyn, D., Ausgeber
<- Federmannftir. DZ
41 Willrodt, £., Angeft.
43 Dofje, I., Arbeit.
45 reif, A., Arbeit,
47 Oppermann, O., Arbeit.
49 Wöhlt, H., Rentner
51 Berteljen, I, Invalide
53 Steffen, 9., Lagerverwalt.
55 Gajewsti, W., Stemmer
Nehl8, L., Elektromont.
57 Schulz, €., Schloffer
59 Peters, O., Benfionär
61 Haars8, I., Tijchler
63 Hauptmann, A., Kupfer:
jhmied
65 Bei, M., RL
67 Kühl, A.,
69 Stechneft, AM. enfiouär
71 Raabte, W., Former
RehHte Seite
Grundftüde des Arbeiter-Baus
verein8, ce. 6. m. b. O.
2 Qöhndorf, L., Schiffszim.
4 Schulz, A., Benfionär
<- BPojadowstyfir. Z-
6. 8 eriftiert nicht
10 Fenner, H., Invalide
Struve, H., Zimmerm.
12 Seife, E., Invalide
— W, Schl offer
14 Ehrhardt, £., Benfionär
16 SO &, Schiffbau.
18 Fenz, E.,
Feiting, &., Benitonär
20 Nante, H., Dreher
22 Grund, A., Arbeiter
Hauberg, D., Wim.
SG., Schmied
26 Paul, €., Schloffer
28 Römer, A., Schmied
30 Brügmann, L., Arbeiter
32 Yainz, D., Schifszimm.
34 Stender, R., Handelsmann
36 Detlefien, H., Tijchler
38 Langbehn, Ch., Zijichler
40 Stennemann, $., Schiffb.
42 Müller, F., Penfionär
<- Federmannfir. DZ
44 Srage,I..Schuhmachermftr.
46 Plaumann, F., Schloffer
DEI I F., Invalide
48 DHirfOfeld, B „ Arbeiter
50 Bud, F., Beamt.
52 Heejchen, H., Hauswart
54 Tamm, W., Arbeiter
56 Schliemann, R.;, Buchdr.
58 Waljer, I., Rentner
60 Weimar, A., Arbeiter .
62 Blöger, H., Iijchler
64 Wieje, D., Bohrer
66 Ballmann, F., Schloffer
68 Banges, K., Schloffer
70 Jünemann, N., Schloffer
72 Scharb, H., Tapezierer
74 Qaafe, A., Bohrer
76 Boppe, W., Schloffer
<- Niffenftr. DZ

Gravelottejtraße
Benannt nach der Schlacht bei
.Gradvelotte-St. Privat am
18. Auguft 1870


<- Mebftr. >
Qinte Seite
1 eriftiert nicht
3 E, Arendt, N. L. I
en
Te Ku dor
Sant O.Db.Hoboift. M
LJjanfjen, Hr Bear 1
% X (
Mikes A Sb. Wachtnf
D. 4
Sommer, 6 Sn 3 8
Stolzenburg, %.
Thun, A., RatS joint 2
ern
A 2% oe
” g, Urbeit,
LE „Ban
Ha nagatnonf1®
Hahn, M
‚x, S jofler 1
eenele Sole
Lepel, D., N .
Raabe, B., hal Ends
1 N
ee TafenarDe v8
Wiefe, 0 "qrbeiterin
7 E. Schnorr, E., Ww. 3
Bauer, D., Bf 4
Haushahn, 6.,
Robarg, RK, Arbeiter 4
Lange, W., le 1
Qöhndorf, W.
Sulas, EC. Bol Hauptwahl
or
Schiller, W., Gimmere® 5
Schnoor, W., Dreher
E. Stadt Kiel xt
V. Dittmann, Q, HAUS
Den AM, dw.
Harder, E., Bohrer
Ko, W., Arbeiter
Lewandowsti, Fr
Maaß, M., Ww.
Rick, A., Schloffer
BycoHlau, ., Wi.
Rehumte, Z., Händler
Wegner, D., Ww.
11 E. Stadt Kiel ge.
V. Bod,&., Menfionät (
Bengen, B., uva loflet
Softelmanne Ba 4
jen, rbe'
Buftajfon, F., Zoe
DHertrich, I, Arbeit.
Iöhnt, I., Arbeit. it.
Mathiejen, Ch. ha
Wohnrath, H., InvA
Wolter, M., Abtei
13 E. Wiltens, M., FI
(Waibftr. 29)
V. Umbrafjas, D., Kf-
Maspfuhl, O., safchint
Ditajchinsty, A,
wärterin
Rohwer, X., Maler 2
Thomfen, ., Bäder
Rechte Seite
<- Mebjitr. Zr
©
zz aa a
x.
2 geh. 3. Mekitr. 36a &
4E A Kiel }
. © Benfionät 3
Srandt, W Dreher 2
Hink, N. „ Arbeit. 8
© 0 beit. 1
ola, rbei
Künzel, KR., Schneidet 7
Schöning, "g., Urbeit-
Unger, R., Arbeit.
6 E. Stabt Biel
Eyer, Bürovorfted-
Freeje, H "ta
Yads, F., uhm.
Hanfen, x Kuvalide
Kaifjer, M., AWw.
Kraeft, M., W
Lauenftein, M.,
führer
eyer, X., Arbeit. N
/Benshorn, O., Urbeit
eterjen, G., "lrbeit-

Bat a
Ki.
Fr.
N >
CO SE IS PAD. PD DD ED Dr Dr Dem

Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.