Ed. zeit
101 E. Dubve, W., Töpfermitr.
T. Holtenau 104 1
Barthel, E., Werkmitz. 3
Gakweiler, O., Büroangeft.
Sühlthau, K., Monteur 2
Raupers8, G,, Dreher 8
Saldow, S., Kfm. 1
Sibberjen, H., Werkmitr. 2
Tiedemann, D., Kfın..
Voigt, A., Kim.
108 E. Bauer,O., Schloffermftr.
T. Holtenau 226
Birk, G., Bautechnik. 2
Sestulte, W., Schneider
Marian, A., Takler
"Schmidt, H., Tijohlermitr. 2
Weller, D., Hauptwachtmftr.
Nehte Seite
2—4 eriftiert nicht,
6 E. Frahm, W., Malermftx.
(Briejer Strand 9)
Drewik, HO., Kim. 2
Hrahm, M., Brothdlg.
Gchrt, W., Mitteljhullehr.
Sind, K., Werkmfir. 3
Veters, M., Bauführ. 1
Prüß, E., Wim. 2
Stirnath, W., Mar.Setret.
Warnfe, B., Angejt.
8—12 ertitiert nicht
14 E. Bruhn, X.H. W., Schub:
machmfir, T. Holtenau 134
Böhmert, B., Dreher
Oitzen, B., Maurer 1
Mathje, H., Zimmerer 8
Mother, E., Torp. Ingen.a.D.
Schmidt, W., Barbier 3
Speermwien,D., Modelltijchl.2
Steffenjen, N., Futterhdlg.
<- Schurstamp
16 E. Nathje, R. F., Bootsb.
Meterjen, A., Former 1
Mathe, M., Schloffer 1
Schütt, Chr., AWw.
18 E. Stein, X., Neniner 2
Kieler Spar: u. Leihkaffe,
Nebenftelle 7 T. Holt. 55
Rrzebietfe, X, Maurer
Lücfeld, K., Maler 1
Neimer, A., Zijchler
Rujhau, E., Fijdher
Bauftellen
44 E. Yeicdhke, M., Schloffer
46 E. Harn, Chr., Hobler
48 E. Rromrey, D., Steinhau.
50 E. Dembed, F., Dreher
52 E. Kühl, N., Schloffer
54 E. Ed, N, Ww.
Kerft, E., Dipl. Ingen.
Meyer, E., Ob. Mir. Gjr.
56 E. Mende, E., Invalide
58 E. Dahlkemper, I.,Zimmerm.
<- Hohenleuchte
Bauftellen
112 E. Stadt Kiel
eftrigitätswert T. 37
Schulze, H., Kim.
Sievers, H., Werkführ.
T. Holtenau 37 1
Stölting, $., Arbeit, 2
114 E, Vosgerau, W., Arbeit.
Berberich, G., Schloffer 4
Birkigt, G., Ob. Wachtmftr.
Heiler, M., Schloffer
Srögerchen, W., Dreher
Sutkguf, £., Schloffer
Maier, R., Schloffer
Ortmann, W., Schloffer
Starf, H., Büroarbeiter
Steinberg, E., Dreher
Strüben, A., Depotverw.
Geh. a. D.
<- Friedrichsorter Str. DZ
Erdg.
Do Den
Huchsberg
(Stadtteil Neumiübhlen:
Dietrichsdorf)
<- Hohenrade
11 E. Reinbahn Kiel. Hafen-
bahn A. 6.
Emoldt, Th., YBetriebsleit.
T. 4249

HriE-Reuter-Straße
21 E. Weinnoldt, H., Bau:
material. T. 752
Samm, H., Arbeiter H.
<- Feldmarf. DZ
SGaardener Straße
Verbindungsftr. von Kiel nach
dem ehem. HMöfterl. Gaarden
NechHte Seite
<- Raiftr, De
1. 3 E. Bauljen & Xvers,
Kohlengroßhdlg. T. 1, 5 1.6
Holit, Cl., Erpedient T.6 1
4 E. Loc, F., Holzhdlg.
T. 10,.1200
Schumacher, W., Kutfjcher
Seld, X., Kutfcher
4c E. Stadt Kiel
Kletjcher, E., Kohlenhdlg.
T. 7494
5. 7 Lagerfhuppen
E. Effelsgroth, P.M., Söhne,
Holzhdig.
8 Lagerichuppen
E. Efjelsgroth Söhne, BR. M.,
Holzhdl. (Waifenhofftr.23)
Raven & Wichmann, Kohlen-
großhbdilg. T. 64
<- Aufgang 3. Hummel-
iwiejenbrüde Z-
<- Bleßmanndamm
Linke Seite
Bavillon
E. Stadt Kiel
Bo, E., Zigarrenhdlg.
<- Blegmanndamm Ze
Sabelsbergerftraße
(Stadtteil Wellingdorf)
Nach dem Stenographen
Gabelsberger benannt
—=<- Altenteichftir. DZ
Linke Seite
1 eriftiert nicht
3 E. Wüjtenhagen, E., Maurer:
mftr.” T, 7846 Erdg.
Fahrentkrog, H., Schiff8=
zimmer. 1
Wüftenhagen, X., Ww. 1
5 E. Brodmann, H., Zimmerei:
geich.
Effenfohn, H., Keffeljhmied 1
Steffen, A., Wwv. 1
7 Bauitelle
9 E. Neinhardt, E., Modellfabrit
T..2521 %
Asmuffen, F., Kranführ. 2
Hambdorf, I, Zimmerer 2
Hinrichjen, X., Stellm. 1
Kühler, H., Werftarbeit. 3
Laffen, O., Seemann Erde,
SD R., Malermfir,
788
. 7332 Erdg.
11 E, Maaken, E,, Bäcermftr.
T. 2286 Erdg,
Meyer, H., Ingen. 2
Neumann, H., Mar. Wert:
mfir. a. D. 1
Strobel, R., Mobdelltijchl. 3
13. 15 Bauftellen
17 E. Hildebrandt, L., Dreher
Nr. 18
AUrp, L., Schifszimmerer
Brandt, W., Arbeiter Erdg.
SGloy, E., Kontoriftin 1
— W., Poftjhaffn. T
Kubetta, X., Schloffer 2
Preußer, E., Verkäuferin
— 6., Zijchler Erde.
Speht, O., Arbeiter J
19 Bauftelle
21 E. Hing, A., Werkzeugichloff.
VBabendreier, X., Schiff8zim-
merer |
Beck, Kupferfhmied Erde.
Brodmann, M., Maurer:
mftr. 487
Maß, F., Helfer 2
Mattießen, A., Ww. 2

ES
23 E. Rohr, X, Kranführ.
Bapemagmjen, D., Werk:
m
t
Blund, D., Hobler
Harder, E., Maijdhinenb.
HYjäger, A, Werkmftr,
Pfeiffer, H., Werkzeugm.
Rohr, W., Schloffer
— F., Arbeit.
Sarb, $., Buchhalt. 2
25 Bauftelle
27 E. Stromeyer, D., Tijchler
Blund, A., Eijendreher 1
Korjanfe, A., Keffeljhmied 2
Laabs, SG., Helfer 2
Meier, X., Bäder Erdg.
ir, F., Werkmitr, 3
Weftphal, D., Steward 1
29 E. Davids, G., Renten:
empfäng.
Franz, €, Ww.
Haafe, N., Kim. 3
Haß, I., Mechanik. 2
Müller, A., Ingen. 2
— M., Schloffer Erdg.
Sarban, F., Bootsbau. 1
Steffen, F., Fräfjer 3
31. 33 Bauftellen
35 E: Schütt, X., Wi. (Nr. 2)
Bohl, A., Schifsoffiz. Erdg.
Fenske, L., Feuerw.Ltn. a.D.
— £., Mobdiitin 2
Frand, M., Lehrerin 1
— WW., Mittelijdh. RNekt. a. D.
Schütt, K., Zimmerer 3
Böpf, Zh., Ingen. Erdg.
Rechte Seite
E. Schütt, A., Lehrer
Schütt, X., Wi.
E. Stölting, 9., Fuhrgejch.
T. 2776
. Derjung, W., SchlofferErdg.
Hinkeldey, E., Kutjcher
Lange, W., Schuhm. 1
Meyer, W., Arbeiter 1
Bauftelle
E. Hanjen, L., Kfm.
(Hanjens Privatfir. 8)
Fijcher, A., Ww.
— F., Mafjdhinenjhloff.
— M., Arbeiterin
Kohlidhen, A., Ww.
— M., Kajfiererin
Müller, I, Bohrer
Regler, I, Inipekt.
TXhede, B., Majchinift
Bawaßglki, B., Majchinift
<- Unterftr, Z
10 eriftiert nicht
12 E. 3Binnius, A, Wow.
Soldammer, £., Kim.
Grojchwig, I, Schifsing.
Dösburg, E., Kim. Erdg.
Sievers, H., Kfm. 1
Binnius, %., Ww. 1
14 E. 3innius, A., Wi. (Nr.12)
Bod, E., Schuhmachermitr.
— 9. Schlachter
— 3., Bianift
Dahm, H., Mechanik. 1
Göttiche, O., Buchhalter 1
Meinelt, E., Arbeit. Erde,
Binnius, B., Kfm. 2
— W., Majdinenb. 3
16 E. Haß, F., Frau
E. Haß, G., Arbeit.
Hambdorf, SG., Arbeit.
Kühler, EL, Arbeit.
Kraeft, W., Bol. Wachtmftr.
Schmidt, H., Wow. 1
Bimmermann, $., Schmied 2
18 E. Willrodt, O., Tijchler 1
Bod, I, Hobler 2
Hildebrandt, L., Dreher 2
Steffen, h., Zimmerer
Stods, B., Maurer Erdg.
Theede, W., Handlas.Geh. 1
20 E. Niegmann sen .„W,,Klein-
rentner N
Babit, O., Stemmer 2
Breitenfeld, M., Dreher - 2
Henkel, E. H., Schloffer
Miecgmann, X. W., Fijcher 1
Wieje, G., Frau

Gärtnerftraße
22 E. Bredfeldt, C., Wiv.
Andree, W., Schifszimmerer
Bauer, Ch., Rentenempf. 1
Fride, A., Arbeit. 1
Hver8, I, Fräfer 2
MegHner, H., Müller 1
Schütt, H., Arbeit. Erde,
<- Oberitr. DZ
24. 26 Bauftellen
28 E, Möller, H., Eigentüm.
(Elmshorn)
Srage, S., Wo.
— ., Schifib.
Yör8, D., Schifib.
IJürdens, O., Kfm.
Wright, C., Ingen.
30—34 Bauftellen
36 E. Kleinbahn A.=-G. Kiel:
Schönberg, T. 7169
och, F., Ob.Weidhenwärt.
T. 5768 Erdg.
<- Eijenbahndamm >
SGablenzitraße
Nach dem Öfterreichijchen Statt»
halter von Holjtein, Feld-
marjdhallieutenant v. Gablenz
benannt
<- Sophienblatt
<- Hummelwiejenbrüde Z
(Unbebaut)
Sartenjitraße
Benannt nach dem früheren
Wittrod’jhen Garten
<- leethörn DZ
Linke Seite
1 E. Provinzialverwaltung
T. 671—674, 1704
Sterbefaffe der Beamten der
Provinzial» Hauptverwal=
tung
Wohnungsbaugef, der Prov.
Schlesw.=Holit. m. b. H.,
T. 673, 674
3 E. Provinzialvermaltung
Nu. 1
Provinz.-Verwaltg.,
Kraft:
mwagenraum
Doje, H., Bohrer H.
Hanjen, C., Kraftwg.Führ.
Lüthje, B., Buchdalt. HH.
Rohwer, D., Ww.
— D., Rentner H; 1
Schulz, E., Beamt. H.1
5 eriftiert nicht
7 E. Landesverfich.-Anftalt d.
Prov. Schlesw.:Holft.,
T.707, 708
Borwig, F, Bürodirett.
N. H. 7a
Fuchs, O., Landesverw. Affift.
Kraufje, E., Botenmftr. Untg.
9 E. Fürforgeverein Kieler
Mädchenheime e. V.
V. Blunt, Th., Leit. Schwefter
11 E. Prinz, E., Architett
Lorenkgendamm 20)
V. Tecge, G., Gejhäftsführ.
T. 2913
Schlesw.-Holft. Adel, Brands
ilde T.
g re
Beykirch, A., CM
<- Blumenfir, Z
13—23 Polizeipräfidium geb.
3- Blumenfir. 2
25 E. Sievers, Xh., Gaftw.
(Sr. Ruhberg 46a)
Asmußen, H., Ob. Boftjhaffn.
— Xh., Frijeurin
Fijcher, Frieda, Hauswart 3
Hadradt, H., Frau
DHirjh, E., Wem. 2
Radebach, D., Kim. T.4062 1
27 E. Wültnei, H., Ww.
(E8marchitr. 61)
Gojch, F., Arbeit. Erde.
Grütter, E., Lehrer 1

ö or
Xöhne, E., Lebensmittel
Milfereit, M., Konfitüre
Fre ;
Nöhler, O., Kim. T 49971
<- Qegienftr. Zr
Rechte Seite
2 eriftiert nicht
4 E. ‚Soli. Dal a
brandfaffe (Nr.
Schlesw.Holit. Qandesbrand“
faffe, Kommiff. T.48 n2
Bichel, R., Sandesih .
Maß, A, Bez.ko! 0
T. 4360—64 Erdg,
Schirrmacher, M.,
6a E. SN-
brandkaffe T.
Landesarbeitsamt U. Sn
a a N
ichel, ©., Lagerberw. 8:
CR R., gandesoifl
8 E. Schlesw.Holft. Lan
brandfaffe (Nr. 6) jübr-
Holler, H., Kraftwagen!
T
. 4364
Kieler RodlentontorO-u80
10 E. Schlesw.Holft. SAP
N (Mr. 6) 1
, M., Ingen.
Siber, €, SO nentonielt 1
T. 6328 N
— %., Landesverw.Rat a7
. 6328 N
SHüper-Buff, M., Konzert
jängerin T.
Qütt, W., Angeftellt. Erde
LPries, SKK 4
— F.ODb.Poftjefr.a. A
12 E ieler Stadtmijfion ©
V. T. 5611
V. Lorenz, W., Diakon (uhr
Tiusftr. 62) 2
Augendheim 2 T. 5611 %
Bartels, X., Arbeit. a8
Drews, F., Stadtmiifion®®o
Kühne, O., Kim.
le, © Stadtmil000
14 E. Vaterländ. Fra
Schwefternftation D-
40.
® andeß*
—64
mijffion T,
Beder, H., Feuerwer
a. D
Hanjen, M., Rentnerin
Hecht, L., Diatoniffe
Hirthe, E., Han 2
HYohannfjen, A, Frl.
Thordjen, R., Diatonifle
T. 1654
16 Zutherhaus
‚gafeutll
E. Kieler Stadtmijfion eB 7
(Mr. 12) |
V. ÄRähl, F., Hauswar
18 eriftiert nicht Anal
20 E Seberet zur Heim
; 2837 M
V. Frahm, H., Diakon 1,289
a a Bi itteliule
. Mädchen-Mi t
Andrigte, G., Schulhausmf
<- Qegienftr. Zr
——
SGärtnerftraße
(Stadtteil Haffee)
Nach den dort Kegendel.
Gärtnereibetrieben Denanıtt
<- Rendsburger Zandftt-
Linke Seite
1—25 Bauftellen jr
27 E, Weber, I, Werllg, |
a x
— “nr A nen n
Mutkowiak, M., Schmied
29—37 Bauftellen
39 E. Schlüter, R., Gärt
41. 43 eriftiert nicht
45.47 E. Harmien, Fr M
rinefbrt. T. 371, 372
V. Harmjen, H., Kin.
T..371, 372
<- Gaffeer Str.
ereiße
arg“

Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.