I. zeit
12 inkepank, H., Mar. Sekr.
a. D.
4
bo. Nönne, M., Ww. 8
Schröder, F., Leutn. X. a. D.
14 E. Blichenberg, N., Yri-
batier
V. Ziedemann, 3., Straßen:
bahnichafin. 2
Brennede, V., Eijenb. Betr.
Aifift. 3
Gadau, X., Schloffer 4
Hagen, K., Schuhm. 1
Knuft, B., Straßenb. Führ.
Kummerfeld, A., Monteur 2
Stühmer, A., Pol. Ob.
Wachtmftr. 3
Walther, A, Kaffierer 1
Walter, K., Wirtjchafterin
Wijh, H., Ob. Maat 4
Wünderich, Ch., Wmw. 4
<- Samwerfir. DZ
14a E. Fahrenkrug, R., WW.
(Düfternbrook 68)
V. Rübl, ©., Arbeit. Erde.
Arndt, M., Ob. Telegr.
Sefr. a. D.
Bartujch, M., Wi. 2
VBockel, M., Hausit. Gehilfin
Elsner, B., Krim. Kommiff.
T. 4300 1
Saft, O., Direktor T. 6521
Hamann, X., Leutn. 3. S
a. D.
Kühl, H., Arbeit.
Lübdeke, W., Schneider 4
Schmidt, W., Stadtajffift. 3
Schulze, F., Land. nfpekt. 2
Tiebje, A., Hm. Angeft. 2
Bwed, B., Djenjes. 4
16 E. Dempwolf, Ih., Ww.
Doherr, D., Leutn. 3.S. a.D.
Grundt, A., ftädt. Gelderh.
Kottenmeier, B., Ingen.
T. 4000
don der Lieth, W., Land.
Ob. Sefr. 1
Matthee, E., Benfionär 3
Rempt, L., Rentenempf. 2
Schilling, E., Ww. Erde.
18 E. Müller, L., Leutn. a. D.
David, I, Aufwärterin
Hagemann, E., Ww.
Helms, R., Ww.
HYinaft, D., Ob. Roftfekr.
Homeifter, M., Wim.
HYohannjen, RN., Lehrer
Kobarg & Förft, Tiefbau-
geich. T. 974. 992 H.
Meinke, R., Www.
Müller, L., Obermftr, %
RBauffau, X., Wiv. 4
Söth, B., Lagerhalt. 4
Stephan, A, Venfionär
AWiggert, F., Ob. Dedoffiz.
a. D.
20 E. Konrad, A., Wiv.
(Lejchede)
V. Stender, B., Handelsm.
GSichoff, W., ftädt. Angeft.
Hanjen, M., Ww.
Hanjen, R., Barteifetr.
Föhnk, W., Piantft
Kaad, H., Bote
Lappe, H., Kim.
Schoer, D., Lehrer
Stelzner, D., Betriebstechn.
Stieler, £., Bianift
Süverfrübbe, X., Werkeugb.
Weber, D., Majchinenjhl. 4
AWohlers, C., Schneider 2
<- Hanfjaftz. D-

— Co N
DS

Hranzinsallee
(Stadtteil: Elerbet)
Früher Irenenallee, nach der
Prinzeffin Irene von Preußen.
1910 umgeändert bei der Ein:
gem. in Franziusallee nach dem
Seh. Admir. Rat u. Marine:
Hafenbaudirektor Franzius,
Förderer desEMerbeferArbeiter:
bauvereins
(Straßenbild f. nächfte Spalte)


Hrandejtrafe
(Straßenbild zu Franziusallee)
eilt:
Vrinzenftr.
S
VBrobiteier Str
DS
x
»
Gebharditr.
=
®
__Blöner SE_—_
»
Sit EUTT zum |
RBojadowSt u
5
Hedermannitr.


Niffenftr.
<- Werftftr. DZ
Die nicht mit E, bezeichneten
Orundftücke geh. dem Arbeiter:
Baudverein e. 6. m. b. H.
Linfe Seite
1 Garten geh. 3. Werftftr. 27
3 E. Seider, A.;, Heizer Erde.
5 Haß, E., Wim.
Lau, F., Invalide
7 E. Sievers, X., Invalide
9 E. Meß, A., Ob. Boitichaffn.
11 E. Schumacher, R., Ynval.
Krufe, I, Drogift
13 E. Ahrens, %., Invalide 1
Spig, O., Leutn. 3. S. a. D.
15 E. Möller, H., Werkmitr.
17. E. Saatmann, $., Sees
mann
Yädfe, A., Seemann 1
19 E. Mloodt, K., Inval,
Otto, R., Werkmftr,
21 Koltermann, $., Mar.
Werfführ. a. D., Erdg.
Thöne, Cl., Buchbalt.
28 E. Fijdher, N., Klempner
DOlsjewski, X., Maler
25 Beterjen, H., Photogr.
27 E, Weinhardt, R., Mar.
Werkmftr. a. D.
Krafow, S., Wi.
29 E, Mehfeldt, G., Mar.Setr.
31 E. Hoff, L., Seemann
33 E. Vetteriek, Q., Av. Erde.
Vetterick, F., ftädt. Arbeit. 1
— M., Dreher
35 Driever, W., Arbeiter
35a Birlewig, G., Steuerob.
Wachtmftr.
87 eh H., Ob. Magaz.
uffeb.
37a E. Seller, Ch., Kirch.
NRedhnungsführ.
39 E. Matthes, W., Kanzl.
Setr. a. D.
— ®W., Lohnbuchhalt.
41 E. Wöbhrde, W., Wi.
43 E. don Neffen, E., Wow.
bon Neffen, 9., Clektromont. 1
5 E. Meyer, I., Rentenempf.
Kraufe, F., Schloffer 1
47 Witt, F., Wow.
— ©. Schloffer
49 Behning, A., Tifhler
— Q., Invalide
51 E. Hartmann, I, Arbeit.
58 E. Hofmann, H., Mar.
Werff, a. WW.

— 54 —
| 55 Wesling, W., Invalide
57 eriftiert nicht
59 Föllmer, G., Mar.
Wertführ. a. W.
Beterjen, B., Aw.
61 Semwien, D., Mar. Setr.a.W.
63 E. Meeder, Ch., Schiffer
65 E. Rehr, W., Benfionär
Schimed, E., Kunft=
gemwerblerin
— R., Bootsiteurer
— W., Schiffbau.
67 Kath. Krantenjchweftern
T. 194
69 Semmler, E., Schiffs:
zimmerer
Yüntke, R., Schloffer
71 Hanjen, F., Invalide
Smubda, I., Invalide
— FT. Dreher
73 Möller, K., Invalide
75 E. Wriedt, X., Indalide
AWriedt, O., Kfın.
77 E, Sübdide, A., Wi. (Timte-
ftraße 23)
AUry, E., See-Majchinijt
79 Hanjen, N., Schloffer
Weigel, I, Schloffer
81 E. Evers, 2., Wow.
+ Evers, K., Werkzeugm.
Schöllner, D., Schloffer
83 Troft, E., Majchinenb.
— €, Wo. 1
Weber, S., Wi.
Witt, F., Ref.-Lokomotivführ.
89 E. Weidner, D., Dreher
Hauler, H., Majchinift
91 E. Nipfen, A. Frau
(Rüftringen2 Bülowftr.24)
V. Mipfen, &., Schiffb.-Ing.
— R., Ingen.
93 E. Gülf, H., Kim.
(£I. Biegelfir. 2)
Nennemann, W., Schifsgim.
Schoel, W., Kauf.
95 E. Argens, M., Ww.
Hoff, R., Maijcdhinenb.
97 E. Arp, N., Lehrer
Ahrens, I, Rentenempf.
99 Malchin, E., Fijcher
— B., Motorjchloffer
101 E. Gruber, A., Invalide
108 Brammer, F., Majchinijt
Wittwer, K., Invalide 1
105 Mahntke, W., Maichinenb.
Seyfiert, F., Indvalide
Tirode, F., Arbtrin.
107 Hübner, Ih., Schneider
109 E. Me F-Boftjchafin.
a. D.
111 Schnoor, X., Arbeiter
113 Vollftedt, N., Schiffszim.
115 E. Dofe,M., Eigentümrin.
117 Molinus, G., Hausmitr.
119 Hark, I, Nentenempf.
121 Oppermann, £., Modell-
tijchler 1
123 Oldorff, H., Tijhlermftr.
125 Gang, A, Frau
— ., Eleftrit.
127 Arriens, I., Rentenempf.
Cmwoldt, A., Wertmftr,
— X, Drogift T. 4982
Landau, H., Invalide
1831 E. Yenjen, R., Gaftwirt
T. 6942 Erde.
fr ‚rdg.
Buchholz, C., Kernm. 2
Donath, E., Heizer 2
Dooje, H., Tifchler x
Stods, M., Hausdame
<- Gijenbahnübergang >
133—145 Bauftellen
147 Friedrichfen, D., Magazin
gehilfe
149 Stender, H., Mafjchinenb.
151 Diedrich, H., Schweißer
153 Obhl, b., Untermfitz.
155 Kübver, E., Helfer
— F., Keffeljhmieh
157 Rühler, A., Elektromont.
Mirr, E., Invalide
159 Vogt, K., Invalide
161 Böttger, I, Schloffer
16383 Baumann, F., Dreher
165 Fehfe, W., FuttermittelHranziusallee
167 Hamer, E., Maler
Hokzerland, N., Kfm.
— W., Bauaufjeher
169 Schanr, %., Keffeljhmied
171 abl, W., Arbeiter
173 Ruhr, F., Hökerei
175 Claujen, Xh., Handel&m.
— W., Nieter
177 Schmibtfe, O., Schiffbau.
179 Sinfe,D.,Pol.Hauptwmftr.
181 Junghaus, W., Werkmitr.
183 Range, K., Iubvalide
185 Bendt, Ch., Arbeit.
<- Federmannfir. DZ
187 Jürgenfen, E., Buchhalt.
189 Möllenbrugk, B., Schloffer
191 EN S., Bol. Betr.
N
Teglaff, M., Ww.
193 Höppner, M., Schneiderin
— W., Werkmftr,
195 Niesbek, H., Invalide 1
— ©., Kaltulator
197 Siebenhüner, R., Schloffer
199 Geerden, D., Ww.
— CE., Maid. Schloffer
Staaden, R. Arbeit.
201 Wichelmann, X. Handeln.
208 Schauer, R., Ynvalide
Stender, RP., Nol.Obd.
Wachtmftr.
205 Rraeft, N., Dreher
207 Beil, D., Klempner
209 Stenzel, OD. Handelsm.
Ragel, B., Ww.
218 Sangmaad, A., Maler
215 indow, F., Maurer
— Y., Handelsir.
— AM, Frijeurin
217 YJünte, L., Dreher
— ., Mechanik.
219 Nägling, E., Benfionär
Stender, Ch., Maurer
221 Stender, H., Tijchler
— W., Badmftr.
228 Rnop, W., Tatkler
Schulze, A., Ww.
225 Feldt, H., Invalide
Bauftelle
—<- Niffenftr. Ze
Nedhte Seite
2—6 eriftiert nicht
8 E. Rräjt, E., Nentenempf.
Bawolsti, K., Tijchler
10 Lange, O., Mar.Werkf.a.D.
Lange, W., Arbeit.
12 E. Bachnite, D., Wi.
a
Goo8, E., Schloffer LE
14 E. Hellmann, D., Wo.
(Klausdorf)
V. Hellmann, N., Pol. Ober:
wachtmftr, 1
Hennings, R., Schifszimm.
16 Grabow, F., Maijchinenb.
EEE N Oel (Villau)
ürft, F., Stemmer Erde,
Rullih, W., Schloffer 1
20 E. ottel, R., Weritmafcht:
nijft a. D.
22 E. Dankwardt, S., Ww. 4
Kerwien, RN., Dreher
24 E. Schmidt, O., Eigentüm.
Boos, &., Majchinift
26 E. EChlert, R., Ind.
28 eriftiert nicht
30 E. Schlüter, U, Bahn:
wärt. Erdg.
Griebel, N., Schiffszimm.
Mordhorft, H., Schmied 1
32 E. Staad, M., Mechan.
Müller, S., Ww. 1
34 E. Glawe, D., Bootsfteurer.
Michael, R., Mag. Ang. 1
36 E. Bötel, K., Mufik.
VBötel, E., Kolonialwr.
<- Prinzenftr, De
38 E. Brennede, A., Ww.
Milih, H., Wo. 1
Schröder, K., Kraftwag.Führ.
40 E. Lehmann, R., Arbeit.
Meyer, H., Maler
42 E. Gloy, A, Invalide
d
44 E. Sudow, 8, Invali
46 Wenndorf, A, Rentner D
48 E, Mars, 6., Werkmfit.0
50 Rohnert, Z, Matrole
Schiebzeth, W., Drehen
52 E. Ruffad, ©, Somie
—<- Probiteier Str.
54. 56 eriftiert nicht .
58 E Serien I. Schmit?
60 Theede, M., Ol
62 Herrmann, L., Werbultt
64 E. Stir, M., Wo. &
Röliche, W., Benfion
66 E. Qübker, H., In- foffer
Qübker, E., Motoreniolo
68 Detleffen, BB. Yuwale
70 E. Bladt, G., Inval
Henichte, Fı, Schrijtiehen,
72 Wittfowsty, M., Höle
74 E. Brandenburg, Ch.
Eigentüm.
76 E. Eihmann, £., Fereygel
78 E. Mori, ee NEE
orig, Y., Siekirike n
80 E Sag, m. Schifiggiut
Mag, B., Schriftfeber
82 E. Prohn, E., Frau
E. Brohn, K., Seemaun ei
Bork, R., Majhinenbokt Be
84 von REM E&,
antoffelmacher
zz. MRentenempfänger
86 E. Lohmann, F, Frau
88 E. N
Schtfszimmerm. N
90 E. Sue A. Schiffäglen
92 Schütt, B., Buchhalter
— 6., Ynvalide
94 E. Sell, H., Zijhler
96 E. Rohde, YU., Arbeiter
E. Rohde, B., Frau
<- Gebharbftr. Zr
98—102 eriftiert nicht N
104 Fritid, ©. Mafginet®
106 Meyer, Ih., Yale,
108 Behrens, F., uva,
110 Wendt, %., Mar. ;
führer a. W.
<- Plöner Str. Zr
112 Brünning, E, Maurer
114 E. Ronegen, 3, Glare
116 E. Goejch, Bertha, %
118 Bujch, E.,
120 Röhler, W.,
122 E. Schindeler, A,
und Tertilwarenhänd uf
Schindeler, F., Kraftwad'
— B., MobdeltijOl.
124 E. Chriften, 6, Werl
126 V. Merbach, ©. SO
128 V. Glement, Renten
Clement, „ ea N
— ., Buchhalterin R
130 E. Rubalsti, B., KAT
jchmied
Kubalsti, M., Invalide
<- CEijenbahnübergang >
132 E. Otto, R., Rentner
134 V. Sellbeim, & Ob. Stadt
aifiit.
CE X Motorenihlof-
<- Rofjadowstyftr. Zr
136—142 eriftiert nicht_
144 E: Mojenfeld, ©. Schiff?”
ing. T. 3
146 V. Zimmermann, G., ©
148 V Sit Cbh., Maurer
. Sitan, Cbh.,
150 V. Vespermann, F., Dreher
152 E. Freeje, I., Arbeit
E. Freeje, M., An
Schmeing, C., Kfm.
154 © HE Ce Mat.
erfführ, a. D.
1 E eS N., Steuern
torm, M., Frau
158 E. Naumann, I, Mat
Ca He
wenn, O., 0
160 E. Danowsti,R., Shlofe


Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.