Taßenbild zu Forftireg)
Forftweg

SS

A
-Baitfir,
—eieter- | allee
as
| Aiyer ftr.
8
; &
/ d —ranoel, At
8 zug. |__


Beet,
Home, Hı, Vertreter
5, Tennharbt, N,

N fr En Ceiftiert nicht
49 w SE
S
} N
/$ F ;
S
5—9
E Scoule geh. 3. Waibftr. 2
tp, F., Konjul T. 4816
005, Tijchler Untg.
Erdg.
Wi.
X
Dar a, Dr. jur. Dirett.
2
<> Befjelerallee >
uhnte, R.,
1280 Fabritbej,
: E Meyer, R., Magiftr.
Aurat
ren ot
Rabitän a. D.
Aebendaht, a, Arm. T.
8 Teiden, W., Metallarb. 3
085 eb. Iuth. Si

da % EM, T. 4703
Cterf, fen, S.
Son fg Ca
. a

te
(Feldfir
Hütte, I,, Kapitän
A 8 Seh Müifigbrodt, M.,
Erdg.
Nhold, Ch., vw. Row.
5884
E. Robbe ©. R.W,, danke
1
Erdg,
Apothefer 3
Don Hoppeleral- Superintend, 8
1
2
Si ne man Gigentüm.
«DD.
29h T. med., Marineftabsarzt
Ye DE. MieljenB., Stadtiefr. L
9, pa Landesanit. Ob.
In
Sir ibett. T. 4854

a Be Admiral
delsbertr. T. 1879

l we%
‚lol

0,G., en,
„Hm, Angelt.
BE, Qich,
üpotheter 1.6
% Aa 5
Offermann, 6. W.,
Rifen.d A„Dr. Jar Landricht.
S N. T. 54 Erdg.
Omidt, Sid. Uffeff. 1
<- Düppelftz. >
D., Mar. San
Ex a Un Erna, Gejchäftsl.
Kellner, K., Stabtob.
Erdg.
*t0g, H., Kontr. Admiral
Dir . D. T. 5659 1
DO, M., vw. Sohle
Han-
Adler, € „Landrat a.D.T.4170
een T. 4170 1
(Geis
2
DI, DC

87 E. Ufinger, C., Land.Dd.
Inipeftor T. 6835
Stanebfi, W., Ingen. 2
39 E. Weidemann, 6. „Dr.phil,,
Studienrat Erde.
laufen, D., Ww. 2
41 E. Chriftenfen, €, Kfm.
T. 848 Erdg,
43 E. Möller, F., Dr. jur.
Rechtsanıw. T. 2596 Krdg,
45 E A LA una
almann, W., Bantdirelt
T. 67
ieh D. Prod. Schlesw.=
Holft. SG. m. b. DH. 3. Kiel
T. 1662
Martens, X., Eichamtsgeh.
Stodmann, £., vw. Regie:
rungspräfident 8
Tiemann, M., Ob. Landes:
gerichtsrat a. D. 2
Bauftellen
<- Wrangelfir. Z-
Bauftellen
<- C8march{tr. ZZ
69E. Tr &., Dr. med.
Pro T. 8509
ei % Torp. Schloff.
79 E. Lorenzen, Emma, Eigen:
Wale (Lübed)
VA D., Kin. (Adolf
ftraße 77)
Armbruft, J., Juft. Injpekt. 1
Kiel, H., Landger. Rat 2
Kindervater, X, Dr. phil,
Univ: Bibliothekar 3
apendie, A, Mar. Int.
Infpeft. ap
Keterfen, & Kanzl.Selr. 3
Schlüter, G., Ww. 1
Wodzat, F., "alt. Qeiter 1
81 E. Loufen, Ch., Paftor
(Ketting)
V. Hausverw. d. Hausbefik er:
EEE LEE EL 104)
Clajen, E., Priv. Lehrerin
Fabian, M., Dr. med., Reg.
En E Mat T. 5826 1
Heejch, H., Kfm. 8
Qöfjer, 8 Reg. Ser. a. D.
Reddermanın, F., Landger.
Direktor 1
Nomwag,I., Torp. Leutn. a. D.
Weging Gertrud, ‚Kiadvierlehr.
Bauftellen
<- Projektierte Straße DZ
Bauftellen
Rechte Seite
2 geh. 3. Niemannsweg 41
4E. EEE TE MM, Ww. Erde.
Hilf, 6 , Lehrerin
Rörig, &, Bianiftin
6 E. Giefje, M., Ing. T. 6343,44
Golte, K., Kraftwagenführ.
Knorr, Majchinijt
8 E. Henjen, A, vw. Geh.
Mediz. Rat T. 3496 Erdg.
10 E. Xahn, F., Mar.Stab8:
zahlmftr. a. D. T. 2815
SYahn, F., Verf. Inip. Erde,
12iE: Andrae,B., pm. Landger.
Präfident ;
Nodemann, A., Proturtft
Voß, Q., Maler Untg.
14 E. Stein, F&., Dr.._Prof.,
Univ. Deufitdirelt T. 6256
E. Stein, M., Frau
16 E. Bufjch, ©. Kfm. T. 3673
ranzen, E., Yuftizrat T. 497
perlich, ©. Dr. rer. pol.
18 E. Yeh, A., Rentner T. 3197
Annighöfer, NR., Hauswart
Hahne, M., Rentnerin 1
Sayp, G., Dr. Boftdirelt. 2
<- Bejelerallee >
20 geb. 3. Bejelerallee 12
E. Beterfen, C., vw. Geb.
‚Mebdiz. Rat T. 1957
Bachmann, G., Admiralz. D.
T. 6738


2 E teren 6., vw. Geh.
Mediz. Rat (Nr. 20)
EN D., Arbeit.
E. Holzapfel, C., Dr. med.,
Prof., Frauenarzt T. 5980
26°E, Müller, D., Wirkl.Geh.
Ob. Konf.Rat T. 2620
Book, O., Dr, Aifift. Erdg.
28. 30 Bauftellen
<- Düppelfir. ZZ
82 E. Rähbing, E., Maurer:
meifter T. 6175 Erdg.
Brügmann, B., Zimmerer
Lebvin, Mar. Baurat Erdg.
34—40 Bauftellen
42 E Spiel W., RechHtsaniv,
44 E To0nlen YM., Nechtsanw.
46 erde dt
48 E. v. Fehren, F., Eigentum.
E. Da Bankdirekt.
5500
aufteilen
<- Wrangeljtr. DZ
DE
ES D., RMechtsantv.
T. 534
64 E. Fildbek, W. F. A,
Direkt. T. 5038
Bauftelle
<- Eamarchfir. ZZ
Bauftellen
Univerfitäts- Poliklinik, geh. 3.
Niemannsweg 147
DBauftellen
<- Feldmarkl DZ

Frandfejtrafe.
Karl Nbilipp Frande, neben
Sammer Minijter Herzog
Friedrih VI. dv. Schleswig:
Holftein,
geb. 17. 1. 1805, geit. 23.2. 1870
<- Knovoper Weg >
Linke Seite
1 ertitiert nicht
E. Miede, D., Eigentüm,
(Schauenbgftr. 7
Frahm, L., Kim. T. 2147
Hinz, X., Stadtangeft. 2
Hollenbagen, Antonie, Stadt:
geft.
SouheM OT Erdg,
Siefenhagen, S., vw. Kapt.
E. 3ubl, I, Cijenb. Inip-
(Knooper Weg 161)
Beer, P., Mar. Selr. 4
Braun, 6., Leutn. a. D. 3
or
Broderjen, £., Frl. 3
Geiger, R., Bootam. a. D. 3
Grundjehok, © „ Technik,
DHoberg, Cb., in a. D.
Lift, N., Majchinift 1
» Möller, E., Ww. 2
Warner, B., Ww. Erdg.
Werner, E., Ww. 2
7 E. reitling, R., Maler-
miftz. T. 1774
Denter, 6: Kim.
Kähler, G., Werftidhukgm. 4
AKütmann, MN, Wi.
Koppe, H., Leutn. Ang. a. D.
Möller, H., Ob. Reg. Da
jefretär
Odens, H., Penfionär 1
Steffen, O., He
Weichhau, E., Kfm. AM
ei Qu Autojlofier
T. 3210
GE. Gallien, R., ehe
(Yorekfir. %
Graf, B., fretärin der
Voltshochjch. 3
Grube, De Lehrerin 3
BES „, Eintäuf. 1
Kruje, NR , Yngen. T. 3690
Möller, De, Ww. 1
Müller, D., Koch 2

— Frandejtraße
9 Prüffong, S., Ww. 4
Ströh, W., Ob.Reg.Baufjelr.
Wandjhneider, F., Penfion,
11 E. Birbach, Eigentüm.
(Eichbhofftr. 54)
Adermann, O., Ob, Steuer:
jefretär
Albrecht, SG., Berw.Ob.
Ynfpett.
Daditein, H., Schloffer
Engewald, B., ftädt. Kam-
mermufit. 4
Günther, X., Wim. 8
Hirjchfeld, A, Eihungsin:
ipett. 2
Liethmann, M., Wi,
Möller, Ch., Gaftiv. 1
Nande, M., Lehrerin 1
Neumann, R., Erpedient
NRankenburg, E., Penfionär
BE mmenlahy, Konfjul
(Bejelerallee 34a)
Buftorf, K., BZeitfehriftvertr.
Dieftel, H., Funker
Henning, F., Mildhhdlg.
Hoffmann, Ch., Rentenempf.
Hohn, M., Techn. Reg.Bau-
infpeft. 2
Kraft, W., Taucher 3
Kühl & Nieje, SG. m. b. O.,
KohlenhHdig. T. 311, 312
Lamm, D., Betriebstechnik.
Lange, H., Benfionär 8
Silie, H., Schneidermitr,
T. 3006
1
Martin, £., Sagerhalterin 4
M., W 3
„Wi.
Steidel, F., Maurer
15 E nt €, Aumaler
Din 8 u 8
Seien 0 Otfismeda-
niferin 4
DHirfh, M., Aw. 1
Krufe, Mar. Intend. Setr. 3
Licht, O., Eijenb.Affijt. 4
Qöhndorf, W., Bankangeft.
Seemund, 6., Abtlgs.Vorft.
Stange, O., Landesinfpekt. 2
Webde, E., Malermftr, T. 3487
17 E. Froft, K., Frl.(Dänem.)
V. Kieler Hause u. Grund-
eigentümerver. (Holiten-
tr, 104
Blieje, D., Angeftellt. 4
Domke, E., Dr. med,,
Mar. Stabsarzt
Hahn, D., Leutn. 3. S. a. D.2
Kliütjer, O., Ob.Setr. 4
Kuhnhenn, G., Sandesob.
Selr, 8
Langbehn, R., Kfm. 2
Sanzte, Bugführ. a. D. 3
Mohr, A., DD 1
Schemme, W. „, Maicddinijt d.
NReichsmart ne
Weinzaepfel, I, Ob. Dead»
offiz. a. D, Erdg.
19 E. Engel, E., Frau 1
Baufchte, E., Ww. 2
Bland, A., Stenotpiftin
Doofje, A., Rektor NR.
Engel, ©. Stadtinjpekt. 3
6. Kellner 1
Grube, &, he 4
Haufchilb, E., Tijdhlerei 3
SU UK 0 Ob. Ingen.
Koffat, € Mofginban, 4
Lemf{ch, . Eijenb.Ob.
Wifilt. N. 2
Spethmann, R., Wertführ.
Batrzewsti, CM 796. Selr. 1
<- Samwerftr. Z
21 nn Staed, B., Ingen.
E. Ser, U, Bauführ.
V. Ser, N A
Sarg, A, Ww. 1
Hoppe, © Leutn. 3. S. a. D.
Sohannjen, G., Benfionär 1
Krohn, Ch. G., REITS
—.€h., Bauwerknftr.
Lingel, W., Ob. N SUEHCHRIE
eterfen, ©. Bol. Haupt-
wachtmftr. 8


IT. za.


21 Prien, W., Leutn. a. D. 2
3 &Q. len 8
Sucht, D., Papiergroß:
Fi 2
Gr
Buhmann, F., Werknftr. 2
Gripp, H., Beamtenanw.
Markichefiel, ., Majch.
Ingen. Erde,
Neuhaus, £., Ob.Steuerfelr.4
Nühfe, M., Rol.Ajfift. 1
Mieper, F., Leutn. a. D. 3
Schumann, ©, Leutn. d.
Mar. a. D. 8
Straube, G., Betriebsleit, 4
Täuber, W., Kim.
<- Hanfjaftr,
RNehHte Seite
<- Rnooper Weg D
E. Grundftücksverwertungss
Gef. m, b. OH. Friedrichshof
V. Hammerich, Chr.,Verwalt.
(OIshaufenftr. 1)
Hagen, Schuhmacherei
Hedmann, F., Kfm.
Herzog, A, Dreher
Qodies, Mar, Kaufın.
Klinger, A. Frl.
Kunge, A, Rentnerin
Luhm, A., Invalide
Madr6, MM. Architekt
Martini, H., Wi.
Recke, H., Verw. Anfp.
4 E. Saurigen, N Ob. Poft-
fchaffn. a. D.
Freeje, I., Landesoberinfp.
T a
nn»
Erdg.
TTS
Hanfjen, A, Ingen.
SF P., Neg.Baurat
AN Ob. Boftjetr. 4
Bruhn, I., Rentner
Zion M., Majchinift 4
Blöder, OD., Schiffszimm,
Bruhn, E., Mar. Mafjchintit
4. RN... T. 6898
Heidemann, W., Wiv.
Kopp, F., Wachführer
Timme, M., Buchhalt.
Trauljen, M., Yuftizang,
Wahn, K., Eijenb.Beamt.
SE. Bruhn, I, Rentner
(Nr. 6)
Broderfen, W., Kfm.
Herrmann, B., Konditor
Holla, W., Dreher
Kähler, F., Hm. Angeft.
Kruje, I, Näucherer
Laurigen, B., Schirrmftr.
Müller, A., Stellmacher
Neckjudowa, Erna, vo. SG.
Sprinzed, €b., Kfm.
, Schloffer
Tiedemann, €b., Kfm.
T. 1419
Vollmer, D., Frau
10 E. Andrejen, 6. M., Kant
mann (Apenrade)
V. Schreiber, H., Lijchler
Andrejen, A, Frl. 4
Barthel, H., Rentner 4
Dransfeld, M., Sekretärin 2
Techner, E., Haushälterin 3
lo
> DO bt jo fm DO
* DNS 0.5
rimm, F., Hausdame 2
Haad, B., Ww. 2
Hamann, M., Wiv. 1
Haufchildt jun., R., An» u
mbauten 1
Maad, D., cand. med. 4
Offermann, M., Wi. 2
Siemen, YA, Arbeit. 2
Tietgen, R., Wo. 3
Wörpel, K., Pol. Ob. Wacht»
mftr.
NE Thies, F., Rentner
E U M., Eigentümerin
Beich, K., Mar. Offtz.
Diekmann, R., Kim.
Scltroht ‚Q, Ob. Telegr.
—_— N Eif. Werkft.
Kloffe, A., Berw. Ser,
Morig, ©. Leutn. a. D.
DOiYmer, A, Schuhmmftr.
YaNutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.