x

El. zeit Drewsftraße
30 Furcht, F., Seemann 1 | 6 Langbehn,A., Werftihußm. :
Lemte, €, Bäder Erdg. — R., Arbeit.
32 Frand, W., Mar. Setr. Meier, I., Maurer 1
34 Schmidt, © Schloffer
36 Runge, I., Mentner
38 Weije,H., Material.Ausgeb.
40 Arfert, D., Schloffer
42 Schmalfeldb, H., Schmied
44 Bod, Ch., Dreher
— €, Schmied
— F., Nieter
46 Bruhn, €, Schmied
48 Beterjen, R.,Pol.Ob. Wacht:
meifter
<- Feldmarkl DZ
Dubenhorft
Alter Flurname auf der
{tädt. Feldmark
<- Kirdhhofallee >
Sinfe Seite
* eriftiert nicht
3 E. Yeb, A., Eigentümerin

Bar, I., Vbhotogr. 3
Humberg, H., Werftidhukfm. 4
Ich, N, Rentner rdg.
Iuit, X., Boftihaffn. 2
Rebenitorf, Ch., Kajfierer 2
Schulg, F., Former
— W., Bertret.
1
Schümann, H., Schloffer
Wagener, F., Ref. Kotoma hr
führ.
Witte, K.,Db.Majdhinift a.D.
SE Mannzen, Far ee
Buhmann, M., m.
Ehler, I., Maurer
Heinrich, "gB., Arbeit.
Inwertjen, R,, Boftbote
Kiene, R., Arbeit.
Kolberg, K., Arbeit.
4
}
2
4
2
Lammert, K., Tijhler Erdg.
Langbehn, W., Dienfim.
Lundius, I., Arbeit.
Werwoll, E., Arbtrin.
7 E. Krieg, A., Zimmerpol.
Geisler, B., Bofjtbetr.Aiffift.
— W., Stadtangelt.
Grebien, X, Kranführ.
Sude, M., Frau
Laß, H., Arbeit.
Lübders, H., Takler
Bath, F., Buchhalt. -
Voß, M., Schloffer
AWeftphal, H., Boftichafn.
Witt, H., Ob. Boftihaffn.
9 geb. 3. Stabtfeldiamp 21
—<- Stadtfeldlamp >
Rechte Seite
(SS
DOSE
3
2 E. Stürmold, W., Eigentüm.
(Harmsftr. 40)
Bleinagel, G., Härter
Bodmeyer, D., Ww.
Dibbern,
Aürgen,
Banchycz, Zh., Schloffer
2
4
W., Dreher Krdg.
R., le a.W. 1
Schuhmacher, A., Eijenb. ri
geft.
Stamet, €b., Bürovorfteh.
Stoelf, Ch., Bierfahr.
Bor, H., Kin. T. 2408
Biejemer, X., Arbeit.
3
2
1
3
4 E. Benn,S., Ay ei (Hars
rieSftr.
Bartich, K., Arbirin. 4
Ehmt, by Arbtrin. Erdg,
Meijer, D., Handelsm. 3
Nöhren, M., Arbtrin. 3
Defterreich, A., Näherin
9
Meinide, E., Tel, Leit. Aufjeh.
Nbhode, N AK TETEN 1
— W., Arbeit. 1
Sid, B., Bäder Erdg.
Sieg, O., Arbeit.
— W., Ynvalide 1
Struve, A., Ww. A)
Wienke, P., Schloffer
6 E. Lüth, E., Zimmerpol. 1
Kardel, D., ”airbeit.
Krüger, F., Kutfjcher 2

Mitjchfe, F., Tijhler Erag.
Morowsti, A., Arbeit. 4
Sandau, A, „Stadtfetr. Bl
Schweber, X., Wiv.
8 E. Nöhl, K., Kuticher ir.
Iöhnt, H., Zimmerer 2
Krüger, M., Arbeit. Krdg.
— W., Bohrer 1
Lind, N., Bol. Hauptwacht-
mtr. 4
Mecdenhäufer,M.,Konditor 2
Möller, B., Ger. Setr. 8
Bagany, E., Schloffer 8
Sprenger, W., Arbeit. 4
Wulff, X., Ladefchafn. 1
<- Stadtfeldlamp De

Dubenhorftfoppel
<- Kronshagener Weg >
3 E. Stadt Kiel
Kinderhort
9 E. Stadt Kiel
V. Jafob Schmidt (Haus 4)
Obdachlojenbarade T. 1943
Haus I.
Ammon, O., Arbeit. 1
Criftoph, A., Arbeit,
a E€., Zijchler
rieben, R., Arbeit. Erü8:
Iebe, B., Arbeit.
Lorenz, ß. Ww. 5
Matujhewsti,$. Kupferjchun.
b. d. Müblen, M., Schloffer
Plambek, E., Arbeit. 1
Rienhard, Chr., Arbeit.
NRinaz, RN., Arbeit.
Schröder, W., Arbeit. 1
Soll, X., Steinieß. Erdg.
Vetter, W., Maurer Erdg.
Weiß, X., Arbeit.
— B., Arbeit.
— X9., Mufiter
Haus ILL
Andröe, A., Gärtner
Bo, H., Arbeit. Erdg.
Eingrüber, u Former 1
— D., Arbeit. 1
Hoffmann, OD., Seemann 1
Hundt, B., ww.
SIefien, G., Arbeit. 1
Koch, L., Former Erdg.
Kuhnert, K., Arbeit. Erdg.
— C., Arbeiterin
Naeve, R., Ww. 1
Batelczyk, E., Maler
NRoje, Chr., Arbeit. 1
Schröder, H., Arbeit. Erdg.
Silbermann, E., Seemann
Stellmacher, Y., Arbeit. Erde,
Haus II
Alsdorf, F., Verwalt.
Biesler, A, Ww. KErdg.
Eljert, B., Arbtrin.
Ferner, F., Arbeit. KErdg.
Hölbe, F., Schmied
HJanfen, H., Schifsgimmern,.
Kämmerer, O., Krankenpfleg.
Kafjat, F., Rentner dk
Kloock, M., Wi.
Sloth, F , Forftarb. Erde.
Müller, Sl Arbeit. 2
Rath, M., "Rlempner
Neinfh, ® Arbtrin.
Schling, M „ Arbeit:
Thomfen, 8, Mafjcdhinenb, 1
Haus IV,
Dad, D., Wo. 1
Devis, F., Arbeit.
Kosmalsty, M., Näherin 1
Mallone, G., Schmelzer
Marquardt, M., Ww. Erdg.
Müßke, A., Dreher 1
Peters, F., Maurer 2
Nönnau, QH., Arbeit.
Schlabrig, A., Schiffb.
1
Schmidt, F., Dialon Erdg.
<- Feldmart >A
Düppelitrafe
Bur Erinnerung an die Erftür-
mung der tn An mE
am 18. 4
artel20les
a
Mole
+
orite wen
3 Cihamt
m ED für
|

Adolf / Adolfe fir.
Daß
AS
si
Gerhard» Ilr,
=
iS


Holte: EIS nauer Sir,
<- Bartelsallee >
Qinte Seite
1 E. Neichsfistus
V. Sandesfinanzamt (Adolf:
ftraße 14—20)
Pieiffer, E.,Präfident T, 1809
3 E. Brandt, R.,Dr.,Prof.,Geh.
Reg. Rat
5.E. Nehlien, W., Kim.
T. 6215
7 E. Habermann, Ch., Wi.
(Hohenberaftr. 13)
11 E, Behnde,W., Landrat a.D.
Geh. Reg. Rat T. 4718
13—17 ertitiert nicht
19 E. Schmidt, A., Aw. T. 1507
21 E. Rasmuß, E., Dr., Rechts»
anwalt T. 5853
23 E. Hab’ihe Erben
Hebig, B., Monteur
Kettner, P.,Kontreadmir.a.D.
Zn Dr. jur., Se
a © , Siendmira
a DTM
Wolf, A., gehn 3. Ste :
<- Moltfefjtrz. Z
25 FE er £., Univ. Prof.
„Seide, Ba

an Bohn, K., Fabrkdirekt.
1440 1
29 Ehen, CT., Landesrat
Bauftellen
<- Foritiwveg D
Bauftellen
Tennispläge
61 E. Scherber, Chr., Schlach=
EA (Feldftr. 66)
E. Preuß. Fiskus
DC Kiel T. 524 Erdg,
Eichungsdirekfion T. 524 1
Eihungstaffe T. 524
Doll, N. Eihungsdirekt. 2
Hagedorn, H., Bote Erdg,
<- Felditr, DZ
65 E. Dörr, E., Ww.,
E. Storf, E., Kfm.
Brunner, H., Referend. 1
= A EEE „Kapit,Leutn.a. Rn
D. Sad H. ‚Ob. Leutn.3. &

Düpyelitrafe
65 Bunjes,2., Verfich. Infpelt.
v. Hohnhorit, L., Db.Lin.z.S.
Stolzenburg,Zimmerbermiet.
Bielfe, Monteur
67 E. Viertel, E., Frau
(Halle a. S))
V. Vollbehr, H., Torp.Stabs:
ing. a. D. (Abolfftr. 56)
Fiebiger, M., Rentner 1
Srüzmacher, M., Rechtsanw.
Herrmann, F.,Boltsfchullehr.
Mehrens, H., Pol,Haupt-
mwachtmftr. 4
— X., Ob. Briefträger a.D.
Rupke, E., Cijenb.Infpekt. 2
Schneider, F..ODb.Monteur 4
69 E. Bag, Eigentümerin
(Dänemark)
V. Hausvermwaltg. v. Kiel u.
Umgegend G.m.b.D. (Hol:
ftenjtraße 104)
Bethge, F., Telegr.Inijpekt.3
Helmes, D., Kim. T.4931 1
NMempfa, RK, Mar. Ob.
Intend. Selkr. :
Strud, Q., Ww.
Wallis, K., Kim. T. 3078 3
71 E. Sof, M.,Frl.(Schleswig)
V. Sn D., Kohlenhdlg.
Bettle, F., Schuhm.Wertit.
EC O., Handels: ee
Ba a Kraf AbEORIENBer.
Gojcdh, S., Majchinenmftr.
Heidenhain, M., SCheanDS z
Ger.Rat
Heine, H., Monteur Erde
Hellwig, S., Ww Erdg.
Ladewig, E., Verkäuferin H.
Schoer, Mech. Werkit.
She N KOT rONDICE
bef. T. .
Weßel, ae Dr. Prof.‘ 12
73 E. Gejhw. Dibbern
(Stettin)
V. a
Bo, W., Maurer 3
Großmann, 6., Srlehhaff
injpeft. a. $.
Heffelbarth, Xh., Rentner 2
Klang, K., Rentnerin 8
Maitowsti, A, Ob. Dedoffiz.
Meerkatt, E., Poftjekr. 8
Müller, W., Mar.Ob.Zahl-
mtr, 1
Scholze, H., Ob.Deckoffiz.
Life, O., Kim. 2
Wilhelmjen, Q., Ob. Tel.
Selr, Erdg,
<- Adoliplat >
75 eriftiert nicht
77 E. Hanjen, A, Gaftw.
(Sonderburg)
Bode, B Fabrfkt.
Hert, D Be }
Rare ® Amtöger. at
Müller, K., Ingen. 5
Schneider, U, Seminaren
Witt, L., Kim 3
79 E. Sefien, G., Sutspächter
(Sopbienbof)
V. Rünnemann, Bücherrebvif.
(Kirchhofallee 80)
Apenburg, B., Wi.
Boldt, F., 28. Erdg.
Book, H., Dr.
Carl, M., Ww. 2
Geichte, D., Küfter
one, B., Benfionär,
Krüger, W., Rechn. Rat 2
Kurth, E., Berichterftatt. 1
Louisoder, H., Tijchler
Schröder, A., Ww. Eı
Schulg, Th., Wo. 1
MVietheer, H., Buchhalt. 4
AWrege, D., Ww.
81 E. Steffen, E., Bankbeamt.
(Stromeyerftr. 5)
V. Fiende, H., Rentn. Erde.
Hanjen, C., Kfm. 3
Langer, L., Lehrer 1
Möller, X., Odb.Stadtjekr.

81:6 acher,
Seeaen © Sa "de
<- SGerhardfir. > nn
83 E. Schulte, 6 Wi
T. 2065 gel
Anders, a nn Ob. {
vanz,
Bet Ss WBertnfte
Martini, W., Nentne
Prices, D., Bo Lind
Seidemann, M Wär! Sf
Tamborint,A., Zigarren
85 E. Scherber, D- el
er, 0, Bl Str. 1
Bedter, A, Kim. inf
Dittrich, X „, Schlachtet
T. 3165 . Erdg;
2
Ghlers, M., Ww. 4
aldenhagen, W., Kim
Gebler, W., be 3
enfjen, FF, 2
On ie, 3
3 9
Kaidop, 8. SO pajehinen 8
baumftr. Hl A
E. . Hanjen, geierel
(Bangballig) eier
E. Sangmat,
bef. allg) %
V. Rieler Hausverwaltd
Holftenjir. Nr eb.
Oi R., Werl OO,
Goike, E., Wwm. Aufl
Kungnicel, © Oieued $
Krätfchmer, YA.,
Schuntubl, &, Eigen
Mayer, W., Se Sieueem- 4
Meimer8, F., Technik 23
— W., Arbeit. 3
Miftik, "Dbermont.
hr
87a E. Qoed, I. DT ii
gejchäft T. 4186
- Böhrnjen, E., Ww. A
en Q BZ FR i
abs, € er nd
Sabs-Grabl, Se ‚open
Kunz, E., Ob. D
Mabenftein, Go. 8 1
Nehmer, F., N 3
SE Den in .
aumgart, Q-w
wonmgert, 5 De En 7
ANNE
Bruntte, A, 5. oflel
Drews, B., Sinmen 2
Maushardbt, D., Frau
Morbboeft 3. Sek
D
SE ‚Seibel Di
Sn aM, Ww. .
ell, ®.,
Witt, A. Bol. BWadunft A
— CE, Berwaltgs.Gelr Selt
9LE Kühlmanı, a. D
Teit, X
Rothmann, E., Gefand“ 9
Tehrerin fer 4
Semmler, W., Zijhle f
Stoppel, M., m.
Strefe, F., Dr. mede
Arzt
<- Holtenauer Str. pe
Nechte Secitl
2—6 eriftiert nicht arfte
8 E, Mbradam, 2. DM $
at T. ext
SHE EN Aid
arzt
10 E. Zange, F., Dr. Reh
anmwalt 11. Notar 4800 in
12 E Möller I, C., Reh rd
Notar T.
Derenburg, So ent
T. 2025
<- Molttefir. >
$
ME I Gigent. nn
v
Che N gabrt.T44
—, S, A ahmentiderel

nett 4 .

ran
6

Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.