N. zeil
3—10 SBolat, St, Fenfterpußer
Preuß, A, Ele trotechnif.
Schuld, A., Bol.Obermftr. 2
Steen, O., Former e
Strug, D., Wow... 1. H. 1
aM al. Arbirin. 1. H.2
Treumann, 4. „Schuhm. Erdg.
Wille, E., Kanzleiajfift. 3
— 8. Hebammenichweiter
1.1189 3

<- Mubhliusfjtrz. D
12 eriftiert nicht
14 E. Hindelmann, E., Frau
V. Hindelmann, F., Konrelk-
tor 4. MN. Erdg.
Beterjen, O., BVertret. 1
16°E Matthiejen, S., Kfm. T.
Matthiejen, W., Kim. T. Erde,
<- Blodsberg DZ
VBebelitraße
(Stadtteil Holtenau)
(Bis 1922 Holtenauer Str.)
AuguftBebel, Führer derSozial-=
„ bdemofratie, geb. 22, 2, 1840,
geft. 13. 8. 1913
<- Priejer Strandiveg DZ
NedhHte Seite
1. 3 eriftiert nicht
5 Strandjhule für Holtenau
und Pries8
E. Stadt Kiel
Koch, E., Lehrerin 2
Wandjchneider, F., Lehrer
EEE %., Ronrektor 1
E, Yöhnf, H. F., Bierhdlg.,
T. Holtenau 168 Krdg.
Vorowsfi, K., Bol.Wachtm. 1
Degenhardt, dr Arbeit: 1
Reimer, YW., Dreher Erdg.
Röpftorff, H., Maurer 1
9 eriftiert nicht
11 E. Beterjen, H.,Schloff. Erde.
Gänßlen, W., CE 1
Klawitowsti, A., Arbeit. 1
Nädler, H., Kraftwagent.
BPeterjen, W., Dreher Erdg,
DE Anna, Milchaustr.
' Voß, I, Bimmerm. 2
13 E. Ronjalit, Ch.,Ww. Erdg.
RedlidH, W., Maurer
15:E. Diekmann, 8. 8
Bierhdlg. Erdg.
Wehrmann, H., Borarb. 1
17 eriftiert nicht
19 E. Holit,R., Schlachtermitr.
; T. Holtenau 65 Erdg.
Bedmann, I., Maurer Erdg,

Borchert, F., Schmied 1
Ejemann, W., Rentner 1
Ermann, O., Arbeit.
Hillmann, F., Schuhmmftr. 2
Nuge, W., Handelsm,
Siegmundt, W., Arbeit. 2
21 E. Jungjobann, B., Gaftw.,
T. Holt. Erdg.
Lenjch, B., Schankw. 2
Nöhren, W., Schifszimm. 1
Meinad, H., Zimmerm. 1
„Runge, E., Sattler 1
Linfe Seite
2. 4 eriftiert nicht
6 Pohl, H. K., Schloffer ”
(Diekmiffen 1)
VBaajdh, E., Maurer ne
Boddien, R., Ww.
SGocge, D., Schloffer Ede
Kudlmann, W., Arbeit. 2
BPauftian, A., Arbeit, 2
Stölting, a Maurer %
Bilian, H., Maurer 1
8 E. Yohannjen, F., Landm.
X Anhalt, E., Ww.
Sierts, M., Wow.
10 E. 3übhlfe, E., Handelsm. 1
Kondenfz, Arbeit. Erde.
12 E. Rühl, Ch., Kim., (Nr.22)
Degenhardt, F., Arbeit. H.
Dofje, O., Kuticher H. Erdg.
Fürst, H., Arbeit. H.
Rlastala‚M., Arbeit. H.Erdg.Bauftraße
12 Alier, O., Töpfer Erdg,
Röhren, Sn Handelsm.Erdg.
Tulhichhols, %., Stiefelpug.
Wigfewis, R., Wertmfte.
a. D.
N En Alt
E. Huwe, K., Bädermftr.
EEE W., Bäder
18 E. Strobel, E., Ob. Mufik-
meifter a. S.
20 E. Struve, F., Dreher 1
Brandenburg, H., Elektrik.
Diedmann, R., Schloffer
Hillmann, O., Bootsbau. 2
Nöhren, O., Arbeit. 1
Binke, O., Sprengnmitr.
22 E Rühl,Ch.,Kolonialwaren?
handIg. T. Holtenau 24
Landesbrandkaffe, Kommij:
jariat re El Snlterirug
T. Holt.

Selmannitraße
Carl Gottlieb Bellmann,
Organift in Schleswig,
Komponift des Schle&swig:
Holjtein-Liedes, geb. 6.9. 1772,
geft. 24, 12, 1861
<- Baftrowfir. DZ
Linke Seite
1 eriftiert nicht
E. Rraufe, I, Frau
Grünberg, L., Ww. 2
RKraufe, WW. Kin. T.6855 Erdg.
Kriegsmann, N., Schneider 3
Lüdtfe, R., Kim. T. 1731 3
Mögeltönder, £., Schloffer 3
Nüger, A., A. 2
Scherwat, F. , Monteur 1
St DD. ifchler
E. Vbilipjen, SF. D., Lebens:
mittel= ‚Orogbandlg. 1.5602
Dörfel, E., Schloffer 2
Gier, A., Cleftromont. S
Rod, HO., Arbeit.
Mikieldt, H., SO EET 5
Neujch, YA, Er
Sailer, E€., oil 8
E Dean WW, Seren
T. 5347
Büll, D., Tapezier
ER AT Böttcher 3
ellert, M. Krim. Ajfift.a.W.
Kieler Meierei Holjatia
Schwager, H., Werkmftr.
9.11 Bauftellen
13 E. Ingwerjen, F., Bäder:
mtr. (Feldftr. 81)
V. Harder, H., Bädermftr.
ae 6, Beipällhe
On R., Schriftjeß. 1
DHanjen, R., Tijchler
öfter, F., Kutfcher 2
Kunft, M., Nenner
Radlofi, W., Bohrer
Rönfeldt, S, Inval.
15 E.Grethens, M. A. E., Frau
(Apenrade)
V. Nis, Chr., Lehrer
(Edernförder Allee 20)
Claujen, A., NReifend. 4
Edel, E., Zollamtm. 3
Floreng, * M., Maurermiftr.
Gretgenn N., Saft. T.568
Hünerbein, DO., Rei N GRIE
lag, FT. 1634
Weidert, FX.,4 Land. Obere,
jetretär a. D.
Weftpbal, ®., Schifb.Ing. 3
., Ingen.
<< Gofeldiefsdanimer er
NehHte Seite
Grundftüce des Beamten:
ORANGE USLCHE e. 6. m
b. ©. (Karlitr. 13—15)
E. Beamten- Wohnungs: .
verein e. SG. m. b. O. (Karl
fir. 13—15)
or
-
a
BL

ZA
2 Barg, K., Brauereiarbeit, z
Dirts, X, Kfm.
Dorn,D., Pol.Hptwachtm. 2
Alünder, DM, Ob. Poiiaffen
Landrock, K., Mechan. T. ir
Ludwigjen, H., EST
Mordhorft, A.
Müniter, H., AM a. W.
Severin, W., Feinmechanitk.3
— W,, Boftafift. 3
Witt, X., Ob. Boftfchaffn.a.D.
Boe, H., Steuerbetr,Aifift. 1
NEE NEN E., Bofjtichafin.
Maaß, W., Ob. Stadtajfift.
See Ch. Bollfjetr. 1
Schoel, L., Ww. 3
Siemonjen, B., Lagerhalt. 3
AWitthinrich, s Ob. Poft-
jdhafin. a. D 2
=.
©
Ehlers, W., Ob. Boftietr. 2
Fierte, CE, "lrztgeb.
—9. Rats Ob. Wachtmftr. 3
Flor, H., Reichsb.-Ajfift.
Laß, W., Landesinjpett.Erdg,
Möbeln D. HERREN
Lamwligki, W., Benfionär 5
Schneider, M., Wo.
Schütt, A., Ob. Steuerfetr. 1
Siemonjen, H., Erpebient 1
en allem Sterbefaffe
Bahr, F., A 2
Hinrichjen, N,, Ob.RPoftih. 3
Lamp, Sun Ob. Voftihafin.
Doff, F., Ob. Poftidhaffn. 2
Delerking, I, Ob. Poftjchafin.
Schulz, H., Hausmitr,
Tamm, H., Ob.Voftichafin.1
10 Dohen, D., Iujt. Ob. Setr.
Hager, A., Krim. Kommiffar.
Kohlmorgen,B.,Yuft.Ob.Str.
Laß, F., Ob. Stadtjekr. 2
CD
%
Rijchte, K., Lehrer 2
Richter, Y., Wi, 3
de Vos, H., Kim. 1
Wollberg, D., Eijenb, Ajfift.
12 Dankert,W., Eijenb. Ajfift. 3
Hdangen, E., Vertret. 1
DIohn, G,, Vermefi. Oberfekr.
Raulkjen, %., Landesjetr. 2
Mindtorfi, R., Lehrer 1
Stamp, I, Eifjenb- Setr.
Stolz, F., Kanzl. Setr. 3
Tamm, Ella, Telegr.-Ajfift. Ss
14 Balinsti, M., Ww.
Glajow, OD. „Boah Erde
Se G., Bolleinnehm. iR.
Zahn, M u Wi. X
Knadjuß, S., Ww. 8
Kuvor, L&., ürogeh: 2
Maaß, G., Ob. Boftichaffn. 1
Mordhorit, M., Boftajfift. 3
16 Biftram, 6. Mar.Db. Stabs:
zahlmftr. a. D. 2
Fiebig, M.Landesrentmftr. i
Rogge, E., Ww.
Voß, W., Lehrer Erde
Weber, ©. Kafjendirekt.
T. 7055
<- Haffeldietsdam.” Weg >

Bergitraße
(Straßenbild j. nächfte Spalte)
<- Lorengendamm >
Linfe Seite
Bauftelle
3 E. Müller, Ww., Eigentüm.
(Schnaap b. Edernförbde)
V. Möller, (Waigzitr. 54)
Müller, Rud., Amtsgerichtsr.
DEM %, Konditorei
T. 2829
Rubberg, Y., Kellner 1
5:E Matthieffen, FF. Kim. 1.63
Heinrich, B., Konfitüren
eng am A, RMentner 1
Yvers '& Freefe, Drogen:
hdlg. T. 63 Erdg,
Matthieffen, Th., Drogift 3
(Straßenbild zu EC oitraße)
Sorenhent damm
Wo
Rhilofoph. =
Saug %
Muhlin8: = „A
A
CS

Brunss
Wider Str,
[= Wilhelmis

5 Müller, K., Ind. E. Müller,
Tabakwrhdle.
Schmidt, B., Gaswertführ. 4
Schomburg, F., Handl.-Geh,
Simonjen, A, Kaufm.
T. 2142, 4500—4501 2
een SE Dr. med., Arzt,
wann SS Möbel T. 4578
H. 1’u: 2
7 E. Jooit, X. H. W., Kim.
Danieljen, X., Stahlwaren:
Gejchäft T. 6769
SGoga, M., Maler
KUHN W., Schiffaztmm. 3
NRüffler, X , Fadrt. =Bertf. 2
Witt, N, Schiffszimm. 2
Ta E oe 3. 9. W., Kaufm.
(Nr
Breuhahn, A., Arbtrin.
Einfeldt, O., Töpfermfkr.,
T. 2946 Erdg.
Hanjen, N., Ziv.Matroje
1
Karften, A., Schmied 3
EEE I, Tatler 1
Prien, D., Www. 3
Schneidereit, €b., Cleftro:
mitt. 2
Schulze, B., Schneider 2
(7a liegt hinter‘ Nr. 7)
9 E. Sperber'jche Erben
V. SGrameier, M., RanDiEDE
wäjcherei
Bruns, R., ne 2
Feddern, M., 8
Netbwiig, S$. BleinenOble
Slonter. B., Mafchin.=
Oloffer 2
Schulz, S., Plätterei
Stellmacher, H., Kim. 1
9a E. Sperber’jhe Erben
V. Grameier, M., Handfchuh-
wäjcherei (9)
Bräutigam, M., Arbtirin. 3
Hallmann, M., Ww. Erde.
Homann, W. Kim. 1
Kentrat, M., Handelsir. Erde,
Nigz,L., Fahrzadreparaturm.
Sachau, &., Av. 1
. Sager, Ch., Gärtner 2
Schmidt, S Kim. 2
Wilfens, L., Heizer 3
fe liegt hinter Nr. 9)
11 E. Haafe & Go, Chr.
Buchdrucerei T. 446 Kräg,
Schlesw.- Holt. Vollegeitune.
Verlag u. Druderei T. 445
Bentral-Kranfen- u. Sterbe-
faffe f. Arbeit, aller Berufe
Deutjchlands
Bluhm, A., ten. Mar. Ser.
Gregbach, A:, ON 2
Haaje, GEF Co, Buch:
druderei
Yahn, E., VBerw.Geh. 8
— D., Dreher 3
Kannenberg, A., Kontorift. 1
— D., -Mentner £
Mies, A., Ww.
Satowsti, $., Mentnerin 3
— 8, Nentnerin
Schrader, H., Kaufm.

118 En geb. 3.


—- rn Kontoriftin
Wronker, A, Kauf.
13 E. Claßen, F. A,
warenhaus T. 910 "oDl.
Alexander, D., Schuhw, 9%
Dahms, H., Bermieter a
Mag, Ch., Uhrmacherei 7980
Molken, U., Uhren T. 4 z110 :
Mumm,%., Bhot.Wtel. T 4
Pagelt, R., Konditor S
15 E. Sufemibl, FF, KU |
EA 37) aM
Adler, D., Renfionär a a
ee 5, Herrenmode 1
Bee HeifendeT
Rieje, € AD
= Mudfiusfer. > 8
17 x 3. MubliusfeH 368 af. (
E. Schomburg, 8. 4)
(Xheobor Siam Si 4
N
Ste DO. SG t
_— ournali
„Raju“ al Spombur
Warenhaus T. 7 CL
Kafu-Werkjtätten 6. M.
T. 7400 X
f f X
<- Wilhelminenftt. 7 3
19. 21. 23 eriftiert nit
25 ES renle, Der aahrenbdlg- %
Dal, Steumpidaut ‘ ®
Nr. 623 4 4
Yappe, W., Arbeit. an 4
Keffelring, W., Zimmerd a 5
Lüer, E, Frl, Zimmerberlr Q
Schröder, G., Kauf. %
Sörenfen, E., Lehrerin A
27 E. Weber; W., Kfın. Töll i }
Me „Dr. med.,praft- 2 8
5796
Sahula,D, Optiker m a
tange, W ;
Weber, W., Bil 7 Ts
Nr. 516. 6 8
<- Holtenauer Str. a 59
Rechte Seite 08
> 8
<- Lorengendamm Wi
2 E. Univerfität Kiel ns 8
Yuriftijches San ie um a N
verfität a I
ürft, R., Seminargtd OR
4 Garten och 3. Mr. DD )
6E Pe } Direft. d 1
T. 20 i Ya 38
Vaiıter N Dehion RT in ü | 8
Schlef. Feuerverf.-Öt 1 ©
Breslau T. 237 6
—<- Rbhilofophengang Zn ©
SE Meifter, D, ei

aa der gürforoeelt 5
Sta Ge Sr a. Sa
10. 12 Bauftellen al
14—16 geb. 3. Muhliusitk-
<- Muhliusftz. Zr
ar it S
E Sanepel, 6 w. #
Hotel Stadt Moden
KO
reife, a a
Mn A

Gerbt8, &., Beriotg,
Hagemann, I, Kits
Werkiühr. a. W. 0088
Lhotozentrale Dahm in’ 3
Schulz, A., Filialleite
22 eriftiert nicht yet
24 E. Bolewsti, U. Ren?
Bolewöti, R., ziler
Lenz, A, Ww. ©
26 E Seamtenbanf 3 Aid A )
m. b. ©., Rebe
V. Daebell, W., Banfar”g
Burau, E., 2 ter Dire 3
Daebell, W anfang

Woelty, W., Moentur u.
Hildebrandt, A. “BDdi 1.0
T. 7260

Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.