1 Aloßı, 8.
Singe” D Maler 2
Schiffszimmerm.
Swan, R., Arbeit. Erde,
Sindt, 4, m. Er
eb; ed,
„Stan Kiel
ürforgeftelle
Site ad, X, Fräjer 1
Ai Sboff, Y., techn. Angeft. 1
ler, D., Retjend. Erde.
Lett Kiel
eber, Arbeit. He
br, R Ne Arbeit.
dg.
Se €., Spulerin 1
, Wi. 2
eie, ©., Arbeit. H. Erde.
aid, A., Handelsm. H. 1
KH „Schneider H. Erde.
We tt, E., Seemann 2
Rei ce, D., Schntiedemftr. 2
17 ij, © Arbeit. 1
(6 A Schmiedemeifter
Moe © , Schiffszimmerm.
Ren S, Malerei
A betning, F OHM
Zieh G, R., Maler, H.
DES uhr, €, Jnvalide H. 1
Yal. Tan F Schmiedemeifter
aen, N, Tafler Erdg,
die, &., Räucherer Erdg.
, 9. Dreher 2
de ‚8. ‚Schiffszimmer,2
Mt Mann, W., Klempner 3
it %., Funter
U E A, Arbeit. 3
Ohr, ade, G., Privatier
, F., Rütider 3
, Frida, Zigarren
Erdg.
1
2
2
3
E€., Bootsm. 2
üller-Silinsti, W.,
am.
Gn Handers
Gr ton, ©., Brenner Erdg,
mann, $., ww. 1
Stiegen, G., Kellner 8
. Meise N, Kerum. Erdg,
; 8 See, Arbeit. 2
1 En "a0 En
N Erdg.
1 Cd N., Lihtbildnerei
Ak 3 Schiffezimmerer 1
A z in ürovangeft. 1
R., Bhotogr. T. 3013
ie Sahı, 2 Xbh., Photogr.
Rotbeci Si x dei Erdg,
© (nidt, ge ol N Badunftr.
6 ar tobt, ®., Frijeur Erde,ileuerm.
Seel SS Sodeet :
A ‚ S., Verkäuferin 2
Sl, © Wobei, 2 11.9
© En Soulftr. 6
en (Oöller, Bigarren
ei lHabetojir. 12)
Gecas A, Schlofier 2
‚X earius, W., Ww. 1
Safe %., Rentner 1
Sir, Meijend. 1
) A ie TS
"Wi O., Konfitlren
Wing, „ Formermftr. 1
a Schulftr. >
Wer tbirg, HN Shlater
ig, % NE Menlher o
Enz 2
Rated, We Schloffer 2
k % 8, E., Küchenger.
% tel
: m len, Invatide
br, R., Kfın. (Nord-
# Deutihe‘
© ing, X din T a786
KA
MAuguftenftraße35 E. Mobr, R., Kfm, (Nord-
deutjche Str. 34a).
Andres, De ES
Werkit. T.
STE Schlüter, re Kim.
Meyer, L., Ww.
Mohr, D., Zimmermftr. Erden
ln SF. Wormmftr.
39 Er eig, ., Drogift
7.3] 2
Dadan E., Dentift
T. 1621
Glajer, R., Geichäftsführ. 3
Gramm, Nacht, F., Dro-
genhdlg. T. 3678
41 E. Rübhl, H., Feinkofthblg.
T. 5555 Er
E. Jürgens, G., Optik. 1.2870
Affeldt, N., Vorarb. 8
Boyjen, B., Kantinenverw.
Brügge, E., Verkäufer 1
Fechert, E., Werforg. Anwärt.
Lange, N Arbeit. 3
MNieljen, %., Mafjchinenbau.
Schuldt, x, Invalide 2
E. Rattein, R., Dr. med.,
T. 3271
Aicher, %., Kin, T.255 2
Drejcher, W., Dipl. Ingen. 3
Gruel, E., Rentner 2
Kröger, F., Kim. 3
Scpubioarendaus I. Wicher
T. 255
Tamm, DO. en Erdg.
45 E. Dreger, E., Saft.
T. 1205
Dreger, G., Saft. 1
Kracht, W., Lederhdlg.
<- Elijabethftr. DZ
47 En SO E€., Kim.
hlendern, YA, Privatier 2
Husfeldt, A., Khn., T. 6547
El „ Belfeue- Dbermftr,
yOHiGe0 F., UWormmftr,
T. 3875
47a E. Cichwald, E., Mafht-
A,
Behrens, L., Ww. 1
CEichwald, Frieda, Bigatreng.
Hilpert, G., Brenner 4
Lohmann, ©. Roft-Ob.=
Schafft.
Mellentin, A., Möbelhdlg.
Miereck, K., Haushälterin 4
Thieme, G., Mar. Ser. a. We.
Tietgen, H., Krim. Ajfijt. 2
Woelt, G., Maurer 3
49 E. Borgwarbt, P., Kon:
reftor a. D. 1
Bod, F., Lagerift 3
Braune, Dr Samenhdlg.
T. 1748 E
Müller, F., Farben, 1.2928
Thode, H., Stadtjekr. 2
51 E Magnus, M., Frau
Hein, D., Schloffer 2
Magnus, F., Majchinenb. 1
Mellenthin, A., Tapez.
Nuff, 6., Seifenhdlg.
Schwarten, 9, Sıtabent,
Schaffn,
53 E. Nejchte, W., Mar. Sen
a. W.
Bremer, ©., Obftgeich. Erdg,
Hamann, Se Bürogigeft.
Mofikon, S., Yuvalide 2
Refjchte, A., "Anitigiete.
55.E Weigand, W., Kontroll.
Brandenburg, E., Nerkäuferin
Kernchen, L., Arbirin. 3
Kühl, H., Zimmerm. 2
Ladehoff, H., Schlofier 3
Mellbom, H., Schiffbau. 2
Beterjen, H., Arbeit. 1
57 E. Ronneberger, P., Dr.
med. vet., Tierarzt T.3025
Dreher, M „„Frijeur f.D. Erde.
Finger, Gejchw., Waijchanft.
Fredrich, H., Arbeit. - 2
59 E. Nonneberger, R., Dr.
med.vet., Tierarzt (Nr.57)
Piröpfer, £., Ww. Erdg.

61 E. Marts, A., Frau 1
Lage, Wr Sn DE Se
63 E. Bahr, M., Frl. (
hannesftr. 5)
Bahr, A, Wim. 1
Breypobl, D., Striderei
T. 5645 Erdg.
Hermann, A., Wiv. 1
Mohr, OD. Dreher 2
Storm, £., Ww. 2
Witt, X, Maurer Erde.
65 E. Yeremiajch, J., Maurer»
1
mite.
Böd, A. Kupferjhmied Krdg.
VBöttcher, S., Wow. 2
Boyens, A., Uhrm. Erde:
Dabid, K., Seemann
Gude, H., Tijhler
Härtel, C., Frau
Nolte, A., Kellner
NRüting, M., Ww.
Schwandtke, F., Verjorg.
Anmwärt.
67 E. Schent, A, Ww.
V. Schent, F., Technik.
Krieger, F., Mafjchinenbau. 2
Kurz, C., Manufakturmwr.
Scheidler, W., Schloffer 1
Schwarg, HS. Schifszimm, 2
<- Kaijerftr, Z
69 geh. zu Raijerftir. 18.
71 E. Witjchelins!i, K., Lebens:
mittelhdlg. Erdg.
Fehrmann, E., Aw. 1
— M., Kellner 1
Hertel, Benfionär
Ledband, K., Boliz. Afftit.
Muttersbach, W., Kranfiühr.
Plön, M., Ww. 2
Reimer, A., Kupferjhmied 1
Schönnagel, B., Wi. 2
— E., Buchhalt. 2
Schulz, H., Keffeljchmied
Stürmer, O., Maurer Erde.
Witjchelinsti, E., HöferErdg.
73 E. Sambertjen, X., Kim.
(Kopenhagen)
V. Biegeler, H., Lokfomotivf.
Badenmöller, C., Dreh. Erdg.
Beier, M., Ww.
Berger, A., Helfer 4
Dabelftein, F., Frijeur 4
Doerr, E., Mar. Werkmftr.
“N 00
a. WW. 2
Hamanı, O., Wertmitz. 2
Jahn, Is, Stenotyptitin 3
Vammbein, H., Bootsbau,
Sn T FE 3
en % 1
Volte, X al, "6. gl
meifter
75 E. Weiß, D., Mar. ae
führer a. D.
Dahms, A., Werkmitr. S
IJürgenjen, &, Bigarrenhdlg.
Karften,W.,Konfitüren Erdg.
Kerber, E., Helfer
Mattes, M., Ww.
Schreiber, A., Anreiß. 4
Söntjen, E., Lehrer 3
1
2
DS
Tank, F., Rentner
Ubben, W., Majchinift
Wilt, A., Benfionärin Erdg.
77 E. Rleemann, E., Frau
(Dahlanannjte. 13)
V. Gaardener Haus: und
Grundber. Verein Abt,
Hausvermwaltg. T. 5287
Delfer, A, Roßichlächt.
Doft, D., Arbeit.
Ehrig, S., Invalide
Genzow, N, Wim.
Kraus, M., Werkzeugichleif. 4
Kretichmann, M., Ww. 4
Kreugzfeldt, I, Lerivatier X
— %., Ausgeber 3
Naufe, A, Schloffer 38
Radike, W.,Buchbinder Erde.
79 E. Ging’ Wm, (Kaiferslaut.)
V. Hagedorn, F., Invalide 1
Arnold, E., effelichmied 1
Arvaftkon, F., Heizer Erdg,
Hagedorn, A., Schneiderin 1
Hanjen, H., Arbeit. 8
“NR

Auguitenftraße
79 Yanjen, E., Obermont.
Ludwig, H., Bohrer
Menzel, K., Schmied
Schade, F., Hobler
— DO. Technik.
Schröder, N., Maler
Tkomjen, M., Yuvalide
— W., Schneider
81 E. Schütt,
T. 5191
Beyer, E., Techn. Mar.Setr, 1
Greve, I, Chem. Wäfjl
SYenrich, A., Borarb.
Kamps, F., Seemann
Kohlmorgen, B., Shmieh 4
Lohoff, F., Frau
Scharnigfy, U. AU
Struve, F., Helfer4
Erdg,

> > CO 00 N

C., Kaum,
herei
2
enb. 3
Taufch, N., Sandesjekr. a.D. 1
Wieje, 6. Eiienb. YUrb.
Erdg.
81a E. Schütt, R., Kin. (Nr.81)
Bendfieldt, E., Schloffer 4
Brinkmann, E.,, Schiffbau. 3
Havemeifter, W., Ww,
Sucht, R., Zimmerer
Maaß, D., Former
Schmidt, L., Invalide
Sig ©. Schloffer
Tach, F., Schmied
1
2
2
BE
1
Wichmann, M., Kaltulat. 3
<- Ridert{tir. DZ
NecdhHte Seite
eriftiert nicht.
nn
berg
E. Miller, A., Eigent.(Pinne-
V. Orgemsti, N., Maler 2
3
Hinz, I., Nieter
Seffen,
Konforsfi, A., Heizer
Kuffad, K., Maurer
Meier, H., Sermann
Roffetel, W.,
D., Schneidermftr. 3
Erdg.
1
Maichinift 1
6 E. Ertmann’jde Erben
V. Gaardener Haus: und
Grundbef. Verein
(Efijabethftr.)
Bahr, B., Handelsir.
Bender, H., Dreher
Bröder, E., Maurer
Rölbel, R., Majchinift
Kunz, M., Arbtrin.
Lünfche, A., Bohrer
Michaladk, B., Ww.
Moos, L., Dreher
Weichert, P., Invalide
%
Book, M., Müller
Köpde, H., Maurer
Lawrenz, A., Rentner
Leege, F., Arbeit.
Müller, G., Heizer
Schütt, R., Kuticher
Erdg.
1
1
Erdg.
3
2
Erdg.,
E. Belgardt, A., Brücenwärt.
92
<<
1
Erdg.
Erdg.
1
2
10 E. Bod,E.Handelsm. Untg.
Bartels, De Kim.
Krüger, R., Nieter
Lange, A., ’Arbtrin.
Mahljtebt, R., Fräjer
Müller, H., Schloffer
Erdg.
2
2
Erdg.
Erdg.
Schwigtenberg,E., Schleifer 1
Spieler, N., Arbeit.
1
12 E. Mefjer, I, Nentner 1
Arends, A, Frifeur
Eggert, H., Schloffer
Faber, R., Fräfjer
Maciejewsti, M.,
Erdg.
1
2
Arbeit. Untg.
Mefjjer, W., Technik.
1
Mordhorft,A., Pol. Wachtmftr.
BPollad, W., Schloffer Erdg.
14 eriftiert nicht
16 E. Heidenreich, E., Schmied
Leberecht, R., Produkten Erde,
18 E. Schlichting, B., Beichnerin
(Düppeljtr. 54)
V. Haus: und Grundbef.
Verein (Holitenftr.)
Andrigki, R., Maurer H.
Breitfopf, E., Bäder H.
Davids, I., Bote H.
2
KErdg.
Erdg.
Klang, D., Kranführ. Krdg.
Kraft, N., Schloffer
Lütfchivager, M., Ww.
Mellbom, B., Invalid
H. 1
2
EN
MNiekrenz, H., Schloffer H. z
‚ Nüppel, E., Ww
WE NEE

IT. zeit
18 Schmidt, E., Bürovangeft.
Sperlich, A., RNechtSkonjul.
20 E. Zimmermann, A., Zakler
Ahrends, A, Frijeur Krdg.
Chrih, W., Eieftromont.
Henning, E., Arbeit. Untg.
22 E. Burzlaf, D., Lebensm.
Even, X., Fräjer Erdg.
Gruel, W., Arbeit. 1
Schmülius, H., Dreher 2
Bimmermann, A., Hm. Angeft.
24 E. Friede, F., Gaftiy. T.2621
Hoppe, A., ‚ Arbtrin. H. 1
Lienhöf, K., Frijeur 3
Michael, %, Saft.
Müller, E., Arbeit. H. Erdg,
Opigs, M., Ww.
Rech, I., Monteur 3
Scheel, R., Tafler 2
Schorry5, F., Hobler 2
Schwanz, M., Frl., Plätterei
hinter 24 (Bauftelle)|
E. Oppig, H., Keffelichmied,
(Auguftenfir. 54)
26 E. Gehl, H.,Meiereiprodukte,
(Yohanncsftr. 22)
Kleinfeldt, E., Arbeit. Erdg,
Lufowsti, W.,
Straßenb. Beamt. 1
Luttmann, E., Bootsbau 2
NRethwich, E., Iuvalide 1
28 eriftiert nicht
< Schulftr. Ze
30 j. a. Schulftr. 7
E. Meyer, W., Lerrenkeidg.
T. 229
30a E. Andres, D., Eijenton-
truft.-Wertit. T. 912 1
Nöhren, .C., Angeftellt. 3
Start, C., Wer imite. iR. 2
32 E. Rnee8, E., Kim. T. 4837
Behntke, R., Seifenhdlg. Erdg.
ee ©. Konditorei,
56
Harder, W., Ob. Wachtmifitr. 1
Reters, H., Maichinenjhloff.
Schaufer, 6. Obft= u. Süd:
jrüchte T. 322
Schmidt,“ D., Seemann 3
Wegener, E., Graveur Erdg.
84 E Kothtamp, M., Eigen:
tümerin (Sambutg)
V. Ströb, Bigarrenhdlg.
ul. 13 a)
Grüneberg, R., Lebensmittel
6737.
Ras, Gejhw., Damentkon-
fettion
Naujocks, R., Kin. T. 4350 1
NRieljen, M., Photogr. 2
Rahlke, On EMI 8
— Qu 2
Schöne, N "Suhbefoblanft.
36 E. Koppelgaard, R.,
Architeft
Beamtenbant zu Kiel e. 6.
m. b. ©. T. 4006
Baas, H a T. 4802
N OPEN SR , Ww. 2
Kruje, ©. Klumen T. 3651
Minuth, H., Schweizer 3
Schlüter, M., Ww. 3
8 E. Koppelgaard, R.,
Urchiteft (Nr. 36)
Banıler, M., Schofoiaden-
haus T. 2847
Biegemann, Arbeit. 8
Bode, A., Arbtrin.
Da B., Arbeit. 3
a OD. Helme
0 C% Kaffenbotre 2
Kontel, bh. Fiicdher K
Rasmuffon, I. A, SG. m.
b. ©., Flensburg, Zweig»
niederlaffung Kiel
T. 2904
-
zudem W., ng EN
40 E. Hanjen, M., Kim.
T. 5970
Buntes ©anlen Modehaus x
Dünne, K., Schifb.
Kubbegt, S., Bootsbau 5
Sander, L., ‘dw. 1

Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.