3. zeit
85 Rind, Fe, Kin. T. 7397.3
Mild, A., Mar. Ob. Stab:
apothel. a. D.
Bauljen, ., Dr, Zahnarzt
T. 6126
Unrub, £., Frau 4
Venzlaff, E., Korv. Kapt.
Bander, K., Freg. Kapt. 2
87 E. Braajh, Ch., Rentner
(Moltteftr. 68)
Bremer, Q., Dr, wifenfch.
Hilfsarb. 4
Reeje, A., Ing.
Schaper, H., Korb. Kapt.a.D.
T. 5423 3
Schmidt, B., Kim. KErdg,
Trede, F., Wiv. 2
89 E.Braajh, E., Privatier
(Moltkejtr, 68)
Blücher Drogerie W. Dreyer,
Rbhotohdig. T. 5783
Claviez, F., Kapit. Leutn.
T. 65833 1
Delfs, H., Lebensmittel
T. 3324
Dreyer, W., Drogerie
T. 5788
SGoßmann, W., Ob.Poftrat 2
Haaje, C., vw. Landger. Dir.
Kümmel, M., Ww.
Künnemann, W., Fijohdlg.
X..3317 Erdg.
Lauenftein, R.,Landger.Rat 3
Menzel, D., Prof.
Winkel, A., Konditorei
T. 1967
MWittig, N. Univerf. Infekt. 3
Biegler, E., Landger. Rat 1
<- Camardhftr. DZ
Nehte Seite
2a E. Sehne, A., Lijcdhler
(New-York
„ Monteur
(Iungmannftr. 2)
Elmitab, E., Ww. 3
SGrunmwald, K., Buchdruk. 4
Hirjhmann, A., Zujdhneid. 2
Hohenfjee, R., Schiffgimmer. 3
Saborowsti, R., Klempner
Macteien Lb., Landesbetr.
4 2
Meier, E., Matroje 1
Baluthe, W., Uhrm. 1
Spiegler, D., Schloffer 4
Tode, E., Schuhm. Erdg.
2 E. Dohfje‘jihe Erben
Bönig, F., Ob. Stadtfefr. 1
Harder, K., Zollichif. 1
HYohannjen, E., ftädt. Angeft.
Krebs, R., Kraftwagenführ.
Naß, D., Schloffer 2
Naumann, L., Arbirin 3
‚ Blöhn, I, Schloffer 8
Scharf, H., Maurer 2
Start, A, Schmied Erdg.
Wagner, M., Arbtrin. Untg.
4 E. Biejemer, O., Fuhrwerts«
bej. T. 3182
Dorow, B., Arbeit. Untg.
Gorzolla, 3, Maurer 3
Schramm, B., Arbirin. 1
Seemann, E., Schlachter 2
Trojcheit, D., Majdinift 1
Urhammer, X., Borarb. 2
6 E. Danieljen, H. E., Maler:
mftr, (Ecternförd. Allee 20)
Bartojch, N., Buchhalt. Erdg,
Dittmann, Ch., Lageratrb.
Grimm, ©., Kohlenhdig. 2
Hefe, B., Kutjcher 2
Hillebrand, O., Mentenemp-
fängerin 2
Hohn, F., Schneider Untg.
Kleen, F., Schneider Untg.
Kriegelitein, N., o. SG.
Laffen, M., Rentnerin 3
Beterfen, M., Frau 1
SE. Hofmann, O., Fabrk.
(Adolfftr. 8a)
Arndt, K., Schuhm. Erdg.
Bock, Magazinverw. | Untg.
Deide, F., Werkunftr. 1
Kraufe, A, Kontroll, 1


Adolfitraße
8 Niemann, L., Scohuhm. 2
BPeterjen, K., Ww. 2
Radeftoe, A., Dreher 1
Schröder, I., Arbeit.
Went, Ww. Untg.
8a E. Hofmann, O., Fabrl.
% T. 3988 3
Hofmann, H., Metallindu:
ftrietwert. T. 3938
Schlegel, X, Gemüfehdl. 1
10 E. Federwijch, K. C. ‚Land.
(Kein-Brodersby)
V. Schlape, W., Maler 1
Biichof, C., Hufbeichlag
T. 3597
Held, W., Handelsm. Erde.
Henningfen, M., Ww. 3
Junge, £., Ob. Deckoffiz. a.D.
Kolbe, H., Rentner 2
Lehmann, D., Yuftionat, 3
; NRafch, M., Buchbind. 8.1
Siems, S., Arbeit. 4
Strobel, M., Ww. 1
Wanter, L., Kfm. Erdg.
— %., Brothdlg.
10a E. Zrogijh, E., Maurer-
polier 1
Görß, W., Betriebsleit.
12 E. Schnof, M., Wi.
Behr, H., Maurer 2. H. 2
Berg, A, Büchjenmftr. 2
Book, K., Arbeit. 1. H. 3
Breidenbach, A., Kfm. T. 2407
Dittmer, H., Seemann 1.H.
Erich, H., Rentner 1
Heidrich, B., Frijeurgefch.
Jahn, K., Ww. 1.H.1
Senfjen, W., Rentner H.2
Rod, H., Arbeit. 1. H. Erde.
Kühn, M., Arbtrin, 2. H, 3
Lange, R., Seemann 1. H. 3
Meyer, H., Invalide 1.H.2
Müller, W., Bürogeb. 1
Na, M., Pol. Od. Wacht:
mtr. 3
Pohlmann, A., Zimmerer
Lojchak, Ch., Nentnerin 2. H.
Rehben, A., UWrbirin. 2H. 3
Meimer, W., Rentn. 1.H. 1
Rogge, B., Arbtrin. 4
Mödling, HO., Arbeit. 2. H.
Samlenjfti, 2.,Invalide1. H.2
Schipp, O., Schloffer‘ 2
Sticzynäti, M., Schloffer 2.H.
Voß, K., Buchdrucereibef.
14—22 E. Fistu8
Sandesfinanzamt Schlesw.:
Holft. T. 1800; 1813
Reichsbauamt T, 1800, 1813
Bode, Zoll-Ob.:Wachtmeijter
Burmeifter, F., Heizer
Rönnfeldt, L., Wirtfchaftrin.
U SF Steuer Ob. Wacht:
tr. A
mtr,
| 22—28 E, Fistus
Landesfinanzamt Schlesw.:
Holit. T. 1800, 1813
Bollinfjpelt. (:6:) T. 2411.
Cronenberg, W., Ob. Reg. Rat
Grönwoldt, I, Steuer-Be:
triebs-Ajfift. Erdg.
Qüärtel, W., Mafjchinift Erde,
Strümpel, O., Steuer:Bez
triebsS-Affift. Untg.
<- Lornjenftr.
30 geb. 3. Sornjenftr. 34
32 E. Edert, B., Frau (Kirch:
hofallee 19
Ahrens, E., Benfionär 2
CEdert, E., Buchhalterin 2
Gangel, L., Landes-Ob.Setr.
Grau, E., Bol. Meijter 1
Hohannjen, O., Maler 3
Möller, K., Stadtangeft. 3
Pig momEN, Q., Benfios
ir 1
n
Schulz, K., Benfionär 2
Stufenbröter, A, Schuhm.
34 E. Schüße, N. I. O., Bild
hauer (Sornfenjtr. 30)
Bahr, AU., Ob. Reg. Setr. 1
Boeder, KX., Mar.Db.Ing. 2
Böh, I, Kin. 2

A,
34 v.Fijdher-Benzon, N., Rent-
nerin f 3
Oraaf, H., Militär-Renten-
empf. Erdg.
Hark, A., Schloffer 4
Sehmann, RB. D., Mineralöle
T. 6118 H. Erdg,
Dehlmann, W., Tijhler 1
Thode, M., Tijchler 8
36 E. Prillwik’jhe Erben
V. Brillwig, GE, Frl.
Bauer, HO., Frijeur
de Camp, G., Bägermitr.
Jahn, W., Kfm.
Merkert, H., Rammer
Nagalharb,W., Reg. Setr.i.R.
de Baffon, B., Iuftiz-Wacht:
meifter 2
Schint, A., Hokzmall. T. 1530
Witt, W., Kim. T.3723 Erdg.
38 E. Butenjchön, H., Bäder:
metfjter Erdg.
Boffert, N., Buchhalt. 1
Kühl, H., Arbeit, 1
Marmwedel, I, Ww. 2
Schirrmann, Mar.Zahlmftr.3
Schwager, H., Mufik. 8
Tev8,3., Elektrotechnik. Erde.
Ulbrich, R., Technik. 4
Burheide, P., Mar.Lehr. 2
<- Waißftr. Ze
40 eriftiert nicht
42 E. Schäfer, B., Kellner Erdg.
Knorr, F., Dr. phil, Mu:
jeum8Ddirekt. 2
Menke, W., Rentnerin 1
44 E. Nicolatjen, ., Ingen. 1
Buffow, K., Mitteljchulrektor
Siesling, A, Bürovorfteher
Röhrete, D., Kfm. 2
E. Rraufe, A., Privatiere
46 E. Rraufe, E., VBiolinijtin
Burmeifter, H., Schuhmftr.
Kraufje, I, Rentnerin Erde.
48 E. Schröder, E., Frau 1
SZungjohann, H., Arbeit.
Kruje, D., Frijeur
Pries, H., Arbeit.
Schröder, F., Schiffszimm,. 1
ZTramm, A., Stüge
<- Bejelerallee
50 eriftiert nicht
52 E. Noß, A, Wmw. (Neu-
münfter)
V. Ramien, H., Magiftrats
Baurat a. D. (Niemanns:
weg 39)
Vrütt, D., Amtsger, Rat 8
Dunder, F., Wo.
Heermann, E., Wi. 2
Nienburg, W., Univerf. Prof.
54 E.Schnadenburg,%., Stadt:
baumftr. (Genthin)
V. Vollbehr, H., Torp.Stabs:
ingen. a. D. (Abolfftr. 56)
Giörg, D., Wo. 2
Hanjen, F., Ob. Steuerfetr. 3
Heyke, Oberleutn.g.S. Erdg.
Hoende, B., Ww. Erdg.
v. Irminger, Ch., Ww. 2
Rollhäujer, H., Chemit. 1
56 EDER O: Loch Siabe-
ng. a. D. Erdg,
Henkel, F., Kfın. 8
Herrmannjen, A, Bantdir.
T. 4638
Krumm, £., viv. Prof, Krdg,
Trümper, G., Ob. Bootsm.
Maat 3
Vollbehr, B., Ww. Erdg,
Wafjchinsti, €, Dr. Prof.,
Studienrat ; 1
—<- Abolfplag >
58 E. Berg, Q., vw. Kapit.
(Apenrade)
V. Zenfen, R., Wertmitz.
a. D. (Serchenftr. 20)
Döring, F., Fın. Werkbeamt.
EAold,O.,Majcdhin.Tijchler 4
Yochim5,R., Rentenempfgrin.
Mende, M., Mar. Stabsarzt |
‘a Di Erdg.

%
Ahkmannftraße
58 Meybrink, E., Dr. Prof.
Ob. Studienrat 2
Neil, O., Torp. Kapt. a. D.,
T. 5852 8
Ulrich, €., Kfn. 4
60 E. Marrjen, W., Ingen.
v. Fontenay, B., Wim.
1
Hanjen, E., Kfm, T.56283 2
Ley, F., Frau 4
Schmidt, W., Mar.-Ob.-
Stabsingen. a. D. Erde,
62 E. Neher, F., Bierhandlkung
T. 1226 rd
; Erdg.
Vedkendorff, H., Ober-Zoll-
infpett. 2
Glöckner, R., Ob. Steuer:
injpett. 2
Shlenfeld, Karl, Verpflegs.=
Umts: Direkt.
$aijer, N., Ob.Zollinjp. 4
ag, SE. Mar. Berw.In]jpekt. 4
Mordhorit, I., ftädt.Arb.H.1
Peek, I., Fuhrgejch. T. 3454
VPepperling, E., Frau 1
Iebher, K., Kaufmann Erdg,
Rogge, K., Freg.Kapt. a. D.3
Woelly, E., Leutnant a. D.
70 3

64 E. Bauljen, F., Reeder
(Düfternbrooker Weg 102)
V. Yuft, E., Architett, Erde.
Andrejen, L., Neinmachefr.
AUrp, A., Wi
Berg, E., Kolonialwr. Erde.
Bonnet, BP. Krim. Kommiff. 4
Clausniger, H., Aw. 1
; Feldmann, H., Bankbeamt. 3
Große, N., Bürovorft. Erde,
Sfiebarth, M., Dr.Studienrat2
Kühl, R., Kfm.
Secdhner,G.,Dr.phil,Studien:
ieff. 3
affefl.
Megner, Oberleutn. 3. D.
Seelemann, Xorv. Kapitän 1
Stichling, W., Seeoffiz. 4
Tiede, Ww. 2
Borzig, Bol. Hauptm.
<- Wrangelfixz. Z
66—82 Bauftellen
<- Cömarchftx, >
—<- Blücherplag Z
Adhnannftraße
Dr.Wilhelm AhImann, Bankier,
Stadtverordneter von 1862 bis
1888, geb. 13. 7. 1817, geft.
15. 9. 1910
<- Hanjaftz, Z
Linke Seite
1 E. Dibbern, W.F.A., Bäder 1
Erdmann, Y., Fl. 2
Hipbe, N., Schornfteinfeger:
mtr, 4
Rod, F., Berw. Injpett. 2
'Leetwe, M., WW. 8
Ha Se A
— 3, Obfthdlg. Erdg,
Mohr, H., Schiffsing. 3
Dit, Be EEEEUEE, 4
— 8 WW, 4
Baln, S., VBollzieh. Beamter
Dieter, Bei Eder
ter, DB. Frijeurmftr, %
Wilms, R., Ingen. 1
E. Hähry, F., Malermitr.
Altmann, X., Verforg. An:
wärt.
4 4
Ballerftein, R., Sacfabrikant
T. 1098
Grimm, R., Elektrotechnu.Anb.
Günther, NR. Leutn.(Y.)a.D. 3
Heidemann, £., Mar: Qber-
mitr, a. D. 1
Höper, CE. Landesverw. Rat 2
Karl, M.,Dr. Bol.Obering. 1
Schuldt, D.,VerkäuferinKrdg,
Schumacher, X., Bürobeamt. 2
Bett, I., Kajfier.
— M., Leutn. 3. See a, D. 3 |
5—13 Baujtellen
15 E. Schülgfe, E., Schiffspol.
t. 4 N 21°
Aifift. N.
E, Schülzte, E., Frau

15 Borgmann, Ch., WW.
Ce © Yan
dö, E., Revif.
Horn, D., Feuerwertälele
aD.
Kaufmann, S., Mufik
Kiftrig, A., Uorm.
4}
Krufe, Y., Werkmftt. 4 |
Müller, H., Gärtner
Staa, I, Invalide E
Ströh, H., Maurerpok
—<- Habsburger Ring
Rechte Seite
2 Garten |
4 E. Arp, H., Brokurift (Bi
hofallee 48) .
V. Arp, O., Kontroll. el
Ahlendorf, E., Mar. 30
a. D.
Dechow, H., Stellm. Er
Gismann, IM, vw. Pr 2
Kath, M., Ww.
Macht, O., vw. Rehu-R0
Manfe, R., Ob. Mofticoafl
Reichs.
Schmolt, W.,
Se
Windijh, Ch., WW.
E. Bistupet, om. Bol BU,
Bistupet, X, Gewerbe A
& Tehrer Tim.
asberg, F.,
Dittmann, W., Ww-
Lent, A, STE
Mordhorit, A, 7
Hoebbel, Br Tenit, DUG
Radl, N., Glajer
Schmidtchen, H., Zoll
Schröder, W., Geb
Schwiter, D., Maid T
8 E. Schnad, Yı, Bott
(Blumenfir.. 5)
Bauer, A, Kontroll. alt. 1
Yacobjen, Ch., Buch
Henfen, N., Tijhler $
nn A ee
Kleeje, W., Landesod. =
Knoop, M., Kurzw- T 2
Y

|
11
ung8
EM
ee
A LM N
Meißner, Y.,viw.Kandk „Ob
N
fr. 4:8
Speed, B,, Gaftwirt 2
fe
&
x
‚En |
WM
HM Y
HE
RC
MM
A
Maß, H., RMegiitrat 9
May, Lh., Maurer
Reterjen, H., Biroa
el
10 E. Nönnau, Fr Ko
bi
ngeft
je
. T. 2080 N
Grieger, M., vw. al 88
W., Küche a
Bl
Yacobjen, |
5 B., Ww.
— D., Arbeit.
ee E., Ww.,
angeft.
Seemann, Ch., Mal
Schmijoh, N.,
Stenger, H., Den
14 E. Voß, A, Fifhle
T. 5515
Burmeifter, Hr
Onugmann, Q., Land
Aifift.
init $
8
AT
Hunitod, W., Fun 6
On OO
nde, E., .
Ds, G., Bojtihaftr
Schmidt, Ch., ZUM
Tenner, H.,
Winkler, E.,
Set.
16 E. Martin, A,
Daebler, M., WW.
SGrüßner, B.,
Harries,H., Telgr-
DYantat, A., Bude
Lau, B., Handel
T. 3124
Möller, K.,
Mündle, M., Mi
Semmelhaad, Es
Strohmann, U,
Winkler, K., Mat
harbier
ob.S
Buche 5
aniß 5
Med Bu
MM
ET
06. Be
igentä
(Hanjaftz. 46) A

eur, |

Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.