Full text: (1925/26)

  
  
  
  
  
 
136 Aloors, M., Lehrer, 
Dr. phil. 
Gotthard, W., Lehrer 
Holtfreter, W., Nachtjhuß- 
beamter 
Koffow, R., Lehrer 
39 E. Schulgemeinde Heitendorf 
Carftens, ., Rektor 
<- Schulfir. Ze 
24 E. Arp, Frieda, Kolonial- 
mwarenhändlerin 
E. Arp, Margar., Kolonial- 
mwarenhändlerin 
Carftens, M., Wim. 
König, A., Bürogebilf. 
Sinn, $., Fuhrm. 
25 E. Kühn, H., Kätner 
26b E. Sindt, I., Arbeit. 
26a E. Kähler, I., Kätner 
40b E. Kruje, O., Rentenempf. 
40a E. Rähler,H., Rentenempf. 
26 E, Rähler, sen., H., Landın. 
Kähler, O., Landw. 
27 E. Böhe, F., Landw. 
Böhe, F., Altenteiler 
40 E, Ybelshäufer, M., Gaftw. 
20a E. Rähler, D., Ww. 
Wiedemann, I., Arbeit. 
<- TYeichtorfir. DZ 
 
Gigenheim 
E. Hinte, K., Tijchler 
E. Hübjchmann, B., Hobler 
E. Kollath, R., Dreher 
E. Untiedt, E., Schloffer 
E. Sindt, W., Arbeit. 
E. Dobbertien, H., Schloffer 
E. Mehnert, B., Schloffer » 
E. Meurer, I, Former 
Meurer, SG., Kernmacher 
9 E. Trojaner, H., Majchinift 
. Wunderlich, W., Schloff. 
„ Sump, W., Schloffer 
. Würzbach, K., Schloffer 
„ Nade, E., Dreher 
„. Schnoor, AU., Schloffer 
. Schülzle, F., Schloffer 
. Fetting, X., Schloffer 
„. Mende, R., Schloffer 
Kelling, K., Arbeit. 
Michalk, B., Tijchler 
18 E. Wentritt, O., Zimmerer 
19 E. Ulbridh, ©., Dreher 
20 E. Pfingft, A., Schmied 
Friedrichshöh 
60 E. Kühler, H. A., Kim. 
(Heifendorf) 
Böcmann, YW., Arbeit. 
Rühr, F., Rentenempf. 
11 E. Hanft, G., Hotelbef. 
42 E, Nehfeldt,A., Rentenempf. 
Nehfeldt, X., Dreher 
12 E. Göttjch, €, Tijchler 
Brang, S., Schloffer 
12a E. Göttich, X, Maurer 
Göttich, E., Schloffer 
<- Hafenftr. Ze 
<- Teichtorftr. DZ 
Hriedrichftraße 
DAR DE 
 
 
Stoltenberg, D., Förfter a.D. 
67 E. Steffen, D., Ob. Poft- 
jhafiner a. D: 
Schneekloth, H., Zimmerer 
67a E, Theiler, E., Wertmfir. 
68 E. Holzenberg,G.,Schlofferz 
Meijter (Heitendorf) 
Bubhmann, W., Dreher 
Fri, L., Wiv. 
Subdau, R., Arbeit. 
66 E, Vogel, A., Wow. 
Brumme,E., Telgr.Sefr.a.D. 
108 E. Holjtenberg, G., 
Schloffermftr. 
85 E. Hanit, G., Hotelbef. 
Rehfeldt, K., Maurer 
- ZhydhfenSchmidt, M.,Ingen. 
173 E, Vogel, E., Malermftr. | 
 
Hafenftraße 
<- Dorfitr. DZ 
<- Yeichtorfir. 
1 E. Willvodt, C., Fubhrm. 
9 E. Schneekloth, F., Kätner 
Bardtke, A., Arbeit. 
116 E. Eggeritedt, H., Inftallat. 
Schumacher, W., Zimmerer 
86 E. Böhe, H., Meiereibej. 
8 E. Schwanz, H., Arbeit. 
122a E. Wendt, F., Ob. Volt: 
jefr. a. D. & 
Steffen, K., Arbeit. 
58 E. Schneefloth, AW., Bigarr.= 
Fabrifant 
3 E. Schomburg, R., Bürogeh. 
Claußen, M., WW. 
38a E. Kähler, D., Schuhmach. 
E. Lejchte, M., Aw. 
Boldt, H., Arbeit. 
Stephan, Elije, Arbtrin. 
41 E. Kühler, W., Bürvangeft. 
37 E. Sebhfert, K., Kim. 
<- Friedrichfir. DZ 
54 E. Zhormählen, W., Frijeur 
Stephan, H., Kranführer 
157 E. Rähler, H. A, Kim. 
T. 3239 
53 E. Kühler, W., Wäjchereiz 
Inhaber 
50 E. Waap, M., Werftbef. 
Lüthjohann, I., Rentenempf. 
5 E. Saß, I., Saft. 
HYannjen, F., Kim. 
Vangmad, M., Aw. 
Saß, F., Dreher» 
68 E. Schulz, D., Ww. 
Knoth, E., Schloffer 
90 E. Steffen, C., Wm. 
Köftler, E., Oberlandjäger 
Steffen, E., Archit. 
71 E. Gemeinde Heikendorf 
Gemeindehaus 
Heyden, A., Hauswart 
<- Dampferbritden DZ 
6 E. Hartwig, K., Ww. 
7a E. Schent, A., Ww, 
Dahmte, H., Kraftwagen. 
Fritiche, X., Arbeit. 
7b E. Schent, M., Wim. 
Sudau, F., Arbeit. 
47 E. Möller, M., Ww. 
89 E. Lalowsti, M., Ingen. 
Steffen, R., Arbeit. 
72 E. Steffen, 9., Arbeit. 
10 E. Schneefloth, X., Zimm. 
Heidberg 
38 E. Meinte, X, Fiicher 
Habig, E., Wi. 
197 E, Pflug, &., Dr. phil. 
MorysS, F., Baftor 
 
 
Hindenburgitraße 
<- Qudivigjtr. Ze 
162 E. Klüver, G., Arbeit. 
Sander, K., Tijchler 
242 E. Deppe, L., Spediteur 
Deppe, I., Händler 
Hirfhtal 
<- Heitendorf: Dietrichsdorfer 
Chauffee DZ 
202 E. Stahmer, F., Gaftw. 
Kajch, O., Gaftv. 
124 E. Jungjobann, Z., Gärtner 
SYahn, I, Arbeit. 
Hjanjen, H., Arbeit. 
Reterjen, G., Arbeit, 
Kibeberger Weg 
<- Heitendorf- Dietrichsdorfer 
Chauffee DZ 
110 E. Haß, G.; Wim. 
Brodmann, H., Bürogeh. 
Harp, C., Schloffer 
 
 
 
114 E. Schnoor, N., Maurer 
Hilbert, H., Fuhrm. 
Schnoor, E., Pol. Wachtmitr. 
115 E. Ropperfchmidt, O., 
BPenfionär 
Iblow, E., Wi. 
123 E. Arp, A, Arbeit. 
Schill, X., Fräfjer 
127 E. Arp, R., Arbeit, 
Ebjen, F., Arbeit. 
119 E. Biereye, Ch., Stoßer 
Hunkel, O., BVertr. 
189 E. Hofıinann, I., Ob. 
Stadtjetr. 
YUrp, O., Hm. Angeftellt. 
155 E. Gutsberw.Schrevenborn 
Yannjen, M., We. 
Rehbehn, H., Arbeit. 
Rolfs, W., Dreher 
138 E. Licht: u. Kraftwerk 
Kigeberg 
Sau, O., Betriebsleiter 
117 E. Utecht, F., Menten: 
empfänger 
Rautenberg, E., Schloffer 
Strelegfi, R., Tapezier 
Utecht, N., Arbeit. 
— W., Arbeit. 
108 E. Bötticher, O., Major a.D. 
Thamjen, H., Arbeit. 
137 E. Thayjen, Archit., Tondern 
Höljcher, F., Tierarzt 
137 E. RohHwedder, A., Saft. 
Golfflubhaus 
E. Solfflub Kigebera 
Rein, G., Gärtner 
Rübhr, D., We. 
 
Kolonnenweg 
E. Reichsvermögensamt Kiel 
Marr, I, Leutn. d. M. a. D. 
E. Neichsvermögensamt 
Hingait, O., Angeftellt. 
Vabvoeer Weg 
57 E. Steffen, Q., Gärtn. 
Steffen, D., Wo. 
193 E. Schneetloth, W., Zim- 
merer 
Schleert, H., Bürovangeftellt. 
204 E. Gemeinde Heitendorf 
_ (Sprigenhaus) 
Strohbach, O., Schloffer 
179 E. Rrüßfeldt, X., Renten: 
empf. 
Pfeil, R., Verw. Ob. Injpett. 
166 E. Waap, R., Werftbefj. 
"Weitphal, X, Aw. 
<- Neuheitendorfer Weg DZ 
 
 
Langenrehnm 
37 E. Burmeifter, W., Ban: 
toffelmach. 
Burmeifter, G., Bantoffelmeh. 
39 E. Dahme, H., Arbeit. 
Biermann, W., Arbeit. 
134 E. Jvens, E., Fijcher 
E. Ybvens, H., Fijcher 
Samm, F., Wächter 
Sevfert, E., Schloffer 
30 E. Yvens, C., Fijcher 
92 E. Cruy8, H., Räucherer 
75 E. Dahmfte, A., Fijcher 
73 E. Meinte, H., Invalide 
Hing, N., Fijlcher 
34a Rähler, F., Fiicher 
133 E, Weltzien, I., Fijcher 
135 E. Sudau, I., Fijcher 
Kühler, H., Fijcher 
— X., Fijcher 
Maratzek, A., Seemann 
32 E. Arp, R., Fijcher 
Lau, F., Filcher 
Mundt, H., Schloffer 
 
Langer Rehm 
56a E. Kurzweg, W., Rentner 
(Heitendorf) 
Bergt, B., Schmied 
Löfch, $., Schloffer 
 
Heifendorf 
56 E. Rurzweg, W., 
Kurzweg, F., Ww 
Meurer, B., Schloffer 
Schändel, F., Techn. 
Weltziehn, O., Seemann 
82 E. Gemeinde Heitendorf 
Hempel, D., Schmied 
48 E. Beterjen, H., Arbeit. 
eterjen, SG., Arbeit. 
Utecht, D., Arbeit. 
— ß., Arbeit. 
® 
Ludwigitraße 
<- Mübhlenweg 
241 E. Geleza, X., Tatler 
197 E. Bruhn, W., Studienrat 
240 E. Schleert, F., Tijchler 
Möltenorter Weg 
26 E. Mir, M., Ww. 
130 E. Dahmte, X., Kajfierer 
Dahinke, W., Arbeit. 
130b E. Adermann,F.,Schuhm. 
45 E. Dahmke, H., Fijcher 
E. Rübhl, W., Arbeit. 
Weffel, D., Schloffer 
Wieje, E., Graveur 
169 E. Bud, ©O., Lehrer 
Bielfeld, H., Privat. 
161 E. Dethmann, A., Kim. 
151 E. Lenjchow, W., Schneider 
Rir, W., Kapitän 
Rohloff, Wilh., Arbeit. 
164 E. Wörpel, C., Privatier 
Waap, M., Ww. 
170 E. Wettih, R., Mar. 
Stabszahlmitr. a. D. 
33 E. Dahmfke, F., Fijcher 
2 E. Dahmtke, K., Arbeit. 
Dahmke, H., Kanaliteurer 
Strubve, R., Arbeit. 
49 E. Dahmte, H., Schifsführ. 
ir, B., Majchinijt 
40 E. Burmejter, Prof. (Kaffel) 
Burmeifter, H., Maurer 
GSiejecde, Th., Dr. med.,pratt. 
Arzt 
Möller, I, Seemann 
E. Arp, F., Fijcher 
DHefie, F., Arbeit. 
Schütt, ., Arbeit. 
Weber, E., Arbeit. 
19 E. Arp, W., Gärtner 
149 E. Schmidt, E., Major a. D. 
v. Mohden, O., Dr. med. 
prakt. Arzt 
Schmidt, W., Landesbrand: 
faff. Inipekt. a. D. 
16 Ivens, F., Arbeit. 
Vöge, H., Ob. Telegr. Setr. 
a. D 
5 Dahmte, F., Out8jekret. 
Gamins, 6., Bootsbaumftr. 
62 E. Stinnes, OH. O. (Köln) 
Schneefloth, H., Arbeit. 
82 E. Dahmke, W., Arbeit. 
83 E. Rähler, W., Matler 
Heyden, D., Verwalt. 
Kühl, F., Kfm. 
<- Schüßenfir. Ze 
88 E. Schneefloth, M., Kfın. 
<- Rojenftr. Ze 
74 E. Steffen, D., Frau 
SEP S., Ob, Poftich. 
a. D. 
81 E. Schölzchen, M,, Www. 
Schölzchen, R., Arbeit. 
Schütt, 6., Schloffer 
Voß, K., Ww. 
Witt, H., Arbeit. 
63 E. Werner, B., Schloffer 
87 E. Reina, H., Arbeit. 
Meinad, H., Bürogehil;. 
84 E. Steffen, X., Arbeit. 
55 E. Bauer, C., Wo. 
Bahr, A., Arbeit. 
Diedmann, A., Arbeit. 
55b Bauer, R., Stellmacher 
4 E. Bräjch, D., Rentenemp- 
Rentner 
 
 
- 
fängerin 
Bräfch, O., Rentenempfäns 
gerin 
 
zit V, 
Mühlenweg 
<- Teichtorftr. 
281 E. Theine, W., Amts:Ob. 
Setr 
Setr. 
2830 E. Siemjen, N, Oberdecdt- 
offiz3. a. D. - 
36 E, Veterjen, RN., Müller 
 
Neuheikendorfer 
Weg 
188 E, Schölzchen, Marg., Ww. 
(Heikendorf) 
Krüßfeldt, X., Arbeit. 
Schnoor, I., Schloffer 
Schöhzdhen, F., Bauuntern. 
— Martha, Wwm. 
AWinfler, B., Ofenjeger 
190 E. Rähler, ©. Zimmerer 
Kähler, E., Maijcdhinenb. 
AKrüßfeldt, M., Ww: 
Vinde, I., Schloffer 
Pozingis, I., Arbeit. 
Rehbehn, H., Arbeit, 
Roggemann, B., Majchinijt 
185 E. Wahlheim, H., Reifend. 
Allenberg, G., Rentenempf. 
Rohloff, K., Schmied 
Schütt, H., Maurer 
184 E. Cmwoldt, W., Zimmerer 
Flijit, W., Schloffer 
Vait, O., Arbeit. 
Wentritt, G., Zimmerer 
180 E. Arp, E., Arbeit. 
Luther, W., Schloffer 
Roftock, R., Arbeit. 
Stoltenberg, M., Arbeiterin 
176 E. Güldenzoph, H., Schloff. 
Brodmann, R., Schlachter 
Hoffmann, M., Wem. 
Rohloff, W., Dreher 
177 E. NMeuberger, H., Dreh. 
Göjch, H., Maurer 
Stichl, P., Arbeit. 
178 E. Beyer, B., Ingen. 
Reimer, E., Kfm. 
175 E. Bernhardt, £., Schloff, 
Schmidt, W., Maler 
Siebenborn, M., Schloffer 
<- Eigenheim DZ 
152 E. Steffen, 6., Gärtner 
160 E, Mick, E., Arbeit. 
Rich, A., Ww. 
Stephan, 5., Poftichafin. 
234 E. Rraufe, F., Rentenempf. 
208 E. Renner, H., Schmied 
238 E. Rliche, R., Arbeit. 
 
Rofenftraße 
107 E. Utecht, A., Arbeit. 
Sander, H., Wächter 
Stejfen, E., Schneider 
111 E, Bornhöft, A., Arbeit. 
Beet, O., Arbeit. 
Braune, S., Bäder 
Sie, X., Arbeit. 
120 Eitner, O., Arbeit. 
Michaels, X., Bäder 
100 E. Duggen, H., Gärtner . 
Duggen, O., Händler 
93 Schneefloth, R., Www. 
Schulze, St., Zimmerer 
<- Strand DZ 
 
Schrevenborner Weg 
188 E. Ahrens, W., Fuhım. 
Mietling, F., Bootsb. 
181 E. Xoms, X., Arbeit. 
Fuchs, B., Arbeit. 
Yhm8s, I., Rentner 
Hinz, D., Wo. 
Lich, F., Steinhau. 
Schmidt, I, Arbeit. 
133 E. Arp, S., Nentenem: 
pfängerin 
Fod, I, Schloffer 
Hingit, F., Bantoffelmach. 
Möller, F., Takler 
 
	    
Waiting...

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.