Full text: (1925/26)

  
  
 
  
V. zeit 
46 Bahr, A., Schloffer 
; R., Werimitr. 
Bünning, M., Vorarbeit. 
Stubbe, H., Arbeit. 
  
\ 
 
Toweddern 
Rohde jhes Haus 
E. Rohde, H., Schankw. 
R T. 3038. 
- Yörsihes Haus. 
E. Yör8, E., Schloffer 
4 E. Zrogijh, E., Maler 
AM Linde, KX., Arbeit. 
Vor, W., Arbeit. 
Bock, K., Kupferfchmied 
Kinzel, H., Schifszimm. 
Lauenftein, E., Ww. 
—_ Nehbehn, A., Arbeit. 
E. Prov. Schleswig-Holftein. 
Braaich, Ch., Chauffee= 
wärt. 
; Barharnjches Haus. 
E: Se %., Ob. Roftfetr. 
& m 
: Wegner, KR, Ingen. 
 
 
Verbindungsitraße 
2 E. Tewes, H., Gem.Ob.Setr. 
Schlüter, O., Bol. Ob. 
Wachtmftr. 
. Voriteh. 
Rieden, R., Bankbeamt. 
4E N E., Wacht: 
mitr. a. D. 
7_E, Niffen, A., Ob. Boftjefr. 
27 E. Fisler, A., Händler 
12 E. Brodmann, H., Lehrer 
30 E. Kienig, Fr., Maurer | 
Onugmann, A., Zimmerer 
— Gemeindehaus 
E. Gem. Elmjcohenhagen 
vo. Ahnen, Ch., Arbeit. 
ı Drekkat, F., Schleif. 
A I Majchinijt 
radtfe, O., Arbeit. 
Kaijer, F., Arbeit. 
/ Rlapproth, W., Schloffer 
 Kraufe, D., Schloffer 
— Kubhlow, A, Arbeit. 
Lau, D., Majdhinenb. 
Lewin, A, Maijcdhinenb. 
Nöhren, K., Schloffer 
Plöger, O., Schriftjeß. 
Meichardt, Fr., Stemmer 
— Frd., Schloffer 
Röhr, A, Pol. Betr.Aff. 
Schuhmacher, R., Zimmerer 
Bachmann, M., Buchbind. 
Waldfrieden 
Sperling‘ jches Haus 
E. Sperling, Friedr., Kfm. 
(Siel) 
 
  
  
  
   
  
   
Bergitraß 
831 E. Dahmke, C., Renten- 
empfänger 
25 E. Steffen, O., Fiicher 
145 E. Haaje, W., Major a. D. 
Buchleb, D., X N 
148 E. Möller, M., Www. 
Krufje, I, Bootsführ. 
174 E. Mir, M., Wow. 
öfter, X., Maler 
147 E. Sempte, A, Fijcher 
Lempfe, 3, Fijdher 
8 E. Thiede,W., Wachtmftr.a.D. 
Ehnfdhenhagen 
Sperling‘ fches Haus 
Lehmann, €. H., Dirett. 
T. 5309 
— 8. Fr., Kfm. T. 5309 
— & Co., Druderei und 
Verlagsgej. T. 5309 
Sperling, F., Lrivatm. 
Waldweg 
E. Sandhausanftedig. Kroog 
Steffenhagen‘jhes Haus 
Steffenhagen, A., Schloffer 
Weddigenitraße 
Linte Seite 
1 E. Salzmann, A, Höter 
Pfeifer H., Elektromont. 
— D., Kaffier. 
5 E. Rohlhaje, L., Ww. 
-_ Leu, £., Monteur 
7 E. Wierth, O., Schloffer 
9 E. Scheibe, F., Schifib. 
Keller, W., Mafjchinift 
11 E. Jöhnt, E., Schifib. 
15 E. Hennings,A., Majchinenb. 
Schlüter, T., Arbeit. 
21 E. Rahnau, A, Zimmerer 
Rechte Seite 
8 E. Winkler, W., Kfm. 
T. 1119 
Winkler, F., Rentner 
12 E. Kurßbein, H., Arbeit. 
Matthiejen, Ch., Straßenb. 
Beamt. 
14 E. Schumann, W., Elettrif. 
16 E. Venner, I, Tijchler 
18 E, Schünemann, 3., Former 
20 E. Hahle, G., Arbeit. 
22 E. MollenhHauer, L., Tijchler 
24 E. Blod, H., Tijchler 
26 E. Bannier, W., Jujt. 
Kanzlijt 
Böhmer, G., Maurer 
Eijenbahnbeamtenhaus 
E. Reichsbahn 
Selt, Ch., Benfionär 
Sievers, Anna, Schranfken= 
icOhließerin 
 
 
 
Weinberg 
E. Wulf, I., Landm. 
E. Schlüter, Cbh., Arbeit. 
E. ij, H., Ynvalide 
E. ij, K., Landm. 
Welljeer Weg 
Sinfe Seite 
E, Scharfau, W., Privatier 
Boyens, H., Lehrer - 
Erich, R., Elektrit. 
Hoedt E., Gärtner 
Schulße, M., Wi. 
 
© DO 
 
— 
 
  
  
GL 
47 E. Fuhrmann, A, Kfm. 
Betterjon, W., Arbeit. 
Rechte Seite 
E. Lübbe, $., Klempner 
T. 5387 
Schmidt, H., Kim. 
Schumacher, E., Architett 
E. Caritenjen, Lehrer 
(Kruppallee 13) 
Ekmann, A., Maurer 
SJacobjen, H., Bäder 
Kalehta, K., Sokomot. Führ. 
Kirchleitner, F., Majcdhinenb. 
Langfeldt, Fr., Arbeit. 
Sachweh, M., Arbtrin. 
* Stabl, B., Heizer 
Strauch, C., Schloffer 
E. Ööft, R., Schloffer T. 1563 
Bocholt, H., Arbeit. 
Lindenau, Fr., Schlachter 
Lügen, N., Arbeit. 
Roer, A., Zimmerer 
Schleef, H., Fijhhdlg. 
— R., Handelsm. / 
E. Carftenjen, €. %., 
Eigentäm. (Kruppallee) 
Benthien, A, Kupferfhmied 
Bockholdt, H., Schmied 
Dehn, A. Bote 
Died, E., Schmied 
Edmann, O., Maurer 
Nvens, B., Wi. 
Kohnert, S., Fräjer 
Wiltfe, Fr., Seemann 
Weöärterhaus 
E. Reichsbahn 
Weftphal, E., Schrantenwärt. 
Wüftenfelde 
<- Feljenftr. 
Linke Seite 
25 E. Arndt, R., Arbeit. 
Haltenhof, E., Former 
37 E. Schünte, M., Buchhalt. 
48 E. Eingrüber, O., Former 
NedhHte Seite 
28 E. Hundt, Ch., Revifor 
Hundt, A., Ww. 
30 E. Wöhlt, F., Schiffb. 
Kroll, W., Dreher 
32 E. Behrendt, F., Schmied 
AWilfe, W., Kraftwagenführ. 
34 E. Beymann,ı., Werimftr. 
36 E. Rähler, R., Bürogeh. 
38 E. Peters, W., Zimmerm. 
40 E. Rraufe, R., Hrn. Angeft. 
<- Feldmart Z 
n» 
I 
ie 
%X% 
 
 
 
Beppelinring 
Linfe Seite 
Grundstücke d. LCandhausanficds 
ung Rroog 
 
Y 
 
Bar 
3 Stave, O., Feuerwehrm. 
7 Schmidt, G., Fuhrm. 
Senfhardt, C., Porzellan- 
Dreher 3 
9 Schmidt, K., Schiffszimm. 
Landtau, H., Arbeit. 
11 Sehm, R., Angeftellt. 
15 Claußen,M.,Buchhdlerin. 
Küchenthal, H., Ww. 
21 Meier, E., Heizer 
Haaje, H., Klempner 
Ströde, F. u. D., Arbeit. 
28 Möller, W., Schloffer 
Meineke, K., Schiffb. 
25 Haaje, W., Maurer 
Schlüter, Fr., Arbeit. 
31 Arnoldi, H., Dreher 
33 Werner, R., Arbeit. 
Bielefeldt, O., Seem. 
35 Schmidt-Bleder, D., 
Mafjchinift 
HYürgenjen, D., Ww. 
37 Bunfenburg, H., Maurer 
Martenfjen, H., Maurer 
39 Stüve, A., Arbeit. 
Schwamtkowsti,X., Majchinijt 
41 Hoffmann, B., Schiffbau. 
— R., Schiffbau. 
43 Qoof, W., Schloffer 
45 Bug, K., Ziegler 
Mahnjen, Fr., Tijchler 
— W., Buchhalt. 
47 Bahr, K., Bohrermfir, 
51 Rod, I., Ynbvalide 
Korff, I, Arbeit. 
Pohl, L., Arbeit. 
55 Prien, G., Arbeit. 
63 Bela, Ch., Schrankenjchließ. 
69 Food, W,, Krahnführ. 
101 Hanjen, &., Arbeit. 
109 Hanjen, O., Bote 
111 Hanjen, AU,, Obermonteur 
1138 Spengler, F., Tijhler 
— R., Drehevmitr. 
117 Weinkauf, E., Ob. Boftich. 
121 Voß, K., aurer 
125 Albrecht, H., Fuhrm. 
Schulze, R., Tijhler 
129 Xhode, W., Schloffer 
AWriedt, I, Kupferfchmied 
133 Bartling, O., Modelltijchl. 
187 Torre, NR., Schloffer 
Wieje, E., Schloffer 
Rechte Seite 
2 Rudlof, F., Majchiniit 
Daniel, Fr., Technik. 
4 Keller, R., Eigentüm. 
6 Apple de, E., Mafjchinift 
a. D. 
12 Zhannhäufer, Th., Schloff. 
Damboldt, W., Maurer 
 
 
Werner, W., Elektrik. T. 1817 
E. Sandhausanfiedig. Kroog 
A ——— 
22 Böttcher, Fr., Modell= 
 
eifendorf ; ö 
Tourbier, W., Feuerwehrm. 
5 Roh, E. u. B., Feuerwehrm. 
17 Sembtke, E., Schiffb. Ing. 
19 Glüd, O., Kanzl. Sefr. a.D. 
  
   
  
24 Wyrwich, Fr., Schmied 
Meeje, G., Arbeit. 
26 Rein, W., Monteur 
28 Thaler, G., Schloffer 
Kuhn, I, Indalide 
30 Bo, W., Monteur N 
32 Bachow, Fr., Schloffer @ . 
— 6., Modelldrechjl. a, # 
34 Scholz, A., Schloffer A E 
36 Zodnien, H., Schloffer 
38 Städer, R., Fräjer Ka 
Möbhl, R., Vogt 3 
42 Dambrowsti, E., Arbeit. 
46 Bande, D., Technik. 
58 Weitphal, H., Arbeit. 
60 Rruje, ©., Tijchler N 
62 Miünzmey, SG., Schloffer N 
66 Rajch, E., Tijchler 
70 Schacht, R., Schiffsgimm. 
78 Eggers, H., Lagerarbeit. 
94 Böttcher, M., Schloffer 
— O., Indalide 
Lüttich‘jhes Haus ; 
Lüttich, O., Steuerm. a. D. 2 
Neumeyer‘jhes Haus 
Neumeyer, I., Schmied 
Schnabel jches Haus 
Schnabel, A, Schloffer 
Bühl8&dorfjches‘ Haus | 
Bühlsdorf, B., Leutn. a. D. 
    
      
 
    
  
  
   
  
  
  
  
 
 
  
 
 
 
  
  
   
   
 
 
 
 
  
 
 
 
  
  
 
 
  
  
  
  
  
 
  
  
  
  
  
  
 
  
  
 
  
  
  
  
  
  
  
  
 
  
  
 
 
 
   
  
  
   
  
   
  
  
   
 
Biegeleiweg 
10 E. Botorny, WA. „Bürobvorfteh. MM 
17 E. Hidde, W., Landm. Me 
Beterfen, W., Helfer n 
 
Biegeleiwert I] 
E, Hanjen, A, C., Kfn. (Kiel) 
Brey, W., Arbeit. 6 
Kühntopf, F., Arbeit. 
Lenz, M., Arbeit. 
— M., Bohrer 
Rönnau, W., Schifszimm. 
Süntfler, Fr., Zimmerm. 
 
Biegeleiwert II] 
E. Heimftätte Schlesw. = Holft. 
Kiel, ä 
Albrecht, O., Mufik. 
Baade, F., Schmied 
Brade, F., Arbeit. 
Gehrmann, D., Arbeit. 
Gerdes, M., Arbtrin. 
GSerlik, X., Arbeit. 
Hampel, O., Ziegeletinjpett. 
Hiljcher, M., Majchinift 
Meißner, O., Ziegler 
7 
 
Ddrechiler 
Heifendorf 
(Rreis Bordesholm) 
Gemeinde und Amtsverwaltung: Hafenftr. 71, Gemeindehaus T. Kiel 4367. 
Gemeindevorfteher: Wilhelm Jvens. 
AUmtsborfteher: Heinrich Dahmtke. 
Damm 
<- Heitendorf— Dietrichs- 
bdorfer=-Chauffee 
35 E. Büld, W., Kätner 
Dittmann, M., Frau 
34 E. Steffen, R., Rätner 
33 E. Rähler, W., Gärtner 
Dorfitraße 
13 E.!Stoltenberg, €., Ww: 
b. 5. Lieth, C., Konrektor a. D. 
Stoltenberg, H., Zimmerer 
89a E. Schmid: 
14 E. Rähler, F., Kim. 
16 E. ange, W., SchHmiedemfir. 
15 E. Bruhn, T., Landw. 
17 E. Reimer, M., Gaftwirtin 
Idverfen, H., Arbeit. 
<- Raijerftr. D 
meifter 
VPauftian, W., Fnvalide 
Beterjen, C., Rentenempf. 
— Oı, Maurer 
Wagner, H., Arbeit. 
2 
— O., Kfm. 
%, W., Sattler: | 19 E, Nähler, V., Bezirtsdir. 
18 E. Allgem. Konfumberein, 
(Kiel 
Bajad, F., Lagerhalt. 
Reinad, F., Schloffer 
Mübhr, I, Zijhler 
Vosgerau, E., Arbeit. 
(Kiel, Beraftt. 6) 
Lübke, F., Verwalt. 
20 E. Grabbert, G., Arbeit. 
Ahrens, K., Bäcker 
Fuchs, I, Rentenempf. 
20 Streubel, D., Schubmader 
21 E. Wulff, S., Landw. 
23 E. Schleert, E., Rätner 
57a E, Rultjcher, M., Schloffi 
136 N Fee mel Heiten» 
or A 
   
  
  
  
 
  
  
  
  
Weintke, F., Arbeit. 
meifter - 
Niffen, B., Lehrer a. D. 
<- Sangenrehm > 
 
 
 
  
  
Martens, I, Arbeit. 
<- Qabocer Weg > 
 
 
  
 
 
 
  
 
 
  
 
Behrens, M., Lehrer 
Bley, K., Lehrerin 
 
	    
Waiting...

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.