Full text: Adreßbuch der Stadt Kiel und Umgegend 1925-26 (1925/26)

Clmi{ Henhagen 
89 Lodenwig, F., Liest 
Ruther, N Arbeit | 
Spabr, W., Zimmern, 
Wehler, F., Fräfjer 
41 E. Möller, K., Arbeit, 
Bierberg, S., Schlachter 
Haaje, S., Schloffer 
Leinen, W., Buchbind. 
Oldenburg, RN., Arbeit. 
Plöger, H., Zimmerer 
43 E, Holit, L., Buchhalt. 
Martens, H., Dreher 
Wirth, H., Beamt. a. D. 
47 E. Viebig, A., Schloffer 
Hinajt, W., Nieter 
Osbahr, F., Mechanik. 
53 E. Schulz, M., Arbeit. 
Kläjchen, I, Former 
Makmann, Fr., Dreher 
Schulz, X, Wim. 
— W., Wo. 
57 E. Mathes, X, Zigarren: 
macher 
Filch, W6., Arbeit. 
Sröpper, H., Arbeit. 
Höhlein, F., Inftallat. T. 6690 
Kleinjorge, H., Arbeit. 
Kohlmorgen, E., Schmied 
Otto, P., Arb “ 
59. E. Schilling, 6 , Schmied 
Bierfreund, S., Dreher 
Bleich, O., Nietenjehirrmfir, 
LE De &. Renfionär 
Haaje, O., Schiffb. 
Horn, A , Arbeit. 
Sellmer, N mw. 
Witt, K., Arbeit. 
63 E. Pohl, A., Höfer T, 3582 
YUsbahr, E., Haushälterin 
Bielejeldt, D., Arbeit. 
Schilling, A., Dreher 
Schlüter, H., Elektrik, 
A E., Kuticher 
5 E. Qeufehner, %., Invalide 
A WM, Tiol er 
Engel, O., Schiitsarb. 
Kühler, Chr, Arbeit. 
Klapproth, I, Keffeljchmieb 
öhler, Fr., Arbeit. 
Leufchner, H., Arbeit. 
Lingel, X., Wi. 
Lüth, O., Arbeit. 
Osbahr, Yr., Arbeit. 
Rahn, W., Arbeit. 
Nöhr, I, Arbeit. 
Schleinftein, M., Majchınenb. 
Schmiebestamp, Q., Arbeit. 
Sommerfeld, Br., Former 
, Maurer 
67 :E Hanjen, A. 6, Kim. (Kiel) 
Beverungen, H., Ziegelmfir. 
Demig, U., Töpier 
Dofe, H., Arbeit. 
Gröne, A., Arbtrin. 
Yöhnt, K., Arbtrin. 
Lentfer, E., Kutfcher 
‚ Qofe, R., Biegelmftr. 
Ramım, K., SOmicd 
Schneekloth, E., Arbeit. 
Schulge, H., Arbeit. 
Voß, I., Arbeit. 
‘71 E. Nävele, H., Sattler 
/ Beder, M., Zimmerm. 
Haaje, Et Maler 
Kroll, E., Frijeur 
. Tvoft, & Arbeit, 
Weber, F., Kernmach. 
576. E Chriftianfen, M., 
Schlachter T. 6288 
6 Sl o0 W., Wim. 
ußwinfel, B., Brenner 
tundt, A, Kanzl. Sekret. 
Er Ua E Aieni A it 
Buchholz, E., 
Krohn, GE, ann 
Schaf, M., Maichinenb. 
a mark, I, Schloffer 
E. Bruhn, F., Stellmacher- 
| ft % 
Krohn, D., Arbeit. 
abit, D., Nieter 
“Sommer, M., Www. 
Tihache, A., Barbier 
. Böttger, W., 
nehm. (Vreeber Chauffee 
| r. 83) T. 4025 
Bauunter: 
  
81 Bauer, H., Handelsm. 
Dittmann,: W., Maler 
Günther, Chr., Arbeit. 
Meyer, H., Arbeit. 
Mehder, Hı, Arbeit. 
Timm, 6., Bohrer 
AWalendy, M., Invalid. 
81a E. Zheen, Th., Gaftıv. 
: Görlt, I, Arbtrin. 
Green, Fr., Arbeit. 
Seien, H., Händler 
Scheel, N., Majchinift 
Schmidt, D., Www. 
Schulz, N., Gärtner 
Simon, E., Werftichreib. a.D. 
Wagner, E., Arbeit. 
83 E. Böttcher, AW., Bau: 
unternehm. 
85 E. Moer, R., Maler 
87 E. Höft, C., Schloffermftr. 
T. 1563 
93 E. Raujch, K., Bauunter- 
nehmung 
Niederhaus, Wi, 
fafturmwaren 
Nechte Seite 
2 E. Beterjen, E., Mafjchinenb. 
4 E. EN B., Buchdruckerei 
Böttcher, E., Fräjer 
Brade, B., Arbeit. 
Cordts, F., Arbeit. 
Horn, H., Arbeit. 
Mattjon, F., Bimmerm. 
Puttfammer, & ea 
Sellmer, M., 
Strohtivich, ©. belt. 
Bierfe, W., Lagerhalt. 
SE Beterjen, Chr., Werkführ. 
Antoni, G., Kernın. 
Richter, D., Wi. 
Wagner, K., Nieter 
8 E. Bädeker, F., Schmied 
Kortum, Fr., Handelsm. 
Midan, R., Klempner 
Schättler, ‚9H., Arbeit. 
10a E. Storm, Marie, Www. 
Storm, B., Kupferfchmiecd 
— W., Seemann 
10 E: Nehder, R., Maler 
Becker, G., Arbeit. 
Boll, I., Arbeit. 
Vöffler, W., Dreher 
Nathımann, R., Maurer 
Schlappfohl,E., Keffelichmied 
Schülzte, H., Wi. 
12 E. Bog, W., Fuhrm.. 
Sollitedt, H., Yuvalide 
14 E. Schlanert,£., Maichinen- 
„schloffer 
Hanjen, G., Arbeit. 
Hinz, I, Arbeit. 
Röhr, X, Arbeit. 
Schaaf, M., en 
Stoczowöti, R., Majchinenb. 
14a E. Hamann, ., Müller 
T. 2912 
16 E. Mijchke, L., Wim. 
Kobrinowsti, 6. Brenner 
Lange, Fr., Schloffer 
Mull, WW. Arbeit. 
Peters, I, SON 
18 E. Mijchte, B., WW. 
(Nr. 16 Q 
Drefen, K., Mechanik. 
— 8, Saborant 
Gallandy, E., Ww. 
Hamann, B., Wiv. 
Hammer, A., Keffeljhmied 
Aintkel, F., Majchinenb. 
Kruje, Y., ETeftrik. 
Mijchke, I, Keffeljchnuited 
20 E. Mohr, H., Mar. Werkmfir, 
D 
a. D. 
Trede, H., Arbeit. 
22 E. Meuther, Fr., Werkmftr. 
24 E. Ganzenmüller, W.,, 
Schlachter T. 2977 
26 E. Ganzenmüller, W., 
Schlachter 
Hunke, H., Arbeit. 
Kepozynstki, X., Arbeit, 
Kläjchen, I6., Arbeit. 
Milewsti, E., Arbeit. 
Müller, G., Schloffer 
Möjchmann, M., Arbeit. 
Manu- 
  
26 Schulz, b., Schiffezimm. 
Witt, M., Schmied 
28 E. Heller, M., Gafttv. 
(Dorfichäntke) 
Schulz, W., Schiffsgimm. 
Sötel, F., Fubhem. 
30 E. Melchior, X 8. 
SU M., Wi 
Obhljen, % , Arbeit. 
Obrth, Rn Rentenempf. 
„Wollert, A, Kim. 
32 E: Hörning, N., Händler 
40 E. Kortum, W., Händler 
Alien, I, Arbeit. 
Drasla, I, Schmied 
Karljen, K., Arbeit. 
Kock, W., Schuhm. 
Krüger, A., Arbeit. 
Kuffad, W., Schmied 
Lange, H., Wim. 
42 E. Krohne, Eigentüm. (Kiel) 
Vlohm, I., Arbeit. 
Hijcher, G., Kupferjchmiecbd 
US 3 Arbeit. 
Fauch, S., Schiffb. 
U M., Frijeur 
Neve, D., Schuhm. 
Röhr, C., Zimmern, 
Bander, 6, Schloffer 
44 E. Kortum, Chr, Handelsm. 
T. 5894. 
Privatier 
Ortlepp, ®., Schmied 
Prentte, I S „„ Arbeit. 
Schulze, H., Ziegler 
Stollen, Rl., Bohrer 
70 E. Möller, "Chr. Fiihhdlg. 
Beder, G., Arbeit. 
Böller, 6%. Arbeit. 
Garleff, 8, Schmied 
Hinz, I., Nieter 
Hiüpendeker, F., Wachtmftr. 
N ., Konditor 
E. Subr, nn Schmied 
% 2209 
Henze, F., Schmied 
Kläjchen, F., Arbeit. 
Kurze, F., Werkzeugmacher 
a W., Kuticher 
4:E. Schreiner, R., Schloffer 
a Chr., Arbeit. 
Schlüffer, ©. ;, Arbeit. 
Schubert, N Super hueb 
Wolf, MD. 
Aötjchke, © Mebeit. 
Bigmann, A., Glasbläjer 
76 E. Rahl, D., Schiffb. 
Chriftenjen, DS. Gärtner 
Dibdern, &., Hobler 
AMingberg, H., Majch.Schloff. 
och, M., Mrbtrin, 
Köppel, %, Schloffer 
Schenimann, ne oe 
Schubert, L., 
AWeftphal, $, Sa 
76a E. Reimer, D., Handelsm. 
Sartmann, Fr., Töpfermfte. 
Yacobs, 8. Buchhalt, 
Rent, SF Arbeit. 
Neimers, &., Handlasgeh. 
Schmidt, 6bh., Schnetdermitr. 
— S., Heizer 
78 E. Weit, Eigentüm. 
(Hadersleben) 
VBöttger, X., Inval. 
Brandt, 5 Arbeit. 
Buffe, DO Maurer 
Chudzinstt, WM, Arbeit, 
— Ft, MA rbeit. 
Engel, W., Wi. 
Frömmerich, D., Drvogift 
T. 3471 
Hanjen, D., Telegr.Auffeh. 
Limburg, Th., Zimmerer 
Matthiejen, O., Gerber 
— 9. Schrijtjeßer 
Nagel, I., Schmied 
Schellin, W., Schloffer 
2 E. Arriens, Eigentim, 
(Gr. Schmölhn i. Medi.) 
Yump, Fr., Arbeit. 
Schmubde, L., Arbeit, 
Schröder, H., Handelsm. 
Schümann, W., Technik. 
An ®., 
ai. D. 
Tiege, H., Arbeit. 
Mar. Wertf. 
  
EAnmfjdhenhagen 
140 E. Spabhr, ©., Inftallat. 
T. 5253 
Sie, F., Invalide 
Nennkoppel 
Becker‘jches Haus 
E, Bedter, W., Kutjeher 
Schlüter‘jches Haus 
E. Schlüter, W., Zimmerm. 
Nönner Weg 
29 E. Seimftätte Schle&wig- 
Holitein (Kiel) 
Daniel, Fr., Direkt. 
31 E. Sandhausanfiedl. Krovg 
Ydürgenjen, R., Arbeit. 
41 E. Salzmann, A., Höfer 
43 E. Stapelmann, &., 
Werkmftr. a. D. 
47 E. Moft, Franz, Schneider 
(Kiel) 
Vangbein, W., Kunftmaler 
538 E. Buffe, A, Ob. Dedoff. 
a. D. 
4 E. Roggenkamp, Eijenb. 
Anwärter 
34 E. Demste, R., Kranführ, 
44 E. Bedmann, X., Maurer: 
bpokter 
Dibbern, F., Schuhmacher» 
meifter 
50 E. Heimftätte Schle&wig- 
Holftein, Kiel 
Kröger, F., Architekt 
90 E. Sandhausanfiedl. Rroog 
Beil, H., Arbeit, 
Rönnau, F., Arbeit. 
Schlahu, W., Arbeit. 
Waldhaus 
E. Biche, Augufte, Gaft- 
wirtin 
Schulitrafe 
1 E. Gem. Elmjhenhbagen 
Diedrichjen, E., Nieter 
ga $., Saftıv. 
E. Schmidt, «E., Lagerber- 
"walter T. 
5 E. Schlüter, D., Kohlenhdl. 
T. 2774 
Danieljen, E., tehn. Lehrerin 
9 E. Großmann, M., 
Schlachtermftr, 
11 E. Behntke, H., Meierift 
Bülttig, B., Dreher 
Heide, K., Verkäuf. 
Tacdert, M., Wi. 
13 E. Noer, ., be 
Eggert, X „ Wem. 
Beters, A CU 
Schröder, % Maurer 
Wieje, D., Arbtrin. 
15 E. Nommenjen, O., 
T. 5169 
Claußen, H., Ingen, 
Schleef, W., Arbeit. 
Schubert, B., ON Yngen. 
IE. Schurbohm, € „ Privatm. 
(Siever8df.) 
Böttger, G., Arbeit. 
Demmin, 3 Arbeit. 
Schnad, H., Arbeit. 
Tietgen, W., Schuh. 
Xopp, Zh., "Cleftrit. 
NechHte Seite 
2E a S., Eigentüm. 
T. 4436 
Kfm. 
Latendorf, I., Gaftiv. 
4 Gemeindejchule 
E. Gem. Elmjchenhagen 
Kirjhner, H., Lehrer 
Wellern, Fr., Rektor 
6 E. Gem. Ehnfhenhagen 
Detow, E., Ingen. 
Hakh, K., Ingen. 
Haujchildt, B., Schulwärterin 
Wald, M., Lehrerin 
8 E. Oldenburg, H., Bäcker 
T. 3358. 
  
zeit V, 
8 Yens, F., Majchinenb. 
Kröger, W., Aw. 
Mißfelbt, 8” Arbeit. 
Schläfte, 6., Schloffer 
ar CL Meichenftell. 
E. Rehner, D., Kim. 
T. 5334. 
Erdlojf, AW., Heizer 
Fuhrmann, R., Arbeit. 
Ra 99 Kol. Afiit. 
she er Aue 
Sophienftraße 
9 E. Spabr, H., Initallat. 
(Breeger Chauffee 140) 
Burmeifter, A., Bezirtss 
Hebamme T. 2172, 
Kollmann, W., Maler 
11 -E. Rupnow, ©. Kalkulat, 
Schlüter, H., Stelluh. 
BE Schiemann, %., 
Kontrolleur 
Arbeit. 
15 E. Mikfeldt, G., 
Dittner, A., Arbeit. 
17E Hennemann, Q., 
Majchinift 
nn 
Speejtraße 
Linke Seite 
1 E. Allg. Konjum: Verein 7. 
$iel u. Umg. 
Grundstüce d. Landhausans 
fiedlung Kıoog 
E. Candhausanfiedlg. Kro0g 
3 Keller, X Kupferfchmich 
9 Giliter, , Schmied 
Evers, W., Arbeit. 
11 Rieger, & Schneider. 
13 Möller, N., Steinjeß. 
Wille, A. , Wim. 
15  reahalı, %., Majdhinenb, 
Ströhde, l., Arbeit. 
17 Bolwig, A, Megiftrat. 
Pojty, S., Arbeit. 
19 Rübhl, M., Sn 
21 Grlenbach, W „ Dreher 
Antkowiat, W., Am. 
23 Galenjgewsti, E, Elettrit. 
25 A € - Arbeit. 
Kirchner, %., Mufik. 
27 Bod, nn AubferiOmich 
int, Schloffer 
29 Den ’®., Majchinenb, 
81 Röhnte, O., Arbeit. 
Schnaad, a Mrbeit. 
47 Vrobft, A , Schloffer 
Neger, WG. ” Bimmerer 
NehHte Seite 
2 One 3, Zijchler 
Vees, V., Maler 
4 Bosty, U, Glettrit. 
Tödter, ©, Arbeit. 
6 Detlof, H., Arbeit, 
Häberling,&,, AupferfOmieh 
8 er ., Si ijcler 
, Rubferj@uried 
24 On , Ww. 
Neumann, Sn ; Invalide 
26 Orell, R., Majchinift 
Schletereit, W., Www. 
28 Böttcher, AW., Ww. 
Krüger, D., ‚Seemann 
30 Gäde, I., Maurer 
32 Wittfoth, h., Tijchler 
34 Sunt, M., Arbeit. 
Schmidt, W., Arbeit. 
36 Dennewik, %., Schloffer 
38. Qill, Cbh., Maurer 
— 8, Schneider n 
40 Wöbte, M., Scohmicd 
42 Ahrens, X., Inbvalide 
Fuchs, M., Arbeit, 
46 Bojchmanmn, R., Schloffer 
NE Dan M., Lijchler 
Wafferturm 
Gejchäftsgimmer der Land= 
hHausanfiedlg.Rroog T.3995 
 
	        

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.