Clmi{ Henhagen
89 Lodenwig, F., Liest
Ruther, N Arbeit |
Spabr, W., Zimmern,
Wehler, F., Fräfjer
41 E. Möller, K., Arbeit,
Bierberg, S., Schlachter
Haaje, S., Schloffer
Leinen, W., Buchbind.
Oldenburg, RN., Arbeit.
Plöger, H., Zimmerer
43 E, Holit, L., Buchhalt.
Martens, H., Dreher
Wirth, H., Beamt. a. D.
47 E. Viebig, A., Schloffer
Hinajt, W., Nieter
Osbahr, F., Mechanik.
53 E. Schulz, M., Arbeit.
Kläjchen, I, Former
Makmann, Fr., Dreher
Schulz, X, Wim.
— W., Wo.
57 E. Mathes, X, Zigarren:
macher
Filch, W6., Arbeit.
Sröpper, H., Arbeit.
Höhlein, F., Inftallat. T. 6690
Kleinjorge, H., Arbeit.
Kohlmorgen, E., Schmied
Otto, P., Arb “
59. E. Schilling, 6 , Schmied
Bierfreund, S., Dreher
Bleich, O., Nietenjehirrmfir,
LE De &. Renfionär
Haaje, O., Schiffb.
Horn, A , Arbeit.
Sellmer, N mw.
Witt, K., Arbeit.
63 E. Pohl, A., Höfer T, 3582
YUsbahr, E., Haushälterin
Bielejeldt, D., Arbeit.
Schilling, A., Dreher
Schlüter, H., Elektrik,
A E., Kuticher
5 E. Qeufehner, %., Invalide
A WM, Tiol er
Engel, O., Schiitsarb.
Kühler, Chr, Arbeit.
Klapproth, I, Keffeljchmieb
öhler, Fr., Arbeit.
Leufchner, H., Arbeit.
Lingel, X., Wi.
Lüth, O., Arbeit.
Osbahr, Yr., Arbeit.
Rahn, W., Arbeit.
Nöhr, I, Arbeit.
Schleinftein, M., Majchınenb.
Schmiebestamp, Q., Arbeit.
Sommerfeld, Br., Former
, Maurer
67 :E Hanjen, A. 6, Kim. (Kiel)
Beverungen, H., Ziegelmfir.
Demig, U., Töpier
Dofe, H., Arbeit.
Gröne, A., Arbtrin.
Yöhnt, K., Arbtrin.
Lentfer, E., Kutfcher
‚ Qofe, R., Biegelmftr.
Ramım, K., SOmicd
Schneekloth, E., Arbeit.
Schulge, H., Arbeit.
Voß, I., Arbeit.
‘71 E. Nävele, H., Sattler
/ Beder, M., Zimmerm.
Haaje, Et Maler
Kroll, E., Frijeur
. Tvoft, & Arbeit,
Weber, F., Kernmach.
576. E Chriftianfen, M.,
Schlachter T. 6288
6 Sl o0 W., Wim.
ußwinfel, B., Brenner
tundt, A, Kanzl. Sekret.
Er Ua E Aieni A it
Buchholz, E.,
Krohn, GE, ann
Schaf, M., Maichinenb.
a mark, I, Schloffer
E. Bruhn, F., Stellmacher-
| ft %
Krohn, D., Arbeit.
abit, D., Nieter
“Sommer, M., Www.
Tihache, A., Barbier
. Böttger, W.,
nehm. (Vreeber Chauffee
| r. 83) T. 4025
Bauunter:

81 Bauer, H., Handelsm.
Dittmann,: W., Maler
Günther, Chr., Arbeit.
Meyer, H., Arbeit.
Mehder, Hı, Arbeit.
Timm, 6., Bohrer
AWalendy, M., Invalid.
81a E. Zheen, Th., Gaftıv.
: Görlt, I, Arbtrin.
Green, Fr., Arbeit.
Seien, H., Händler
Scheel, N., Majchinift
Schmidt, D., Www.
Schulz, N., Gärtner
Simon, E., Werftichreib. a.D.
Wagner, E., Arbeit.
83 E. Böttcher, AW., Bau:
unternehm.
85 E. Moer, R., Maler
87 E. Höft, C., Schloffermftr.
T. 1563
93 E. Raujch, K., Bauunter-
nehmung
Niederhaus, Wi,
fafturmwaren
Nechte Seite
2 E. Beterjen, E., Mafjchinenb.
4 E. EN B., Buchdruckerei
Böttcher, E., Fräjer
Brade, B., Arbeit.
Cordts, F., Arbeit.
Horn, H., Arbeit.
Mattjon, F., Bimmerm.
Puttfammer, & ea
Sellmer, M.,
Strohtivich, ©. belt.
Bierfe, W., Lagerhalt.
SE Beterjen, Chr., Werkführ.
Antoni, G., Kernın.
Richter, D., Wi.
Wagner, K., Nieter
8 E. Bädeker, F., Schmied
Kortum, Fr., Handelsm.
Midan, R., Klempner
Schättler, ‚9H., Arbeit.
10a E. Storm, Marie, Www.
Storm, B., Kupferfchmiecd
— W., Seemann
10 E: Nehder, R., Maler
Becker, G., Arbeit.
Boll, I., Arbeit.
Vöffler, W., Dreher
Nathımann, R., Maurer
Schlappfohl,E., Keffelichmied
Schülzte, H., Wi.
12 E. Bog, W., Fuhrm..
Sollitedt, H., Yuvalide
14 E. Schlanert,£., Maichinen-
„schloffer
Hanjen, G., Arbeit.
Hinz, I, Arbeit.
Röhr, X, Arbeit.
Schaaf, M., en
Stoczowöti, R., Majchinenb.
14a E. Hamann, ., Müller
T. 2912
16 E. Mijchke, L., Wim.
Kobrinowsti, 6. Brenner
Lange, Fr., Schloffer
Mull, WW. Arbeit.
Peters, I, SON
18 E. Mijchte, B., WW.
(Nr. 16 Q
Drefen, K., Mechanik.
— 8, Saborant
Gallandy, E., Ww.
Hamann, B., Wiv.
Hammer, A., Keffeljhmied
Aintkel, F., Majchinenb.
Kruje, Y., ETeftrik.
Mijchke, I, Keffeljchnuited
20 E. Mohr, H., Mar. Werkmfir,
D
a. D.
Trede, H., Arbeit.
22 E. Meuther, Fr., Werkmftr.
24 E. Ganzenmüller, W.,,
Schlachter T. 2977
26 E. Ganzenmüller, W.,
Schlachter
Hunke, H., Arbeit.
Kepozynstki, X., Arbeit,
Kläjchen, I6., Arbeit.
Milewsti, E., Arbeit.
Müller, G., Schloffer
Möjchmann, M., Arbeit.
Manu-

26 Schulz, b., Schiffezimm.
Witt, M., Schmied
28 E. Heller, M., Gafttv.
(Dorfichäntke)
Schulz, W., Schiffsgimm.
Sötel, F., Fubhem.
30 E. Melchior, X 8.
SU M., Wi
Obhljen, % , Arbeit.
Obrth, Rn Rentenempf.
„Wollert, A, Kim.
32 E: Hörning, N., Händler
40 E. Kortum, W., Händler
Alien, I, Arbeit.
Drasla, I, Schmied
Karljen, K., Arbeit.
Kock, W., Schuhm.
Krüger, A., Arbeit.
Kuffad, W., Schmied
Lange, H., Wim.
42 E. Krohne, Eigentüm. (Kiel)
Vlohm, I., Arbeit.
Hijcher, G., Kupferjchmiecbd
US 3 Arbeit.
Fauch, S., Schiffb.
U M., Frijeur
Neve, D., Schuhm.
Röhr, C., Zimmern,
Bander, 6, Schloffer
44 E. Kortum, Chr, Handelsm.
T. 5894.
Privatier
Ortlepp, ®., Schmied
Prentte, I S „„ Arbeit.
Schulze, H., Ziegler
Stollen, Rl., Bohrer
70 E. Möller, "Chr. Fiihhdlg.
Beder, G., Arbeit.
Böller, 6%. Arbeit.
Garleff, 8, Schmied
Hinz, I., Nieter
Hiüpendeker, F., Wachtmftr.
N ., Konditor
E. Subr, nn Schmied
% 2209
Henze, F., Schmied
Kläjchen, F., Arbeit.
Kurze, F., Werkzeugmacher
a W., Kuticher
4:E. Schreiner, R., Schloffer
a Chr., Arbeit.
Schlüffer, ©. ;, Arbeit.
Schubert, N Super hueb
Wolf, MD.
Aötjchke, © Mebeit.
Bigmann, A., Glasbläjer
76 E. Rahl, D., Schiffb.
Chriftenjen, DS. Gärtner
Dibdern, &., Hobler
AMingberg, H., Majch.Schloff.
och, M., Mrbtrin,
Köppel, %, Schloffer
Schenimann, ne oe
Schubert, L.,
AWeftphal, $, Sa
76a E. Reimer, D., Handelsm.
Sartmann, Fr., Töpfermfte.
Yacobs, 8. Buchhalt,
Rent, SF Arbeit.
Neimers, &., Handlasgeh.
Schmidt, 6bh., Schnetdermitr.
— S., Heizer
78 E. Weit, Eigentüm.
(Hadersleben)
VBöttger, X., Inval.
Brandt, 5 Arbeit.
Buffe, DO Maurer
Chudzinstt, WM, Arbeit,
— Ft, MA rbeit.
Engel, W., Wi.
Frömmerich, D., Drvogift
T. 3471
Hanjen, D., Telegr.Auffeh.
Limburg, Th., Zimmerer
Matthiejen, O., Gerber
— 9. Schrijtjeßer
Nagel, I., Schmied
Schellin, W., Schloffer
2 E. Arriens, Eigentim,
(Gr. Schmölhn i. Medi.)
Yump, Fr., Arbeit.
Schmubde, L., Arbeit,
Schröder, H., Handelsm.
Schümann, W., Technik.
An ®.,
ai. D.
Tiege, H., Arbeit.
Mar. Wertf.

EAnmfjdhenhagen
140 E. Spabhr, ©., Inftallat.
T. 5253
Sie, F., Invalide
Nennkoppel
Becker‘jches Haus
E, Bedter, W., Kutjeher
Schlüter‘jches Haus
E. Schlüter, W., Zimmerm.
Nönner Weg
29 E. Seimftätte Schle&wig-
Holitein (Kiel)
Daniel, Fr., Direkt.
31 E. Sandhausanfiedl. Krovg
Ydürgenjen, R., Arbeit.
41 E. Salzmann, A., Höfer
43 E. Stapelmann, &.,
Werkmftr. a. D.
47 E. Moft, Franz, Schneider
(Kiel)
Vangbein, W., Kunftmaler
538 E. Buffe, A, Ob. Dedoff.
a. D.
4 E. Roggenkamp, Eijenb.
Anwärter
34 E. Demste, R., Kranführ,
44 E. Bedmann, X., Maurer:
bpokter
Dibbern, F., Schuhmacher»
meifter
50 E. Heimftätte Schle&wig-
Holftein, Kiel
Kröger, F., Architekt
90 E. Sandhausanfiedl. Rroog
Beil, H., Arbeit,
Rönnau, F., Arbeit.
Schlahu, W., Arbeit.
Waldhaus
E. Biche, Augufte, Gaft-
wirtin
Schulitrafe
1 E. Gem. Elmjhenhbagen
Diedrichjen, E., Nieter
ga $., Saftıv.
E. Schmidt, «E., Lagerber-
"walter T.
5 E. Schlüter, D., Kohlenhdl.
T. 2774
Danieljen, E., tehn. Lehrerin
9 E. Großmann, M.,
Schlachtermftr,
11 E. Behntke, H., Meierift
Bülttig, B., Dreher
Heide, K., Verkäuf.
Tacdert, M., Wi.
13 E. Noer, ., be
Eggert, X „ Wem.
Beters, A CU
Schröder, % Maurer
Wieje, D., Arbtrin.
15 E. Nommenjen, O.,
T. 5169
Claußen, H., Ingen,
Schleef, W., Arbeit.
Schubert, B., ON Yngen.
IE. Schurbohm, € „ Privatm.
(Siever8df.)
Böttger, G., Arbeit.
Demmin, 3 Arbeit.
Schnad, H., Arbeit.
Tietgen, W., Schuh.
Xopp, Zh., "Cleftrit.
NechHte Seite
2E a S., Eigentüm.
T. 4436
Kfm.
Latendorf, I., Gaftiv.
4 Gemeindejchule
E. Gem. Elmjchenhagen
Kirjhner, H., Lehrer
Wellern, Fr., Rektor
6 E. Gem. Ehnfhenhagen
Detow, E., Ingen.
Hakh, K., Ingen.
Haujchildt, B., Schulwärterin
Wald, M., Lehrerin
8 E. Oldenburg, H., Bäcker
T. 3358.

zeit V,
8 Yens, F., Majchinenb.
Kröger, W., Aw.
Mißfelbt, 8” Arbeit.
Schläfte, 6., Schloffer
ar CL Meichenftell.
E. Rehner, D., Kim.
T. 5334.
Erdlojf, AW., Heizer
Fuhrmann, R., Arbeit.
Ra 99 Kol. Afiit.
she er Aue
Sophienftraße
9 E. Spabr, H., Initallat.
(Breeger Chauffee 140)
Burmeifter, A., Bezirtss
Hebamme T. 2172,
Kollmann, W., Maler
11 -E. Rupnow, ©. Kalkulat,
Schlüter, H., Stelluh.
BE Schiemann, %.,
Kontrolleur
Arbeit.
15 E. Mikfeldt, G.,
Dittner, A., Arbeit.
17E Hennemann, Q.,
Majchinift
nn
Speejtraße
Linke Seite
1 E. Allg. Konjum: Verein 7.
$iel u. Umg.
Grundstüce d. Landhausans
fiedlung Kıoog
E. Candhausanfiedlg. Kro0g
3 Keller, X Kupferfchmich
9 Giliter, , Schmied
Evers, W., Arbeit.
11 Rieger, & Schneider.
13 Möller, N., Steinjeß.
Wille, A. , Wim.
15 reahalı, %., Majdhinenb,
Ströhde, l., Arbeit.
17 Bolwig, A, Megiftrat.
Pojty, S., Arbeit.
19 Rübhl, M., Sn
21 Grlenbach, W „ Dreher
Antkowiat, W., Am.
23 Galenjgewsti, E, Elettrit.
25 A € - Arbeit.
Kirchner, %., Mufik.
27 Bod, nn AubferiOmich
int, Schloffer
29 Den ’®., Majchinenb,
81 Röhnte, O., Arbeit.
Schnaad, a Mrbeit.
47 Vrobft, A , Schloffer
Neger, WG. ” Bimmerer
NehHte Seite
2 One 3, Zijchler
Vees, V., Maler
4 Bosty, U, Glettrit.
Tödter, ©, Arbeit.
6 Detlof, H., Arbeit,
Häberling,&,, AupferfOmieh
8 er ., Si ijcler
, Rubferj@uried
24 On , Ww.
Neumann, Sn ; Invalide
26 Orell, R., Majchinift
Schletereit, W., Www.
28 Böttcher, AW., Ww.
Krüger, D., ‚Seemann
30 Gäde, I., Maurer
32 Wittfoth, h., Tijchler
34 Sunt, M., Arbeit.
Schmidt, W., Arbeit.
36 Dennewik, %., Schloffer
38. Qill, Cbh., Maurer
— 8, Schneider n
40 Wöbte, M., Scohmicd
42 Ahrens, X., Inbvalide
Fuchs, M., Arbeit,
46 Bojchmanmn, R., Schloffer
NE Dan M., Lijchler
Wafferturm
Gejchäftsgimmer der Land=
hHausanfiedlg.Rroog T.3995

Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.