V. zeit
Helfenftraße
<- Rlausdorfer Weg DZ
MWolljtedt‘ u. Kühljhes Haus
‚E. Vollitedt, A, Buchhalt.
E. Rübhl, I., Bimmerm.
Luchte, D., Schloffer
Meyer, R., Kim.
SGartenftraße
Linke Seite,
la E. Rüfter, B., Rechn. Rat
Vogt, H., Lehrer
5 E. Voß, AM, Privatier
Burmeifter, F., Lehrer
7 E. Bruns, H., Angeft. T. 4974
7a E. Ropp, H., Lehrer
9 E. Yoebe, E., Apothek. T. 4808
Roth, R., Kfın.
Saffenberg, E., Kim.
— R., Marticheider
11 E. Wöhlt, W., Telegr.Setr.
AWörpel, A., Landın.
1la E. Maad, U., Maichinijt
13 E, Manzen, G., Ob. Stabs-
ingenieur a. D.
- MNiflen, I., RNentnerin
- 15 E. Bache, A., Arzt
Bache, A., Landın.
17 Bauftelle
19 E Sn Organifjt (im
ftamt
Mordhorft, E., Voftihaffn.
Reife, I, Poftmftr.
21 Bauftelle
23 E. Seltenheim, S., Mar.
Infpekt.
25 E. Melahn, W., -Kontroll.
27 E. Räding, F., Reichsbeamt.
a. W.
Bleich, D., Pol. Ob. Wacht:
meifter |
29 E. Samprecht, G., Dr. med.,
2218
Ö at T.
31 E, Seh, €, Kohlengroß:
handlung T. 4524
438E: Yplia, L.,' Kanzl. Setr.
Wa Wr
— Diedrichjen, H., Lehrer
85 E. TVewes, D., Kim.
= RNMecdhte Seite
Acterland
16 E. Nöjemann, D., Privatier
CASE, Rohwer, W., Kim.
f Hahnbufch
| Linfe Seite
1 E. Baajch, I.) Arbeit.
3 E. Wartenberg, W., Former
5 E. Brügmann, RK., Arbeit.
15 E. Schröder, F., „Former
Thomfjen, F., Tijchler
; Rechte Seite
LC40E, Wartenberg, A, Former
; ollmer, E., Gärtner
‚6 E, Beter, F., Schmied
Schmidt, H., Rentner
12 E. Cdmann, W., Maurer
Eemann, Ww.
4 E. Gisebeim Mofedlang,
e. Gm, b. ©.
Schmidt, H., Zimmerer
Wolf, F., Zimmerer
16 E. Bauljen, F., Former
38 E Strider, X., Eigentüm.
_Sang (Am)
} f unt. WM
— Heimftättenjtraße
e RE Bichunte, A, Schloffer
#

Eimjdhenhagen
Herthaftraße
Lintfe Seite
9 E. Flenker, E., Unternehm.
(Saftanienallee 10)
Dehn, L., Arbeit.
Sarg, W., Dreher
Gerhardt, L., Schmied
Löffler, W., Kupferfhmied
Mehnert, K., Schloffer
Walther, B., Maurer
HE Flenker, E., Unternehm.
(Kaftanienallee 10)
Büker, H., Pförtner
Cornehl, H., Arbeit.
Gradtke, O., Arbeit.
Hadbarth, F., Yrvalide
Hoffmann, M., Arbeit.
Horitmann, A., Schloffer
Kahmig, H., Kuticher
Sommerfeld, B., Zieglermitr.
Wulff, B., Frau
Rechte Seite
14 E. Höhlein, O., Injpefkt.
MNirjche, K., Rendant
Simonjen, G.,Ingen. T.2540
16 E. Reterjen, T., Bauunter=
nehmer T, 1258
Hochbehälter (Anı)
j. unt. A
Hof Kroo
1 E. Raadimann, H., Landın.
2 E. Ölajer, E., Landmann
T. 6209
Witt, H., Landın.
3 E. Ebert, W., Landın.
4+E IS S., Weichenfteller
a. D.
Höhenftraße
1E. Schlemminger, A, Kupferz
jOmied
2 E. Siedler, R., Hilfsdreh.
38 E. David, R., Zimmern.
4 E. Beelib, G., Zimmerer
18 E. Weiß, B., Meifter
Weintke‘jches Haus
E. Weinte, I, Blechjhnmicd
Im Dorfe
Linke Seite
1a E. Kirchengemeinde Ehur
ihenhagen Ä
Noer, W., Zimmermann
Thiejen, 1., Pafjtor T. 2718
— U., Wo.
E. Kirchengemeinde Elınz
jhenhagen
Förft, I., Arbeit.
Kirmje, E., Schwefter
Muth, H., Diakon
E. Schlüter, D., Handels.
T. 2774
Schlüter, H., Landm.
E. Schröder, W., Voftichafin.
Ilginis, E., Ww.
Schlahn, D., Arbirin.
Schnoor, E., Rentner
— W.,. Eijenb. Arb.
E. Wöhlt, H., Maurer
Hendejack, M., Aw.
Hartmann, I., Former
Locwig, S., Arbeit.
Lüthje, T., Schmied
Dsbahr, E., Arbeit.
| Stahl, S., Ww.
13 E. Haejeker, W., Kohlenhdl.
T. 2794. WR
Serie, W., Erpedient
13a E, Haefefer, W., Kohlenh.
Harıns, F., Milchhdl.
19 E. Förlt, E., Eigentümer
(Kiel-Wellingdorf)
Döring, A, Bezirtsichorn-
iteinfegermftz.

19 ZJungjohann, O., Schorn-
fteinfeger
MNickels, A., Vofjtichaffner
Sievert, W., Organtit
19a E. Förft, E., Eigentümer
(Kiel-Wellingdorf)
Kamp, H., Bäcker
— 9., Schuldiener
NechHte Seite
16 E. Bahrnt;, I., Buchhalter
Kaftanienallee
Linke Seite
1 Rathaus
E. Gemeinde Elmjchenhagen
T. 1223—24
Sau, &., Bote
9 E. Frenzel, ., Ob. Bahn-
ajfift. a. D.
Schiedlowsti, M., Aw.
11 E. iftenmacher, M.,
Nentnerin
Deichen, M., Ingen.
13 E. Müller, W., Handelsm.
Meyer, W., Techniker
Neumann, D,, Wpw.
Necdhte Seite
10 E. Flenker, Ch., Unternehm.
T. 5016
Yöhne, W., Knecht
14 E. Wüftefeld, A,
Schloffermitr.
16E. 3iegler, O., Krim. Arfift.
Kieffantpftraße
6 E. Meier, B., Ingen.
Kieler Straße
Linke Seite
13 E, Bampel, H., Former
Fröfe, D., Arbeit.
15 E. Nöfdmann, O., Schnticd
17 E. Ewers, H., Werkuftr.
Rechte Seite
18 E. Köhler, R., Schiffszimm.
22 _E. Niederhaus, A, Segelm.
Hing, M., Kfm.
24 E. Wittmann, W., Vorarb.ı
Lange, F., Schloffer
Wichmann, N., Elektromont.
26 E. Wichmann, H., Schiffsz.
Heine, F,, Werkmitz,
28 E. Witt, A., We.
Drejen, K., Mechaniker
Lüder, W., Schloffer
30 E. Mai, R., Schloffer
Schwarz, X, Bohrer
2 E. Pries, H., Straßenb.
Schaffner
34 E. Tirode, H., Lagerift
36 E. Diedrichjen, W., Dreher
Dich, K., Buchhalter
38 E. Maabe, W., Schloffer
Chriftianfen, W., Kupferjhm.
40 E. Kurkweil, F., Angejt.
Gerresheim, (S., Wi.
42 E. Schiemann, 6., Arbeit.
Harms, E., Stellmacher
44 Bauitelle
Verläng. Kieler Str.
Böttcher’ihes Haus
E. Böttcher, M., Zimmerer
Klansdorfer Weg
Krohn‘ iches Haus
E. Rrohn, W., Schiffbauer
Klofterweg
2 E. Schilf, R., Werkmftr.
4 E Bed, E., Helfer N

Emijchenhagen ON
Kruppallee
Linfe Seite
3 E. Beier, I, Schiffsginumerer
5 E.-Buthmann,Ch., Ob. Stadt:
Setretär ;
Ienjen, Ch., Rentnerin
11 E. Wegner, W., Ingen.
Ahrens, I., Lehrer a. D.
Bohnitorff, L., Aw.
13 E. Carjtenjen, €. R., Konz
reftor a. D.
19 E. Merkel, I., Fabritberj,
T. 2494
29 E. Moje, R., Ingen.
Haye, HD. Kfn.
Rechte Seite
4 E. Schmidt, Ch.
Leiter T. 5168
8 E. Föh, A, Ingen.
12 E. Menges, W., Yngen.
* Qahann, $., Landricht.
14 E. Zhalwiker, D., Ingen.
18 E. Müller, A., Rentner
20 E. Bamert, B., Privatier
22 E. Möntemeier, H., Ingen.
26 E. Feldvoß, A., Lehrer
30 E. Beterfen, W., Db.Ingen.
32 E. Brandt, W., Bürobeamt.
36 E. Möller, W., Bautechnik.
Abteil.
Mittelweg
Linke Seite
5 E. Deutjih, X, Kaltulat.
7 E. Haß, W., Arbeit.
9 E Mordhorit, Ch.,
beamter
11E. Dibbern, H., Magaz. Arb.
' Rechte Seite
2 E. Hoppe, H., Arbeit.
Undrejen‘7hes Haus
E. Andrejen, M., Arbeit.
Büro-
Nurdgelände
Grundftüce der Landhaus-
anfiedlung KXroog.
E: Sandhausanfiedl. Krovog
1 Bod, F., Schloffer
Boelde, W., Arbeit.
Buchsbaum, K., Arbeit,
Foißef, F., Maurer
Hatkanjon, I., Zimmerer
Hvens, H., Maichinenb.
Kofchmit, E., Maurer
— DO. Kupferfchuted
— 0. Arbeit.
Kunze, A, Arbtrin.
Laubinger, H., Betr. Ajfijt.
ODhms, &, Maurer
Schmidt, R., Tijchler
Steffen, A, Schloffer
Storm, F., Maurer
Asmus, A., Schleifer
Detloff, N., Tijchler
| irftein, A, Arbeit.
Kliüiver, Ch., Hobler
Kraus, B., Brenner
Lange, W., Seemann
Schröder, W., Schloffer
Schwirg, B., Schlachter
Sedelty, K., Wägemitr.
Strauß, E., Haushälterin
Plögen
Grundst. der Landhausanfiedl.
Rr00g |
E. Landhausjiedlung -
1 Franz, U, Tijhler T. 5859
8 udited, M,, Schuhm.
7 Metting, W., Schmied
Schnaad, H., Klempner
— ottberg
3 E. Ramm, O., Lehrer
5 E. Ulrich, F.,Semeinde=Setr.

+
GE Seld, Ch.
(Weddigenfir.) N
Strack, &., Eijenb. Betr. Af.
8 E. Dölling, I., Ingen.
10 E. Obhljen, &., Kim.
14E. Neubauer, M., Zufjchneid
Pottberghöhe
1 E. Ulbricht, W., Ingen.
3 E. Runkwig, A, Ingen.
15° E. Arlt, A., Bez. Kommiff.
Precker Chaufjee
Linke Seite g
LE. Saojo, E, Gafjtwirt
T. 2816
3 E. Röfter, K., Maurer
Huß, Ch., Bolier
S F., Arbeit.
W., Angeftellt.
„SF, Arbeit,
Blodus, H., Arbeit.
Bomann, A., Arbeit.
Diedrichjen, H., Arbeit,
Gudo, O., Nieter A
Ierscionkowstki, D., Land.
$loth, G., Maler
Külter, D., Schloffer
Mul, X., Arbeit.
Rehder, M., We.
Schönben, €, Kupferjehmied
Sprit, G., Nieter
Steinbrüc, UA., Invalide
Neder, R., Arbeit.
7 E. Stör, R., Saft.
Engelmann, H., Räucherer
9 E. Strunf, X, Handelsm.
Anton, A., Kernmach.
11 E. Xiedemann, &., Handel8=
mann X
Kuchenbeder, M., Händl.
Berbe, L., Klempner
13 E. Schmann, F., Maurer
Schwarze, A., Schloffer
121 E. Rläjchen, W., Heizer
Bebenjee, F., Schmied
Burmetfter, W., Kutjcher
Hamann, F., Heizer
HYürgenfen, Bürovorft.
Alapproth, W., Schiffb.
MNatichke, H., Schmied
Sievers, O., Händl.
Wahl, I, Schneider
Walter, R., Lithograph
23 E. Steen, Ehr., Ww.
Steen, O5., Landın.
25 E. Bebeniee, /E., Arbeit.
Webenjee, Fr., Kfın.
Carljen, M., Bohrer '
Kamrath, H., Arbeit,
Lüthje, O., Schifib.
— SF.) Arbeit,
Mann, E., Schifszimm.
MNatufjch, M., Former
Richter, K., Handelsm.
31 E. Nöhr, Schneider
Bednared, X., Untermitr.
Gerresheim, H., Schloffer
SGüld, I., Arbeit.
Schulz, H., Nieter
33 E. Soll, G., Milch T. 16
Büttner, 6., Schloffer
Damerau, Fr., Heizer
Dörfcher, H., Dreher
Meier, AU., Schmich 5
Schill, A., Former
Steenbod, D., Ww.
35 E. Baeskow, H., Arbei .
Vebenjee, F., Höfer
Dettmann, H., Modelltijch!
Hinz, E., Nieter
Mikfeldt, A., Arbeit.
37 E. Krufe, I, Wi.
Dettmann, X, Arbeit.
—8., Fräfjer
Klingenberg, F., Kalfkl
Kühn, L., Regifirat.
Martenjen, A., Maler
AWalendh, en
39 E. Valentin, I, S
Claßom, W., Schmied
Cordts, F., Arbeit. ;
fie

Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.