Full text: Adreßbuch der Stadt Kiel und Umgegend 1925-26 (1925/26)

V. zeit 
Helfenftraße 
<- Rlausdorfer Weg DZ 
MWolljtedt‘ u. Kühljhes Haus 
‚E. Vollitedt, A, Buchhalt. 
E. Rübhl, I., Bimmerm. 
Luchte, D., Schloffer 
Meyer, R., Kim. 
SGartenftraße 
Linke Seite, 
la E. Rüfter, B., Rechn. Rat 
Vogt, H., Lehrer 
5 E. Voß, AM, Privatier 
Burmeifter, F., Lehrer 
7 E. Bruns, H., Angeft. T. 4974 
7a E. Ropp, H., Lehrer 
9 E. Yoebe, E., Apothek. T. 4808 
Roth, R., Kfın. 
Saffenberg, E., Kim. 
— R., Marticheider 
11 E. Wöhlt, W., Telegr.Setr. 
AWörpel, A., Landın. 
1la E. Maad, U., Maichinijt 
13 E, Manzen, G., Ob. Stabs- 
ingenieur a. D. 
- MNiflen, I., RNentnerin 
- 15 E. Bache, A., Arzt 
Bache, A., Landın. 
17 Bauftelle 
19 E Sn Organifjt (im 
ftamt 
Mordhorft, E., Voftihaffn. 
Reife, I, Poftmftr. 
21 Bauftelle 
23 E. Seltenheim, S., Mar. 
Infpekt. 
25 E. Melahn, W., -Kontroll. 
27 E. Räding, F., Reichsbeamt. 
a. W. 
Bleich, D., Pol. Ob. Wacht: 
meifter | 
29 E. Samprecht, G., Dr. med., 
2218 
Ö at T. 
31 E, Seh, €, Kohlengroß: 
handlung T. 4524 
438E: Yplia, L.,' Kanzl. Setr. 
Wa Wr 
— Diedrichjen, H., Lehrer 
85 E. TVewes, D., Kim. 
= RNMecdhte Seite 
 Acterland 
16 E. Nöjemann, D., Privatier 
CASE, Rohwer, W., Kim. 
f Hahnbufch 
| Linfe Seite 
1 E. Baajch, I.) Arbeit. 
3 E. Wartenberg, W., Former 
5 E. Brügmann, RK., Arbeit. 
15 E. Schröder, F., „Former 
Thomfjen, F., Tijchler 
; Rechte Seite 
LC40E, Wartenberg, A, Former 
; ollmer, E., Gärtner 
‚6 E, Beter, F., Schmied 
Schmidt, H., Rentner 
12 E. Cdmann, W., Maurer 
Eemann, Ww. 
4 E. Gisebeim Mofedlang, 
e. Gm, b. ©. 
Schmidt, H., Zimmerer 
Wolf, F., Zimmerer 
16 E. Bauljen, F., Former 
38 E Strider, X., Eigentüm. 
_Sang (Am) 
} f unt. WM 
— Heimftättenjtraße 
e RE Bichunte, A, Schloffer 
# 
  
Eimjdhenhagen 
Herthaftraße 
Lintfe Seite 
9 E. Flenker, E., Unternehm. 
(Saftanienallee 10) 
Dehn, L., Arbeit. 
Sarg, W., Dreher 
Gerhardt, L., Schmied 
Löffler, W., Kupferfhmied 
Mehnert, K., Schloffer 
Walther, B., Maurer 
HE Flenker, E., Unternehm. 
(Kaftanienallee 10) 
Büker, H., Pförtner 
Cornehl, H., Arbeit. 
Gradtke, O., Arbeit. 
Hadbarth, F., Yrvalide 
Hoffmann, M., Arbeit. 
Horitmann, A., Schloffer 
Kahmig, H., Kuticher 
Sommerfeld, B., Zieglermitr. 
Wulff, B., Frau 
Rechte Seite 
14 E. Höhlein, O., Injpefkt. 
MNirjche, K., Rendant 
Simonjen, G.,Ingen. T.2540 
16 E. Reterjen, T., Bauunter= 
nehmer T, 1258 
Hochbehälter (Anı) 
j. unt. A 
Hof Kroo 
1 E. Raadimann, H., Landın. 
2 E. Ölajer, E., Landmann 
T. 6209 
Witt, H., Landın. 
3 E. Ebert, W., Landın. 
4+E IS S., Weichenfteller 
a. D. 
Höhenftraße 
1E. Schlemminger, A, Kupferz 
jOmied 
2 E. Siedler, R., Hilfsdreh. 
38 E. David, R., Zimmern. 
4 E. Beelib, G., Zimmerer 
18 E. Weiß, B., Meifter 
Weintke‘jches Haus 
E. Weinte, I, Blechjhnmicd 
Im Dorfe 
Linke Seite 
1a E. Kirchengemeinde Ehur 
ihenhagen Ä 
Noer, W., Zimmermann 
Thiejen, 1., Pafjtor T. 2718 
— U., Wo. 
E. Kirchengemeinde Elınz 
jhenhagen 
Förft, I., Arbeit. 
Kirmje, E., Schwefter 
Muth, H., Diakon 
E. Schlüter, D., Handels. 
T. 2774 
Schlüter, H., Landm. 
E. Schröder, W., Voftichafin. 
Ilginis, E., Ww. 
Schlahn, D., Arbirin. 
Schnoor, E., Rentner 
— W.,. Eijenb. Arb. 
E. Wöhlt, H., Maurer 
Hendejack, M., Aw. 
Hartmann, I., Former 
Locwig, S., Arbeit. 
Lüthje, T., Schmied 
Dsbahr, E., Arbeit. 
| Stahl, S., Ww. 
13 E. Haejeker, W., Kohlenhdl. 
T. 2794. WR 
Serie, W., Erpedient 
13a E, Haefefer, W., Kohlenh. 
Harıns, F., Milchhdl. 
19 E. Förlt, E., Eigentümer 
(Kiel-Wellingdorf) 
Döring, A, Bezirtsichorn- 
iteinfegermftz. 
  
19 ZJungjohann, O., Schorn- 
fteinfeger 
MNickels, A., Vofjtichaffner 
Sievert, W., Organtit 
19a E. Förft, E., Eigentümer 
(Kiel-Wellingdorf) 
Kamp, H., Bäcker 
— 9., Schuldiener 
NechHte Seite 
16 E. Bahrnt;, I., Buchhalter 
Kaftanienallee 
Linke Seite 
1 Rathaus 
E. Gemeinde Elmjchenhagen 
T. 1223—24 
Sau, &., Bote 
9 E. Frenzel, ., Ob. Bahn- 
ajfift. a. D. 
Schiedlowsti, M., Aw. 
11 E. iftenmacher, M., 
Nentnerin 
Deichen, M., Ingen. 
13 E. Müller, W., Handelsm. 
Meyer, W., Techniker 
Neumann, D,, Wpw. 
Necdhte Seite 
10 E. Flenker, Ch., Unternehm. 
T. 5016 
Yöhne, W., Knecht 
14 E. Wüftefeld, A, 
Schloffermitr. 
16E. 3iegler, O., Krim. Arfift. 
Kieffantpftraße 
6 E. Meier, B., Ingen. 
Kieler Straße 
Linke Seite 
13 E, Bampel, H., Former 
Fröfe, D., Arbeit. 
15 E. Nöfdmann, O., Schnticd 
17 E. Ewers, H., Werkuftr. 
Rechte Seite 
18 E. Köhler, R., Schiffszimm. 
22 _E. Niederhaus, A, Segelm. 
Hing, M., Kfm. 
24 E. Wittmann, W., Vorarb.ı 
Lange, F., Schloffer 
Wichmann, N., Elektromont. 
26 E. Wichmann, H., Schiffsz. 
Heine, F,, Werkmitz, 
28 E. Witt, A., We. 
Drejen, K., Mechaniker 
Lüder, W., Schloffer 
30 E. Mai, R., Schloffer 
Schwarz, X, Bohrer 
2 E. Pries, H., Straßenb. 
Schaffner 
34 E. Tirode, H., Lagerift 
36 E. Diedrichjen, W., Dreher 
Dich, K., Buchhalter 
38 E. Maabe, W., Schloffer 
Chriftianfen, W., Kupferjhm. 
40 E. Kurkweil, F., Angejt. 
Gerresheim, (S., Wi. 
42 E. Schiemann, 6., Arbeit. 
Harms, E., Stellmacher 
44 Bauitelle 
Verläng. Kieler Str. 
Böttcher’ihes Haus 
E. Böttcher, M., Zimmerer 
Klansdorfer Weg 
Krohn‘ iches Haus 
E. Rrohn, W., Schiffbauer 
Klofterweg 
2 E. Schilf, R., Werkmftr. 
4 E Bed, E., Helfer N 
  
Emijchenhagen ON 
Kruppallee 
Linfe Seite 
3 E. Beier, I, Schiffsginumerer 
5 E.-Buthmann,Ch., Ob. Stadt: 
Setretär ; 
Ienjen, Ch., Rentnerin 
11 E. Wegner, W., Ingen. 
Ahrens, I., Lehrer a. D. 
Bohnitorff, L., Aw. 
13 E. Carjtenjen, €. R., Konz 
reftor a. D. 
19 E. Merkel, I., Fabritberj, 
T. 2494 
29 E. Moje, R., Ingen. 
Haye, HD. Kfn. 
Rechte Seite 
4 E. Schmidt, Ch. 
Leiter T. 5168 
8 E. Föh, A, Ingen. 
12 E. Menges, W., Yngen. 
* Qahann, $., Landricht. 
14 E. Zhalwiker, D., Ingen. 
18 E. Müller, A., Rentner 
20 E. Bamert, B., Privatier 
22 E. Möntemeier, H., Ingen. 
26 E. Feldvoß, A., Lehrer 
30 E. Beterfen, W., Db.Ingen. 
32 E. Brandt, W., Bürobeamt. 
36 E. Möller, W., Bautechnik. 
Abteil. 
Mittelweg 
Linke Seite 
5 E. Deutjih, X, Kaltulat. 
7 E. Haß, W., Arbeit. 
9 E Mordhorit, Ch., 
beamter 
11E. Dibbern, H., Magaz. Arb. 
' Rechte Seite 
2 E. Hoppe, H., Arbeit. 
Undrejen‘7hes Haus 
E. Andrejen, M., Arbeit. 
Büro- 
Nurdgelände 
Grundftüce der Landhaus- 
anfiedlung KXroog. 
E: Sandhausanfiedl. Krovog 
1 Bod, F., Schloffer 
Boelde, W., Arbeit. 
Buchsbaum, K., Arbeit, 
Foißef, F., Maurer 
Hatkanjon, I., Zimmerer 
Hvens, H., Maichinenb. 
Kofchmit, E., Maurer 
— DO. Kupferfchuted 
— 0. Arbeit. 
Kunze, A, Arbtrin. 
Laubinger, H., Betr. Ajfijt. 
ODhms, &, Maurer 
Schmidt, R., Tijchler 
Steffen, A, Schloffer 
Storm, F., Maurer 
Asmus, A., Schleifer 
Detloff, N., Tijchler 
| irftein, A, Arbeit. 
Kliüiver, Ch., Hobler 
Kraus, B., Brenner 
Lange, W., Seemann 
Schröder, W., Schloffer 
Schwirg, B., Schlachter 
Sedelty, K., Wägemitr. 
Strauß, E., Haushälterin 
Plögen 
Grundst. der Landhausanfiedl. 
Rr00g | 
E. Landhausjiedlung - 
1 Franz, U, Tijhler T. 5859 
8 udited, M,, Schuhm. 
7 Metting, W., Schmied 
Schnaad, H., Klempner 
— ottberg 
3 E. Ramm, O., Lehrer 
5 E. Ulrich, F.,Semeinde=Setr. 
  
+ 
GE Seld, Ch. 
(Weddigenfir.) N 
Strack, &., Eijenb. Betr. Af. 
8 E. Dölling, I., Ingen. 
10 E. Obhljen, &., Kim. 
14E. Neubauer, M., Zufjchneid 
Pottberghöhe 
1 E. Ulbricht, W., Ingen. 
3 E. Runkwig, A, Ingen. 
15° E. Arlt, A., Bez. Kommiff. 
Precker Chaufjee 
Linke Seite g 
LE. Saojo, E, Gafjtwirt 
T. 2816 
3 E. Röfter, K., Maurer 
Huß, Ch., Bolier 
S F., Arbeit. 
W., Angeftellt. 
„SF, Arbeit, 
Blodus, H., Arbeit. 
Bomann, A., Arbeit. 
Diedrichjen, H., Arbeit, 
Gudo, O., Nieter A 
Ierscionkowstki, D., Land. 
$loth, G., Maler 
Külter, D., Schloffer 
Mul, X., Arbeit. 
Rehder, M., We. 
Schönben, €, Kupferjehmied 
Sprit, G., Nieter 
Steinbrüc, UA., Invalide 
Neder, R., Arbeit. 
7 E. Stör, R., Saft. 
Engelmann, H., Räucherer 
9 E. Strunf, X, Handelsm. 
Anton, A., Kernmach. 
11 E. Xiedemann, &., Handel8= 
mann X 
Kuchenbeder, M., Händl. 
Berbe, L., Klempner 
13 E. Schmann, F., Maurer 
Schwarze, A., Schloffer 
121 E. Rläjchen, W., Heizer 
Bebenjee, F., Schmied 
Burmetfter, W., Kutjcher 
Hamann, F., Heizer 
HYürgenfen, Bürovorft. 
Alapproth, W., Schiffb. 
MNatichke, H., Schmied 
Sievers, O., Händl. 
Wahl, I, Schneider 
Walter, R., Lithograph 
23 E. Steen, Ehr., Ww. 
Steen, O5., Landın. 
25 E. Bebeniee, /E., Arbeit. 
Webenjee, Fr., Kfın. 
Carljen, M., Bohrer ' 
Kamrath, H., Arbeit, 
Lüthje, O., Schifib. 
— SF.) Arbeit, 
Mann, E., Schifszimm. 
MNatufjch, M., Former 
Richter, K., Handelsm. 
31 E. Nöhr, Schneider 
Bednared, X., Untermitr. 
Gerresheim, H., Schloffer 
SGüld, I., Arbeit. 
Schulz, H., Nieter 
33 E. Soll, G., Milch T. 16 
Büttner, 6., Schloffer 
Damerau, Fr., Heizer 
Dörfcher, H., Dreher 
Meier, AU., Schmich 5 
Schill, A., Former 
Steenbod, D., Ww. 
35 E. Baeskow, H., Arbei . 
Vebenjee, F., Höfer 
Dettmann, H., Modelltijch! 
Hinz, E., Nieter 
Mikfeldt, A., Arbeit. 
37 E. Krufe, I, Wi. 
Dettmann, X, Arbeit. 
—8., Fräfjer 
Klingenberg, F., Kalfkl 
Kühn, L., Regifirat. 
Martenjen, A., Maler 
AWalendh, en 
39 E. Valentin, I, S 
Claßom, W., Schmied 
Cordts, F., Arbeit. ; 
fie 
 
	        

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.