Lay,
ir. 8


NNer
ix. 77
58
4.®
a
408
&
zn
5%
A Kö
a
A
- T
‚ Borgerding, H., Brunswifer Str. 58.
- Groth, A, Scharnhorft{tr, 7.
— Orotfopp, H., Gutenberaftz. 15.
Afimann, R., Roldingfir. 26.
abr, €., Pries, Friedrichsorter Str. 39.
Balker, A., Königsweg 48.
Bartel, Mathilde, Edernförder Str. 18.
Bauer, Johanna, Gasftr. 28.
Bauer, K., Priejer Strand 1 T. Holt. 92.
Behrend, O., Sophienblatt 7 T. 5072.
Behrmann, Fr., Gerhardftr. 43.
enede, Dorothea, Schönberger
: Straße 110:
euttenmüller, AUlına, Kaiferftr. 31.
Birfenfeld, Ih., Gr. Kuhberg 1.
Blewtor, E., Knvoper Weg 48a.
Blodn, H., Qutjenftr. 20.
VBlund, $., Yungmannftr. 9a,
Borkowsti, Maria, Winterbefer Weg 30.
Bornau, H., Kirchhofallee 40.
Branditätter, Elje, Helmholkftr. 11.
Brandt, Chriftine, Elijabethftr. 25.
Brauer, Karlitr. 35.
Breidenbach, A., Wilhelminenftr. 25.
Brendemühl, Emilie, Meeperbahn 13.
Bros, C., Witer Str. 50a.
Brügge, Käthe, Auguftenftr. 21.
Bruhn, Käthe, Gutenbergftr. 4 T. 5962.
Bueb, H., Schloßftr. 5.
Buitorf, I, Bahnhofftr. 26.
Butichect, Cath., Ederniörder Str 2a.
Callenberg, Louije, Holtenauer Str. 106.
Chriftianfen, I, Kirchhofallee 98.
Chriftianjen, Loutje, Julienftr. 19.
Clajen, H., Schüßenfir. 2.
Clajen, M., Kronshagener Weg 27.
Claußen, F., Preußerftr. 2—6.
Cörrin, W., Oneijenauftr. 25.
Dahms, Th., Knvoper Weg 182.
Dankforth, D., Katfjerfir. 14.
Denker, G., Dahlmannftr.. 14.
Deutjhmann, E., Johannesfir. 41 T.2003.
Dibbern, F., Harmsftr. 28.
Dibdern, H., Hamburger Chaufiee 582.
Doller, I., Auguitenftr. 56 T. 6787.
Drewigs, O., Moorblöden 1.
(Eberhardt, F., Mathildenfir. 28.
(Edermann, Martha, Prinz Heinrich-
Siraße 96.
GEfiland, Marie, Blücherfir. 17.
(Ehlen, Henny, Anvoper Weg 150 b.
Eichwald, Frieda, Auguftenftr. 47a.
Eingrüber, E., Elijabethfir. 21.
Emften, W., Lehmberg 1.
Engelte, Dora, Kronshagener Weg 4.
Enger, W., Schauenburger Str. 33,
(Entelmann, Xbh., Kirchhofallee 60.
Erdbrind, H., Holitenftr. 21 T. 5182.
Exner, I, Helmbholgitr. 4. N
Fehrmann, R., Pidertftr. 2.
„Fijcher, Bertha, Witkingerftr. 20.
Fijcher, B., Ecernförder Str. 44.
Fleijchmann, Th., Knovoper Weg 26
T. 2018.
Frank, E., Zungfernftieg 2 T. 2395.
Fugljang, M., Dammitr. 60.
Funk, Emmi, Knvoper Weg 118.
Funk, I., Schönkirchener Str. 6.
unf, M., Brommyftr. 25.
artfe, X, Jungmannfir. 24,
Gengomw, Frau, Schönkirdhener Str. 6.
Gflembin, W., Bicertftr. 23,
Göllnig, Erna, Wdelheidftr. 15.
Görliger, F., Knvoper Weg 164.
Göttjh, E., Holitenbrüde, Pavillon 8
T. 4089. ;
Gräfer,- A. Elijabethitr. 114.
Grigujcheit, F., Ererzierplaß 17.
SGrombach, F., Flämtiche Str. 22.

Grothtopp, A., Kl. Kuhberg 24.
@Grotfopp, h., Mittelftx. 16.
Gundlach, Käthe, Kaftantenfir. 2.
Hagen, Emmy, Eijenbahndamm 12. -
Hammer, S., Hummelwieje 1. 3.
Hanemann, F. C., Sophienblatt 30 a
T. 2416.
Hanfjen, Elfriede, Yıltisjir. 32.
Hanjen, Ida, Heingeftr. 10.
Hanfen, R., Ererzierplag 8.
Harmuth, L., Sophienblatt 38. 40.
Hartig, E., Auguitenftr. 66.
Sarg, D., Markt. 17.
Haupt, Augufte, Dahlmannftr. 13.
Hein, X., Holtenauer Str. 6 _T. 4477.
Hellerung, B., Schönberger Straße 49


T. 5009.
Henichte, D., Schüßenftr. 28.
Herbit, Emma, Kieler Kamp 52.
Hewelt, Käthe, Precher Chaufiee 21.
Heymanı, Wilhelmine, Hamburger
Chauffee 66.
Hinz, I, Pries, FriedrichSortev
Straße 28. *
Hofmann, R., Lutherfir. 4.
Hohnuhorft, Mary, Gerharbjtr. 72.
Hoejujch, Magdal., Wörthfir. 31.
Homann, W., Schönberger Str. 100.
"| Horn, E., Ringftr. 18.
Horn, F., Königsweg 9.
Horn, W., Kirchenmweg 20,
Howe, H., Kl. Kuhberg 27. ;
Huth, Juliane, Waißfir. 92 T. 1479.
Kaeger, I., Sophienblatt 50a.
SXens, E., Chriftiantftr. 18 T. 1555.
SXenjen, Bothilde, Vinetaplag 2.
Senfen, B., Köntgsweg 19 T. 2219.
Inawerfjen, L., Schönberger Str. 171.
Sunamichel, W., Knorrftr. 10.
Zürgenjen, Untonie, Auguftenftr. 75.
KXvens, E., Schöntirchener Sir. 8.
Kabijch, H., Annenftr. 82,
Kaijer, Gertrud, Hohenzollernring 48.
Kauerhof, W., Iulienftr. 13.
Raul, A., Adalbertftr. 11 T. 1615,
Kelichner, E., Ringftr.. 4.
Kerner, D., Holitenftr. 32 T. 205.
Kirhbach, Ella, Howaldtjtr. 10.
Aienek, W., Pries, Friedrichsorter Str, 7.
Kobarg, M., Felditr. 48.
Koch, I. O., Flämijche Str. 2 T. 2070.
Koch, Lina, Haffeldiefsdammer Weg 46.
Rod, H. B., Knvoper Weg 44 T. 3719.
Röhler, W., Elijabethfir. 110.
Rohrs, O., Harmöjir. 50.
Roll. H., Sophienblatt 25.
Kölling, D., Ww., Schönberger Str. 173.
Rrafit, 5., Erergierplag 34.
Aratow, Elly, Jungmannfir. 49,
Rratomw, &., Holtenauer Str. 45,
Kröger, SG. H., Küterfir. 1%
Krüger & Oberbedt, Holftenftr. 31.
Kruje, Baula, Elijabethfir. 86:
Rruje, Wilhelmine, Heijchitr. 15.
Kube, Martha, Werftftr. 191.
Kühl, Auguite, Rendsburger Land-
jtraße 58.
Kühl, F., Falekfix. 2 T. 851.
Kühne, W.,. Schleufjen]tr. 5.
Rüniger, Anneta, Karlstal 38.
Kunitein, G., Elijabethftr. 46.
Kubad, H., Franziusallee 52,
Ruger, G., Yehftr. 4. N
Langbehn, B., Gaardener Str, Wiege:
Häuschen.
Lange, E., Flämtjcheftr, 29.
Qarjen, H., Ninaftr. 683,
Laß, Kuniqunde, Werftitr. 145.
Qaetjch, W., Annenftr. 18.
Qaubinger, B., BZiegelteich 14 T. 4335.
Qemwerenz, M., Dammfir, 44.
Liejegang, Pauline, Muhliusftr. 783.
Zindau & Winterfeld, 6. m. b. O.,
Srigniederlofn Kiel, Klinke 23 b
. 5081.
Qöfiler, Martha, Heitendorfer Weg 44.
Qoof, Bertha, Knvoper Weg 150.
Qüders, W., Gr. Kuhberg 44.
Qiüdtte, A, Kirchenweg 43,
Maajcdh, CE, Qüdemannftr. 783.
Mandey, E., Kunvoper Weg 190,
Marczinowsti, E., Kaijerftr. 46 T. 4894,
Marienfeldz, R., Stojchfir. 6.
Marwedel, E.,, Düfternbrooker Weg 62
T. 1146, *
Mattes, Karla, Lange Reihe 22.
Matthieken, Betty, Wilhelminenftr. 38.
Mednig, Gertrud, Knooper Weg 76.
Meiferjchmidt, Ch., Hanjaftr. 18.
Meyer, E., Holtenauer Str. 112,
Michel, E., Bahnhofplaß: 1.
Möller, H., Auguitenfir. 29.
Möller, Minna, Gerhardftr. 18,
Möller, R., Brunswiker Str. 14 T. 7040.
Molzen jun., L., Knooper Weg 44.
Mordhorit, ©. Knvoper Weg 168
1.8165. 1:
de la Motte, E., Fleethörn 18 T. 9838.
MNiülder, L., Johannesfir. 16.
Miller, B., Bapentamp 17.
Müller, Cäcilie, Adbalbertftr. 19.
Müller, X., Rendsburger Landfir. 40.
Miller, Marie, Stadtfeldfamp 27.
Münfter, Käthe, Stormarnfir. 10.
Mues, F., Schülperbaum 20.
PMuesfeldt, W., Holtenauer Str. 1
T, 2073,
Neuwerk, I., Markt 4.
Riegel, A., Lehmberg 16.
MNieljen, I, Auguftenftr. 41.
Niemeyer, M., Klofterkirchhof 1
T. 1219.
iffen, K., Waijenhofftr. 10.
Nußbaum, M., Königsweg: 63.
Karl, Chriftine, Ningftr. 76.
Rauls, H., Legienftr. 31. -
RBaulien, Unna, Haffeer Str. 1.
Raukjen, Marie, Gazelleftr. 10.
Rauljen, H., & VB. Helijh, Lübeder
Chauffee 25 T, 5972,
Reterjen, F. D., Ekernförder Alle& 29.
eterjen, F.,, Lutherftr. 20.
Reterjen, I., Reventlouallee 27,
Plambeck, X., & Sohn, Wall 72
T. 5842.
Preuß, £., Sophienblatt 17.
Lriebich, H., Ererzierplag 29.
LPric8, F., Karlitr, 3a.
LPriesnig, B., Elijabethfir. 38.
NRathje, W., Fleethörn 35.
Rathjen, Marie, Holtenauer Str. 172.
Meckling, Paula, Katierfir. 59.
Neimer, D., Sternfir. 5.
Neimers, Elije, Kronshagener Weg 59.
Michter, A., Brunswiter Sir 53
T. 5491.
Richter, A., Fleethörn 36,
Richter, F., Iunamannftir. 57.
Nidder, G., Fleethörn 59 T. 3890.
Rieper, Chr., Rinajtr. 60.
Riecper, Louije, Stojchftr, 19.
Nix, I, Schaarweg 6.
Mönfeldt, H., Georgftr. 33.
Nönnau, W., Gutenbergfir. 42.
Roojch, B., Elijabethftr. 26 T. 2447.
NRöjchmann, Grete, Sachauftr. 6.
Rothe, N., Preußerfir. 19,
Mubin, A, Brunswiter Str. 34.
Mühling, M., Schönberger Str. 36.
Saggau, Chriftine, Knooper Weg 122.
Salau, M., Hojpitalitr. 33.
Salomon, Fanny, Wall, Filchhalle.
Schablowsty, E,, Karlstal 2.
Scheer, SG., Sachmannftr. 15.
Schent, H., Brunswiter Sir 39 T. 1121.
Scheuermann, B., Schülperbaum 14.
Schlappfohl, Minna, Gutenbergfir, 48.
Schlemmer, Gejchw., Wall 62
Schleth, Maria, Gr. Kuhberg 32,
Schlichting, Clara, Olshaujenftr. 13.
Schmidt, G., Küterftr. 20. 24.
Schmidt, G., Markt 19.
Schmidt, H., Stormarnftr. 6.
Schmidt, I, Elijabethftr. 108.
Schmidt, I, Kirchenweg 18.
Schmidt, R., Oneijenauftr. 4.
Schmidt, W., Haffeldiefsdammer
Weg 1.
Schnabel, Ch., Prinz Heinrich-Str. 18.
Schneider, W., Werftfir. 140.
Scholz, W., Brunswiter Str. 34
T. 4885.
Schrobsdorf, S.,: Kieler Sir, 16.
Schröder, Dora, Klausdorrer Weg 60.
Schüler, R., Schönberger Sir. 82.
Schulge, E., Knooper Weg 165,
Schulz, F., Falfeniteiner Str. 1a.
Sa ulz, ©., Fleethörn 1. 3. T. 2191.
Schulze, F., Hamburger Chauffee 3.
Sc ulze, 8., Möllingiir. 3 T. 5198.
Schüß, Dorothea, Kaiftr. 64.
Sotopf, Du Holtenauer. Str. 84.
Sofopf, Wilhekmine, Sutherfix. 9.
Sommer, Klara, Micheljenfir. 38.
Sorg, Valesta, Rickertfix. 39.
Sprenger, A., Karlitr. 23.
Stachner, Katharine, Gerhardfir. 91.
Stachy, W., Karlstal 8.
Steen, Chr., Gr. Kuhberg 7.
Stelter, H., Königsweg 42.
Steppat, D., Rönigsweg 52.
Stepper, K., Holtenauer Str. 85.
Sterling, €, Schweffelfjtr: 12.
Stodfijch, Meta, AUnnenfir. 10.
Stolle, M., Hanjaftr. 32.
Strathmann, H. E., Holtenauer Str. 60
T. 5947.

Ströh, Alwine, Schulftr. 13a,
Stüben, O., Adolfitr. 7.
Sufjemihl, F., Muhlkiusfir. 37
T. 3668.
Sydow, M., Wilhehninenfir, 49.
Täubner, W., Lchmberg 9.
Teupel, H. H., Holtenauer Str. 19.
Tews, X, Lübecker Chauffee 35.
Theuniffen, Katharina, Hafenfir. 8.
Theuniken, W., Werftftz. 1638
T. 5583..
Tiedemaihn, H., Dammftr. 44,
Tiedemann, Lija, Mekftr, 38.
Timm, R., Wdolfftr. 31.
Tonte, A, Wilhehuminenftr. 11
T. 1386.
. 6.
Trauljen, ©., Nehdenftr. 30. T. 1239,
Trede, Frieda, Yebfir. 24.
Tremnt, Zh., Brunswikerfir. 5
T. 3042;
Tretter, A., Hanjaftr. 60.
Troit, R., Schleufe, Freihafen.
BVeith, F., Kirchenweg 34.
Vollmer & Gerdes, Klinke 16. 18.
VBosgerau, W., Holftenfir. 81 T. 6026,
Voß, A., Sophienblatt 28 T. 1602,
Wadenbach, A., Muhliusjtr. 108
T. 2602.
Wagner, B., Hanjaftr. 19.
Walter, A., Scharnhorftjir. 14.
Warnte, D., Koldingftr. 18.
Weber, Marie, Gaußfir. 48.
WWeigand, Lutje, Gebhardftr. 45.
Weigand, W., Auguftenftr. 55.
Weiß, X., Holtenauer Str. 148
T. 4187.
Wendt, Emma, Edernförder Allee 8.
Werner, Clara, Elijabethftr. 43.
Werner, Yohanna, Petersburger
Weg 7.
Weitphal, A., AWdelheidfir. 4.
Weftphal, F., Wall 16.
Iichelmann, Alma, Bahnhofitz. 5.
Wichelmany, R., Katjerfir. 14.
Wiencdh, F., Elijabethfir. 53.
Wiener, H., & Co., Holitenfir. 67.
Wilden, A., Schauenburger Str. 11.
Wilfens, H., Beraftr. 5. .
YWilz, B., Holtenauer Sir. 199
T. 2882.
Witt, F., Lutherftr. 12.
MWikijche, M., Holtenauer Str. 150.
YWöhlt, Georgine, Pidertfir, 1.
Wuli, -H., Eichenbergstamp 28.
Wulff, W., Holjtenfix. 65.
Bahn, K., Werftitr. 9.
BZwingicher, N., Schügenftr. 27.
FEN RES

Zimmermeifter
Blöcer, Chr., Elijabethftr. 88 T. 2787,
Blund, Chr., Melsdorfer Str. 11.
Brodmann, H., Gabelsbergeritr. 5.
Gebhardt, E., Segeberger Str. 57
T. 3695.
Heitmann, O., Schönberger Str. 138
T. 2804.
DNYäger, Cb., Knooper Weg 154
T. 3019,
Qütt, A, Kirchhofallee 73 T.. 6886.
AAEOIn Franz, Edernförder Chauffee 59
T. 1212.
Möller, X., Chriftian Kıufe-Str. 10
T. 1628.
Buck, H., Melsdorfer Sir. 11.
Thierbach, A., Uhlenkvog 25.
Untiedt,
T. Holt. 20,


Zinn foldaten
Fabrik für historische
Zinnfiguren
u. Kulturbilder, 6. m. b.H.


Strefer, IB., Dänijche Str. 38.

Jungmannstr. 43 T. 7165
va 111,47


S., Holtenau, Bismarcftr. 35
STE EEE EEE TEE EEE TEE
——

Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.