II. zeit
Tifchler
a) Bau-
Baar8, I., Prinz Heinrich-Str. 109.
Birch, O., Projensdorier Str. 36. 38
T..2453.
VBlod, F., Knvoper Weg 36 T. 3045.
Ehlers, H., Moorblöden 1.
$obarg, Chr., Holtenauer Straße 198
T. 2860.
Tijhler
Ernit, O., Kirchhofallee 39.
Ejemann, R.;, Wsmusftr. 27.
Hluche, K., Ringftr. 73.
Franz, A., Muhliusftr. 11 T. 5859.
Freudenberg, E., Lindenftr. 14.
Samon, SG., Haffeldietsdammer Weg 9
Gernandt, H., Muhliusfir. 96,
Goergens, H., Lindenftr. 14.
Gottorf, E., Lornjenftr. 43.
Gruben, I, Schauenburger Str. 27.
Haberland, W., Lübeder Chauffee 12.

_ BVeterfen, I, Cetbrodsk- T. Holt. 45.
Otto Prien Söhne
Schauenburger Straße 72 / T. 2876.
Schlichting, A., Feldftr. 57.
Scholz, B. R., Schügenftr. 1-7 T. 3414.
Steffen, H., Neumübhlkener Str. 55.
b) Möbel-
Bayer, H., Lindenfir. 6 T. 1287.
Bernitt, Gebr., Annenftr. 7 T. 1228.
Bladt, N., Holtenauer Str. 27.
Blender, I., Yungmannftr. 32.
Boldt, W., Timfeftr. 51.
Borajch, St., Dithmaricher Str. 6.
Bujch, E., Calvinitr. 10,
Hijcher, F., Megfir, 19. T. 5098.
Härtwig, E., Muhlinsitr. 26 T. 4370.
Hin, L., Gerharditr. 30 T. 3184.
Holm, C€., Wörtbhftr. 39,
Koch, A, Kaftanienitr. 25 T. 3198.
ug, Martha, Kirdhenweg 5 T. 4586.
Leberenz, F., Reventlouallee 19.
Veterfen, A., Waitkitr. 95.
Prien, OD. Söhne, Schauenburger Str.
Nr. 72 T. 2876,
Reinhold, AW., Heifendorfer Weg 39.
Schlüter & Krubke, Hanfafjtr. 15.
Schnee, I., Mebftr. 35.
Schneider, G., Kirchhofallee 38.
J. Tischendorf
Inh.: Frau Louije Tijchendorf
Karlstr, 26-28 u, Feldstr. 22
Ferniprecher 152
Wildarube, K., Schauenburger Str. 51
T. 1963.
Wöhlt, W., Wrangelfir. 31.
c) Modell-
| & Petersen
Hamann, E., Katjerftr. 30.
Hanfjen, I., Adolfitr. 63.
Haß, H., Gutenbergitr. 6.
Hauberg, X., Yeßftr. 23.
Haufjchild, E., AWdolfftr. 13.
Heinrich, W., Raajchftr. 5.
Heinzel, W., Micheljenitr. 16.
Heitmann, F., Möhrkeftr. 5.
Hermann, M., Elijabethftr. 39.
Hodorfi, AW., Herzog Friedrich=Str. 86.
Horlyk, L&., Kronshagener Weg 20.
Horn, A., Weißenburgftr. 44.
Jah, WW. Knooper Weg 149.
Jacobjen, N., AWdolfftr. 1a.
Jäger, E., Lehmberg 23a T. 3019. -
Jahn, F., Samwerfir, 10 T. 2942.
Jänide & Stahn, Iungmannftr. 47
4672
Hanke, Elijabeth, Königsweg 10.12.
Hanfowsti, O., Lübeder Chauffee 96.
mbhoff & Yürgenjen, Knvoper Weg 179.
HYohannjen, H., Medujaftr. 18.
Iöhnt, H., Kronshagener Weg 22 T. 2175.
Yöhntk, H., Hanjaftr. 54,
Yöhntk, I, Micheljenfir. 25.
Kaczensti, G., Reventlouallee 19.
Kahle, AM, Königsweg 9.
Kebbel, F., Samwerftr. 35,
Keller, H., Vinetaplas 5.
Kiellberg, E., Jungmannftr. 11.
Knopp, O., Werftftr. 257.
Kohrt, E., Königsweg 59.
Kolätor, St., Sternitr. 27.
Rops, F., Muhliusjtr. 25.
KRoß, R., Mebitr. 16.
öfter, F., Waijenhofftr. 6.
Krämer, M., Haffeldbiefsdammer Weg 7.
Kruje, I., Kieler Str. 36a.
Kühl, A., Kirchhofallee 88,
Kühl, H., Griefinger Str. 7.
Landtau, K., Watjenhofftr. 24.
Langfeldt X. Auguftenftr. 41.
Lechmiuhl, F., Lornjenftir. 57.
Veptin, N, Annenfir. 53.
Lucht, H., Kanalftr. 32.
Madre, ‚I, Lange Reihe 16 T. 5364.
Martin, F., Samwerfix. 8,
Matthiejen, H., Schöntkirdhener Sir. 26.
Meißner, H., Schauenburger Str. 36
T. 2834.
Möller, W., Kuvoper Weg 177.
Müller, R., Feldftr..17 T. 3340.
Müller, H., Sadgaffe 5...
Oifermann, O., KL Kuhberg 13.
Dehlmann, W., Abdolfftr. 34.
Oitjen, A., Gasftr. 22.
Rahl, I, Harm8si{tr. 43.
Babhl &. Co., Stadtfeldfamp 22.
LPaukjen, P., Prüne 41.
Pelzer, E., Hamburger Chauffee 51
T. 3569.
Lolkzin, W., Düppelftr. 87.
Lommerente, H., Hügelftr. 22.
Quente, O., Dammftr, 34 T. 3999.
Mathjen, W., Kieler Str. 36a.
Reimann, 6G., Boninftr. 12.
Reimer, B., Waibftr. SO T. 2227.
Rudolph, R., Fleethörn 59.
Sachau, F., Harmsftr. 44.
Sager & Scholz, Schüßenftr. 1.7 T. 3414.
Se L£., Schauenburger Str. 31a,
9,
Schlappfohl, SG., Anvoper Weg 136 bh.
Schlöpfe, B., Timteftr. 25.
Schmaljohann, X., Habitr. 7 T. 6754.
Schmidtchen, D., Moltkejtr, 64.
Schmolinsti, Gebr., Langer Segen 25,
Schneider, H., Knvoper Weg 128.
Schnoor, I., Gutenbergftr. 17.
Schohmann, AW., Yeßftz. 20.
Scholz, B., ‘Königsweg 103 a. T. 6146.
Schrader, G., Knooper Weg 128.
Schreier, L., Annenftr. 68.
Schuldt, W., ETijabethftr. 88.
Jungfernstieg 21
Fernsprecher 4326
Emwers, F., Schönberger Str. 19 T. 4626.
Mündlein, H., Dammftr. 9. 7
Banfkrath & Zimmermann, Grenzitr. 6.
Meinhardt, E., Gabelsbergeritr. 9 T. 2521.
Sudow, H., Brommyftir. 16.
d) Verfchiedene
Ahrens, Chr.„ Knooper Weg 99—108
T. 106, 1455 u. 1456.
Andrejen, D. M., Mittelijtr. 5.
Bad, E., Hamburger Chauffee 131a
T. 5674, f
‘ Bahr, E., Gasjtr. 11.
Baumgarten, O., Schweffelftr. 6.
Beck, SG., Adelheidftr. 24.
Berg, I., Königsweg 27.
Bernard, A., Brunswiker Str. 13, 15.
Bernitt, B., Klopftockftr. 7 T. 5226,
Birjch, H., Projensdorfer Str. 38.
Bladt, R., Holtenauer Str. 27.
Boldt, I., Medujaftr. 16.
Boldt, W., LVimfkeftr. 51./
Bolewsti, X., Bergftr. 24.
Boller, A., Moorblöcen 4.
Brügge, M., Auguftenftr. 27.
Buftorf, X., Waigftr. 26,
Dahmlos, A., Dammitr. 40.
Diabih, F., Yobannesftr. 37.
Dibbern, H., Koldingftr. 2 T. 2666.
Dithmer, F., Reeperbahn 4.
Dörjhmann, A, Sternftr, 4.
ECbaen, X., Kronshagener Weg 39.Hahn, E., Pries, Friedrichsorter Str. 69.
46

Schulz, L., Lügowitr. 3.
Schumann, M., Wilhelminenfir. 1.
Self, F., Redienstamp 17.
Stapelfeldt, R., Legienftr. 12.
Steinfurth, I. u. Sohn, Koldingftr. 6
T. 7065.
O0. STELTZNER
Lornjenftraße 54
Stods; H., Stadtfeldiamp 43. 45.
Storm, Ch., Knooper Weg 175.
Storm, $., Annenftr. 20.
Stirud, F., Kronshagener Weg 1b.
Studt, X. A, Muhliusftr. 96;
Subhr, &., Langenbedftr. 7.
Thiel, F, Aljenftr. 19.
Thode, I, Holtenauer Str. 195.
Timm, IW., Koldingftr. 9.
Tippel, Anna, Felditr. 16.
Vollmers, K., Krujenrotter Adeg 19.
Voß, A., Abhlmannftir. 14 T. 5515.
Wagner, A., Schönberger Str. 22,
Weide, X., Schweifeljtr. 16.
Wilde, E., Strandftr. Steinbarade.
AWilfens, K., Waigfir. 221.
AWilferling, R., Ecfernförder Allee 9.
Wöhlt, Chr., Teichftr. 23.
Wulf, F., Vrinz Heinrich=Str. 92.
J.F. Zabel & Söhne
Großer Kuhberg 4-8 F. 591
Bachner, Rı, Hofpitalftr. 28.


Tifchlerei -
bedarfsartikel
Dahm, H., Auguftenftr. 44.
Helm, I., Eichhofftr. 24 T. 4669.
x i Holstenstr. 71
Karl Prien, "ei
Lacke, Polituren, Leim, Schellack,
/ Arti-Holzbeizen /
Wölfert, A., Goethefixr. 23 T. 2107.Töpfer
Adolf, E., Wiw., Kohannesfir. 36.
Wbig, PB. M., Lübeder Chauffee 90
; 8060.
T. 306! BL LA
Bauhütte Kiel
Soziale Baugesellschaft m. b. H.
Eichkamp 7 _Fernspr. 4926.
Bicel, A, Holtenauer Str. 73 T. 920.
Chmfe, Martha, Kieler Str. 33.
Einfeldt, H., Bergftr. 7a: T. 2946.
Einfeldt, L., Sternfir. 4.
Fijdher, A., Rinaftr. 4 T. 3235.
Hürft, AU., Hanjafjtr. 7 T. 2364.
Hoffntann, O., Boninfir. 55 T, 2778.
Horns, M., Weikenburgfir. 43 T. 2765.
Karl Hurst
Annenstraße 30 / Fernspr. 2800.
Knut, X, Hamburger Chauffee 55.
Liepner, E. u. E, Knooper. Weg 175
T. 2881
Chr. Otto Wilh. Meyer
Zöpfermeilter
Kiel-CGaarden, lttSfer. 21 T. 5145
Runde, FF, Schufterbrüde 14.
Runde, N., Schönberger Str. 115.
Siemers, A, Kaijerftrz. 5 T. 5471.
Spez.: Transportable Kachelöfen 1.
Mehrzimmerheizung.

TrödlerThomjen, H., Holtenauer Str.124 T. 5816.
Wehrbein, I, Martensdamm 16 T. 3028:
Weidemann, R., Vapentamp 283.


Weftphal, X., Gerhardftr. 15. €
n=
Torf -
großhandlung
Emil Mangold |
Holtenauer Str. 198 " T. 56138 W=—
V
Transmiffionen
Gfüfing, O. W., Herzog Friedrich-Stt-
Nr. 32T. 18. \
A. Hagen & Co.


Klinke 26 + + « T. 5668 Han
Ausstellungsraum : Holstenstraße 94 0
” K T.
Martin Jensen Sohn. |
Muhliusstraße 58 OO |
«<- Fernsprecher 1061 >
Bart
Berg
up
: 2 Aeit
Treibriemen Se
Gfüfing, H. W., Herzog Friedrich: St ün
Nr. 32 T. 18. T.
a y Ylaı
. - >. z e rel
Lüßhie & JÜrs, Kinke 21 | Aug
m Se r
Morddeutjche Treibriemen-Fabrit G NM. Will
b. 9., Adolfitr. 3 T. 688. "zz
Aug. Schöfer, Kiel v
Ingenieur-Büro .
Kl. Kuhberg 31 Fernspr. 3981 A
SE %
Bee
CA
Trikotagen —-
Berntg, Yı, Brunswiter Str. 35 T. 1247.
Vertreter a
Schagen, Wilhelmine, Treppenfir. 11. } Bl
Ian
De
Trödler Me
Carftenjen, Gertrud, Kl. Kuhberg 2. A Ye
Baumann, W., Kattenftr. 8, A De
Brühan, I., Fijdherfir. 14a. Def
Einfeldt, Maria, Kl. Kuhberg 11. Dir
un N., Weberfir, 9. Han
eriß. W., Walferdamm 14. Hap
Groß, E., Waijenhofftr. 34. Heil
Hirjch, S., Fijcherftr. 20. “ Deti
Iohanjon, E., Annenftr. 78. DHen
Kalter, Charlotte, Gr. RKuhberg 32. Her
Kasfe, Wilhelmine, Langer Segen 17. Hol
Kaffel, Frau, Schloßftr. 12. . IMli
Klinfoth, M., Kieler Str. 22a. Aiel
Kraft, F., Schlohftr. 7. Ku
Küfer, R., Waibfir. 91. Lab:
Licht, H., Fijcherftr. 10. Sam
Lüde, A, Prüne 9. au
Macha, B., Mittelftr. 6. ill,


Markus, DO., Gr. Kuhberg 40.
Offen, N., Muhlkiusftr. 89 T, 5819. Mer
Bape, A., Filcherfir. 12 T. 5998 [BK.]-
Babe, H., Fijdherftr. 6.
Wlaswih, K., Schloßftz. 9. Hı
Beterjen, Chriftine, Gr. Kubhberg 7. Där
Veterjen, N., Gr. Kubhberg 5.
Tinfowsti, Auguftenftr. 3.
Weber, Henny, AI. Kuhberg 27.Sievers, R., Königsweg 17 T. 1447.

Banwoje, Rofja, Gr. Kuhberg 48 T. 3230.
Bollmann, ., RL. Kubhberg 41. Re
x

Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.