u.
a
/
Bruns
Bielen*
ytebletr
;, Rich
{x 82
T. 38.
ed
284.
Klempner
| Deimberger, X., Tiefe Allee 21T. 5088.
imerl, Y., Kaijerftr. 30.
Oheijel, €, HGoltenauer Str. 196
T. 5462.
4 " Söbfner, Gebr., Torjtr. 178.
Sol ih, D., Kleiner Kuhberg 4 T. 3449.
Adanmjen, ©., Waigitr. 28.
Shnt, ©., Yehflir. 5 T. 1692.
Ütenmacher, L., Faulitr. 8 T. 3884.
empner= u. Inftallateur:Genoffenjchaft
©. 6. m. b. ©. Sophienblatt 65. 652
nn 8168.
quobbe, A., Nönigsmweg 29 T. 3835.
qyenen, F., Auguftenftr. 50T. 6194.
R ig, W., Wörthfir. 36.
A0S, G., Sternitr. 4.
game, F. W., Kirchhofallee 41.
05ty, W., Schloßftr. 32.
endzian, RP., Schönkirhener- Str. 25
8 T, 2229,
00 $., Schönberger Str. 47.
Odmann, H., Prinz Heinrich=-Str. 120
T. 83560
yotenz, D., Biegelteich 14 T. 1028.
born, E., Heifendorfer Weg 42.
oßeit, W., Waißftr. 91,
% Blig, C., NRingitr. 97 1.2198,
ieljen, N., Hügelitr. 21.
qdten, AM, Schauenburger Str. ‚45.
Hosen I. Priejer Strandl6T. Holt. 127.
O5 R., Haffeldietsdammer Weg 8
T. 3588.
Doms, A. Königsweg 15 T. 3386.
hıns, ., wübeder Chauffee 100 T. 3515:
nal, H., Weikendurgftz. 8 T. 678.
anfow, ©., Blücherfir. 17.
aßjchte, W., Gerharbftr. 6_T. 3057.
qeeeelen, ©., Mittelfir. 20 T. 2640,
‚ Moen, H., Sopbhienblatt 65 T. 3168.
eg mann, AM, Knooper Weg 140 b.
hwaldt, H., Boninftr. 60 T. 2040.
quer, %., Schauenburger Str. Za.
Ro F., Schloßftr. 22.
Ohweder, H., Koldinajtr. 12 T. 5048.
achau, A., Waijenhofftr. 37° T. 2848.
Samau, $., Stadtfeldlamp 5 T. 2482.
Ss Neider, N., Gutenberaftr. 26 T. 3722.
x och, A., Fleethörn 22 T. 6638.
SOuhmadher, %., Holtenauer Str. 172.
<< unf, 8., Holtenauer Str. 68 T. 3594,
Y Iting, Xh., Kronshagener Weg 39.
{harbt, M., Schöntkirchener Str. 43.
Oltmeier, G., Gerharbitr. 30.
ee, M., Pries, Friedrichsorier Str.47.
quellen, E., Schweffelftr. 16.
Örpel, R., Megitr. 19 T. 2164.
Klifchees
Hugo Fischer
Hafenstr. 8 T. 5135
Schneider & Ddrich, Fleethörn 38 T. 5481.
AA

Klofettanlagen
Herm. Schulte 18 80 1874
. Klubmöbel
Hans Hammer
Klubmöbel-
$pezialgeschäft
Falckitr. 14 1.2973

Kochherd-
fabriken
A. Hirte
Herd- und Ofenrohrfabrik
Kirchhofallee 62. 64T. 4509
A. Hübener
Karlstr.8, Fernspr.428
SENSE LEEREN EN
Kochfchulen
Frau L. Neuß, Kochschule, Pensionat
und Privatmittagstisch, Dahlmannstr. 2, 1.
Koffer
Eimede, Gebr., Holtenauer Str. 82 T. 948,
Hannovera, Schloßgarten 9.10 T. 3108,
Inh. H. Schneider.
| (. F. Mordhorst
Holstenstraße 77
Fernsprecher ‚3302
Reiseartikel, feine Leder-
waren, Reitzeuge, Fahr-
geschirre, Stallutensilien


Kohlen
Allgemeiner Kohlenimport G. m. b, ©.,
Holitenbrüce 8. 10 T. 357.
Bärwald, F., Yungmannftr. 48.
Behnke & Regener, Fleethörn 64 T. 3226.
Emil v. Bentzen
Schützenstr. 14, Fernspr. 2655.
Berg, HD. Klofterftr, 3.
Beyer, H., Helmholgftr. 5 T. 5221.
Bötticher, D., Teichjir. 14.
Brocitedt, Chr., Sandkrug 25 T. 4493.
Bruhn, H., Preußerftr. 13.
Burmeijter, Ch., Norddeutiche Str. 13.
Burmeifter, M., HarmSftr. 12.
Chrijtenjen, M., Mittelitr. 8.
Diedmann, G., Waithftr. 67T. 1164,
Diederichjen, O., G. m. b. O., Eijenbahn-
damnmı 12 T. 1857-1861.
Dooje, R., Mekftr. 15 T. 3457.
Doje, D., Schauenburger Str. 52 H.Erdg.
Eggert, G., Bicfertitr, 12 T. 83071.
Endler, D., Sophienblatt 75,
Firoben, W., & Co., Kommanbdit-Gejell-
jchaft, Hafenftr. 19 T. 99. 100.
Fijcher, M., Annenftr. 92a T. 5494.
Friedrich & Co., SG. m. b. O., Holften:
jtraße 99 _T. 4045.
Gafffe, A., Schönberger Str. 144.
GSehl, H., Auguftenftr. 26. N
Gehl, W., Schübenftr. 26 T, 5546.
Gerdjen, D., Boninitr. 16 T. 2436.
Gill, W., Gravelotteftr, 12.
Günther, IY., Petersburger Weg 84.
Hamann, I Hamburger Chauffee 70
T. 3632.
Hahn, AU., Wörthftr. 11, 7
Hecht, H., Neumarkt 9.13 T. 768 u. 134.
Hecht, D., Avolfitr. 17 T. 1468,
SF. Z., Neumartt 3,
.„, Unnenftr. 29 T. 4319.
Sanfen, D-, Körnerftr. 8.
Kahl, A., Wiker Str. 19.
Kahl, D., Samiwerftr. 8.
Kaden & Wichmann, Neumarkt 3 T. 64.
Kieler Kohlen-Kontor SG. m. b. S.,
Holftenftr. 55. 57 T. 88, 1946.
; Johannesstraße 47
Karl Klüß, Krisprecher 4875
Rod, W. O., Stadtfeldfamp 24 I
Nr. 3710, 4898.
Kohlen - Gross - Handel
Gesellschaft mit beschr, Haftung
Hauptkontor:
Eisenbahndamm 6*
KohlenhHandlung „Nord“, Zırh. I. Wahn,
Gefionftr. 6. 8 T. 5729.


Kolonialwaren
RKohlenkontor Glügauf, G.n.b.H.,Königs-
weg 8—12-T. 5486—5487.
Kraufe, C., Micheljenfir. 2a.
Kühl & Rieje G. m. b. H., Frandefir, 18
T. 8311, 312,
Si €, END GNTT GSartenftr. 31
ud

524.
Madeprang, A., Schweffelftr. 14.
Milgow, K.,SchauenburgerStr.63T. 6244.
Mochau, A., KJohannesftr. 29 T./ 3026,
Möbhl, Ella, Annenftr, 49.
Möller, G., Schauenburger Str. 14.
Mordhorit, X., Herzog Friedrich=Str. 92
T. 1524.
Morik,. F,
und Landesprodukte,
Nr. 44.
Müller, A., Kl. Ziegelftr. 10.
Nordkohle NK. Anderien, Komm. = Se},
Seeblick 18 T. 3283.
Obhlien, D., Bahnhofftr. 26.
Oldenburg, M., Howaldtfir. 16 T. 3435.
Dsbahr, EC. H., Körnerftr. 29 T. 5048.
Reterjen, I, Lornjenftr. 39a T. 887
und 888.
RPlichta, St., Kirchenweg 39 I.
Riemer, R., Schauenburger Str. 39.
Ruge, €, Boninfir. 30a T. 3936.
Schlüter, P. A., Hanjaftr. 46 T. 4833,
Schmidt, H., Bejelerallee 67.
Schnoor, F., Stojcbhfir. 7 T. 24283.
Schönnagel, A., Schaßftr. 7 T. 1974.
Schreiber, N., Hohenleuchte, Ede Fri
Reuter-Str.
Schuldt, W., Lehmberg_9.
Schulg, €., Bülowftr. 7 T. 3829.
Schumacher, F., Calvinftr. 12.
Schwedler, I., Schleswiger Str. 22a.
Sell, M., Lutherftr. 30 T. 5350.
Stut, h., Yägerftr. 14 T. 3601.
Suchow, W., Gerhardftr. 69.
Suhling, Dora, Heitendorfer Weg 48
T. 4857.
Siitel, £., Yltisfir. 29.
Rudolf Trinkhaus
Hardenbergstr. 10T. 6279
Sämtliche Brennmaterialien
ür
Industrie - Gewerbe - Hausbrand
waßgon-, fuder- u. zentnerweise
Vertreter für Brennftoffe
VBahnhofitraße


„Bultan“, Kohlenhandelsgejellichaft m. %.
&. Kiel, Kronshagener Weg 93—97
T. 4088.
Wahrlich, I. CE. F, Knooper Weg 41
T. 820, 822.
MWeitphal, W., Fodfir. 5.
Wittmaak, O., Vinetaplas 5.
IWothe, W., Waigftr. 83 T. 5027.
Bimmermann, D., Schauenburger Str. 52.
Kohlenfäure
Mundt, I., Schlihtingftr. 6a T. 3889.
Kolonialwaren
a) Großhandlungen
Amnitrup, A. F., Sohn, SG. m. b. O.,
Wall 12 T. 12, 1722,
Bartels, D., Warengroßhandel, Ring-
ftraße 89 T. 5799.
Bartels, B., Ringftr. 48—52,
Bollow, A., Gr. Kuhberg 2 T. 6148,
„Edeta“, Großeinkaufsverein der Kolo-
nialwarenhändler ce. 6. m. b. H., Ming-
ftraße 39. T. 5781, 5782,
AAHHAHAHHHHHHEKHXKHHAHEAEEH
a Andr. Husieldt &
Herzog Friedrich-Str. 29

E
©
& vorm. Brorsen & Husfeldt 5
a
E
El
©
Fernspr. 1428 6
HEHHHHHHHHHKHAHE
zeit II,
Senfen, X. Ch., Kirchenfir. 14 T, 104, 105.
Kohannjen, PR. B., Lerchenftr. 7 T. 946, 947.
Knüppel, G., Karlitr. Za T. 3177, 3178.
Langneß, H., Pachausfir. 6 T. 341, 344.
Mannzen, W., Lerchenftr. 7.
Mietge, M., Kirdhhofallee 126 T. 5170.
Rebdendahl, SH. A, Schubhmacherfir, 10
Stuhr, B., Bellmannftr. /5.
b) Handlungen
Albrecht, E., Pries, Friedrichsorter
Straße 27a.
Arp, Frieda, Heitfendorf, Schulftr. 2:
Arp, Margar., Heitendborf, Schulftr. 2
Balczus, Auguite, Timfkeftr. 23,
Bandholz, H., Hügeljtr. 26.
Baumgart, R., Adelheiditr. 25 T. 626.
Becker, W., Hanfaitr. 26 T. 5728.
Behnte, N., Kronshagener Weg 11.
Beltermann, K., Heitendorfer Weg 87.
Berg, Ed., Adolfitr. 64.
vo. Bergen, F., Adolfitr. 29 T. 600.
Berger, D., Gr. Kuhberg 36.
Bernhardt, €, W., Hohenzollernring 85
T. 3175,
Beuttenmüller, F., .MelancdhHthonftr. 31.
Blödorn, K., Iltisjtr. 9 T. 5643.
Bohlig, F., Knovoper Weg 78.
Boll, A., Chriftianiftr. 14.
Boredi, Anna, Samwerftr. 32,
Braajch, OH. O., Elijabethitr. 113 Erdg.
Brammer, X. F., Hopfenitr. 1 T. 5352,
Brammer, R., Gr. Kuhberg 33 T. 1429.
Brannajcht, Erna, Waigitr. 63,
Braun, Emma, Norddeutihe Str. 15,
Brehmer, N., Langer Segen 19 T. 6237.
Brenke, Chriftine, Haffelmannftr. 24.
Breuer, X, Buchholgijtr. 71 Erdg.
Breuer, I., Harriesjir. 44 Erdg.
Brügge, E., Krujenrotter Weg 15
T. 5278,
Brzelinsti, B., Elijabethitr. 76.
Bunde, E., Hamburger Chauffee 42,
Bunjen, A, Wilhelmplag 5 T. 5165.
Burkhardt, W., Kieler Sir. 1.
Burzlaft, D., Auguftenftr. 22.
Bufjche, L., Bernhardftr. 44 T. 4514.
Butichto, E., Olshaujenitr. 10 T. 4904.
Calljen, %., Sophienblatt 44 T. 4297.
Caritens, I, Oneijenauftr. 9 T, 4262,
Caritenjen, Minna, Muhliusitr. 99.
Ehriftianjen, E., Haffeer Str. 40.
Claußen, G., Waigitr. 34.
Claußen, R., Brunswiter Str. 13. 15.
Cohn, Sabine, Griefingerfir. 5.
Cornelius, G., Hanfjaftr. 70 Erdg.
Crufje, E., Buchholgitr. 38 T, 5764.
Dantkert, F., Gaußitr. 46.
Derler, C., Geibelplaß 4.
Detlefjen, G., Auguftenftr. 53.
Deutichendorff, Berta, Elijabethitr. 93.
Deutjeher, Luije, Micheljenfir. 41.
Dibbern, F., Waißftr. 53.
Diedrichjen, F., Schaarweg 11.
Diegmann, F. K., Poftgang 4 T. 84.
Dobrigkeit, AWlma, Werftitr. 145.
Dohm, H., Schweffelftr. 11.
Döring, B., Ww., Reeperbahn 6.
Drefjel, H., Feldjtr. 57.
Driüfedom, Emma, Gerharbitr. 40.
Ehlers, R., Langer Rehm 25 Erdg.
Elsner, I., Harriesitr. 1.
Ehrich, Martha, Faulftr. 10.
Ever8, M., Minnaitr. 21 T. 4177.
Evert, Gebr., Gerharditr. 14.
Fauftmann, F., Hohenzollernring 73,
NE:
JE
Fey, 5., Focitr. 9 Erdg. T. 3616.
Fie, Klopitockjtr. 1.
Finiter, E., Adulbertitr. 17.
Fiicher, O., Auguftenftr. 72.
Sradu, A Nachf., Schönberger Sir. 31
„ 15/6,
Fuchs, Cb., Annenfir. 89.
Funk, D., Kaiferfir. 58.
Fürftenau, R., Wörthitr. 18 T. 4579.
Ewaldt, E., Knooper Weg 184 Erdg.
Sojch, F., Iungfernitieg 28 T. 5766,
Götich, Herta, Annenftr. 85.
Sraap, ©., Blücherftr. 33.
Greve, A., Holtenauer Str. 53.
Gromwitjch, Minna, Annenftr. 58,
Hahlbed, R., Klofterfir. 9.

Hamann, D., Kieler Str. 46 Erdg.
v. Fehren, I., Königsweg 22 T. 1230.
EEE a ta a

Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.