II. zeit
Witthöft,
Häufer 5
Chr., Berftreut Tiegende
4.
AWitthöft, Th., Eichhofftr. 42.


Gartengeräte
Herold, F., Holftenitr. SI T. 5194.


Gärtner und
- Gärtnereien
Bahrs, G., Rendsburger Landftr. 91.
Bauer, C., Kirchhofallee 128 T. 6378.
Beder, Fr., Altenteichftr. 188.
Behrens, A., Kirchhofallee 78.
Broderjen, A., Gärtnerftr. 22 T. 2806.
Chriftenjen, H., RendsSbhurger Landftr.101.
Dooje, H., Haffeldietsdammer Weg,
Schüßengilde.
Dooje, W., Prinz Heinrich-Str. 127a.
Dreyer, H., Zeritreut liegende Häufer 31.
Gieje, H., Ivensring 28.
Habvemeifter, Xohs., Schönberger Str. 66.
Heinemann, O., Kaiferftr. 88.
Hillmann, G., Heifendorfer Weg 58.
Iliemann, E., Kirchhofallee 84 T. 3361.
Selinek Clemens, Gartenarchitett u. Land-
ichaft&gärtner, Holtenauer Str. 132
T. 2759. Baumfehule in Steenbef.
SEE Aa O., Segeberger Str. 50.
Laß, M., Ellerbefer Weg 245.
Sukenberger, B., Kronshagen, Kopper-
pabhl, Sugenberger‘jches Haus.
Preuß, H., Eichhofitr. 40 T. 4036,
Mander, E., Katjerftr. 102 T. 1619.
eeje, G., Haffeer Str. 42.
Roje, W., Ehmihenhagen, Bahnhofitr. 65.
A F., Iulienlufter Weg 71a
. 482
Schlue, A., Iultenkufter Weg 31 a T. 3399.
Schlüter, R., Gärtnerftr. 39.
Schlüter, W., Gärtnerftr. 39. ;
Schmidt, A., Klausdorfer Weg 34.
Sell, H., Rendsburger Landjtr. 144
T. 2092,
Sindt, M., Ivensring 19.
Staad, Yohs., Haffelfelde 37,
Staa, M., Wwv., Projensdorfer Str. 104.
Stoltenberg, D., Heitendorfer Weg 42.
Sye, M., Haffeer Str. 30 T. 3382.
Will, R., Wrangelftr. 49.


Gaftwirte
(fi. au Fefjtjäle u. Scohankwirte)
Aktien-Keller
Inh;: Wilh, Kähler, Markt 6
Gute bürgerl. Küche
Albrecht, Fr., Gneijenauftr. 10.
AUndrejen, Dora, Feldjtr. 65.
Andrejen, Iohs., Karkitr. 2—6 T. 5920.
Andrejen, Juliane, Werftitr. 139.
Arendt, X, Schönberger Str. 165. 167.
Bartels, E., Lübeder Chauffee 46 T. 846.
Bartels, H., Barfauer Weg 32 T. 3304.
Bauer, O., Hügelftr. 21.
Behm, R., Koldinaftr. 36 T. 5908.
VBehntke, Meta, Kirchhofallee 9.
Berner, Ioh., Padhausfir. 6.
Veyrowsti, Lübeder Chauffee 11 T. 4582.
VBialef, B., Flämijche Str. 27 T. 6078.
Blaas, H., Ererzierplag 6 T. 4402:
Bloc, R., Auberg 62.
„Blöth, D., Prinz Heinrih-Str. 100
T. 5128.
Boe, A., Kirchhofallee 100 T. 5723.
Böge, W., Pries, FriedrichsorterStr.28 a.
Borchert, Yohs., Kl. Kuhberg 36.
Böjcher, H., Fleethöürn 73 T. 1072.
Bötel, G., Gerharditr. 1 T, 451.
Broderjen, D., Hamburger Chauffee 29
T. 4715.
Bröms, Koh, Schönberger Str.9 T. 3181.
Brunvds Luft, Brunv Steffen, Krons-
hagen T. 1439.

SGartenbaubetriebe
0. 94:
Haaß, L., Fleethörn 9-17 T. 5056,
Brutloff, W., Haffelfelde 2.
Bunde, A., Hamburger Chauffee 42.
Bunge, D., Adelheidfir. 14.
Bujdh, Elije, Kirhhofallee 38.
Buffe, JohsS., AWdelheidfir. 24. 26.
Büttner, Fr., Wall 54.
Caritenjen, Q., Heitendorfer Weg 18
4272
Cornehl, R., Ww., Hohenftaufenring 37.
Detleffijen, G., Adolfftr. 5.
Diekmann, A, Knooper Weg 188
. 1240.
Dietrich, Fr., Gr. Kuhberg 28a.
Dohrn, Bertha, Werftitr. 258.
Drensla, V., Knorrftr. 28 T. 3532.
Ehmte, Wilh., Rendsburger: Landitr. 82
T. 2434.
Ehrlich, I, Breiter Weg 3 T. 328.
Einjeldt, G., Lange Reihe 23. :
Einfeldt, M., Alte Reihe 2.
Einfaufsgenoffenichaft Schleswig = Holz
fteinijcher Gafjtwirte e. SG. m. b. O.,
Lange Reihe 14 T. 1048.
Eijele, B., Rofenfir. 13 T. 6995.
Erich, Fr., Hafieer Str. 78 T. 5084.
Ernit, G., Ringftr. 22 T. 885.
Falfenftein Gejelljchaft mit befchränkter
Haftung, Falfenfteiner Strand T. 236.
Feldmann, Elife, Lutherftr. 24,
»Flora« Gesellschaftshaus
einr. Jürgensen
Eckernförder Allee 11—15

Fodroth, Fr., Rendsburger Landftr. 47
T. 3185.
Förit, E., Schönberger Sir. 56 T. 5745.
HForftbaumichule BD. Schneider, Düftern-
broofer Gehölz T. 996.
Frand, W., Yorekitr. 12 T. 48374.
HFreeje, E., Krufenrotter Weg 35.
Friede, F., Auguftenftr. 24. T. 2621.
Trig, W., Muhliusitr. 53 T. 459.
Frigjche, NR., Wall 58.
Sahl, E., Hopfenftr. 12.
Sajthaus „Eiderfrug“ H. Poeijchte, Ham-
burger Chauffee 349 T. 688.
Sau, £., Haffeer Str. 32 T. 6118.
Serdjen, P., Wall 40 T. 290.
Gewerfjchaftshaus SG. m..b. H., Legien:
firaße 24 T. 976,
Sotich, €., Dorf 10 T. Holt. 9.
Götter, Louije, Kuhfeld 2.
Graad, H., Langer Rehm 12 T. 2198.
Sraby, H., Karlitr. 34.
Grethens, N., Bellmannitr. 151 T. 5681.
Grijtow, H., Timm Kröger-Stir. 9. 11.
94
Hagen, H. u. Sohn, Lübecker Chauffee 31.
T. 2677.
Hamann, A., Segeberger Str. 2 T. 5984.
Hamann, H., Elmfdhenhagen, Schulitr. 1.
Hamann, R., Ererzierplag 34.
Hanke, R., Ererzierplag 14.
Harder, C., Ahlmannitr. 24 T. 1166.
Heinemann, A., Lange Reihe 2 T. 175,
Henkeroth, E., Kl. Kuhberg 17. 19.
Herbit,. U., Lübeder Chauffee 74.
Herbit, F., Vinetaplag 1.
Hertel, Ih., Kanalftr. 69.
Herzog, Fr., Düppelitr, 88.
Hilbert, Chr., Ww., Hafenitr. 22.
Hinrichs, H., Krufenrotter Weg 15.
Hinrichjen, X, Schönberger Str. 145.
Hinielmann, E., Pidertitr. 2. T. 964.
Hing, A, Brücenftr. 9.
Hinz, Fr., Iulienlufter Weg 27. 29.
Hummert, A., Schüßenwall 61.
Hühnerbein, C., Klinke 19.
Huperk, Fr.,Pries, FriedrichsorterStr.13.
Yacobs, H., Falkenfteiner Str., Fährhaus.
HYäger, F., Mathildenjtr. 18.
Jäger, W., Holtenauer Str. 10.
Jäger, W., Vinetaplag 1 T. 3301.
HYahn, H., Projensdorfer Str. 64.
„Sahnhalle“ Mefjtaur. u. Diele, Inh.
Franz X. Glajer, Kieler Str. 18 1.377.
Jardt, W., Gr. Kuhberg 38.
Ienfen, F., Klofterftr. 1 T. 3447.
Senjen, B., Franziusallee 181.
Yen, M., Ww., Priejer Strand 7
T. Holt. 147.
IYohannfjen, O., Spichernitr. 2.


IC

Hit, C., Mitteljtr. 28.
Hungbluth, D., Hafenitr. 10 T. 4782.
Yungjohann, B., Bebelitr. 21 T. 84.
SJürgenjen, A., Preußerftr. 23 T. 891.
Hürgenjen, W., Karlitr. 11 T. 1082.
Kühler, Fr., Kaijerftr. 18.
Kähler, W., Markt 6.
KIELER KLUBHAUS
Knooper Weg 138 Fernruf 1240
Klenike, A., Kirchenweg 16.
Klinfenberg, A., Fleethörn 49 T. 273.
®
3 MKlubhaus 3
s des Wesiens 3
® Wilhelmplatz 2 ®
2 Fernsprecher 485 8
00000000900000008080
Koch, H., Flämijhe Str. 29.
Rod, F. W., Sophienblatt 9 T. 5815.
Kölln, O., Walterdamm 18 T. 4714.
Konarsfy, A., Edernförder Str. 11
T. 5712.
König, E., Gutenberaftr. 66 T. 761.
Kreimann, R., Karlitr. 84.
Kröger, Fr., „Wallhalle“, Wall 14
T. 906.
ühl, Chr., Brunsmifer Str. 29 T. 2020,
$ühl, H., Brunswifer Str. 11a.
‚Küfter, K., Ww., Pfaffenftr. 5.
Samann, A., Werftitr. 177.

HANS LAMMERS
Inhaber des Münchener Löwenbräu
Spezinlausihanf Markt 14
Fernruf 741ammers, Margarete, HoltenauerStr. 152
1.224.
Sangjelot, %., Düfternbrooker Weg 124.
; 765.
Langfeldt, R., Hamburger Chauffec 75
1.3132
Larjen, D., Kaijerftr. 57.
Ventfer, S., Steinberg 12.
Lenz, D., Werftftr. 129 T. 1953.
Vevide, M., Langer Rehm 66.
Logenhaus G.m.b.H., Kajernenftr. 11
T. 6472.
Lijhmann, F., Katftr. 58—62 T. 3505.
Lütt, W., Prinz Heinrich=-Str. 77.
Martens, H., Martensdamm 192,
Makke, D., Schuhmacherftr. 20 T, 160.
Meinfkföhn, H., Kaijerftr. 63 T, 3575.
Merkmart, R., Wall 72a.
AMefjer, E., Projensdorfer Str. 232
1. 2383.
Michael, H., Schönberger Str. 171.
Möller, A., Hamburger Chauffee 288
T. 1010.
Möller, A., Werftitr. 3.
Möller, X., Brommbftr. 35.
Möller, I, Schönkirchener Str. 108
T. 1567.
Möller, V., Werftitr. 140 T. 3987.
Mordhorit, F., Schönkirdhener Str. 6.
Müller, F., Sohftitr., Agnethabad.
Müller, S., Gr. Kuhberg 30.
Münchener Hofbräu, Inh, Chr, Stöcken,
Holtenauer Str. 2. 4 T. 410
Nickel, Chr., Gerharditr. 78.
Nieljen, P., Schwentineftr. 2 T. 651.
MNiffen, Nikolaus, Hohler Weg 8—12
T. 5446.
Nogens, L., Preußerftr. 23.
Nowag, Chr., Www., Jahniftr. 10.
Nürnberger, F., Sophienblatt 50 T. 49,
DOdd-Fellow-Haus, e.G.m.b.H., Legien:
{itraße 50 T. 5158.
Dede, I, Brunswiter Str. 48.
BPabhl, A., Elijabethftr. 122 T. 4282.
Bauls, X., Wilhelmplag 11 T. 4874.
Paufiner, H., Flämijhe Str. 28,
Peters, Ih., Alte Reihe 4—8 T. 3448.
Beterjen, A., Hardenberaftr. 2. T. 1160.


Söhntk sen., R., Wittland 2 T. 3485.
Gaftwirte :


Beterjen, I., Iulienftr. 15.
Beterjen, K., Lornjenitr. 16 T. 182.
Beterjen, W., Schuhmacherftr. 24.
Viepenburg, E., Eichhofjtr. 24.
Rijchel, Frau, Knvoper eg 1158.
Plambed, Betty, Schaarmweg 2.
Rlöhn, Eo., Hafengafie 4 T. 1890.
Ploen, Ida, Waigftr. 91 T. 4142.
Lries, W., Priüne 64. 66 T. 1084
Kamm, G., Kanalitr. 29 T. 41.
Mathje, I, Priejer Strand 4.
Reimer, A., Werftitr. 160.
Reimer, E., Bahnhofijtr. 34.
Reimers, H. E., Wilhelmplag 2
Mejtaurant Hauptbahnhof A.
Hauptbahnhof T. 5844. % WB
NReftaurant „Wurftglöckle“, Inh. SA
Seudroth, Martkt 4 T. 1370. en
Rieden, A., Harmöftr. 25 T. 310
Rieden, G., Hohenzollernring 47 T. 59%
Mieper, H., Holtenauer Str. 214.
Koggenfamp, R., Lehmberg 36. 243
Nöhlt, M., Schönberger Str. 1 T. 0249
Rohmwedder, A., Schuhmacherftr. 3t70
Nönnau, Fr., Gebharditr. 85 440%
Ruge, B., Holtenauer Str. 94. ei
Rüjcdhmann, F., Edernförder Chauflee
Sportplag.
Saggau, A., Bahnhofftr. 1. 994:
Schade, Chr., Wall, Seegarten T. 3 58
Schlotfeldt, E., Rendsburger Sandftt-
5156
T N
Schlüter, G., Gr. Kuhberg 43.
Schlüter, O., Preeger Chauffee 52.
Schmidt, A., Timfejtr. 24.
Schmidt, C., BZiegelteich 10. \
Schmidt, G., Faulitr. 8.
Schnad, G., Sophienblatt 86. 508.
Schnoor, H., Werftitr. 159 T. 49
Schnoor, Ww., Kl. Kuhberg 15- 84
Schoel, Th, Calvinftr. 20 T. 478,
Schönlad, W., Brunswiter Str.1 _T-
Schröder, A., Rendsburger Sanditr-
T. 3926. 08
Schröder, K., Yltisjtr. 49 T. 6l 8
Schröder, M., Ww., Elijabethftr. #9
T. 1497.
Schulze, ©, Wiler Str. 60T. 3
Schwalm, E., Prinz Heinrich-Str.
T. 2803,
Sebelin, A., Holtenauer Str. 11T. u
Seemann, Langer Segen 5a T. On
Seemann8haus f. Unteroffiziere U- Mn ©.
jOhaften der Reichsmarine, 6. m.
Hlämijche Str. 21 T, 582.
Self, H., Ringftr. 30.
Seligmann, W., Eichhofftr. 26.
Sell, X., Projensdorfer Str. 231
T. 5788.
Siebten, Ww., Pries, Friedrichsorte®
Straße 1 T. Holt. 120.
Sigmund, O., Wall 28.
Simons, Chr., Ww., Fijcheritr. 29
Soll, F: A, Werftftr. 171. 2
Sped, B., Ahlmannitr. 24 T. 376: iS
Spiefermann, F., Schönkirchener Gi.
Se Se Ge Str. 2
taad, S., Faulftr. 44. 6.
Steffens, G., Hamburger Chauffe®
Stender, A., Kaifjerfir. 14. 1.64
Stoltenberg, Elije, Schönkirchener CS
Storm, ©., Sophienblatt 35 T. 6
Theden, I., Heitendorfer Weg 54
Thiems Restauran!
Schuhmacherstr. 24 T,
XhieS, E., Wall 50 T. 498.
Thoro, Marie, Spichernftr. 2.
Thran, YA., Hügeljtr. 24.
Tiege, X., Schulftr. 24. 1
Timmermann, R., Wall 6 T. 641.
„Tom Swinskeller
4
Gegr. 1876. . Rosenstr. 13 (Mark?)
Inh.: Paul Eisele. T.
Gute bürgerl. Küch®
1.
Tornquiit, O., Dänijche Str. 42 De
Ulbrich, M., Schönfirchener en
Vierow, A., Kirhhofallee 11. 1 %
T. 485.
Rrohte
6b

Beterjen, F., Nendsburger Landftr. 214.
VBöge, G., Prinz HGeinrih-Str. 11
N 770.

Beof I ES

Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.