IT. zei
4 Meyer,D., Ob.Steuerinjpett.
Richter, I, Schubhm. 4
Schuldt, A, Maler 3
Schwede, CEh., Bädermftr.
T. 2869 N
Tiejenhaufjen, X. E.,
Rentnerin
Volfsdorf, N., Steward
Wilitermann, A, Kfm.
D., 8
— D., Kfın.
6 E. Calljen, R., Rentn.
Biermann, Ch., Student
— €, Frau
Brockwik, Ch., Handels.
Calljen, Paula, Studien:
referendarin 1
EIberfeld, Rbh., Kim. 4
Fijcher, W., Arbeit.
Nebbe, H.,. Kim.
Staaden, H., Ww.
E. Nedmer’jche Erben
E. Nedmer, M., Ww.
(Hamburg)
Bajarte, G.,Schaufpielerin 1
Claujen, &%., Lehrer
ln B., Mar. Offiz.
DD
a. D. 4
Sirard du Soucanton, A,
Baronin }
Harms, M., Landesjefr. 2
Jacobjen, E., Rentier
Kummer, E., Ww. 4
Menzel, R., Frau 1
Poggenjee, F., Frijeur
Priemer, I., Mar. Ob. Zahl:
meifter 2
Schimpte, D., Ww 8
Steffen, M., Wo. 2
Witt, I, Rentner 1
10 E, Appeltraht, X. W., Yuft.
Ob. Sehr, 2
Burmeijter, W., Schmied
Danter, H., Architelt T. 4648
Glüc, A., Stadtjekr.
Better, Anita, Frifeurgerch. 1
— R., Malermftr. T. 6912
Stender, W., Chauffeur 3
Wilhelm, X., Kraftwagenbef.
T. 5508 Q
12 E. Gilleberg, M., Farmer
(Brunswitker Str. 46)
V. Franf, W., Saft. T. 4374
STONES Elettrotechn. S
— 3, Wo.
Delin, H., Ob. Steuerfetr. 2
SIeffen, I, Proturift 3
Kellner, R., Ob. Deckoffiz. 1
Klüwer, SG., Kutfcher 3
Müller, M., Arbeit. 4
Rrochnow, N., Krim. Kom-
miffar | 2
Buff, A, Ww.
Y., Schloffer 4
., Bootsführ. 4
<- Scharnhorftftr.
Baftrowftraße
d. Heinr. von Zajtrow,
General
geb. 11. 8. 1801, geft. 12. 8.1875
—<- Prüne DZ
Linfe Seite
Schüßenpark
—<- Claudiusfir. >
Bauftellen
<- Harmsftr. Z
MVicelinkirche geh. z Harmöftr.
21 E. Stadt Kiel
Nilffon, H., Stadtangeft.
Selmer, $., Schiffsführ. 1
23 E. Stadt Kiel
Vehlhaber, R., Mar. Zahl:
meifter a. D.
Weber, B., Angeftellter 1
25 E. Stadt Kiel
Engel, E., Kaffenfetr. 1
— Q., Rentenempf.
Bilsfe, D., Elektromont.
27 E. Stadt Kiel
Grönwoldt, N., Pol. Ob.
Wachtmftr.
BPeterjen, B., Bol. Haupt:
wachtmeifter 1
<- Gellert{ir. DZ

Yorditzaße
Rechte Seite
<- Chemnikftr. Ze
2 eriftiert nicht
4 E. Beamt.:Wohngs.=Verein
e, ©. m. b. ©. (Karlftr.
Mr. 13. 15)
Klee, W., Dipl. Ingen. 1
Beterjen, H., Mufiklehrerin 3
— S,, Land. Ob. Infpekt.
a: W. z
Schwiegt, H., Ob. Tel. Setr.
„De
3 1
— 8, DZel. Wifijt. 9. DD.“ 1
Selle, A., Wo.
Tamborini, O., Rechn. Rat 4
Thomas, E., Buchhalterin 2
— R., Mar. Sefr. a. W. 2
E. Beamt.:Wohngs.=Berein
e. 6. m. b. ©. (Karlitz.
Nr. 13. 15)
Ahrens, B., Mittteljchullehr.
Arend, E., Angeftellte
E€., Schneiderin
— ß., Kaffenbote
AUmwe, B., Kfm. T. 5479
Benneden, E., Frl. 2
Dorn, H., Ob. Zolljetr.
Hanjen, B., Rentnerin 1
öfter, H., Studienreferend.3
— Köfter, I, Lehrerin 4
— R., Ob. Tel. Ser. 8
Müller, G.,Verwalt. Injpett.2
Pech, A., Lehrerin 1
— ., Rentner 1
Runge, E., Rentnerin 1
Storch, L., Sand. Ob. Setr. 4
W., Konzertjäng. 4
Ximm, H., Ob. Poftinijp. 3
<- Bellmannftr. Z
E. Köln, H., Rentner
(Amerita) i
V. Claußen, W., Kuft. Sekr.
(Felditr. 182)
Auft, O., Ob. Voftjetr. 1
Broderjen, IW., Ob. Roft-
jefretär
Dabberdt, A., Ww.
— ©., Gewerbelehr.
Ellrich, N., Prokurift
Hameijter, C., Höter
Heejchen, I, Ob. Telegr.
Sefretär £
Maaß, A, Wo.
— B., Bolljupernum.
Netlig, B., Kanzl. Setr.
Mathlev, F., Invalide
Rodemwoldt,W., Buchdruckbej.
Rohde,H., Ob. Telegr. Setr.3
Scharlibbe, W., Ww. 1
Trede,I., Verwalt. Infpekt. 1
Warnemünde, E., Buch:
halterin
Wolf, A., Ob. Verwalt.
Infpektor
10 E. Febder, K., Kfın.
. (Waifenhoffir. 32)
V. Ruhlmann, A, Bez
triebsleiter
Ölawe, £., Werkmftr. 2
Grüßmacher,F., Moltereigeh.
Henning, S., techn. Land.
Ob. Sefr. a. W.
Koops, K., Yuft.Ob.Injpekt.
Kuchel, A., Eijenb. Ob.
Seftretär 2
Sievers, H., Lehrer 1
Zhomfen, I, Ob. Voftjetr. 3
Wehde, H., Penfionär 2
‚<- Harmöftr. Z
12 ertitiert nicht .
14 E. Weber, W., Kim. 1
Arnold, H., Betriebsleit, 3
— %., Ob. Poftjetr. 8
Bornemann, 2. Ob.Zolljetr. 3
Dittmann, Ch., Drogerie
Fahrenkrug, Ch., Kim. 3
Hardekopf, H., techn. Aufz
fichtsbeamter 2
Hinz, N., Fabrifant T. 1987
HSlt, A., Stenotypiitin 1
— 9., Ob. Poftjetr. Y
liches, I., Ww. 8
Koch, F., Kim. T. 4893 2
Miller, B. B., Fijch:
bverjand T. 4909
— %,., Beichnerin

266 — _ Berftreut liegende Hünfer in der Wif
14 Reujchel, A., Bankbeamt.
Trillhaaje, I., Kapitän 2
16 E. Mansfeldt, L., Frau
Eggert, H., Yult. Setr.
— M., Buchhalterin
Ehmte, A., Ob. Roftiefr.
Hanjen, H., RKeifender
Maaß, I, Voftinjpekt.
Mansfeldt, I, Pol.Ajfift.
Piepgras, X., Ob. Stadt:
berwalt. Infpelkt. 8
Nillor,6., Ob. Boftjekr.a.AW.1
E., Fernjpr. Gebilfin 1
— £., Fernipr. Gebilfin 1
Schwertjchlager, W., Pol.
Ob. Leutn. 2
Wellner, M., Ingen.
Wittrin, A, Ob. Verwalt.
Inipektor
18 E. Schneider, Th. Tijchler
Einfeldt, E., Kellner
Öraf, M., Wiv.
Knappe, W., Seemann
Lundt, H., Pojtajfift. a. D.
Möller, E., Hökerei
— F., Arbeit.
Vellenat, I., Zolljetr. LN.
v. Woyern-Wilde, K.,
Reifender 8
20 E. Frand, I, Schloffer
Bijchof, E., Ob. Zolljetr. 2
Cichler, KR. L., Werftwächt.2
Einfeldt, W., Kapitän 8
Fran, A., Büchjenmacher
— 3. Bürogeh.
Gotthardt, F., Schriftieß.
Harım, D., Sattler 2
Iacobjen, A, Ww. 1
Keteljen, W., Buchhalt. 1
22—26 Bauftellen
28 E. inning, A., Betriebs:
Leiter
Arpe, HD., Schneider
Gabiy, K., Former
Yifländer, E., Stenotypiftin
— R., Arbeit.
$Klarner, B., Bootsm. a.{D. 3
Beterjen, D., Majchinift 1
Schnoor, H., Ablefjer
Thorn, K., Mafjchinijt 2
30 E. Math, Ch., Zimmer: -
meijter T. 1758 1
Brüchmann, E., Stabdtjefr. 2
Dietrich, E., Werftbuchführ.
Heinze, A., Generalagent 1
Hinrichs, E., Bautechnik. 3
Hinrichjen, E., Marinejekr. 1
Knuth, W., Ob. Dedoffiz. 2
Landtau, I., Malermftx.
Nammonat, H., Ob. |
Leutn. a. D. 2
Rath, H., Ingen. x
— ß., Schneiderin x
—— Sr TEONU 1
3
8
Rech, B., Bol. Injpekt.
Rehder, R., Ref. Lotomot.
Führer
Xhyriot, W., Prokurijft Erde,
<- Gellert{tr.
BZerftreut liegende
Hänfjer in der Wifk
(Staditeil Wit)
30 (am Suchadorfer Weg)
E. Ströh, S., Frau
„, Sandm. T.
81 (am Ropperpahler Weg)
Dreier‘ jche Erben
Dreier, H., Gärtner
32 (am Suchsdorfer Weg)
E. hießen, H., Sandm.
33 (am Suchsdorfer Weg)
E. Ebert, €. F., Frau
U., Schneider
— FF, Schneider
34 (am Suchädorfer Weg)
E. Stadt Kiel
Köbfe, M., WW.
BPauljen, C., Frau
34b E. Stadt Kiel
V. Scheer, Berwalt. (Steenz
bed‘ 104)
Heic, M., Wi.

35 (am Suchsdorfer Weg)
E. Stadt Kiel
V. Wurm, Verwalt. (Rrons-
Hagener Weg 5)
Bode, K., Geflügelmitr.
Seflügelzucht-Lehranft, 5.
Landiv. Kammer Kiel
T. 1678
Henjen, G., Wirtjehaft.
36 (am Suchsdorfer Weg)
E. Dreyerjche Erben
V. Dreyer, F., Wo.
Dreyer, F.,. Dreher
— M., Land.
87 (am Such&dorfer Weg)
E. Stadt Kiel
Schoel, 6., Landm.
39 (am Ropperpahler Weg)
E. Yver8, R., Schlachtermftr.
(Gerhardftx. 44)
V. Söhrn, F., Arbeit. 1
Augftein, H., Arbeit. Erde.
Jacobi, I, Maichinift 1
$oljter, R., Bäder
Rroggel, A, Schmied Erde.
— BL, Wo. Erde,
Lage, I., Arbeit. Erdg.
Mallonn, YA., Arbeit. 1
— MW, Wo. 1
Sprang, A, Arbeit. Erde,
Steppat, I., Hetzer 1
43 (Elendredder)
E. Lindemann, W., Gärtner
51 (am Suchsdorfer Weg)
E. Schnovrjche Erben
V. Schnoor, I... Malermiftr.
Schnoor, D., Buchhalterin
— €, Buchhalterin
54 (am Fußweg zwifchen
Lrojensdorfer Str. 11.
Kopperpahler Weg)
E. Witthöft‘ihe Erben
Witthöft, Ch., Sandm.
55 (am Suchsdorfer Weg)
E. Baajch‘iche Erben
aajch, 9., Zimmerer
59 (am Fußweg 3zwijch. Pros
jenSdorfer Str. u. Ropper:
hahler Weg) \
E. Noloff, I., Eijenb.
Setr. iR.
60 (am Ropperpahler Weg)
E. Dreyer, W., Landm.
Diefmann, A., Arbeit.
66a (am Baumfchulenweg
3mwijch. Koefterallee und
Dorfitr.)
E, Kieler Land- u. Ynduft.=
Aft.Gef.
ft.Gef.
V. 8rauje, F., Pächter (Kiel:
Wif 66)
Haeffe, M., Eletktrif.
Scheiba, B., Ww.
Schnitter, E., Bürogeh.
66 (am Strand)
E. Kieler Land- u. Yuduft.-
Uft.Gef.
V. Rraufje, F., Landm.
Prüßing, I, Schäfereiber.
Schwien, A., Arbeit.
67 (am Suchsdorfer Weg)
V. Wulf, F. h., Gaftw.
71 (am Ropperpahler Weg)
E. Möbhl, H. F., Arbeit.
Möhl, H., Schloffer
Schade, H., Schloffer
76 (am Ropperpahler Weg)
E. Hahn, W. O. Ch.,
Klempner
Schulz, W., Schmied
78 (am Baumfchulentwveg 3zwiz
ihenKoejteralleeu.Dorfftr.)
E. Hedt‘jche Erben
V. Woljchte, M., Frau 1
Brüc, H., Mar.Zahlmiftr. 1
Kirchheim, B., Gärtner
Woljchte, N., Mar.Db.
Stabszahlmfir. a. D. 1
79 (am Strand zwijch. Koefter-
allee u. Dorfitr.)
E. Bodeloh, Ih. C., Kfın.
(Eefernförder Allee 28)
Feddern, K., Zimmer. 11.
Mahl, I, Arbeit.
Nade, Ch., Pubarbtrin.
— Q., Polier
Erdg..

82 (am Ropperpahler Weg)
E. Sommer, ©h., Schlo
Sommer, AU, Maurer
84 (am Ropperpahler Weg)
E. Neisdorf, E., Frau
Meisdorf, W., Pol.Ob.
Wachtmftr.
97 (am Suchsdorfer Weg)
Rod, K.
ln % A
orgenroth, M., Ww.
Oberländer, G., MajoMmi
Vorbufch, A., Heizer MM
104 (am Suchsbdorfer Wen)
E. Scheer, $. F.-X., RO
Scheer, W., Milchhol.T.
5 (am Ropperpahler Wed
E. Brüggmann‘jche Grobe
Briüggmann, S., Ww- a
Barm, I., Former
Bland, S., Arbeit. ja
Brammer, I., Maichinift ein
Brüggmann, F., Verkäufe 2
Bo Q., ne ;
opp, A, Heizer
107 (am Ropperbahler Weg)
E. Hanjen, F. X, Yuvak
130 geb. 3. Anorrfir. 8
135 (am Suchsdorfer Weg)
E FF. KR. L., Urbeit.
Rod, F.
ME (am Ropperbabler Wed)
Hahn, 5. Ch. Ch
Tijhler
VBliszis, A., Aw.
Bock, A, Gärtner
Horn, €, Frau 4
Kroggel, H., Arbeit.
188 (am Suchsdorfer Weg) 1
E. Harm, A, Frl.
Beterjen, K., Tijchler
Baajch, E., Arbeit.
Harn, E., Wim.
— M., Näherin
Möhrte, A., Arbeit.
Reeje, H., Milit,Anmwärt
139 (Steenbef) V
E. Bedendorf, W. CE. Fr
Invalide R
Kuligowsti, F., Arbirin.
Lucht, K., Bäcker
Matern, F., Fräfer
Meiiter, T., Maurer
Teiwes, G., Maurerpol. i
Bimmler, ©, Haushälteri
140 (recht8 vom’ Auberg)
E. Stadt Kiel N el
V. Drewanak, E., Rförtn HE
Albrecht, W., Ob.Qagermf
Göbel, A, Schmied
Helbing, R., Mont.
Yöhnt, H., Arbeit.
— Sy Arbeit. +
Lofh, SI., Nieter
Meier, H., Futtermfir.
Mundt, W, Arbeit.
Beterjen, D., Wiv.
Streeje, W., Maurer
141 (Flintfampfredder, voM
Yuberg ab)
E. Beyer, F., Kim.
Schwarz, E., Buchhalt.
Um Kaijer Wilhelm-Kand!
E. Bauljen & Kver8,
Handelsgef. (Holiten-
brücke Se {
Um Katjer Wilhelm-Kana
E. Glaefefe & Hennings,
Schiffamatl. (Holtenal,
oe
142 Rohlenhof eu
E. Deutjdhes Reich
V. Marine-Vermwaltung 6
Baltijche Transport A.®v
Marinetohlenhof Wil
T. 400004 727
Güterabfertigung der jädt-
Kleinbahn Suchsdorf*
Wit T.
it T, E
V. Meijewig, D., Mag.Dl
Aufieh.
Sleftrizitätswert
E. Stadt Kiel 4)
Blindow, H., Majchinif
Hinke, A., Majchinift
Mafjchinenzentrale Wif
E. Stadt Kiel
V. Yöhntk, W., ftädt.
Bean

Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.