Klamann, F., Arbeit. 4
Nieden, E., Arbeit. 2
Schulg, H., Arbeit. 1
21 E. Rehm, W., Seemann 1
Öroth, F., Arbeit. 2
Heet, W., Schifid. Erde.
Roß, I, Wow.
Preußer, G., Dreher Erdg.
Rehm, F., Frau 1
Scherf, E., Mechanik. Erde,
Yu Wie. Erde.
Schwarz, Ch., Arbtrin. 2
Wallor, W., Schloffer 1
Zacharias, W., Bohrer
23 Bauftelle
25 E. Bugenhagen Kirhengem.
V. Uedjen, A., Arbeit. 2
Blunt, D., Konrektor iR.
Mews, K., Schloffer 8
Uedjen, G., Stenothpiftin 2
— &., Verkäuferin 2
27-—35 Bauftellen
87 E. Möller, BR. A., Gaftiv.
(Werftftr. 3)
Deichen, K., Materialausgeb.
Gläjer, W., Hın. Angejt. 1
Siaffjon, D., Schifb. Krdg,
Krüger, L., Kupferfchmied
Küchel, H., Kranführ. 8
Nicljen, H., Arbeit. 2
Schneefloth, W., Aw. 3
Wolter, A, Werkführ. a. W.
— W., Boot8b. 1
39 E. Möller, A: B., Gaftw.
(Werftitr. 3)
Babendreier, C., Wi. 3
— R., Nieter 8
Berchim, K., Arbeit. 1
Kranke, P., Dreher 2
Kanjen, A., Arbeit.
Yarling, B., Lebensmittel
Hohanjen, H., Arbeit. Erde.
Linde, E., Maurer 1
DD
Lohr, N., Arbeit. . Erde.
Yieljen, I, Ww. 1
Steffen, F., Arbeit. 3
41 E. Stadt Kiel
V. Bouillon, R., Arbeit.
Andreßen, M., Arbeit. Erde.
Beutler, B., Helfer 1
— GE, Näherin 1
— %B., Schloffer 1
Bosta, A., Ww.
Flig, A, Ww.
Redlich, W., Aw.
<- Klausdorfer Weg >
Rechte Seite
2, 4 eriftieren nicht
6 E Wieje, $. E. C., Kim.
(Lorengendamm 14)
8 eriftiert nicht
10 E. Engelhardt, A. W., Fl.
Doerfh, W., Schiffszimmer.
Engelhardt, M., Ww.
Engler, 2., Www.
Harder, B., Frijeur 1
Ludwikaf, Nieter 1
Beterfen, I, Schifszimmer.
Teste, W., Wi. Erdg.
12 E, NMiedewald, M. B.,
Werftbüroangelt. 1
Bern, O., Arbeit. 1
Döring, I, Schloffer 2
Geift, X., Maurer A
Griffel, M., Arbeit. Erde,
Rögling, Cbh., Wi. 2
Schüberg, R., Ww. %
14 E. Dibbern, O., Yuvalide
Scheel, F., Schifszimmer.
16—20 Bauftellen
22 E. Bollig, W. Ih., Apoth.
T. 2474 Erdg,
Germania-Apothete
Begold, R., Apotheker 1
Polis, M., Drogifit Erdg.
<- Wellingdorfer Str.
24 E. Stadt Kiel 4
V. Sörenjen, M., Gelderh.
Claufen, E., Lehrerin Erdg,
Wald, M., Lehrerin Krdg,
26.28 Gewerbeichule
E. Stadt Kiel
V. Kröger, Ch., Rektor 1
DD

Benannt nach dem von Geb.
Rat Muhlius,
der Damperhofländereieh 1776
1
la E. Roos, K., Ww.
Kl
or
5a geb. 3. RI. Rubhberg 20
7
9 E. Gabler, E. A. F., Kfm.
11. 13 E. Kiel, O., Kfm.
T. 5639
Bis, E., Kräuter
Schmidt, A., Lehrerin 2
—<- Klausdorjer Weg DZ
Waifenhofftraße

dem Befiger
geftifteten ehemaligen |
Watjenhof
e
zZ
@
z
Trappenkfir,
NP
27
Ka Ser
ir. Ag
no
Gas:
81
V
Damm- jr.
m CE

N 3
ZI
Duglinsser, | Jacob
»
S SS
C <<
N

<- Hohe Str. >
Linke Seite
geh. 3. RL. Kuhberg 10
E. Landwirtjhaftstammer f.
d. Prov. Schlesw.Holftein
Buchftelle d. Landwirtjhafts-
fammer f. d. Prov.
Schlesw.Holft. T. 1745 1
Arpe, E., Näherin 3
Frike, E., Saft. T. 716
Gottjchevsti, A., Buchh. 3
Lhormählen, %., Hauswart
Weftphal, N., Rentner 3
Anderfon, R., Arbeit. 1
Brods, F., Inval. 1
Bünning, E., Arbeit. 1
Yacobfen, E., Photograph 1
Rofje, M., Arbeit. 1
Schwenffon, E., Tapez.
Self, O., Klempner 1
Thomfen, &., Arbeit. 1
geb. 3. RI. Kuhberg 14
E. Stadt Kiel
Schönbohm, I., Hausmitz.
E. Siebrecht, M., Frau
V. Siebrecht, F., Schuhm. 1
HYochimfen, H., Buger 2
Salau, E., Arbeit. 4
Todt, K., Arbeit. 3
E. Michallik, X, Kfm.
(Kehdenftr. 30)
Dovofe, G., Handlgsgeh. 1
Ehrmann, SG., Angejt. 2
— WW, Handelsm. 8
Herhenröder, R., Polfter=
möbel
Inftrator, M., Händler 3
— M., Schlachter 3
Krefh, M., Handelsn. 3
Meßger, I., Handelsm. 1
Nagelberg, I., Handelsm. 2
Schlidhte, E., Küfter
(Xörnerfir. 14)
Trowe, K., olfterniöbel
1
Baafh, W., Gaftiv. 8
Bliedung, E., Chorfängerin
Sraumens, C., Ws. 2
— 6., Kontoriftin 2
Haufchild, R., Bohrer
Scheel, G., Benfionär
Schüler, Portier
4
2
— M., Frau 4
MWildjhütte, F., Schneider 4


Majdhinenb.
Böhmer, A., Büroangeft. 2
— €, Invalide 2
Hanjen, F., Kupferichmied 3
— ß., Handlgsgebh. 3
— 9., Kontoriftin 3
Haß, M., Rentnerin 4
Koberg, W., Lehrer 1
Schnoor, E., Schloffer 1
17 E. Roberg, W. F.,
Mafjchinenb
Deicdhen, W., Keffelihmied 2
TFigner, E., Schmied
Frand, W., Wächter 1
$inda, St., Arbeit. Gth. 1
Aliem, D., Frijeur T. 5975
Lamp, K., Einkajfier {
Landtau, I., Malerei
Meyer, F., Maler 2
— M., Kontoriftin 2
19 geb. 3. Gasfir. 9
E. Möller, H., Eigentümer
(SGasftr. 9)
Broderjen, W., Zollaffift. 1. N.
Fiohmüller, E., Zugführ. 2
Gerber, H., Wollwr.
Haß, K., Kellner 3
Hübner, W., Kim. 1
Hüttmann, G., Pol.Wacht-
miftr. 8
Kähler, A., Wem. 8
Kauf, F., Schneider T. 2668
— ß., Handlgsgeh.
Kraft, F., Kontoriftin 2
—8 iD.
A 2
Laakmann, R., SARA
Pauls, X, Kfm.
Rind, K., Bürovangeft. 4
Star, S., Arbeit. 4
<- Gasftr. DZ
21 E. Doberftein, X. R.,
Bootsm. (Harburg)
V. Haus: und Grundeigen:
tümer-Verein (Holjtenz
ftraße 104)
Soldbach, H., Wi. 1
Hanjen, Ih., Poftichaffn.
KRöfter, M., Zollinjpett, 2
Kunft, N., Homöopath
Mertig, Lh., Kim.
23. 25. 27 E.. Efjel8groth,
%. M., Söhne
Efelsgroth, Holzhdlg.
T. 107, 2336
Kohlmorgen, E., Modiftin 1
— ©., Arbeit. 1
29 E. Spigbarth, F. OH. D.,
Schloffermfix. T. 3395 1
Bogner, G., Sportlehrer
— $., Buchhalt.
— %., Drechiler
Brenner, £., Mafjchiniit 1
Brügge, Gebr., Klempnerei
Dach, I. F., Schuhmacher:
meifter
Draeger, W., Bol. Hauptm.
Howe, M., Bote
HYörgenfen, L., Lehrer 2
Scheel, M., Wi. 2
Schulz, E., Bol. Hauptwacht:
Meifter 8
AWebekind, E., Schiffsführ. 3
AWengler, W., Spedition
31 E. Röllner, C., Ingen.
- V. Sohuldt, I., Bücherrebvif.
T. 1493 2
Buchholz, O., Frijeur 1
Büßau, A., Lagerift
Ch., W
— C)., Wow.
Kühl & Otto, Buchbinderei
Morik, N., Former H. 2
NitidhH, W., Zimmer. J
Otto, AY., Buchhalt.
Lfänder, K., Handlgsgeb.
Sie &., AS
a. D.
Teste, E., Arbeit. 2
Wild, W., Ww. 2
83 eriftiert nicht
<- Dammftr. Ze
35 geb. 3. Dammftr. 46
E SE F., Gelbgießerz
er
me;
Benzen, F., Kutidher 2
Ve
IT. zeit Wahlejtraße — 250 — MM
19 Sauberg, El, Arbeit, Dr. 15 E. Roberg, W. F., 35 Doje, M., Milcohdlg. 10 Außer, S., Frau Erde
26. 28 Berchim, L., Hausmitr.2


. Waifenhofitraße
Friedrich, A., Maffeur 1
Kairies, A., Näherin 2
Marenbach, E., Eijenbahn-
Majcdhineninipekt.
Schulz, M., Wächter 2
37 E. Sadau, U. A. I. I.
Klempnerei T. 2848
Henke, F., Mar. Werkhnftr. 1
Klopikke, X., Tijchler 2
Ledband, W., Hilfsichreiber
Meier, $., Frau X
U., Bankbeamt.
— ©. ©. O., Klempner
— f. M., Kim.
Schulz, A, Maler
— ß., Arbeit. Erde.
Banf, A., Telefoniftin 2
Swen Q., Mar. ABC
a. D. ,
39 E.Mefjtorff,F. A. Raffeeröfterei
T. 2565 1
Clajen, E., Mechanik. 8
Funke, N., Elektr. Ingen.
Kai, G., Nieter
Mey, SG., Ingen. a. D.
Sirampfer, R., Invalide
41 E. Rod, F., Spediteur T.
Arndt, A., Böttchermfir. 1
‚Krüger, M., Gemüfehdlg.
Lehnajdh, E., Schäftemach. 1
Schlüter, H., Schäftemach. 1
She D., Mafjchinift
DT
Voß, P., Schneider
Wegener, H., Rentner
— 3, Bürogehilfin
Weidner, H., Rentner
AWengler, W., Spediteur
T. 3029
43 E. Selmer, $. & Rolonial-
N
DD DD
waren T. 340
Dehnte, D., Frwudk-. 1
Chmte, X, Kfın. 8
Glawe, E., Haushälterin 3
Hamberg, W., Klempner 2
Kelbe, E., Küfter Erde.
Selmer, &., Buchhalt. 1
Sievers, O., Lagerift X
43a E. Selmer, F.L., Kfm.
Behrendt, E., Schneiderin
GSolle, R., Arbeit. Erde,
Möller, R., Schloffer Erde.
Moriken, S., Kfın. X
Scherf, D., Vhotographin 2
45 St. EL
E. Cvang.-Iuth. Kirchengem.
<- Knovoper Weg >
Rechte Seite
<- Treppenfir. >
2.4 E. Stadt Kiel
V. Heitmann, W., Rektor 1
1. Rnabenvoltsichule
1. Mädchenvoltsichule
Evers, L£., Hausmitr.
Schipmann,G., Bermeffungs:
technif. Erde.
— ©., Rektor Erdg.
E. Stadt Kiel
Hinz, ©., Zimmerer Erdg,
(om
— M., Arbeit. Erde.
Hiüls, H., Nieter Erdg.
— 6 Wo. Erde.
— W., Böttcher Erde.
öfter, F., Tijhler Erde,
Vollert, E., Schloffer Erde.
— 8, Arbeit. Erdg.
8 E. Stadt Kiel
Altenburg, W., Wi. 1
Arndt, A, Böttcherwerkit.
Kornak, K., Invalide 1
Künißer, W., Kellner 2
Markmann, E., Handelsfr.
— CE, Mechanif.
— $., Arbeit. Erdg.
— $., Stadtaffijt. Erde.
Beters, Ch., Rentenempf. 1
Reddemann, R., Rentenempf
10 E. Stadt Kiel
Greve, I., Rentenempf. 1
Haberl, D., Arbtrin. 1
Heejch, X., Arbtrin. H.Erdeg,
Kempf, W., Arbeit. Hl
löpfe, U., Rentnerin 2

Verde, H., Arbeit.
Sobodi, X, Schloffer LEN
— S., Arbeit. e
Meirner, A., Handel8sft, 2
SE &., Sat Erdg
Ohm8, H., SchmiedH.EICo
Schmidt, F., Wi. H.Erde,
Schöttfe, E., Seemann Wrde:
Siegel, ©., Dreher Erde
Zhomjen, M., Frau H. 1
Thurau, RN., Monteur 1
— %., Handelsm. 3
Weije, B., Frau
Wolfkfteller, H., Fettiwr.
12 SH Kim.
(Düppeljtr.
V. Sell, B., Arbeit (14)
Kiel. Brotfbrk., E. S. FÜ
Nachfl., W. Nehljen T-
Schröder, W., Kutfher 9
SO Ah 2
olfiteller, ©., Kfm.
14. 16 E. Nehlien, W., Kür
(Düppelftz. 5) 1
V. Sell, B., Arbeit.
Kiel. Brotfbrk., E. Q. FO
Nachfl. W. Nehljen T
Schmidt, H., Schneider
<- Gasftr. DZ
18 E. Meier, F.W., Koloniel
waren T. 4221
Freeje, A., Rentnerin 1
Giejede, O., Keffeljhmied-
— ., Pugarbirin. 2
Glismann, &%., Rentneril
Horn, R., Prokurift 3
Iohannjen, H., Seemann 3
Iooft, H., 1
Kunze, W., Portier %
Leddin, D., Handlungs0®,
Meier, I., Kfm. 3
DOrtleb, A., Frau 3
Schreiner, 3., Näherin
Wagner, W., Schneider
E. Renz’ ihe Erben
V. Suth, R., Frau
Glismann, R., Maler
Snaß, W., Hın. Angelt.
Hartung, A., Schneider 310
Huth, M., Bertret. TI 2
Veterjen, H., Maler
Rojenbaum, B., Bäcker
AS
vn
20
Steffen, E., Gemüfjehandl0
K., Heizer LE
Tillmann, S., Uoem. f
22 E. Rarde, X. Ch., Kunftn6s
T. 2424
Diertjen, ©, Arbeit. 3
DQuaß, R., Flechter En
— R., Fledhter rel
‚ Tompel, A., Schuhmadht 1
Weffels, D., Oberpräfid %
jefret. ti. N.
Wolter, D., Frwdk.
u m. $
24 E, Sandtau, 6, Ch. LOL
meiflter 1
Bijchof, W., Schmich 2
Gufjet, £., Wim. 3
RACE al Berfäuferit £
Landtau, Ch., Invalidin 7
— £., Stenotypiftin H.
Sangholz, O., Schuhm.
Möller, A., Botin
NRbheder, A., Bote 1
Schneider, X., Monteur
Stida, %., Glajer 2
Wieje, W., Arbeit.
26 Ei ® W., Kin
ingftr. f
V. der X Fijhväuert”
Dawarg, O., Buchhdlg- ‘2
Greve, O., Monteur 2
— Y, Wo.
KHöveler, H., Lehrer 1
Kuper, A., Schloffer AN
Kuticher, W., Mechanik EI:
Rus, Zh., Eijenb.Bedienflh
Lindner, D., Maidinen. x
Stöden, jun, &., Solo 1
Struve, R., Schriftfeß.
Thier, H., Maurer


FC" 7
eo 05


Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.