NH. Teil
7a Yacobjen, W., Www. 2
Lüdemann, E., Kfın. $
de Mooy, K., Kaffee T. 4790
Schrader, E., Frau
.— G., UAngeftellt.
— ®., Udem.
Sell, X., Wo.
— 9M., Lehrerin 1. v. N. 3
Weßel, W., Schuhm. Erde.
E. Yunfer, X. N., Technik.
Braker, H., Poft Inijpekt. 3
Eijenblätter, F., Aktenheft.
— M., Frau Erde.
Freyberg, N., Buchhalt. 1
Soo5, C., Wim. 2
— D., Mitteljhullehr. 2
Mannweiler, X., Benfionär 3
Mühle, W., Offig. d. Han
delsmarine 1
Veterfen, M., Yuft.Ob.Sekr. 2
Hberg, F., Renten
empfängerin 1
Schlüter, H.,Eij Betr.Aifijt. 4
<- Iungfernitieg DZ
11 E. John, R., Ob. Ded-
offizier. a. D.
Bruhn, C., Buchhalt.
Gebhardt, E., Schlachter-
meifter Erde.
IYohn, BR. Photographengeh. 1
Langmaat, W., Kfm. 1
MRicper, H., Lebensmittel Erde.
Stahl, A., Buchhalt. 8
Zhon, K., Ob. Steuerfetr. 2
Wahrlih, H., Frl. . 4
13 ertitiert nicht
15 E. Brindmann, Rb.,
Bäckermftr. (Yungfern-
AS
©
1
4
ftieg 28)
Calljen, B., Hebamme 2
— ©., Schifistoch 2
Dethlefjen, I, Land.Ob.
Infpektor N 1
Hedert, I., Arbtrin. Erde.
Henojch, W., Kim. T. 1708
‚Röfters, E., Wem. 3
Mayer, E., Land.Db.Setr. 2
Meyer, H., Schuhm. Erde,
Niffen, H., Frl. Erdg.
DOlszewsti, B., Schneider 3
Dit, E., Schneidermitrin.
N, Ingen. 3
Rankenburg, L., Wi.
Schiller, F., Angeftellt.
17 E. Hohnfeldt, M., Mar.
Ob. Feuermftr. a. D.
Elitermann, €., Boftfetr.a.D.
1
4
Hartung, W., Kanzl.
Setr. a. D. 2
Horn, F., Rentenempf. 1
Kellner, X., Ob. Verwalt.
Ynfpektor T. 4273 2
Laajch, A., Buchhalt. T. 1
— F.Eijenb.Ob.Setr.i,R. 1
Oldenburg, Ch., Meierift
— Q., Meierifit Erde.
— W., Milchhla.
Schnad, Ibh., Zollaffiit. 3
Thomajcht, O., Kim. T.3968
Zröglen, E., fın. Angeft. 2
Wöhlt, W., Straßenb. 4
Schaffner
‚19 E. Einfeldt, X. H.,
d Malermeifter
Börenjen, ©. D.,
jchullehrer ti. NR. 2
Einfelbt,E., Kontoriftin Erde”
— &., Stenotdpijtin Erde.
Kühler, Ch., Wmw. Krdg.
Laejh, D., Ww. 4
Lange, RN., Marinewert-
meifter a. D.
Peterjen, €, Rentnerin 2
Nadde, I, Arbeit. H;
Rieger, I., Lebensmittel
Stromeher, O., Bürodiät. 1
Vollertfen, X. Pol. Wacht:
meifter 1
Wagener, O., Stadtajffift. 3
Bapfı W., Werkmftr. 8
E. Grannemann, R.,
Rentner (Bejelerallee 59a)
MV Grannemann, 8., Mechaz
Sternitraße
21 Bejtmann, Käthe,cand.med.
— Zh., Ob. Bollinjpett. 2
— %., stud. ing. 2
Heumann, E., Betr. Ingen.
Jürgens, D., Frl. 2
Meier, E., Boltsichullehrer 3
— ©., Studienaffeffor 3
‚Jerratich, Th., Schifsoffl. 1
Moslener, A, Ob. Schullch-
rerin £. R. 1
— 9, Ww: 1
— M., Mitteljdhullehrerin 1
Richter, Ob., Ob. Telegr.Setr.
— €, Cellift
Schüler, Ch., Malermftr.
— 6., Rentner
— ©., Eleftrotechnikfer
“ Stappenhed, B., Student
—<- Möllingfir. >
<- Cdernförder Sir. >
23 ertftiert nicht
25 E. Henningjen, R.,Privatier
(Möllingjtr. 26)
2
2
2
Funk, B., Schloffer 4
— WM. Ww, Y
GSipp, M., Wim. 1
Soldmund, G., Majchinen-
{Oloffer 4
Srage, B., Arbtrin. X
Harlof, S., Ww. 8
Haß, H., Maurer 2
Rabe, A., Arbeit. 2
Schlüter, Ch., Tijchler Erde.
Schaefer, M., Dreher 3
Union, Färbereifil. Erde,
Witthinrih, H., Fın. Angelt.
27 E. Yohannjen, N., Fettw.
Bauer, I., Rentenempf. 83
Brüggemann, W.,Kapellmftr.
Ehlers, H., Yrivatier +
Hering, M., Wim. 8
Kleinoth, A, Mafjchinen:
{Oloffer 2
Köhler, R., Optiker 1
Kolator, St., Tijchlerei
29. 31 Rnabenvoltsjchule
E. Stadt Kiel
Wittorf, L., Hausmitr.
—<- Rronshagener Weg DZ
Rechte Seite
2 E. Hecht‘ihe Erben
V. Hecht, E., Privatier 1
Bruhn, E., Haushälterin 1
Danneberg, E., Prof.,
Studienrat 2
Hecht, H., Handelsvertreter
T.. 5505
Heering, E., Verwalt. Inijp.
Holstein, E., Prokurtit
arr, H., Modelltijhler 4
Möller, F., Kim. T. 5816
Rufhewenh, O., Reichsb.Rat
Schmidt, F,. Architeft 2
Sievers, G., Modelltijchler
— R., Buchhalter 2
Stalberg, E., Lektor a. D. 1
Weitphal, B., Laborantin 4
€,
— €, Wo. 4
2a E. Siemen, $. V., tomm.
Landesjekr. 1
Fehrs8, H., Artift 2

5 2
Kappel, 3., Volfsihullehrerin
Mörfjch, M., Buchhalkt. 3
Delter5, A., Steuerfeir. 3
Linn, 6, Wo. 4
Naun, A., Kapitän Erde.
Neeje, I., Bürovorfteher
Schöning, E., Fettwaren
Siemen, ©. Mufiker
— ©. €, Mufiker
4 E. Sievers, Ih., Gaftw.
(Gr. Kuhberg 46)
V. Groth, A, Ww.
Dörfhmann, A., Tijolerei
Einfeldt, B., Iöpfermftr,
Emde, M., Dr. jur., Rechts:
anwalt TE
Kirchhof, W., Rentner
Krüßgfeldt, O., Rechtsanw. 1
1
1

nifermftr, Men enfer: 12)
Bauer, D,, Wo. 8

— 240 —
4 Steen, O., Arbeit. H,
Teste, A., Abteilungsleiter
Ihode, H., Reifender Krdg,
Warnde, L., Konfitüren-
händlerin
— M., Wo.
6 E. Stange, &., Rektor a. D.
(Neumühlen = Dietrichs-
dorf, Hohlweg 9)
V. Baajch, Ch., Lehrerin
Baajch, Konrektor iR.
Dellin, KX., Bürvangejt.
Maaßen, E., Ww.
Sieger, B., Reifender
Tiemann, $., Konrektor
Wendling, D., A.
8 E. Beng, E., Frau (Bruns:
wifer Str. 37)
V. Bujh, F., Baugejchäft 4
Bujch, K., Buchhalterin 4
Möller, O., Reijender 1
Spethmann, H., Ob. Umt8:
anmwalt
Wa, E., Handelsvertr.
T. 1484
Wolf, M.; Stadtamtmann
Bollmann, I., Handelsm. >
—<- Jungfernftieg Z
10 E. Kahl, D., Schiffszimm. 1
Bendfeldt, K., Bierfahrer 2
Bönijch, E., Frau Erde.
Braajch, W., Steinmeßg
NSS
2
1
8
Hannemann, H., Ww. 3
— ©Q., Arbtrin. 3
— M., Widlerin 3
Möller, A., Arbeit. Erde.
Mordhorit, F., Arbtrin. 3
VBehmann, R., Schneider 1
Lrieß, I, Invalide
Schiefelbein, M., Frau
— %., Bol. Oberwachtmfix.
Stahl, $., Rentenempf.
Unger, F., Klempner
Wefiel, W., Zimmerer
12 E, Viper, N., Tapezier
Behr, S% Schneiderin
— ©., Wow.
Blund, H., Schloffer
VBöhde, A., Wim. Erdg,
Einfeld, H., Ob. Pojtjihafin.
Hentk, A., Handlungsgeh. 4
Nagel, O., Bankkafjierer. 4
Neiknik, N., Majchinenb. 2
Slomian, F., Inftallat. Erdg.
NN
Rohr OR

Tamm, O., Auffeb. 3
— 9., Kontorijt 8
Wittrin, L., Wi. 2
14 E. Daniel, W., Maurer Erde,
Chriftion, O., Monteur Erde.
Cudnachowsti, TX., Ww.
Diegel, KX., Mechanik. T.
Gohlte, A., Monteur
— €, Schloffer
— 6. D., Autofchloffer
Hahn, I, Boftichafin.
KieShauer, L., Ww.
Anittel, W., Majchinenjhloff.
Liborius, N., Lithogr. 2
Sörnjen, E., Angeftellt. 1
16 en A, 6. D., Kim.
(Nr.
Chriftianfen,B.,Neijend. T. 2
DH 090909
Öloe, B., Elektrik. Erde.
— W., Wo. X
Lange, I, Schloff. 4
Silienthal, W., Arbeit. 3
Mohr, A., Vertr. T. 734 Erde.
Müller, H., Ww. n
Schumann, F., Zufjchneid. 1
hießen, I, Zolljetr.
Webgel, E., Wm.
18 E. Steffen, U. 6. w., Bim.
Hanjen, A., Ww.
Hinrichs, A, Drogift
Lerau. £., Sekret.
Spaeder, G., Rentner
Sıeffen, W., Rolonialwr. T.
Kim
— F., Kim.
Stephun, W., Frau
Voß, I, Schants.
W., Arbeit. 4
Wolff, E., Telegr.Werkmitr. 2
<- CEdernförder Str. Z
<- Wilhelmplas >
xD
Denn
E

Krebs, G., Klempnerei
— S., VBerwalt. Infp.
T. 6146


Stiftitraße
Benannt nach dem an derStrake
belegenenRatj er-AWilhelm- Stift
<- Jungfernitieg De
Sinfe Seite
1 E. Rres, B.I., Drogerie Krdg,
Beuc, U., Stadtaffift. 1
Bremer, Ch., Tel. Gebhilfin 2
Wim 2
Dette, B., Frijeur Erde.
Drücke, Th., Handlgsgeh. 1
Rachau, A., Maler
— ®., Tijchler
Schumann,
3, BProkurift
Schnoor, A., Wiv.
Wolf, B., Bapierhdlg.
— £., Dentijtin
Berbif, O., Kim.
3 E. Schnoor, D., Wiv.
Alpen, O., Lehrer
Brods, E., Kaffiererin Erde.
— 9., Lebensmittel Erde.
Coopmeiners, B., Schriftjeß.
Rehn, E., Zimmerer 4
Repenning, H., Mar. Wert
meifter a. W. +
Schümann, E., Ranzleiangeft.
Ulrich, E., Rechn. Rat 2
Voß, F., Benfionär 8
Werner, A., Schornfteinfeger:
meijter Erdg.
— $., cand. jur, Erdg.
Witte, F., Büroaffift. 2
Bimmat, F., Tijchler 4
5 E. Dehning, H. I., Lehrer
T. 2841
2
Aberoth, F., Wi. Erdg.
OD I— ©0000 0000 HR
Bofert, M., Rentnerin 3
Brorjen, A., Wi. t
— W., Lehrer 1
Dehning, K., stud. phil. 2
Hanjen, E., Maler 4
werfen, A., Konrekt. iR. 1
Schierwagen, X., Wmw. 3
Springer, N., Marinewert-
meifter a. D. 2
Trojchke,F., Majchinenjhloff.
E. Schlotfeldt, X.F., Rentner
Brumme, A., Schneiderin
SS]

— €E€., Prokurijt Erdg,
— ©. Werkimftr, Erdg.
— %., Schneiderin Erdg.
Frieje, N., Maurer 3
Haas, H., Schneiderin 2
— X, Rentner 2
— M., Kaffiererin
Hanfjen, B., Buchhalt.
Huß,K.,cand.pharm.etphil.
Koplin, K., Arbeit. H.
‚ Mordhorft, E., Privatiere 1
— F., Lehrerin a. D. 2
RetersS, E., Müllermftr. Erde,
Schäffer, W., Eijendb. Beamt.
2
Sievers, Th., Maler 4
Standte, M., Ww. N
Steffen, E., Mechanit. 2
E. Nönnau, F., Gen. Agent.
T. 83277 1
Bo, G., Büroaffijt. 1
Deppe, W., Glühlampen-
großbertrieb T. 4248 Erde.
Cllermann, A., Ww. 8
Hammerich, E., Ob. Kellner
Harms, C., Ob. Poftinjpekt. 2
Keller, A., Benfionär 8
Krag, Zh., Ww. 8
Nönnau, A., Handlungsgeh.
— F. & Söhne, Eijengroß-
handlung T. 3277
— W., Kfm. 1
Schlenter, P., Ww. 8
Steiger, R., Mufiter 4
Wörpel, E., Poftinfjpekt.
11 E. Schwarzer, H., Frau
V. Plambed, W., (Sophien-
blatt 1)
Hikegrad, G., Oberinfp. a. D.
Krending, H., Land.Ob.Setr.
Kuchel, E., Bankprokurift 1
— I. Aratgebilfin 1
Kurzhals, M., Ww. 4
Labuhn, K., Reg. Baufjetr. 3

«<- KRronshagener Weg >
Stiftitraße
23 E. Verdied’iche Erben |

11 Rüdemeffer, 3, SandeSaml
a.
EN ‚Stubienaffef AM
Öttig, B., Wim. A
— Emma, Briv. Nahjdule 5
— GElije, Briv. NähjhWe
Schwarzer, R., vereidigtt
Bücherrevijor T. 5967 *
(Mr. 71
V. Blambed, W., (Sophiel‘
blatt 1)
Bacjen, A, Nöntgenafiijtenfh
0, AB, Y el
— CE. Clettrif. y
— £., Stenotypiftin $
Frey, H., Kanzl.Angeft. E08
” Heldt, K., Majchinenhola, ©
Hofmann, R., Dachdedm 3
‘7 T. 8716 a
% A)
2
2
— 3, We:
SFenjen, A., Lehrerin
SHling, €, Rechn. Rat
— ß., Student Y je
Rropta, O., Ob. Mafchinil
Ottens, A, Korrejponden!
— 3. Studienzat 1.0. 3
— M., Korrejpondentin
Veterfen, D., Lehrer 8
Lilmann, S., Ww.
Schindibet, 3, Dr. phil,
Stubdienaff. 8
Schwarzer, K., HandelSidW®
<- Möllingftr. Z
15 eriftiert nicht
17 E, Niebuhr, %., Bofeinipel
(SYahnftr. 10)
N
Brügge, W., Kfm. } BE
Burmeifter, C., Aw. A
$., Tijoler Erde
Saufen 8, Böden vn u
vöge, ©., Buchhalte A
O., Dreher Erdg
— $., Lehrer Erle
Sehrz, Tb., Bankbeamt.
Holzapfel, A. Schiffszimme

Schlichting, R., Handelsvett MM
Schmidt, E., Frau TE
Subhr, D., Wo. LEN
— W., Stadtfjefr. N Es
19 E. Scholz, 6. B., Wa
lad. T. 2893 »
Bittner, W., Handlasgel- 2
Claholz, A., Kanzleijett. 5
Gaber, F., Ladierer 4
Saigallis, I., Seemann A
Ding, 5. Sandio. Gäri,
Knorr, V., Frau 4
Köhrjen, L., Ww. in
Ber Sy bensmift }
irren, W., Dozen $
Shol0.4.8 Sogn, Sad” .
meijter T, A
— B., Sadiermfir. _T. 280
Steffen, F., Handelsm..
21 E. Sehmberg, I., Ingell-
Wilhelminenftr. 47) A
V. Ka X, Sin e
Bunt, ., Stupferjhmich,
Fleifdhmann, &., Näherik, ©
Hagedorn, Bol. Wacht a
Yacob8, D., Kellermfit-
SE Ce Konto:
— B., Rutiher t
ein, S Ef Erde;
abbenbhöft, S., .
Arüget, F, Kupferichmie® S
Dur, W., Maurer 1
Steffen, O., Verfäufer g
Wellner, L., Www. %
V. BVerdied, X., Schiffbal-
Bauer, A., Ww. *
Fichenauer, M., Ww. 4
Ladewig, Ch., Ww.
Lefiler, M., Stenotypiftit
ZA Si N
ethe, £., .
Niemann, O., Wertmftt-
Oöbahr, F., Kutjher
Beterjen, F., lektroted®
Rieper, I., Arbeit.

Malchau, D., Mar. Ing. a. D.

Berdied, B., Schneider18 FE Somarzer, ©. Sa A
224 20 4 a San A a 1 a


en ; OR Se a ö 9 en m ya N a O0 70 SP OP PC En
N n jr SA Wa €2 OD CO CDLDLDLD U IA 55 595 0 30 SE POPDP DPA PSP) I 1 EEE AED N KakarDE ES mM
2210310 A %


Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.