IT. zeit
2 Seffing, Fr., General»
major a. D
— R., Frl.
Lohmann, O., Prokurift
4 E. Beder’jhe Erben
V. Michael, Frau
(Esmarchfir. 61)
Brandau, E., Angeft.
— €, Buchhalterin
— W., Angeftellt.
Ibbeden, E., Neferendarin 1
Knoop, C., Tanzmeifterin
— ., Dr., ftellv.Intendant
Wenk, M., Priv.Setretärin 1
4a E. Ahrens, Chr., offene
Handelsgef. (Knooper

}
1
T
I nk
Weg 99—108)
Ahrens, G., Kim. Erde,
— M., Ww. Erdg.
— W., Fabritbef. 1
Hanjen, K., Prokurift Erdg.
Pries, M., Schneiderin
— W., Arbeit.

Schmiedbing, M., Frl. 2
6 E. Bagel, AU., Kim. T. 1667
Belzinger, G., Photographin
IJaenide, G., Tanzlehrerin
— %., Yanzlehrer T. 6027
Lebin, F., Mar. Baurat 1
Lohmann, Z., Benfionat 1
8 E. Schmidt, A. €. G.,
Admiral a. D., Erz. T.
10 E. Sattig, %., Ww.
Rofenfeldt, H., Hauswart

12 E. Sauermann, E€., Dr.
Mufjeumsdireft. T. 2414
Borger, R., Dipl. Ingen.

Reventlouallee
28 E. Benz, M., Wow. Erde.
Barthel, E., Kupferfchmi
— €, Wo.
— %., Beleuchter
Beich, M., Wiv.
Edler v. d. Planig, CE.
Regierungsrat
/

Ar '
Nichterftraße|
(Stadtteil Holtenau)
Örunditüde d. Bauvereinz
Holtenau, e. 6. m. b. SD.
Linke Seite
Bange, E., Bol. Wachtmft
3.5 Cwolb, $., Kanaljteuerer 1
Örön, F., Kfm.
— F., Lotje
Hiort, C., Wow.
7. 9 Beta, M., Kanaliteuerer 1
Dibbern, I., Heizer Erdg,
Erdg.
11. 13 V. Rod, R., Majchinift
— S., Sielmärt.
Bräich, G., Kanalsteuerer
15. 17 Chriftenfen, N., Lotje
Erdg,
Hornung, H., Aifiit. Erdg, | Hinz, F., Lotje
St tn Eier <- Haykenfir. DZ
warz, C., Frau A x
— M., Saborantin Erde, MO aa SS, Hana
14 E. Arab, I, Frau Wehrend, D., Ww.
Friedrich, E., Kim. Gth. — W., Arbeit.
Haendler, E., Pbhotographin
T. 4238 z
8
— ®., Bbhotograph. T. 4238
Hanjen, €, Schiffb
23 Bande, A., Kanalfteuerer
—<- Lüttjohannftr. Ze
25 Riemann, ©., Kanaljteuerer

1
Brand, I., Dipl.Candw. Erde.
Schüß, Ch., Aerztin T.470
Wilhelmy, E., Kim. Erde,
30 E, Göbel, W., Bianohdl.
T. 1159 Erdg.
<- Niemannsweg
<- Wendenburgftr. >
Kaifer Wilhelm-Kanal, Bez.
1 V. Nievers, I. Zimmerm. Erde.

— 210 —
(Straßenbild zu Ringftraße)
ed 3 Mal
3 Hienble n
Bl LEE
3)
2
1

f. d.
1
1

7—11 E. Weftfälijches Kohlen:
Kontor SG. m. b. H. (Ham
burg)
V. Sieler Kohlen-Kontor
(Holitenftr. 55. 57)
Kieler Kohlen:Kontor SG. m
b. ©., Kohlenhandel
38, 1846 Erdg.,
T. 38, 1
NRaßmuffen, C., Futtermitr.
13 E.BijdhofM.A.Kraftfutter-
jabr. (Wilbelminenjftr. 22)
15 E. Yenne, M., offene Han-
delsgejellidhaft
I:
1
49

ra Senne, M,, LQübed, Zweig:
U Bootoorapble Rechte Seite > niederlaffung i. en DE
2 An. | < Rnftanienallee > Großhandig. T. 949, 950,
Reujch, B., Studienrat 1 | 2 V. Ramm, Ch., Ww. Erdg. 83091
v. Saft, $., Ww. ig. Komm, B., Ww. Erde, =<- DHopfenfir. Z
Scheler, H., Ingen. 174.6 VW. Böltert, G., Benfionär 17 eriftiert nicht
v. Siegfried, E., Nittmftz. Wajenig, D., Lotje KErdg, | 19 E. Preukijher Staat er
a. D. 2 — 9., Seemann Erdg. Amtsgericht 51
b. Trenf, W., Hausdame 2 | 8. 10V. Laß, W., Schiffstpt. Mielte, E., Strafanit: Vorft.
b. Trotta-Treyden, F., Ww. Nüß, E., Kanallotje Erde, — ®., Student Erdg.
16 E, Rahn, D., Dr. phil.
(Schüßenwall 43)
Lindemann, €., Baftor iR.
Ploen, D., Frl.
— M., techn. Ajfiftentin
Sebelin, S., Frl. 1
vb. Wiffell, K., Buchhdlg. 2
18 E. Dvormann, E., Torped.
Oberleutn. a. D. T. 1452
Doormann, A., Wi. 2
Kieler Teerberwertung SG.
m. b. ©$., €. Doormann
& Co. T. 1452
Preuner, G., Prof. 1
Punic, KR. Kunftgewerblerinl
20 E. Sammers, S., Kfın.
(Merito)
V. Bajhburg, H., Fk.
(Lornjenfir. 36)
uchs, MM, Ablefer
toßfuß, O., Mar. Ob.
Stabsarzt
22 Mohr, F., Lotfe
12, 14 V.Meimann, &., Majchin.
Lippert, A., Diakon. Erd
—<- Haybenfir. Z
16. 18V. Horn, W., Ranaliteuerer
Kraft, R., Benfionär Erde,
20 Wallis, I., Lotje
—<- Vüttjohannftr.
<- Feldmart DZ
NMingitraße

Dei der Anlegung al8 Um:
faffungs-, Ning-Straße gedacht
(Straßenbild j. nächite Spalte)
<- Sopbienblatt
Linke Seite
1.3 E. Sing, K., Kim. (Meß=


b. Montigny, C., Frhr.,
Oberleutn. 3. S. A
Niemann, €, Ajfift. Arzt 2
22 eriftiert nicht
24 E. Krupp, Fr., A. G., Gerz
{traße 72)
E. Sins, W., Handlgsgeh. 2
V. Mojemeyer, Verwalter
(Helgolandftr. 9)
Sabl, E., Gajtw. T. 5865
Matthiejen, E., Frau Erde.
Erdg,
Erdg.
— W., Gerichts-Refer. Erde,
Schwof, X., Ob. Wachtmftr,
21—31 E. Vreußijher Staat
Amtsgericht T, 324
Anwaltszimmer d. Land: u.
Amtsgerichts T.
Landgericht T, 1289
Staatsanwaltjchaft T. 128
Hellmich, H., Yuft. Wachtmftr.
M., Wow
Hin, BL, ut. Wachtmftr.
Magnuffen, F., Oberheizer
— %., Schloffer
Buk, I, Kontorijtin
— %., Iuit. Wachtmftr.
Wendte, C., Iuit. Wachtmftr.
— M., Verkäuferin
<- Königsweg DZ
33 E. Qauers, YM., Architeft
g.
58
55
$
43 E. Jacob, I.

äftSführ.
Topolsti, E., Wirtidhafterin
BO Buder-Großhbdlg.
T. 146 H. Erde.
9 E. Bieger M. N. W., Kfm.
(Holtenauer Str. 69)
Bardenhewer, UF. Hdlgsgeh.
— F.,Brauereimajch. T. 5855
VBjörner, I., Schorniteinfeger
Edeia Großeinkaufsverein d.
olonialwrhändler. T. 5781
u. 5782 Tl.
H.1
2
Gottorf, W., Kutjcher
Horn, D., Kranführ.
Otto, F., Bez. Schorniteinz
feger . Erde.
AWarentransportgef. m. b. ©.
41 E. Fretwurkt, E., Frau
Büfing, H., Dr. med:, Stadt-
arzt Erdg.
Fretwurft, AM, Kim. Erde,
—& Co., Schokoladengroßhdl.
T. 2472
Gätde, M., Bürogehilfin 1
— R., Kirchenverw. Ob. Inip.
Yaeger, I., Kirchenbeamt. iR.
., Dr. med.,
Sanit. Rat T. 3573 Erde,
Jacob, G., Med. Praktifantin
Weinberg, E., Frau 1
Willert, A. Hafeninipekt. a. D.
S., Fr 2
wE Juler, SM, Lehrer a. $.
Buchwald, F., Rentnerin
Höppner, E., Waren-Agent.
T. 664 1

„ Ingen.
Iuler,
1
SM, Dipl. Low. 2
47 E. Bedendorf, F., Schuh=
hdlg. T. 28 Erdg, u. 1
Allgem. Konjumberein, Fil.
ABmuß, A, Kfm. is
Schufter, A., Rechn.Rat 3
Schwandt, I., Gerichtsvoll=
zieh. 2
<- Rapenkfamp D
E. Rowedder‘jche Erben
V. Zheede, M., Frau (Gas:
itraße 2)
4
Fienke, O., Bflegerin Erdg, | 65 E. Wilde, A, Dr. mod
Lübbe, G., Kfm. T. 3558
Me ®., Kanzl.Wifiit,
N ı
Sell, F-, Rektor a. D.
&
1
E. Camps, D., Clektrotechnit.
(%r. 55)
Amtsanwaltichaft T. 325
Amtsgericht, Büro .
Erdlof, V., Iuft.Wachtmftr. | 67
Soffau, F., Verw.Inijp. 3
Erde.
E. oolt, 3. -&., Kfm.
T. 28381
DHYooft, F., Sekretärin Erdg,
Sefretärin Erdg.

Mocdhorit, B., Erpedientin
Schuhmacher, H. I.
Fr,
Handelsbertret.
1
Schur, W., Lohnbuchhalt. 2
E. Camps, D., Elettrotech=
nif. T. 178. 179 1
Egger8, E., Majchinift 3. S.
Süldner, A. Autodrojehkenbef.
1. 4640-2,
8
— M., Kraftwagenführ.
Herekjen, E., Ww. 2
— 6., Buchhalt.
2
opp, A, Wi.
(Xönigsweg 26) Sangmaad, Y., Arbtrin. 3
E. Qauers, X., Architett T. Baulfen, S., Lagerhalt. 3
Lauer8s, I. 'YM., Baugejchäft, Roth, H., Abteilungsitr. 2
Erdg. Seivert, R., Nieter 1
"Holzhandig. T. 197
M., Wi Si
35 E. Ruhftrat,
mw. Erdg.
Ernit, Fabritt.
(Göttingen)
tarfen, O., Elektr.
Wehber, F., Ziv. Ing. T. 5235
57 E. Sinn, %., Technik.
(Nr. 57a)
E Ringftraje
37 Schmidt, A., Gejch57 Qabahn, R., Kim. I
Lajrenz, H., Ziv.Inael 9
Su 1742, Ede ] 1
hoof, F., Rentnel I
57a E. Sinn, M, Zehn N
Baugejchäft N. Sinn
Dahmke, M., Direftor
1.2127
Jaeger, E., MW. |
— &., Gewerbelehrerin
Kodhlmorgen, W., Bud
Kunde, €, Hochbaufe
— 8, Fr. Angeft. 8
D % Frau
Sierla, %., Db.Steucch
Treptow, T., DO +
AWeidler, H., Majch

3 Ingen. i “BD
Bind, H., Kfm. .
59°E. Albrecht, W., Ele‘
mftr. (Kirchhofallee N A
Albrecht, W., Yuftallatil
gejh. T. 2868 | 1
Bande, H., Schmied
Haushahn, P., Tapeslet
SZönfon, A., Ynvalide 4
Schulze, H., Puber E
Thauß, L., Ww. {
<- Rirchhofallee DT
61 ertftiert nicht w
63 E. Larjen, O. Yır Zu
mtr,
Beder, H., Steueramtml-
2/69 E, Riaer, %., Landml-
Billing, H., Werkmflt.
Fürftenberg, A., Handel,
vn ‚Geitfändiet "I
— F., Naturheilfu: Ba
Heller, K., Manufaltuhk 8
SHornburg, W., Ben El
arjen, O., Zigarre: Cr
NReimers, R., Mufiklehrerik
— M., Ww. A
— W, Mar. Ob. Zeh E
a. D.
NRohmer, R., Berw.Iuipel
Schwarz, O., Ob. Boftiel®
Steffens, K., Ingen-


_

© ra T. 6260 E
ap, 6., mw. er
Sehr, D., Majoinenbih En
Leiftner, F., Ww. 9
Moinar, M., Wertüht
Mordhorit, E., Am. Erde
— 9, N al C
Rabhn, M., bhotogr- ;
ET Gigentühb
u fum Ba
V. Hübener, I. (Exergie®”
bla 28)
AWberts, D., Bürogeb-
— B., Hausmftr. a. f.
Bölling, E., RentenemP!
Kuniß, F., Anftreicher
Maß, Sea
— S., Pflegerin AR.
Rodel, G., Wertufiz, PA
VBaukzen, E., Händler
Schütte, A., Rentenem“
bfängerin
= Se CE
— CE, Verkäuferin
Warlih, Ih, Inital- A
Bimmermann, E.,

oa

2
3
8


(Flensburg)
V. ae SS
mftr. %
Borchert, B., Sonn,
Haufchildt, O., Bol.S
Jürgenjen, A., Ww.
Meinte, E., Ww.
Schmidt, B., Frau
Ss
z
=
>


V. Meier, H.M. D., Tapezier,
T. 2266 H.Erdg.


mania-Werft, Kiel Ding, G., Hotelbej. T. 5865 Baugejchäft N. Sinn T. Wabhrlich, E., Dreher
Re.V. Regenbogen, C., Werft: RampovSfy, O., Tatler 3 Boyjen, H., Monteurtechnifk. Bregas, M., Schriftleiterin — &., Kontorijtin tet 4
bireftor . T. 3189 A Pries, W., Dr., Nechtsanw. Kühl, W., Roftprattik. 1 Dahl, A, Schneidermfitz. 71 E, Beterfen, G., Be 3
Kraut, E., Modelldrechjler | 5 E, Pflug, D., Margarine: Seifert, E., Sandmajch. Nfın. — G®., Rontoriftin Erde. AUtzert, A, Arbeit. ut
Regenbogen, E., stud. med. Ind. Prod. T. 55 ne Bollmann, Gebr., Fellbdlg. Hanjen, M., Kfm. 1 Vendfeldt, W., Arbei En
26 E. Sohr, 6. F., Baurat I | GEinfeldt, R., Wo. 1 ; 4812 H.Erdg. | — %., Ww. 1| GConzadi, M., Hafendk
Gliente, D., Wo. — M., Fl. 1 | 37 E. Bieger, M. N. W., Kim. Heberling, V., Dipl.Ob.Ing. Dikhagen, E., Maid Erdg:
Lohr, £., stud. jur. 1 Führböter, U., Ingen. 1 T.1058 (Holtenauer Str.69) Hatobjen, H., cand. jur, 3 Ihloff. Erd&
Stange, Ch., Mar. Stabs: Pflug, D., Ww. 8 Hanjen, 3., Arbeit. — 3., Eijenb.Injpett. 3 | —W., Büroangeftellt. PS
zahimeifter Me Schmütjch, H., Ingen. 1 Schlesw. Holit. Chem. Fabrik Klindt, H., beamt. Statiftik. Chmte, B., Ww.
— Q., Meferendar Schwof, M,, Gausdame SG. 3ieger jun. T. 3821 König, C., Lehrer 3 Hänfeh, I, Arbtrin.

Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.