Prinz Heinrih-Straße
a
Smtmola, S.Wertit. Borfich,
Se Gebr. BauelS

Tkaujmann
Y
; a a Sasfelen
= W, Bauunternehm. Erdg.
Wolfram, %R., Kontre:
6 Eau a. D. 2
Sit, X Ten
Edi, S., Tijchlerei
age. Fuchs, ©. Hau-

4
% Em, Frau en 45)
ns , Baugejch.
Fb S 55 17 Erdg.
en etinijch, W., Wi. 1
Sohmann, A, Bagerbotiteb,
Si E., Sehrerin
‘ en, ., Maurer x.
Stelaßen, A, Schifib. Erde.
Stump € 3. Ob.Stücmftr. a.D.
A ., Frau Erdg.
ee I., Nentenempf.
obel Ti. Erdg.
Böge, E., Strakenb.

Schafin.
Se Böge, dm M., Frau
Dal, $., Wartegeldbempf.3
"tn W., Schneider Erde.
Demann, X, Wächter 8
© U „Setie © 2
RO BE rijeur Erde.
Tiejenleg. 1
. Selle, "GE Ge
4 4
Sul, & e Rontoriiin 2
N r ‚oftjekr. 2
Schütt, A, Arbeit, 4
S , Arbeit. 4
Sommer, N A ne 4
üchtel, 8
3 Botfieie
z abern, $., Kim.
Erde.
Sahne Chr., Kutider 3
Dobe Grpedient 3
“ ., Ob. Decoffiz
} U RL, Matermfir,
Nützombee, ., Werkmfir, 4
of Terjchmidt, &, Benfionär
N Wen} $. ‚Sau. 3.6.0.2.
"
SO De , Bertr. 8
, is apitö 8
A MM. Webeit: 4
0 75 % a „Sagerbalter 4
5 Sauleosner >
u. (Sobe Ss , SGajtwirt
V ve ojoann D., Ber:
Re a (Nr. 7
bli N Henriemg.
geltaehiene 2’ Sn N
Sb A ol MM
= Mentnerin 2
ZT ‚ Reninerin Se
„ Rentnerin £
Se © ©., Verw. Selr. 1
Stei Gr Frau $
nböfel, $. Senn. SS]
Stö
le, %, Gemateober
4
Köhmeper, ©. Reue
A a
Diebe, Sa 1
, Stadtangeftellt. 1
Bitte, R., Arbei. 4 4
a8 4;
v ORöltenon) M., Frau
Ungjoha:
Go eier nn, O., Rentner 1
Brods, S ‚Reg Boumfir iz. 2
Dice Straßenb. Schaffn.
Wo NEE
Sn "Dr, Bft.
ME Se Hm. ET
U, Eleftro-
eur


79 Baris,W.,Leut. 3.See a.D. 1
Bollmer, K., Frifeur 4
SM M., Leutn. (I)
2
Soefiler, € , Prokurijt 3
Strebhlow, W., Leutn. (3)
a. D. Erdg.
Sula, M., St. Ingen. a. D.
81. 83 Bauftellen
85 E. Wulff, W., Frau
V. DE Rl., Fuhrgeich.
Erdg.
Oriatr € „, Kontoriftin 1
— ®., DBaugeich. T. 2852
Kaften, A., Arbeit, 2
— AM., Verkäuf. 2
An M., Arbeit,
87E, Ruth, A Suhegele:
T.8 Erdg.
Sremen, %. Student 1
, Ob. Steuerjetr. 1
SIE. Schröder, I. Korbm. Erdg.
Bauer, D., Fıl.
— R., Maler >
— W., Rentenempf.
Bietau, A., Arbeit.
Burmeifter, W., Arbeit. H.
Dethlefjen, H., Pförtner
Harder, Ch., Meierift H.
Lutat, G., Arbeit. HI
Möller, QH., Arbeit. 1
Raffenheim, F., Arbeit. H.
Thomjen, F., ef 2
— Q., Baderin 2
Bimmermann, B., Kelton
Arbeit.
„ Mrbeit. 1
91 .E Hoffmanın, O., Landm.
(Glen Perle 36)
Blau, O., Kim.
93—97 eriftiert nicht
99 E. Deutjches Reich
V. Neichspoft: u. Telegr. Ver-
waltung T. 1820—21
Br
Hertenitein, L., Ob. Poft-
jchaffner 3
Krecch, H., Student 2
— $%., Telegr. Direlt. 1
101 Bauftelle
<- Elendredder >
108 E. a D., Bädermftr.
T. 1666
Albrecht, W., Bäder
Boin, G., Werkmftr.
Frigiche, E., Majchinift
Gehlte, X., Seemann
Grabbel, ©. Arbeit.
— N., Kellner
SKenfjchet, A, Kranführ.
Klingberg, M., Ww.
Robarg, X, Arbeit.
Rieher, H., techn. Angejtellt.
Rother, A., Ziegler
— 8 Arbtrin.
Stien, E., Schmied
Strzelczyt, F., Arbeit.
— GSt., Verkäuferin
105 E. Brauer, I, Kinn.
N 9)
V. Wolf, E., Majchinenmftr.
(Edernförder Sir, 40)
Bresfe, I., Majchinenwärt.4
Ehlers, Cb., ran: S
Krahn, B., Frau
Maas, Sr EA X
en De alemt. 3
Schlemm, ’®., Büroangeft. 4
PEN DN
Schumann, ©, Stadtangeft..
Start, 3. Arbeit.
— 9. Nranführ. Erdg.
Wulf, A, Zimmerer Erdg.
107 Abbruch
E. Brömwrod, 6. S.M., Frau
ne 8)
109 E. Baar8, I., Tijchlermitr.
Baars, I., Tijdler Erde,
111 E. Münd, G., Steinjeger
Ahlmwarth, B., Pol. Wacht:
meifter Erdg.
Heinze, M., Ww. 2
Klemunftein, F., Rentner 1
DOrtmann, Chr., Schmied 1
Bente, D., er Erdg.
N3.E Wilhelm, © , Frau
Buffaeus, Q., Majchiniit 2


— 201.—
113 Detlefjen, Kl., Uhrm. 1
Sjenberg, A., Frijeur 3
— A. Zollichiftstühr. 3
äh Re Maurer 4
Meng, E., Frau 8
range, dl. Bierfich. Erde,
Schulz, F., Eijenb. Setret., 2
— W,, Bollinipett. a: D. 2
Traulien 8, Bolljetr. t. N. 1
Wilhelm, X., Schlachtermftr.
T. 28366 Erdg.
115 Bauftelle
N7TE ee NY, Lehrer
(Nr.
Beyer, M., Schiffstapit. 4
Da G., Kim. T. 5650
Hedert, E., Dipl. Ingen. 2
Lembtke, Fa Ob. Dedoffiz. 3
DOgorjolte, E., Stemard 4
Reters, W., Zoll Betr. Ajfift.
Schaaf, W., Schifsführ. 3
Schneider, RN, Ob. Seat,
a. D.
Seidler, F., Schiffstapitän 4
Strzö8yemwsti, A., Wim. 1
Vetter, H., Kim. Erdg.
119. E. Stuhr, I., Lehrer 1
Yöhnk, H., QabreabiOlof.
Rectmann, 3 Oolayiltent
A Al, Arbeit.
Kraflusti, B., Kellner Erde
— B,, ee Erde.
Kroll, , ‚Bot, Ob. on
horn
Reinke, M., Vertret. T. 5209
Schulze, H., Schifsmafjchin.
Stuhr, I., Konreltt. 1
Ulte, E., Lotje 2
Wittmad, H., Lehrer 8
Wulf, A., Bankbeamt. 4
121 E. Baade, I. BB. M.,
/ Wertführ. a. D. Erdg.
Fi F., Kanalfteuerer
Dau,. I., Boll. Betr. Sekr.
Gotthujen, A, Dreher 1
— ., Berkäufzin. 1
Heitmann, H., Tiichler 3
Hilbert, OH. Arbeit. ;rder
Röhl, A, Steuerafiift. 4
Lauppe, K., Schloffer 4
Lübbert, R., Wim. 8
Seßtorn, O., Heizer 1
Stegmann, G., Maurer 2
Wartenberg; C., Fenfterpuß.
123 E. Bande, H., Torpedo-
Schloffer Erde.
Baade, D., Frl. 1
— F., Bimmerer 4
— R., Maler 4
— W., Handlasach. Krdg.
Braun, ., Schloffer Erde.
Dinje, A, Mechanit. Krdg.
— Kauffe. Erdg.
inte, M., Hebamme 1
Köpfe, A., Ww. 2
— D., Bürogeh. 2
Leuenhagen, 8, Ob. ol
jefr.
Müller, Sı, Wiv. 4
Beterjen, R., Lebensmittel=
g. Erdg.
Sommer, £., Rentner 2
Stirfat, A., Haushälterin 4
Stuba, E., „Birtigaiteein
Vosgerau, "9, D atffer 3
Weftphal, W., Arbeit. Erde.
Wolter, M., ar. Selr. 1
125 E. Wulf, 5 Bimmermftr.
(Adalbertitr. 7
Bielenberg, B, oldat 1
Czermat, O., Im 2
Dieckmann, & Qohnbuchh.
Engelland, E., Schneidrin.
Sutmwaffer, R., Majchinen:
4
ilofl.
Heinemann, &., Sole,
Howe, R., Arbeit.
N an V., Monteur S
Ruß, M., Gi irn. Erde,
Viechtl, $ U a Di 2
127 E. Ohm, A. W SE
En Erde.
Abramzyk, D., Majdinenb.
Blafheayk,A., OD. Telegraph.


N N

127 Zenjen, I, Blumenhblg.
Murfeld, D., Wim.
Ohm, ©., Zimmerer
— f., Krim. Aflilt.
Rasmuffen, F., Majchinijt 2
Staad, F., Lebensmittelhdl.
T. 775
Steenbed, W.,
Wagenführ.
Se l., ki 4
— F., Arbeit. ft
— 9. Frijeur
„Sturm, D., Bootsın. Erde
* Weyher, Chr. nn
127a E. Dooje, W.
129 Sprigenhaus
E. Stadt Kiel
131 Schulhaus
E. Stadt Kiel
Harder, H., Bürogeh. 1
Sohannfjen,. $., “Straßenb.
— N., Konrett. iR 1
Menzel, A Lehrer Erdg.
Möller, I., “Hausmeifterin 2 2
— W., Arbeit.
Ott, $. Helfer 5
<- Hohenrade
135 E. Stadt Kiel
<- Auberg >
NechHte Seite
2 E. Wande, RN., Apotheker
T. 2922
NReichs=Apotheke, T. 2922
Böhm, A, Leutn. a. D
Dähms, M., Ww.
— R., Bolontär
Eaggebrecht, A., Ww.
Hafie, D., Ww.
— F., Artill. Mech:
— % GElettromont.
De, Sande
Köhnke, O., Kim. T.
— W., Majdinenb. The.
intepant, S., Verw. Infp.
ijch, I, Benfionär 3
E. Hilbert, A, Landm.
(Drage b. Ibehoo)
V. Hofmann, A, Lagermftr.
Grafi, E., Hobl er Erdg.
Henke, F., Stelm. 4
Klein, N” Biv. Ingen. - 1
Mohr, A., Www. Erdg.
— WM. HENET Erdg.
Sandhop, 8 ‚Schiffäführer
Schreiber, W., BVerw. Beamt.
Schröder, F., techn. Marine-
Selr. 2
Staab, I, Indalide 4
Bilian, AU., Händler T. 3062
E. Hilbert, I. A., Frl. (Drage
NS
Straßenb.
4
N Kor
8
DAN =
I
©
b. Ibehoe)
V. Dedert, K., Maurer 4
Benefendorff, H., Ww. 1
Homwald, W., Wim. 2
Yhde, N., Ob. Steuerjelr. 4
KRlünder, E., Werkmftr. 3
Lemfte, M., Leutn. I. a. D.
Lüdke, X, Schneider 3
Nanz, I, Frijeur 2
Poppennee, G., Bootär
Rönnfeldt, H., Desinfektor
Schule, fe Bolljetr. Erdg.
E. Robbe, K., Frau
. Fijder, D., OHM
Großmann, F., Bildhauer 2
— 8. Angeftellt. 2
Heinrich, Th., Ww. 8
Nadszuweit, M.;, Ww. 3
El 8. Dil
Handelslehr.
oO ra CO Ole
StehekS Ob. Dedoffiz.
Teichmann, 6. Leutn. a. D. ©
Wahl, I, Helferin
Wilhelmjen,D. „Schiffsmall. 3
10 E. Butenjhön, H., Iuvalive
Bartels, H., Leutn. 3. S. 1
Braejen, D,, Ww. 1
Butenfhön, M., Filialleiterin
Gebhardt, B., Aw.
Grottfe, R., Relln.
SKanfen, G., Bäckerei
%
De
Prinz Heinrid-Strafe zeit IM.
10 Yöhnf, G., Schlofier Erde.
Lange, F., Waffelbäderei
Markwardt, L., Schleifer
Möller, I, Ingen. 2
Neefe, E., Lin. (Y.) a... D.
SA Fu Se. Deckoffiz.
8
Chad M., Hebamme 2
— WW. Stadtangeft. 2
Schud, M., Hm. Angeftellt. 4
Schulze, R., Angeftellt. 4
2 E. Carljen, Chr., Aw.
(Lerhenjtr. 4
V. Homfeldt, I., Kim, Erdg,
Büchner, CE., Ob.Leutn. 3. S.
Dörfler, HD., Kfm. Erdg.
Frieje, Th., Kelln.
Göride, A., Frau
Hahn, M., Technik.
Kaluje, C., Technik.
Mohr, Id... Verw.Selr.
Müller, D., Ww.
RijchetSrieder, A., Schwimm-
Tchrer
Reinhold, M., Aw.
Votgthaus, D., Im.
14 E. Borchers, O., Kim.
(Yägersberg 12a)
DET EN au
Srabis, O., Frau 4
Hagge, H., Ww. 1
KRarnebogen, F., Bapierhdlg,
Kawohl, E., Mufjikflehrerin 2
— €, Wpm 2
Krah, R., techn. Stadtober-
jefr. 4
Rroll, F., Reijend. 2
Martens, K., Kfn. I
bl, F., Wo. 8
Burrmann, Q., Ww. 3
Wittig, R., Schuhm. Erdg.
16 E, Scharnweher, DO. Ziv.
Ing. T. 2693 2
Fuchs, R., Hilfspoftihafn. 5
Iaedel, R., Maler H., Erdg.
Katt, O., Konrettor 1. NR.
Noher, E., Frau
Scharniveber, W., Ingen. 5
Schütt, B., il, Leiterin
— Chr., Inbvalkide Erde.
Schwider, D., Prokurijt 1
18 E. Oi W., Getreide
T. 4 E
Arp, E., SE. tee
Bauer, &, Benfionär 2
Bryggemann, B., Frijeur
HN RN... Krim. AWifijt. 3
Hanjen, M., Reg.Baujetr. 1
Kade, F., Dr. Ing. 8
Kettligz, I, Difiz. Ro 1
Schnabel, Chr., Zigarrenhdlg.
Thieljen, F., Haushälterin 3
Wegener, H., Ob. Deckoffiz. 2
Wegner, K., Handelsvertr. 4
Welt, M., Wo. 4
20 E. Schütt, R., Kfm. (Adal-
bertitraße 9a)
Dittrich, AW., Frau
Frömmehen, M., Rechn.NRat I
Fuhrmann, E,, We. 8
Et Rn Kim., Getreide
T. 444 Erdg.
Heide, ei, Lebensmittel=
eich. E|
ge rd
Neunzig, H., Majchinijt 2
Lauli, M., Leutn. a. D. 2
Schnabel, Chr., Zigarren 4
Schund, M., Architekt 4
AN L., Leutn. d. Mar.
1
a.
22—26 Bauftellen
28 E. Wulf’idhe Erben

Wulf, Fr., Klempner
— Q., Schloffer Erdg.
— ., Stenotypiftin Er
30 Baustelle
<- Kämpenkoppel be
32-—8386 E. Baajch, I., Rentempf.
38 E. Noppe, W., Fabılt.
(Bejelerallee 58
V. Bräuer, M., Rol.Db. -
Wachtmitr.. H. Erdg,

Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.