Beitalozziplat
x MC ei Wit)
9D.Heinr. Beftalozzi, Bädagoge
eb. 12.1.1746, geft. 17.2. 1827
Yolt <- Hohenrade DZ
OlSihule Wit
Baia Riel
ce, CL, Hausmftr.
z Kracht, ER. S., Fl. 1
endrieß, E., Dipl.Ingen.2
anfjen, G., Kim. 2
En M., Teilhaberin 1
„, Ww. 2
Bolizei-Revier 9. T. Holt. 97
<- Mühlenbroof Z
Petersburger Weg
Stadtteil Gaarden-Siid)
Bepaiit nach dem jegigen Hof
ße Tegge Carl Friedrich ange
Tuff Yagdjchloß, nach der
ien Hauptitadt benannt.
entaet Chaufiee

Ham!

Teldmark
Hamburger Chaufiee >
Linke Seite
Die nicht. mit E. verfehenen
Örundstüce geh. der Stadt Kiel
5 3 eriftieren nicht
7 Yanten, M., Drogift T. 3786
Derner, A., Klempner
IM X, Tabakwaren
eher, E., Kriegsbefchäbigt.
1 Ri Weiknäherin
13 S biodi, R., Seemajchinijt
Mel 2. Jul. Ob. Wacht.
er
Mi
— W., Kun.
® Saufen, W., Maler
17 wieljen, &%., Arbeit,
D Sn W., Benjionär
31 Ep oiweder, $., Eijenb. Arb.
© Hanjen, %., Bürogeh.
23 Klen, ., Brivatier
€, Harms, R., Büroangeft.
© ‚Ragelmacher, WW. Schneid.
En $., Haushälterin
Gi Beters, X., jtädt.Angeft.
len D., Haushälterin
FHerS, S., Majchinift
29 Ming, Kontoriftin
al ® inton, €, Straßenb.Führ.
Wa, $., Schneider
38 Sl Chr, Invalide
Ss tto, R., Angeftellt.
35 uud, ®S., Stanzer
bringe, F., Lagerhalt.
87 <- Fintelberg DZ
En eriftiert nicht
ya edam, E, Stadtfek.
Dam, E., Stadtangeitellte
u Maurer


47 E. Herrnbrodt, 2. Betriebsl.
49 E, Baestow,AW., Telephonift
S5KE Ca O., Boitaffift.
a. D.
Hebbeln, A., Sekretärin
53 E. Hildebrandt, B.,Majcdhin.
55 E. Martens, A., Bürogeh.
Martens, E., Striderin
57 E. Gabriel, I., Kim.
59 E. Bönide, A., Hobler
Egrodt, F., Korrejpond.
61 E. Andrejen, K., beamteter
Rbhotograph
63 E. Bidmann, £., Pol.Betr.
Ai.
65 E. Viereck, R., Bolaffift.
(Annaberg i. Schl.)
V. Meyer, H., Tijchler
(Betershurger Weg 73)
Blund, E., Technik.
67 E. Hübner, D., Buchhalt.
69 E. Ochs, W., Buchhalt.
Brettichneider, F., Kanz..Ang.
Ochs, W., Zimmerer
71.E. Scohwente, O., BVertr.
Hanke, D., Former
Költer, I., Wo.
73 E. Meyer, H., Zijchler
75 E. Steinbed, SH. Boftichaffn.
77 E. Nichter, M., Bürogeh.
Richter, M., Stenotypiftin
— M., Sekretärin
79 E. Voß, W., Bahnarbeit.
81 E. Zräuljen, F., Arbeit.
Trauljen, R., Straßenbahn:
beamter
83 E. Duus, L., Bäder
(Muhlkiusfir. 88)
V. Schreier, H., Handelsm.
Schreier, F., Näherin
85 E. Reimann, G., Beamt,
5
Reimann, M., Hebamme
87 E. Rohrt, H., Bahnarb,
89 E. Xhoms,A., Ob. Stadtfjekr.
91 E. Oitrowsty, E., Dedsm.
93 E. Bäg, H., Deksmann
Boyjen, I, Handelsm.
95 E. Lühr, G., Schneider
97 E. Boldt, E., Werknmfir.a.D.
99 E. Hanjen, I., Stadt:
Ob.Sekretär
Klog, M., Ww. 4
101 E. Hagen, A., Arbeit.
Hagen, A., Arbeit.
— 9., Invalide ;
103 E. Stengel, F., Arbeit.
105 E. Mandler, D., Schloff.
107 E. Everb, B., Kaltulator
Herb, E., Dreher 1
— Q., Kupferjhmied 1
109 E. Fijcher, U., Ob. Poft-
ichaffner
Fiidher, D., Schloffer
111 E: Gorra, A, Werkuftr.
113 E. Zramm, P., Lehrer.
115 E. Wrangel, H., Iuvalide
117 E. Big, H., Pol. Ajfiit.
119 E. O8, F., Arbeit.
121 E. Hilliges, W., Magazin:
auffeher a. WW.
123 E. Steen, E., Material:
auösgeber
125 E. Gulic, £., Stadtaffift.
127 E. Mollenfjchott, I., Heizer
129 E. Mordhorit, A., SoOlofl.
131 E. Boggenfee, I, Invalid.
Siedlungsgenoffenjchaft für
RKriegsbejchäbigte u. Hin-
terblicbene e. G. m. b. 9.
183 E. Rowall, F., Magazin-
beamter
135 E. Laujen, W., Bohrer
137 E. Schmedemann, W.,
Schloffer
139 E. Fi, R., Pol. Wachtmfix.
Nechte Seite
2 Hohlbein, O., Buchhalt.
MWierny, A, Schladtermfir,
4 Schlobohm, H., Wäijchereibel.
6 Kordts, I, Arb.
8 Günther, E., Stadtangeft.
10 Scharfenberg, X., Abteilgs.=
vorfteher
Staad, I, Näherin

"— 1955 —
12 Scharfenberg, S., Stadt:
ajffift.
14 Hinz, D., Stadtaflift.
16 Arpe, R., Stadtajffift.
Delfs,H.,Rentenenpfängrin.
18 Brammer, HO., Arbeit.
20 Groß, F., Schneider
22 Bod, E., Ww.
Bod, E., Stellmach.
— 9., Stellmach.
24 Dohen, R., Kellner
Dfewald, B., Haushälterin
26—36 eriftiert nicht
838 E. Fuchs, K., Mar. Ingen.
a. D.
Fuchs, W., techn. Angeft.
40 E. Dierlamm, H., Ingen.
42 E. Baröte, E., Ob. Poft
jefr. 3. D.
44 E. Hoffert, Bankbeamt.
46 E. Ieß, A., Schuhm.
48 E. Rübhl, D., Modelltijchl.
50 E. Braun, B., Arbeit.
52 E. Gorra, A, Werkmftr.
(Mr. 111) f
54 E. Goergens, R., Tijchler
56 E. Brandt, A., Seutn. a. D.
Brandt, H., Kim.
58 E. Allgem. Konjumberein,
Filiale
Steinfeld, P., Lagerhalt.
60 E, Allgem. Konfumberein,
Filiale
Gerber, E., Brauer
<- BVieburger Weg >
62 Hagedorn, B., Arbeit.
Möller, K., Bäcker
64 Struve, D., Arbeit.
— ©., Schloffer |
66 Fahnert, X., Majchinenb.
Schwarten, H., Arbeit.
68 Schiefewig, YA., Arbeit.
70 Wille, W., Arbeit.
72 Beterjen, R., Invalide
74 E. Kaad, D., Arbeit.
76 E. Schöning, R., Bote
Tönsfeld, I., Handelsm.
78 E. Winkelmann, A., Schloff.
Winkelmann, H., Schneiderin
80 E. Holit, G., Kfn.
82 E. Wichmann, P., Schloffer
84 E. Günther, X., Kohlenhdlg.
86 E. Scheffler, B., Wächter
Scheffler, M., Näherin
88 E. Gaark, O., Arbeit.
Gaark, RN., Maijchinenb.
90 E. Zimm, I., Aftenhefter
92 E. Hanjen, A., Heizer
94 E. Lorenzen, R., Landes:
Dberjekr. a. W.
96 E. Brey, E., Boftichaffn.
(SGaöfir. 4)
Bumanın, H., Schriftfeßer
Pig, W., Kutjcher n
98 E. Maßmann, M., Arbeit.
Maßmann, S., Frau
Olichewsti, Y., Arbeit.
100 E. Schmidt, D., Rangiers
aufjeher
Graf, M., Wiv.
102 E. Wentorf, F., Schmied
Brammer, M., Wi.
104 E, Hanto, N., Tijchler
Hantko, H., Kupferfhmied
106 E. „Sponbholz, R., Stadt:
ajfift.
Sponholz, X., Maijchinenb.
108 E. Nagel, E., Leutn.
110 E. Kellner, A., Verkäufer
112 E. Schümann, Xh., techn.
Angeft.
Schümann, I., Kontoriftin
114 E, Nendza, A., Kim.
116 E. Müller, C., Maurerpol.
Müller, H., Arbeit.
118 Yacobjen, Ch., Ob. Poft-
ichaffın.
— O., Handlasgeh.
120 Niffen, I, Ob. Roftfhaffn.
— Hanne, Pofthelf.
122 Qüthmann, ©., Eleftrit.
124 Sautie8, X., Arbeit.
— S., Schloffer
— W., Schiffszimmerer
126 Bünning, Ch., Arbeit,

—, BPeitalozziplat Pickertitraße-
128 Knospe, X., Maler
— M., Wo.
—, W., Maler
180 Weber, A., Maidhinenjeß.
132 Schulz, R., Majchinenjeß.
<- Feldmart DZ
Pfaffenftraße
Früher Bapenftrate, nach den
ehemal8 dort belegenen Dienft-
wohnungen der Pjarrherren von
St. Nitolat, das Grundftüc ift
jeßt vom Karftabt’jhen Waren:
haus überbaut
<- Schuhmacherftr. Z
Linke Seite
1 eriftiert nicht
3 Speicher
E. Rarftadt, N., Att. Gef.
(Holftenftr. 1. 3) ı
5 E. Rieger, K., Kutidher
Küfter, X., Gaftww. Erdg.
Lamp, B., Nieter 2
Laufesti, A., Arbtrin. 1
Martens, M., Arbtrin. 2
1
2

Stoffer, O., We.
Wätjen, F., Bootführ.
Nechte Seite
E. Nebendahljihe Erben
V. Nebendahl, H. A.
(Schuhmacherftr. 10)
MNebendahl, H.A.,Kokonialwr.
4a E. Möller, I. F., Eigen:
tümer T. 4407
Möller, E., Kim.
Schmetcher, A., Elcktroing.
4—14 geh. 3. Holitenfir. 1. €
«<- Torftr. DZ

"—xN—-
©

Pferdeborn
Der Pferdebomn war ein im
vorigen Yahrh. zugefchütteter
Teich, vom Mübhlenbadh durch=
floffen und diente als Pferdes
tränfte.
<- Klinte Ze
Linke Seite
1 E. Stadt Kiel
Se ©., Saatgefh.
SE Kappe, ©. Schloffermftr,
T. 3264 2
Iunungsfrankentk, d. Schloffer
Yappe, F., Schloffermfir.
T. 3264 2
<- Holiten{ir. Ze
NechHte Seite
2 eriftiert nicht
4 geb. 3. Alinte 12
E. Weiße, E., Belzwaren
<- Holftenfir. Ze

Philojophengang
Spaziergang von der fr. Bruns:
wif nach dem Spelunkengraben
(ießt Berogftr.)
<< Brunswiter Str. Ze
Linke Seite
1 geb. 3. Brunswifer Str. 13. 15
E, Biermann, F. AU. W,,
Weinhdl. (Küterftr.20/44)
E. Begold, B., Weinhol.,
(Brunswiter Str. 18/15)
Bernard, A, Tijhler Erdg,
Frifhmuth, X., SchiferKrdg,
Klindt, A, Kolonialwr.
Wallujdhek, KX., Schneider
<- Dahlmannftr. Ze
RNedhHte Seite
2, 4 E. Walter, R., Drogift
T. 902

zeit AM.
2.4 Hempel, B., Malermitr.
T. 8067 Erd
N g.
Neikel, W., Ob. Verw. Sekr.
—<- Dahlmannfir. DZ
E. Sangmwadt, Ch., Kim.
(Sonderburg)
V. Untiebt, A. Rehn.Rat a.D.
(Harbdenbergftr. 15)
NN AM., Verw.Ob.Setkr.
a. W. 2
= O., techn. Affiftentin 2
Kühn, A, Wiv. 1
Leinung, €., Ww. 4
Meinert, W., Arbeit. 1
Müller, I., Dipl. Ingen. 3
Weftphal, W., Möbel Erdg.
6 ER €. Si X
a E, Böete, H., Schloffermftr.
T. 2170 Do
SB N Wim. 2
imon & Räte, T. 21
8 E. Stadt Kiel ©
Frauenberufsicdhulen T. 5921
Green, A., Hausmftr. %
BPeterjen, M., Verkäuferin
— W., Hausmitr.
10 geb. 3. Blodsberg 7
12—18 eriftiert nicht
20 E. Rrufenrotterhaus A. G,
V. Haejeler, F., Rechtsanım.
(Brunswiker Str. 33)
Burjchenfchaft der Krufen:
‚rotter Erde.
EEE €, Kanzl. Ajfift.
©
a. D. ordern
22 geb: 3. Blodsberg 17. 19°
24. 26 eriftiert nicht
28 geb. 3. Blodsberg 25
E. Zreite, W., Kim. (Erer:
zierplag 5)
V. Winter, Yoh8. (Blocksberg
Nr. 25)
ÖGriummert, O., Arbeit. H.
Hartmann, I, Fl. H. 1
— ., Zimmerer H, Erde.
Krofchowsti, E., Ww.. H.
Marten, ., Arbeit. H.Erdg.
Steinte, ©., Arbeit. H.Erdg.
<- Beraftr. >,

Picertitraße
(Stadtteil Gaarden: Oft)
Dr. jur. Bidert, 1897—1901
Tommiff. Gemeindeborfteh. db.
am 1. 4. 1901 eingemeindeten
Landgemeinde Gaarden, Kreis
Plön
—_—
=
S
«UNE
Morde
| enge
Kaferne
Zachmanndtr.
©
Brozimu: {tr
N
S
|
Bothwellir.
tn
*

Grneitinenftr,
<- Auguftenftr.
Linke Seite
1 E. Schlüter, F. A. M., Wi.
Berg, E., techn. Mar. Sekr.
Däbrig, K., Kellner 2
Eggers, D., Arbeit 1
— M., Arbtrin. 1
—W., Schiffbau. 1
Fabian, R., Schloffer 4
Kankowsti, E., Majchinenb. 2
= chilfe
E., Wertführ. a. D,3
/
Keuje,

Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.