u.
Teil
Kronshagener Weg

Rechte Seite
2 E. @rubner, Sch., Kfn. T.5787
E. Grubner, RN., Frau
Eilten, O., Buchhdlgs.Geh. 4
— U Dreher 4
Fu , Mar.Setr. a. D. 3
, De) elfe T 3
Srubner, S., Angeft. 1
Kurz, S., Kim. 2
Monbeit, ., Kim. 1
Pazanower, S., Frau 2
Bihiejdhe, Bertha, Schuh-
reparat, Werft.
4E. Larjen, ©. I., Zimmermftr.
(Mingftr. 63
Brojeit, W., Majchiniit 1
Carftens, M., Ww. 4
— Th., Bucdhdrue. 4
Delfs, E., Handlasgeh. 2
Engelte, Dora, Zigarren
a Erdg.
Zaffen, A „ Ww. 3
— 8, Bol. Ob. Wachtmfir. 3
Mantei, M., Angeit. 1
Naumann, G., Buchhalt. 2
Wege, K., Majchinenjhl. 3
Wulf, I. Schiff. Bol. Betr. AH.
6E.Hwe,F.C.H.M., GejhäftSf.
Deichen, F., Bujdhneid. 3
Bohnhoff, I, Buchhalt. T.2076
— M., Schneiderin
Doje, E., Rentnerin
Graf, E., Ingen. a. D.
A Pe
Kahl, 6 ;, Ob. Roftjchaffn.
Lüthje, H., Buchhalt.
Scheel, Ch., Ob. Boftjhafin.
Schulß, S Bantkangelt.
Schulz, D., Sekretärin
— 6, Ww.
— M., DEE
Wulff, E., Maijchin, Techn.
8 Turnhalle
E. Stadt Kiel
<- Sternftr. Ze
<- Wilhelmöplag DZ
10 geb. 3. Wörthftr. 1
12 E. Lüd, N., NMentner 1
Arpe, I, Recpjehläg.
Engel, Zb., Rentenempf.
Hiedler, X., Arbeit.
Suninsti, W., Brenner
Holit, H., Frijeur
Me S., Arbeit.
Mohr, M. . "Ww.
Scheibe, R., Schmied
Sellmann, ® Arbeit.
Studt, Cb., Kin.
Trumann, RK, Maurer
Ik rk frank fh 40 45 bt DO DO CO
at OD DEAD
14 E. Brie8, X. O., AUmtöjetr. |
(Kronshagen)
V. Hofe, B., Arbeit.
Ehler8, H., Architeft.
ahrenteoog, D., Arbeit.
radert, W., Böttcher
Hofe, A., Kontoriftin
BR D., Arbeit.
„, Kutjcher Erdg.
ht MM, Wi. 7
Kotte, - Boftichafin.
Lenjch, O., Füller Erde
-— 5 Ch Erdg,
Watuszat, M., Majchinenb.
Mews, W., Dauer 8
RNöjchmann, W ., Frau 4
Kung, S., We. Erdg.
Walter, Ch., Ww. 8
Bichogan, A, Kraftwagen.
16 E. Rlöpfer, SE Bolltich,
Beamt. a. D.
V. Sanghoff, Cb., Wi.
Carftens, ©., Monteur
Diüwahl, M., Näherin
— M., Ww.
Gebel, M., Klempner
Kretjchmar, M., Frau
Maak, K., Frijeur
Nbilipps, %., Maler Erdg,
Ramthun, A., Ob. Voftichafin.
Schlünzen, 3, Tel.Betrb.:
Wififtent- 4
Wornde, ©., Tijhler 8
Wöhlt, DO „, Schmied Erdg.
4* DO DO
DD DO DO

18 E. Krüger, C.F.W., Desinf.
Baajch, F., Arbeit. 4
G®olinsti, R., Majchiniit 1
Iendie, K., Frau
Karftens, F., Eijenb.Sekr. $
Meyer, W., Eijenb.Arbeit.
Plambed, $., Schuhm. Erdg.
Rubin, I., Arbeit.
Schau, M., Ww.
— %., Pförtner
Soll, 8 ra
ee © ., Arbeit.
„ Ww.
20 E „Soc N ©., Privatm.
Bo, R., Arbeit.
— R., Arbeit.
Daniel, S., Invalide
Hajenbank, R., Kim.
Hörlyf, L., Zifolermütr,
Yonas, M., 2
Kahl, D., Stadtaffift. 4
Köhn, A, Maurer 3
Krüßfeldt, ® Kutjher 3
;
X

NNDN® WW N
9 Il ak Je 7
NRethwijch, G., Schneider
Nönunfeldt, E., Schloffer
22 E Sn SD. “,, Tijchlmft
agricalor „„ Benfionärin 1
Böhme, 9 „WW. 8
Frahm, Wirtjchafterin 1
DE a ’,, Majchinijt
Kühl, Ch., Wo.
AO MM, Kelhner
Schreiber, F., Verkäuferin
— R., Wo.
Bawahzti, £., Generalland-
jchaftsjetr.
24 E. Erhardt, W., Ww.
Hornuß, B., Weichenftell.
Vembte, O., Schmied
Otto, W., Elektrik.
— W., Heizer
Radünjel, B., Tapcz.
NMöjdhmann, O., Arbeit.
Schnorr, E., Wi,
— X, Majdh.Schloff.
Schwarz, A re
Tollig, M.,
Vosgerau, icbeit.
Voß, O., Kraftfahr.
Wendt, 6, Handlgsgeh.
Weitphal, K., Handigsgeh.
26 E. Laffotw, I, Tirhler
Grothtopp, H., Arbeit.
Hauberg, F., Schloffer
— S., Arbeit.
— Y., Indalide
— W., Frijeur
Herbit, I., Ww. Erdg.
Huß, I, Arbeit. Erdg.
— Marie, Hökerei
Klemt, RN., Schäftemacher 4
Lafiow, O., Tijdhler 1
— S., Rentner
ax
DO CA
+ DDR N DO HE
Dit, H., Schneider 4
Vosgerau, E., Erpedientin 3
— ©., Bohrer 8
— GM 8
Voß, S, 2
28:E. Sell, w N: €; Acbein
Arpe, A., Frau
Eiche, E., Www.
Hanjen, ©, Elettrit. 72405
Yangen, R., Buchhalt. 3
Senjen, A, "Rrantenpflegerin
Klünder, W., Schriftjeker 2
Löge, A., Majchinenb.
cell, E., Studat. 4
imm, $., Dreher 1
Thode, H., Arbeit. 3
Wichelhnann, K., Arbeit. 2
80 eriftiert nicht
82 E. Schwarz‘ihe Erben
V. Schwarz, E., Ww.
T. 3880
Erdg,
Harder, I, Infpelkt. 3
Khünder, F., Majdhinenb. 2
— F., Regiftrat.
, Näherin 2
Rreubfeldt, UM Buchhalterin
— F., Schloffer
— Sr me
Laß, X., Mar. Werkführ. a. D.
-
DR»
32 Nuhberg, Ö., Arbeit.


Schlör, A., Arbeit.
Schnoor, H., Dreher
Schröder, W., Maurer
Stende!, D., Schneidermftr,
Wegner, I., Majdhinenb. 2
Weftphal, Ch. Wio., Invalide
Banken, I, Bonbonfabrit
34 E. Bartels, R., Meierift
T. 4047 Er
Bendt, E., Verkäuferin 2
— R., Buchdrud, 2
Lage, M., Wo. 1
Muhs, H., Majchinenjchl. 4
Rethfe, H., Benfionär 1
— ©., Mar. Werkf. a. D. 1
Röhling, K., Arbeit. 4
1
3
4
3
2
1.
4
— $., Arbeit. 4
4
1
NRöpftorff, D., Arbtrin.
Schlüter, X., Keffeljhm.
Thode, H., Fräjer
Wandel, L., Ww.
Wefjel, H., Maler
36 E. ünlen W. I. E., Zijh
Bade, K , Gasablejer 1
Ehlers, ®., Arbeit. 1
Frank, E., Schmied 2
Hrieß, E., Ww. 3
Küfter, E., Arbtrin. 4
— C., Ynbvalide 4
— D., Arbeit. 4
— Zh., Maurer 4
Meier, K., ee S0DE 2
Mohr, F., Ww. 4
Möller, D., Arbeit. Krdg.
Sebeer, %. ww. 3
Urban, A., Kutjcher 4
38 E. Lembie, A. P. G., Lebens:
mittel T, 5671
Blum, E., Angeit.
— ©. Wo,
— %, Aue
Göttid, 6 , Rent.
Horn, F., Wadhtufiz.
Kähler, A., Ww.
Karl, A., Mechanik.
Lange, W., Schneider
Mrowes, I., Maurer
Robhlf, E., Arbeit.
Stange, D., Schloffer
Steen, H., Maler
Uiedom, &., RNabvigationsarb.
<- Mebitz. Z
40 E. Yanjen, G. D., Bäder:
meifter (Rnooper Weg 183)
V. Mangeljen, F., Bädermfir.
Bolt, G., Ob. Steuerinjp. 1
Bud, E., Maurer 2
Samann, A., Bugmacherin
Schneiderin 4
N Loftbetr. Ajfift. 4
Hanien, 6., Gärtn. 8
DS
SH
—9., Gerichtstaff. Vollv.i.R.3 |
Köhler, F., Drogift 3°
— 9., Monteur
8
— R., Verf. Beamt. 8
Krumm, E,, Schneiderin 2
— O., Retjend.
— £., Wow. 2
Kruje, Ch., Hebamme T. 3245
— D., Ob. Poftjhaffn.
— F., Schiffsmatl.
Ladewig, H., Telegr.Arb.
— 3 eit.
— M., Verkäuferin
— W., Arbeit,
Sangbehn, R., Nentn.
— W., Tijchler
Meyer, ., Arbeit.
Mohr, Mechanik.
Moldenhauer, A., Wim.
— M., SGebilfin
Brinz, B., Benfionär
Mogich, G., EEE
NRönnfeldt, A, Wiwv.
Sindt, D., Recpihläger 4
42 E. Schlegel, W., Turnlehr.
Brünn Böhmen)
ollmer, R., Berwalter
(Foditr. 8)
Bogula, H., Steu. Ob. Setr.
SYalinsfki, Th., Ob. Stadtjekr.
Fendrichfen, H., Boftichaffn.
DEN Sn

42 „Kramwutfhte,A., Hm, Angel
= ®,, Schloffer
— N, Kfm. T.
Lint, D., Autovermietung
T. 38
Raetow, M., Bol.Ob.Wacht:
meijter 1
Ramm, F., Mechanik. }
— 3, Zimmerer
ea Rentenempf.
Nir, M „ Dreher
Suhr,O. Ob. Boftjchafin.a. %
— M., Verkäuferin
Behm, "Cb., Kontoriftin
— Büroangeft.
— W., Majcdhinenb.
44 E. Bleß, X. M., Maler:
meifter T. 1548
Fiicdher, W., Mafchmftr.
Harbrecht, H., Mufik.
Kerrutt, H., Stadtjefr.
Loejch, M., Wi.
NRieljen, R., Bote
Baffau, D., Arbeit.
SS
OS
HS a CO0009
Ralf, &, Unternehm. T 1584
Saren, %., Wi.
Sud, B,, Magazinverw. 8
Thomas, W., Kraftmagenf.
46 E. Yohit, H. I., Vollzieh.
Beamt. 1
YUrp, G., Eleftromont. 2
Bahr, D., Näherin 4
Sat .,
Mechanik. 4
— Q., Ar beit. 4
Böttger, F., Steu, Ob. Setr.
Breiter, A., Buchde. Majchin,
Meijter
Fijdher, H., Bol. Beamt.
Fröhlich, Ch., Büfettfrl.
— €, Mechanik.
Q., Wiv.
Gloe, 'm., Frau
‚ Grimm, $., Rentnerin
Yohft, F., Telegr.Gehilfin
Kein, M., Bankbeamt.
— R., Mar. Sekr.
Knut, E., Bankangelt.
an © Stadt:
ajlfift. a.
nn - fin. Angeft.
— M., erhellt:
— %., Mechanik,
48 E. Grages, F., Schneider:
meifter 1
Bauer, R., Schloffer 8
— W., Boftihaffn. 8
Onugmann, I, Arbeit.
SGrag,W., Mar.Ob.Steuerm.
Sn C., Kuticher
Tijchler
Dir SI, Arbeit. 2
— 8. Sdhloffer 2
Veters, A., Ww. 4
Schröder, E., Kleinreniner 3
Springe, W., Arbeit. 4
Tietgen, W., Kammerjäg. 2
Vollmer, H., Arbeit, 4
<- Hohenzollernring >
50—64 Bauftellen
66 E. Hüttmann, G., techn.
DQberftabtfekr,
Lippoldt, H., Dipl. Kfm.
68 E. Linfe, A. Tiefbautechn. 1
70 Neubau
72—128 Bauftellen
180 E. Zandwirtichafsfammer
f. d. Provinz Schleswig:
Holftein (Nr. 5)
GSejchäftsftelle f. Obit u. Ge:
miüjeb. d. Obftbaulehranft.
d.Landiw.Kammer T. 5843
Eichler, B., Betriebsleit.
Grüenberg, G., stud. med.
— 3, Wo.
Heydemann, F., GefchüftS-
führer
Qütje, Se LEERE Ar Al
— S., Arbeit.
<- Mühlenwveg Ze
DD A ANNE


Krufjenrotter Weg
(tr. 1—35, 2—14 Stadtteil
Hafiee, Nr. 41—67, 4
Stadtteil Gaarden-Sid)
Nach dem ehem. herrih. Meit“
hof Krufjenrott benannt
XSBichlburger
Gehölz
<- Hamburger Chau
fiee
Linte Seite
1 E Warter, D., spferdehDl
Roer, H., Förfter a D-
— Qu Landesoberfelt-
€ Nr.
a Studien
|

X
E. Kalcpte, F.,
En. A ch
alepfe, R., Lehrerin
E. Reimer, 4.5.0, Bin |
Grübener, O., Suvalide 2a 4
Rod, ©., Angeft. a
Reimers, W., Schloffet 1 | ;
(
6
g
LS

=}
Sieberg, E€., "Gärtner
Stürd, H., Schloffer nt
Böen, Sie
Reimer, I. g DA Bin a.
merer (Nr. 7 18
Da upferjomied } a
Büttner, E., Fleijher 1
Rod, Ch., Monteur 1
Malies, &., Schlofler 2
Schmidt, W., Scham eit
Schoppenhauer, &., WD
Schul, ©., ne er A
11 E. Robl, 4. ww. HU
Dirks, O., Ganesinfpe 1 t
Dunder, 6. Agent u. 3
Schmidt, F., Ob.Ger.Bo!
18 E. Bruweleit, W., WW
a Siehninenfir 3 51)
rüning, 6., Frijeu
Hartmann, B., Hubpatterin
— 6, Bäder 3
Roc, A, aM 1
Micheel, M., Arbeit.
Beters, A. „m.
Sacht, %,
Zee erlender T
anbdie| „ rau X
15 E. Hinrichs, O., Gef
Beige, 6, Fierarzt
on &, Oausbaltiparen
EM a
irf8, äder 34
Fichelbaum, R., YupalPt g
SE 5, Mage 1a
opp, B., Baderin
Meyer, Frieda, Bertre et.
Munder, A., Wiw. 2
a &., Futtermftt- j
-

“ZOO A a 1 a Klaa 7 EL a
hloffer
Malf, Ce elbeleum:
Mobkohl, K., Tijhler
<- Stormarnftr.
17 E. Müller, AM. Ds, ©
Birnbaum, A., Frou

Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.