RE ante Seite

En N
m.
8 183 N KA nicht
Ba A
üting, W., jetz, te. 2 |
St, or 8
„ Raul. Angeift. 4
1
1
1
1

Scham © T. 4809
= R Kerläagerin
Küe, -Sondlo6geh,N, Gajtv.Geb. 4
Sn B., Bürovorfteh. 3
A Stenorypiitin 3
SE ü
u Stellwertsmftr.
an 4 6., 7 Sontorit


€, (MM. Rentner
eu U
Vorftch.
u Mole: et
: Saum T. 4591 5
a Schlachtermitz.
Da, 6, Erdg.
Schloffer 3
Se u Amtsjetr. a. D. 3
Radı- rang AUngeft. 3
5 eier. Erde.
M., Rentnerin 2
, A. Y
NDS N-N
Se
Warn € Melan ft
107 GENE HE 7
geld a
Üche
Seel Mehbermaltung „Süde
Mi 3602 Erd:
1 Sen W. riedhofoeri.
Gem,
Deine en 8861 fo
AUIOidt, A, My. Er
Minsti,
A., Ma De
TE Subst. Dr
üffeer Str. Z
dt, ©. IB, M., Ma-
Bentenuetor, T. 5447 (4 Erde
Delfer. % Stellm. H. 1
SD &. Bäder
De H. 2
Um ann, O,, Arbeit.
H:
„ Seemann H. 1
„Su:
Wow. bernumer. -
Ze Stretärin 2
Sadentet „ Ww. H. 1
{dt
Mage N Mae 4 %
»„ Kontoriftin 8
Mader ertilagent T. 1791
Hader 38, rbeit. H.
Rothe an, € “Schuhreparatur
Schmid Maichinenb. Ing.
ta Rentner 4
Bu, le, €. 6. R., Rentner
Sea alermfie, T. 1176
Chemart, 6. Pa 1
san
onteur E
WO ur nd
>
mM
El
Ss
S
Be
&
ES
Ss
5
2
Erdg.
ape3.
„Biroangeitellte 5
So
©
Ss
Sg!
SEE
“Sworn
Ilien D DE Be D.3
re etSanm.
.D Con 6m.
Gone 1.3265
go eiwätsindadeei
Sion &, a fteifend. 1
Ku Deler Mafchinift 1
ba % N W A |
7%. Bde. ne
pp
en1:6 Ullrich, St, h, 8, Schntieb Erde,
Wittern, A., Lehrerin 1
<- Weberfir. DZ
8 E. Möller G., I. SH
Bäckermftr. 7 Erdg.
Casperfen, I. P., Lehrer 3
Dibbern, K., Ww. 1
Fenjelau, W., Leutnt. a. D.
Ge, D., Reijend. 1
Hild, I, Frijeurgeh. %
AKiejewetter, I, Ww. 4
Möller, W., Kim.
v. Bein, M., KRentnerin
Schumacher, A., Bant-
beamtin 2
— A, Buchhalkterin 2
— ß., Wirtjchaft. 2
— D., Ingen. 2
— W., BVBerwalt. 2
Schumann, ., Handlgsgeh.
Steenholdt, N., Buchhalt.
10 E. Müller, F., Werft=
Ob.Injpekt. a. D. Erdg.
EEE G., Seutn. ES
D.
Söf M., Ob. Telegr. Suivet,
Mehler, MM, Wim.
RE Körn’iche Erben
_E. Sembte, W., Mar.Sefr. ;
a. W.
Wierend: $., Kutjdher Erdg,
Budig, E., Ingen. 2
— ®., Aw. 2
Goebel, A, Kellner. Erde.
Günther, $, Trichinen-
jhauerin 4
Karall, B., Dedofiiz. a. D.
Klünder, GE, Ww.
Koch, R., Wo.
— %., Handlgsgeh.
R., Verkäuferin
IMaah, © Kfm.
Meyer, L. A, Bahnnfir.
Schmidt, €, "Rentner
Selbmann, Y., Bankbuchhalt.
v. Wigleben, (A Ww.
14 E. Siejelbach“ jSe Erben
V. TG „ Wim.
Eckhardt, M., Architett
Gebl, S., Zu.
Graf, RW, Chorfänger
Haagen, ®. Ww.
Helbig, A., Ww.
— ®., Kellner
Xöhnk, H., Architett
Kai, FR Konbdifk.
Lehmann, C., Ww.
— Q., Kontoriftin
Via M., Buchhalkterin
Mordhorit, W., Sattlermfi
Ott, D., Atrbeiterin
Diebe HT 0 =NDNHE=T
DEE
8
8
8
8
tr.
4
al 0 Bi Buhalt. Erdg.
Rohde, H., Boftichaffn. - 2
Röhr, O., Ob.Steuerf jet. 2
Sand, W., Klempner
Witt, A., Volontär
I6.E. Rofel, W. OH. Ch., Kim.
Bahr, Sr Schneidermitr.
Boch, S en 2
Gläsmann, ® , Heizer 4
Haufchild, W. ; Bianohdlg.
Hempel, ne "tim. Angeft. 1
Hoffmann, G., Ingen. Erde,
a Sr , gontoriftin
Buchhalt. Erdg.
— %, Klempner Erdg.
RKrambed, A., Kontoriftin 3
Maas, D., Ingen.
Raulkfen, W, Aw.
Yilfens, H., Zigarren
— M., Frl. {
ree, E., Wi.
., Lehrerin
18 E. Sambertjen, £
nd
Leimde, D. ft. Megiftr. 8
Hübner, F., Rentner Erle,
Jacobs, er Angeit.
Seimde, G., Bürogehilfin 3
—%, Schneiderin
Siehe, 9. en Urpeoba ti
1288
6 Don
„„ Frau
Belt, F

‚E Raben, Al,
T. 3021
mon al ne xin.
0
Gloddek, D., Reijebuchhblg.
Hammel, 3 Frau Dachg.
Lorenzeit, W., Frijfeur Erdg,
Mebhlgarten, F., Torp.Kapt.
Leutn. a. D. 3
— ß., Ww. 8
Renner, G., Studienrat 2
Maben, A., "Agent
Schwemmer, D., Exrpedientin
Stroblies, A., Gejchäftsführ.
— €, Ww. Erdg.
22 E. Haarhaus, M., Frau
Broods, F., Invalide H; z
Budnick, S., Invalidin H. 1
Surmeifter, F., Zijchler
ride, 'E., Ob. "Bolljetr
Bätle, „, Tijchler
rel $., Majcdhinenb.
Gorn, F., U A
Haarhaus, E., Werkmft: x
Herbig, H., Handel8m. Erde
Hinz, W., Arbeit. HH.
Keil, W., Schneiderei 1
Korzen, 4, ektromont,
LembeAe, S., Arbeit.
Reterfen, Elje, Schuh:
macherei N
We ®., Matermfir.
Scheel, H., Kutfher H. 3
Sellhoörn, ®. OPER
Zoll, M., | 1
Winkler, H., Siedler 4
Wolgaft, A., Arbeit. H.
Bingel, O., Mieter H.. 1
24 E. Dörges, D., Füärberei
T. 2448 Erdg.
“NN 0000H
26 geh. 3. Schaßftr. 2
E. Baufchardt, M. D. V.,
Frau (Schabftr. 2)
Dibbern, A, Benfionär 2
Glunz, M., Ww. 1
Qjagla, £., Zimmerber-
mieterin
Kajuth, ® Mafjchintft a. $.
Marten, F., Zimmerer Erde.
Meßger, 6. Bankbeamt, 1
Rauls, H., Verkäufer 1
oder, B., Drehervorarb. 2
Rufkiek, Y., Tijhl. Erdg.
Simons, W., Handelsm.
Strunz, A, Ob.Ingen. 2
Waliszewsti, E., Schiffbau.
<- Schahftr. DZ
28 E. Lüthde, X. K., Ww.
(Mudhliusftr. 77 a)
Bujche, W., Tapez.
Hauberg, Se Ww. 1
A „ Land. a 3
Anfpett. a. ST. A
blenielde, &. ijeler 1
DH N „ ftädt. Wäger
* Mijcdh, M . Wp. 2
Mobr, A, "fim. Angeft. 1
Lahn, % Elektroingen.
SRH RE X
Sinn, D. S. H., Kaffiererin
— 9. Handelsm.
— DO. M. K., Kontoriftin
Wapnewsti, mM. Mar. Ober:
$tabSzahlmftr. a. D. 2
30 E. EA W., Gaftw.
(SGron
V. Willumelt, E., Schlofier
"Dennafjhte, € , Frau Erdg.
iebect, Y., Glajermfte.
iejche, RL. BVertret.
Xo3mwig, @., Schloff.
Kniefall, F., Kim.
Lange, F., Monteur
Möller, D., Haushälterin
— G., Vertreter
— X., Gejhäftsinh.
Reterfen, Ch., Weingroßhdl.
T. 3260 Erdg,
Preuß, Ch., Wi.
Miejeler, F., Kajfiererin
„, Dreher
Rohde, E., Hausdame
Saß, $., Möbel T. 4198
Schnoor, E., Arbeit.
Schütt, W., Lehrer
0900 > —DO7
rn Dan?„ Sacht, £., Ingen.
(£iffabon)
V. Eruje, M., Ww.
Benzen, W., Arbeit
Böge, D., Bankbeamtin
Bornfeldt, W., Tijchler
Brenning, A, Ww.
Claußen, D., Prokurift
Erichjen, W., Bankbeamt.
Höld, D., Telegr. Ajfift.
Sacobfen, QW., Ww. Erdg.
Ingmwerjen, %, Dr. jur”
Ger, Affeffor
Möller, W., Kapitän 1
Tertin, M., Frijeur 2
2
1
a
Wolff, K., Benfionär
Bagermann, A., Pol.Wachtm.
<- Ringftr. Ze
34. 36 eriftiert nicht
38 E. Bujch‘jhe Erben
V. Bujch, E., Ww. T. 5778
Asmus, en aaO Setr.
Biujch, S., Wi.
Fehlandt, H., Zimmerer 2
— 3 Schnetderin
Foliter, KR. Möbeltransport H.
Aa B., Fuhrmann 4
ablde, Raul, Kfm.
Koch, I, Frau
Kruje, M., Anichläg.
Kühl, H., Ob. Dekoffiz.
— SX., Stenotypiftin
eterfen, E., Gajtm.
— F. E., Schneider
Vaujcharbt, A.,
Schlotfeld, H., Wächter 4
Schneider, G., Möbeltijchl..,
(Werkitatt) H, Erdg.
40 E. Bonau, H., Zigarren
Demolsti, A., Schiffbau.
.* DD WWMOS
E
RR
Dierds, I., Hafenpol. Setr. |.
Goldbohm, B., Händlerin 4
— F., Wo.
Hinrichs, D., Arbeit.
Koch, H., Frijeur
Kutjdhank, G., Brauer
Lilienthal, D., Straßenbahn:
jhafner
Kl & SEEN:
Sch ehnnen $. Binmerer
Wernede, I, Kfm.
Wilterling, G. O., Arbeit.
— ©., Hefeverteil. Stelle
— %., Frijeur
— R., Schloffer
<- Boninftr. Ze
EL OE nicht
Gfoddef, M., Frau
den D., Kim.
Engel, C., Ob. Wachtmfir.
Garg, W., Lagerberw.
Glodded, S., Eijenb. Beamt.
Hebbeln, X., Sohnbuchh. 4
Hellrung, D., Kfm, 2
Lohje, H., Ob. Zolljefrz. 1
Meier, Anna, Papier Erdg.
— GC, Filialleiterin Erdg,
Möhlig, AU., Ww. 3
Wallbaum, A.,. Hm. Angelt.
46 E. Bohn & Rähler, Majdhin.
u.Metallw. Fabrik Akt, Ge].
T. 46, 47, 5856
Bohn & Kähler, Majchinen-
fabrit T. 46—47, 5
48 E. Bohn & Kühler, offene
Handel8gej. KSRTONHEN: ®
AUrp, O., Prok. T.
Ww. Die
Staat, D.,
<- Deliusitr. EC
50 E. Jöhntk, I. D. F.,Eiergroß»
handlung Erdg.
Brockftedt, O., Kim. 2
Evers, A., en 2
ah, Ch.
Höppner, - Mebeiterin
Ron, &.,
, Sölafer
Sen
ade
., Ynvalidin
LXhom8, Arbeit.
— AU, Schleifer
Unglaub, E., Nieter
br E., Arbeit,
— 6, Ar beit.
DS
R»{»N DOC
NUN
©0D bt a DOT I
52 On HR. RT. Zuhle
Büffe, X., Schneider
De ®. ” Maichinenjhloff. 1
., Win. 1
Sub al. Obit
Koch, H., Bol. Ob. Wachtm.
©, Rentner Erdg.
Rübl, mn. Benfionär 1
Loeper, N, Tijchler» Erdg.
NRordmanı, S., Buchhalter
Biecper, O., Mentenempf. 3
Soll, &., Arbeit. 1
Surmund, R., Frau x
Willberg, D., | reber 8
54 E. Claffen, 3. ©. Z., Kim.
Da S : late Fidräucherel
Sohiheuet, C., Arbeiterin 4
— M., NE iherin 4
— X, Plätterin 4
Feuerfängen, B., Orthop.
Mechanik. 2
Fleijcher, %., Bankbote 3
Fröhlich, R., Bäder 4
Mahler, AW., Bäder 8
Meyer, F., Telegr. Beamt. 2
Siever8 & Brandt, Seifen
56 E. Bingel, H., Eigentümer
(Prag)
V. Meier, R., Lederhändl. 1
Bruhn, E. OH. E., Arbeit, 4
Dahmte, E., Helferin 2
Dome, De Wi. 2
Hanfjohm, E,, Rentnerin 2
Heid, N Yuft.Ob.Rentmftr.
Horn, E., Kapitän Krdg.
AM, Vertreterin Erdg.
Sungijohann, 6. 3., Färberei
Venjch, R., Fettwaren Erdg.
Meier, DH., Filialleiserin %
Nahn, F.,, Beamt.
Mieger,B.,forfttechn. Hilisar
Rüfjchmann, A., Privatiere 1
Tade, F., Handlungsgeb. 8
58 E. Schröder, E., Schlachter:
meijter T. 2042 Erdg,
Chriftenjen, E., ERS
— 9O., Lehrerin
Ehlers, 8 Ww. S
Fandt, E., Wi. 4
Jaeger, GC, Werftbeamt. 2
€, Bankbeamt. 8
Jarchow, W., ReijenderT.282
Koenemann, 6, Ww., Höferei
Kruje, W., Haufterer 4
Schöning, CM Schuhm. 4
Terwey, A., Korrelt. 2
— ©, Baderin 2
ilumlen, SY., Zucdhhblo. 2
60 E. Schwennjen, ., Büdere
meifter T. 3868 Erdg.
Blume, S., Koch
Entelmann, X., Bigarr.
Sn „Saft. Ob. Inipelt. A
„ Telegr. SeltimOn
Nut er
Hömel, A., Ob. Boftfekr. ß
Reimer, W., Reijend. 8
Meitorff, L., Filialleiterin
Simon, 6., Bürofekr. 2
. Bobel, A, Bürogehilfin 1
— £., Bürogebilfin 1
— W., Kanzleijetr. 1
<- Harm8ftr. Ze
62 ertitiert nicht
64 E. Arp‘8 Srben
V. Möller, W.
(Beigle, Sy Tee
Hirte, A N oetlobr) T. 4509
Rößler, F., Granitwert
Schrank, $., Landesinjpekt.
Sottmann, A, Broturift 1
66 EStG RD, Seifen:
fabrit Erdg.
GOMULE A ONE
u. Hem. Fabrik T. 6098
® eriftiert nicht
0 E. Bedmann, A., Marine:
EU : (gone)
Ahrens, W, THeHODE
Asmus, IM So
Bartholain, GO. Stabtjetr.
— W., stud. jur. 2
Bedmann, W:,. Verw. Setr.
»
Kühler, CE. Ob. Boftfetr. E
— ©. Lelephoniftin

Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.