;
DD
Sa “so
Johann-Meyer-Strafie
Nedte Seite
r 4 5 Stadt Kiel
A Miegiig, sa Dale
Hausmftr.
ap Gent
Moorteihwieie >
Sohann-Sump-
Straße
% (Staditeir Holtenau)
5
am Rentner Kohann
Soltenau er ber Gemeinde
U eine Stiftung für
üttven vermachte, be:
S Nnannt.
inte Seite
ı en Wendenburgftz. >
Te Aultellen.
LE en, AM, Arbeit.
(3 mann, ©, Kim.
Re D., Seemann
Mumy. ®,
Atoll CE, Abpothef. 4
Od Rontoriftin
Mn „ Kanalfteuerer 1
Yeti „Arbeit. 5
OD. Kim.
PA Warfegeldempf.
atroje
Btftellen
9 Es Rechte Seite
Sieß,
4 a Soltena Yu ln
led t,
E: X Geen
En, Schloffer
E: Yen fe en
rau (Raben:
A 5. Gelting)
& Maidinenführ.
Sen ., Kanalfteuerer
So " Ost, A., Plätterin
R., Arbeit.
Rönigsende
Ön8, ©., Ranaliteuerer
vES
Wlienfufter Weg
tb
ADdtteil Haffeldietsdamm)
een in Haffeldietsdamm
Men SoftipirtmaftIulien-
her 11 Uhlentrdog)benannt.
= DHofholzallee >
hör, inte Seite
En.
RS WULG., Afın, 1.3250
Deug nz, N., Frau
$., Rentner
CM Sarg eitint T.
e, ä ie
2 En Gärtnerei
Rähler, W., Bott
Si Br deli
88 Sen S Gärtner
b, FR. Gärtner
Ba ab DT 7174
artüble, 9 L Be Ingen.
SE Ca g
Gera A
Rubd
nn a 5. Ss
Sm, I Wo.
‚Bärtner,
Tas“ €, Meierei
er Bar Meierift
Draw Bubdimat, M.,
SCObjen, 9,
Wbimar a Boftaffift. a.D.
an 6, 61 Hafermftr.

hinter 73a E. Yörs, O., Arbeit.
Hagemann, B., Kutjher
— F., Schmied
Hoppe, DO., Ob. Maat.
SIör5, F., Invalide
75a E. Dahl, H.H.F., Rentner
Göttich, £., Wi.
Krohn, E€., Ww.
— M., Ingen.
<- FYeldmarl DZ
RNehte Seite
22 E. Wittmaad, A., Gärtner
(Nr. 26—30)
Hoop, M., Altenteil.
26—830 E. Wittmaad, AU. F.,
Gärtnereibe].
<- Schölz >
Iulienftraße
(Stadtteil Elerbet)
Nach der Ehefrau des Maler
meifters Holtmann in Ellerbet
benannt.
<- Ballaftberg DZ
Linke Seite
1—7 eriftiert nicht
9 E. Theede, C. H.A., Fijhkfm.
Mielenz, WM Arbeit.
Speeken, K., Schreiber
Aheede, A. "yijokin.
Te Fijchräucherei
11 E Theede, C.H.A., Fijchkim.
BE OD. Näuchereibei.
— & idrugerei T. 412
13 E "aatdel Frau (Nr. %
Bothe, Anval.
Hinzbeter, T Bürodien. a
— A. Mieter 2
— 6. Schmied 2
— ß., UArbtrin. 2
— ß., Nieter 2
Sauerhof, W., Bigarrenhdla.
Rich, M Sol achter
Bierau, ©, Arbeit.
DE Reterjen, X%., Gaftwirt
(Schönberger Gtr. 171)
Auguftin, D., Koch 1
Hobow, E., Berfäuferin
Reterfen, %., Gafjtw.
<- Minnaftr. DZ
17 Bauftellen
19 E. Schröder, A., Frau
(Werftftr.. 14)
who, E,, So 1
— ®,, Zi 1
ihler
Gheilanien, R., Bol. Leutn.
— elle, a
Hing, D., Arbtrin.
— ©. Schiffsgimmerm. 1
Yopetk, W., Arbeit. H.
Steinte, M., Frau
21.5 Leuchtenberg, M., Buch-
binder T. 3977
Kuuth, O., Schmied H.
Kraufje, N., Arbeit. H. 1
Lange, £., a H.:2
Qühr,. I., .
Reeje, M., SP nbelite
— M., Arbtrin.
Schult, W., Nieter
— jun., ., Schifib.
Stange, I., Zimmerm.
— M., Wow.
Unger, A., Arbeit,
— A., Schloffer
23 E. Quandt, H., Zimmerer
Buchien, F., Schiffszimmer.
Dohrmann, N., Inval. 1
Rrabenhöft, A., Wärterin
Lambed, W., Ww.
Matthes, W., Seemann 2
Wilms, F., Arbeit. 2
Woijchnig, X., Schneider 1
25 E. GHeejch‘ che Erben
V. Schnad, G., Gaarden
(Bidertfir. 9%

Sg
25 Donath, H., Hetzer
Frey, E., Zimmerm.
— ßarl, Mechanik.
Hinz, Ch., Keffeljhmiecd
— $., Schiffb.
— Y., Arbeit.
— R., Arbeit.
Pleger, R., ha
7 a, CE
27 Gäde, E. RS. Schlach-
termftr. T. 2075
Cord8, Adolf, Privatier
Nechte Seite
2—6 eriftiert nicht
8 E. Tbeede, X. H., Filhräu-
hHereibe]. (Nr. 12)
Grell, F., Schifszimmerm.
Kunz, X., Arbeit. 1
AWohlert, ©, SR 1
10 geb. zu Nr.
12 E. Yheede, SS O., Fi
räuchereibef.
a N., Firchräucherei
413
hm E., Fijchräucherei
. En 38
y BU T.
14 E En, Ch. F., Bäder:
meifter (Nr. 16)
Blum, €., Schmied
Boje, A., Kutjcher
Chriftianjen, F., Photos
graphin
Cordjen, H., Nieter
— M., Wo.
Frank, D., Tijchler
Jürdens, F., Invalide
— D., Maler
Kardel, D., Wow.
— F., Schiffszimmerm.
16 E. Heejh,Ch.F., Bädermfir.
Caffel, F.; Slachtereiwert:
meifter
<- Minnaftr. Ze
18 eriftiert nicht
20 E. Dineffen, L., Schloffer=
meifter (Minnaftr. 16)
Semmler, B., Majcdhinenb. 1
Witt, N., Räucherer
— F., Anftederin
22 E. Fogelfiröm, N. D., Ww.
Knoblauch, E., Seemann :
— %., Arbtrin.
Martens, K., Arbeit.
24 E. Kuuth je Erben
V. Anuth,&., Schifzaimmerm.
Hauberg,F.,Schiffszimmern.
Knuth, X., Kupferfhmied
Kroll, H., Rentenempf. ;
Miodzianowstt, €h., Frau H.
— F., Arbtrin.
Dejer, R., Kupferjhmied
Bommer, "Berta, Arbtein.
Stölting, 9., Arbtrin.
Stutenmeifter, F., Arbeit.
26 E. Walter, F., Schmied 1
Sr 8. Arbeit.
, Käucherer
Sen "M., Wow.
Holitein, N. , Tijchler
Ruhr, W., A Arbeit.
Banfow, F., Müller
Schliebs, M., Ww. 1
28 E. Mansfelb, "x. Q., Barbier
Karften, A., Arbeit. 1
Mansfeld, &., Bimmerm.
Ragels, W., Arbeit.
30 E. Gebhardt, HF. D
Kiempnermftr, T, 2859.
Bornhövd, E., Arbeit. 1
Gebhardt, L., Klempnermftr.
T. 2359
— ©. Kl, Rentn. 1
— M., Klempner 1
Lemte, A., Arbeit. 2
<- Schönberger Str, Z
NA
©

SIungfernitieg
Benannt nach einem früher
neben der Reeperbahn zwijchen
den Gärten hindurchführenden
Spazierweg

Iungferniticg
Siiftitz,
fir.
ir.
=
AC

Arndt-
play
<- Rnooper Weg D-
Linfe Seite
1 eriftiert nicht
8 E. Ahrens, H. Ch., Maler:
meifter T. 3174
Ahrens, W., Malermfir, T.
Aliichemw8ki, W., Lebensn vittel
Halt, D., Kaufın. 2
Hofmann 4S., Ww.
Martens, 6., Bürogeh. a.D
Michels, X., Telegr. Gehilfin
Möller, E., Rentnerin }
— 9., Diakonijfin 1
AG. Weignäherin 12
Ww 2
Schütt, R., Bankprokurift 1
Seemann, A., Schuhm.
Spornhauer, G., Maler
Vöge, A., Kontoriftin
— ., Schiffsführ.
Werber, M., Lehrerin
— N. Rentenenpf.! m
5°E. Beucker, R., Kunfthdia.
T. 5379
Beucker, A., Kfm.
Ramelow,E., Hafenmfir. 5
Mehländer, H., Bankdireit. 2
— ©., Bürodirekt. T. 4007
Thomjen, F., Pugmacherin
— ß., Arbeit. 4
<- Stiftftr. Z
7 E. Sommer‘ihe Erben
V. Böttcher, C., Maurernmftr.
Böttcher, A., Ingen.
Carftenjen, D., Büroan-
geftellte
Delis, A., Kutfcher
. — @B., Händler
Engel, H., Handlgsgeh.
Gran, D., Fwl.
Hanfen 4A. Monteur
Harm, H., Stellmach.
Müller, D., Ob. Poftjefr.c. D.1
Lerlebach, F., Manufakturm.
eterjen, H., Technik. 1
Mathje, E., Ww.
Rohde, H., Landger. Ob.
Setr. i. N. 8
Schmidt, O., Angeft.
Sauer, B., Vermeff. Technik.
Stringe, B., Vertret. T. 1725
Voß, W., Maler
Wulf, H., Kellner 4
9 E. Schmidt, A. K., Frl.
V. Brir, E., Kfm.
Förft, A., VBerw. Infjpekt. 1
Kortum, K., Ob. Boftjeir. 2
Krufe, H., Wi. 3
Seidel, A., Buchdruder 3
11 E. Chmte, 3. Cb. ©.,
Dekorat. T, 2649
Both, G., Berfäufer
Ehmte, G., AE
— ©. Hemd ngeft.
Goldbach, 6 A ueiAlCer
Grund, E,, Arbeit. 8
Heinemann, A., Metalldreh.
Heinte, B., Dr. med. vet. 2
Meyer, D., Berfäuferin 1
— 6, Handlgsgeh.
— Q. rn
— 8., Näherin
Steenbed, S., Hädt.Dbermwäg,
— W., Majchinenb.
en

13 E, Baglaff, W., Steinmek-
mtr. (Habdersleben)
V. Baglaff, A., Berwalt.
VBrods, W., Baugeich.
Dietrich, M., Telephoniftin
Friedrichjen, H., Arbeit.
Yacobjen, B., Rentner
Iöhnt, F., Kellner
Kraufe, R., Bohrer
Pieper, E., Buchhalt.
— %Xb)., Büroangeft.
Siemen, ©., Kellner
Thomas, L., Ingen.
Ubrmann, M., Wi.
15 E. Vosgerau, X. F. M., Kfın.
Haar, A., Maler
— F., ffim. Angelt.
— O., Maijchinenwärt.
Homann, F., Schneider
Yuppe, F., Schloffer
Larjen, M., Wem.
Riepte, G., Ermittler
Prüß, $., Schuhm.
Schmidt, WW. DO., Lebens:
mittel T. 266
Schulz, O., Kellner
Troyd, F., Maler 2
Vosgerau, A., Angeftellte 1
<- Rörnerftr. Z
17 Ratholijch-Apoftol. Kirche
V. Schmidt, X., Stadtaffift.
a. D. (Nr. 19)
19 E Fints, H., Frau
(Auberg 35)
Anderjon, H., Abt. Leit. 1
Ellendt, F., Bürovangeft. 3
Evers, W., Schriftjeker 4
Serie, C., Keffelihmied 2
— M., Apothek.Heljerin 2
Horftmann, €., Wi.
Küpper, W., Kfm.
Naeve, H., Kfm.
Schmidt, X., Benfionär
Stelzer, A., Geichäftsfrau 1
Thau, M., Frau 2
Witichelinski, O., Kim.
21 E. Gebhardt, X. F., Landes:
prod. Großhdlg. T. 746-747
Bey, I., Hın. Angest. 4
Bruhn & Veterjen, Modell-
tijchlerei T. 4326 H:
Kaejer-Ruelf, N., Kunftmaler
Lühr8, E., Kijr.' T. 1
— S., Obftgroßhdig. T. 2691
Nadrau, E., Monteur
Pfeil, H., Abteilungsleit.
Mepenning, F., Arbeit:
Miedel, E., Studat.
Sattler, R., Werkmfir.
Seucie, Bildh. Werkit.
Se u Matermite.
8
— Ta utterGoio. T. 24238
Sievert, S., Frijeur 3
Wiedemann, N, DBantkbeamt.
Wifier, N Lebensmittel
Großbd
28°E. Seintaaun, h., Bäder:
mir; T. 3536
Brinkmann, M., Kontoriftin
Bruhn, I., Rentenempf.
Claujen, 6., Klemner
Daniclkjen, A., Schuhm.
Draheim, A., Wiv.
Huesmann, B., Arbeit.
Kratow, D., Arbeit.
Kuhje, E., Telgr.Arbeit.
Luds, M., Mechanik.
Nieljen, S., Lagerverwalt.
Sprette, M., Modelltijchl.
Stamer, R., Handlgsgeh:
KEN S., Hafenarb.
Bapfe, R., SCHERE
25 E, EU Fu
Schuhmachermiftr.
Bruhn, H., Stenotypiftin
— SS, Won
Hanjen, W., Stellmach.
Harms, H., Ob. Boftfchaffn.
NRiejenberg, D., Arbeit.
U I, Schloffer
E. Cjemann, 6. B.,
Schlachtermfir. T. 18359
Appel, X., Verw.Affift.
Schott, H., Frau
b
ı
DD
>
NND N— PFNNSOPEONE

Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.